ମୂଲ୍ୟ: ମାସିକ
ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିଣନ୍ତୁ |

ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଇ ପାରିବେ: info@usu.kz
 1. ସଫ୍ଟୱେର୍ ର ବିକାଶ
 2.  ›› 
 3. ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ |
 4.  ›› 
 5. ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ୱେବବିଲ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ |
ମୂଲ୍ୟାୟନ: 4.9. ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା: 981
rating
ଦେଶଗୁଡିକ |: ସମସ୍ତ
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ: Windows, Android, macOS
ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ |: USU software
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ୱେବବିଲ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ |

 • କପିରାଇଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତର ଅନନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
  କପିରାଇଟ୍ |

  କପିରାଇଟ୍ |
 • ଆମେ ଏକ ପରୀକ୍ଷିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରକାଶକ | ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଡେମୋ ଭର୍ସନ୍ ଚଲାଇବାବେଳେ ଏହା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ |
  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |

  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |
 • ଆମେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ world ର ସଂଗଠନଗୁଡିକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ | ଆମର କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାର୍କ ଅଛି |
  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ

  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ


ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ୱେବବିଲ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ |

ଏକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରିମିୟମ୍-କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ |

1. ବିନ୍ୟାସଗୁଡିକ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବିନ୍ୟାସକରଣ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ | arrow

2. ଏକ ମୁଦ୍ରା ବାଛନ୍ତୁ |

ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି |

3. ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କରନ୍ତୁ |

4. ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସର୍ଭର ଭଡାକୁ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ |

ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସମାନ ଡାଟାବେସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର (ତାରଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ୱାଇ-ଫାଇ) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ନେଟୱାର୍କ ଆବଶ୍ୟକ | କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ଲାଉଡ୍ ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଂସ୍ଥାପନକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ:

 • ଆପଣଙ୍କର ଏକରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟରେ କ local ଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ |
  କ local ଣସି ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ |

  କ local ଣସି ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ |
 • କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଘରୁ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |
  ଘରୁ କାମ କରନ୍ତୁ |

  ଘରୁ କାମ କରନ୍ତୁ |
 • ତୁମର ଅନେକ ଶାଖା ଅଛି |
  ଶାଖା ଅଛି |

  ଶାଖା ଅଛି |
 • ଛୁଟିଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ |
  ଛୁଟିଦିନରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |

  ଛୁଟିଦିନରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |
 • ଦିନର ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |
  ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ କାମ କରନ୍ତୁ |

  ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ କାମ କରନ୍ତୁ |
 • ବଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନା ଆପଣ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସର୍ଭର ଚାହୁଁଛନ୍ତି |
  ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସର୍ଭର |

  ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସର୍ଭର |


ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସର୍ଭରର ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କରନ୍ତୁ | arrow

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆପଣ କେବଳ ଥରେ ଦେୟ ଦିଅନ୍ତି | ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ କରାଯାଏ |

5. ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ |

ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିବାକୁ ସଂସ୍ଥାର ବିବରଣୀ କିମ୍ବା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ | ଚୁକ୍ତିନାମା ହେଉଛି ତୁମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯେ ତୁମେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରିବ ତାହା ପାଇବ | ଚୁକ୍ତିନାମା

ସ୍ signed ାକ୍ଷରିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆମକୁ ସ୍କାନ୍ ହୋଇଥିବା କପି କିମ୍ବା ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଭାବରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ | ଆମେ ମୂଳ ଚୁକ୍ତି କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉ, ଯେଉଁମାନେ କାଗଜ ସଂସ୍କରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |

6. ଏକ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଦେୟ ଦିଅ |

ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ ଏକ ମୁଦ୍ରାରେ ଥାଇପାରେ ଯାହା ତାଲିକାରେ ନାହିଁ | ଏହା ଏକ ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ | ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ହିସାବ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ହାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ | କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ ଦେବାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି |

 • ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର |
  Bank

  ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର |
 • କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ |
  Card

  କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ |
 • PayPal ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ |
  PayPal

  PayPal ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ |
 • ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ .ଣସି |
  Western Union

  Western Union
 • ଆମ ବ୍ୟବସାୟରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ!
 • ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରଥମ କ୍ରୟ ପାଇଁ ବ valid ଧ ଅଟେ |
 • ଆମେ କେବଳ ଉନ୍ନତ ବିଦେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏବଂ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବିନ୍ୟାସକରଣ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ |

ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ
ଅର୍ଥନ ical ତିକ | ମାନକ ବୃତ୍ତିଗତ
ମନୋନୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down
ସମସ୍ତ ଭିଡିଓଗୁଡିକ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବ୍ଟାଇଟ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇପାରିବ |
exists exists exists
ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଲାଇସେନ୍ସ କିଣିବା ସମୟରେ ମଲ୍ଟି-ୟୁଜର୍ ଅପରେସନ୍ ମୋଡ୍ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists exists
ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists exists
ହାର୍ଡୱେୟାରର ସମର୍ଥନ: ବାରକୋଡ୍ ସ୍କାନର୍, ରସିଦ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍, ଲେବଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists exists
ମେଲିଂର ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର: ଇମେଲ୍, SMS, Viber, ଭଏସ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡାଏଲିଂ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists exists
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଫର୍ମାଟରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭରଣକୁ ବିନ୍ୟାସ କରିବାର କ୍ଷମତା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists exists
ଟୋଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists exists
ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବାଛିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists
ଟେବୁଲରେ ଡାଟା ଆମଦାନୀ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଧାଡିର କପି | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists
ଏକ ସାରଣୀରେ ତଥ୍ୟ ଫିଲ୍ଟର୍ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists
ଧାଡିଗୁଡିକର ଗ୍ରୁପ୍ ମୋଡ୍ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists
ସୂଚନାର ଅଧିକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists
ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବାସ୍ତବତା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଲୁଚାନ୍ତି | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକାର ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭ କିମ୍ବା ସାରଣୀକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଲୁଚାନ୍ତୁ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists
ସୂଚନା ଯୋଡିବା, ସଂପାଦନ ଏବଂ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଅଧିକାର ସେଟିଂ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists
ଖୋଜିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ଚୟନ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists
ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ ବିନ୍ୟାସ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists
ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟକୁ ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ରିପୋର୍ଟରୁ ତଥ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତୁ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists
ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ ଟର୍ମିନାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists
ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ କୁ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟାକଅପ୍ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists
ଉପଭୋକ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଡିଟ୍ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists

ମୂଲ୍ୟକୁ ଫେରନ୍ତୁ | arrow

ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସର୍ଭରର ଭଡା ମୂଲ୍ୟ

ଆପଣ କେବେ କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି?

ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଏବଂ ଏକ ପୃଥକ ସେବା ଭାବରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମର କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସର୍ଭରର ଭଡା ଉପଲବ୍ଧ | ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ | ଯଦି ଆପଣ ଏକ କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭର ଭଡା ଭଡା ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ:

 • ଆପଣଙ୍କର ଏକରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟରେ କ local ଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ |
 • କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଘରୁ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |
 • ତୁମର ଅନେକ ଶାଖା ଅଛି |
 • ଛୁଟିଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ |
 • ଦିନର ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |
 • ବଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନା ଆପଣ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସର୍ଭର ଚାହୁଁଛନ୍ତି |

ଯଦି ଆପଣ ହାର୍ଡୱେର୍ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି |

ଯଦି ଆପଣ ହାର୍ଡୱେର୍ ସଚେତନ, ତେବେ ଆପଣ ହାର୍ଡୱେର୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଚୟନ କରିପାରିବେ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ୟାସନର ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସର୍ଭର ଭଡା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କରାଯିବ |

ଯଦି ଆପଣ ହାର୍ଡୱେର୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି |

ଯଦି ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ନିମ୍ନରେ:

 • ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନମ୍ବର 1 ରେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚାନ୍ତୁ |
 • ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମ ପାଇଁ କ’ଣ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ସ୍ଥିର କର:
  • ଯଦି ଶସ୍ତା କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭର ଭଡା କରିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଏହି ପୃଷ୍ଠାକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲାଉଡ୍ ରେ ଏକ ସର୍ଭର ଭଡା ପାଇଁ ଗଣିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିବେ |
  • ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଲଭ, ତେବେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ | ଷ୍ଟେପ୍ # 4 ରେ, ସର୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ |

ହାର୍ଡୱେର ବିନ୍ୟାସ

ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ଗଣନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ପାଇଁ ବିକାଶକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟ କିମ୍ବା ସାଥିରେ ଥିବା ଉପକରଣ ଏକ କାର ହେବ, ସାମଗ୍ରୀକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବହନ ହେବ, ତେବେ ରେକର୍ଡଗୁଡିକ କିପରି ରଖାଯିବ ଏବଂ ୱେବବିଲ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବର ସଠିକତା | ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ସଠିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ବିତରଣ ସେବା ପାଇଁ ପରିବହନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ହିସାବ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଆଦ reasonable ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇବ | ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ୱେବବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନେ ପରିବହନ କରିବାର ଅଧିକାର ଥିବା ସୂଚାଇଥାଏ, କାର୍ଗୋ ର ମାର୍ଗ ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ ପାରାମିଟର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି | କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ଏହି ସିଟ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ପିଡୋମିଟର ଉପରେ ପ୍ରକୃତ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇସାରିଛି, ଅବଶିଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ, ଆଦର୍ଶ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂରେ କେଉଁ ବିବରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣ ନାହିଁ, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଭରୁ ଅଧିକ ହେବ | ଏହିପରି ନବାଗତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବୃହତ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକ technologies ଶଳ ଆସେ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ଡିଜାଇନ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗଣନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ | ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ | ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆଲଗୋରିଦମଗୁଡିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଭ୍ରମଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍, ଅଧିକ ସଂରଚନା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିର ଘଟଣାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଭାବରେ ଦୂର କରିଥାଏ, ଏହା ଯେକ any ଣସି ଗଣନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସେଗୁଡିକ ବିଦ୍ୟମାନ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବ ନାହିଁ | କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଠିକ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ର ଗଣନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସହିତ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ବାସ୍ତବରେ, ପରିଚାଳନା ଦଳର ଡାହାଣ ହାତ ହେବ | ।

ଆମେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତକୁ ସୁଇଚ୍ କରିବାର ଉପଦେଶ ବିଷୟରେ ଲମ୍ବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଅନନ୍ୟ ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ - ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | ଏହା ଉଚ୍ଚ-ଶ୍ରେଣୀର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ created ାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁ understand ନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ | ନାମରୁ ବିଚାର କରିବା, ଏହାର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାର ବହୁମୁଖୀତା, ଯେହେତୁ ଏହା ଯେକ any ଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ | ଏହା ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବାଛିପାରିବେ | ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଅଧିକାଂଶ ସମାନ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପରି, USU ର ସଂରଚନାକୁ ମାଷ୍ଟର କରିବାର ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ନିଜେ ସାଧାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ | ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ନୂତନ ଫର୍ମାଟକୁ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମେନୁର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇବେ | ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେବାଗୁଡିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ସମାପ୍ତି, ଏକ ଆବେଦନ ରସିଦ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଠାରୁ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଦାୟିତ୍। ଦିଆଯାଇପାରେ | ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ବିନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଏହା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ carried ାରା କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୀତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ is ଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ | ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାର କ is ଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମର ବିକାଶ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସିଷ୍ଟମ ପାରାମିଟର ଉପରେ ଦାବି କରୁନାହିଁ, ଯାହା ସଂଗଠନର ସନ୍ତୁଳନରେ ଅଛି | ବୁ understanding ିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ସହଜତା USU ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କମ୍ପାନୀ ସମେତ ବିଦେଶ ସମେତ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସୁଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରୁ |

ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଫର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସୂଚନା ତାଲିକାଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଆଧାରରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ | ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ତାଲିକା, ଯାନ, କର୍ମଚାରୀ, ଗ୍ରାହକ, ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଟେବୁଲ୍ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆମଦାନୀ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଟାବେସ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ ନାହିଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନକୁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫାଇଲ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ତେଣୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ଏକ ଲମ୍ବା, ମାନୁଆଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ | ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକର ନମୁନାଗୁଡିକ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭରିବା ପାଇଁ ଏକ ସହମତ, ମାନକ ଫର୍ମ | ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଆପଣ ସେହି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ gas ାରା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ | ଏହି ବର୍ଗରେ, ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କାରକଗୁଡିକ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର ପାଇଁ ଅନେକ ସୂତ୍ର ଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟିଂକୁ ସଠିକ୍ କରିବ | ଗଣନା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆଧାର ଏବଂ ସାଧନ ପାଖରେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ୱେବବିଲ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ | ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଫର୍ମ ବାଛିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ମେନୁରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ବାଛିବା ସମ୍ଭବ ହେବ | ସମସ୍ତ ଗଣନା ସ୍ automatically ତ automatically ସ୍ପୃତ ଭାବରେ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପରିବହନ ସେବାର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ କହିପାରିବ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି, ଯାହା ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଚାହିଦା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉପରେ ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ | ୱାଇବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଏହା ଅନେକ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ଅନେକ ପାରାମିଟର ଏବଂ ଲାଇନଗୁଡିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନବ ଜଡିତତା ସହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେବ, ଯାହା ତ୍ରୁଟିର ଆଶଙ୍କା କମ୍ କରିବ | ପରିବହନ କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର କେତେ ହ୍ରାସ ହେବ ଏବଂ ସମାନ ରଚନା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ସଞ୍ଚୟ ଅଟେ |

କିନ୍ତୁ, USU କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଭ୍ରମଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ରୁଟ୍ ସିଟ୍ ଅଙ୍କନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ | ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସହିତ, ସ୍ଥାପିତ ପାରାମିଟର ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସ୍କ୍ରିନରେ ରିପୋର୍ଟଗୁଡିକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ, ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା ତଥା ସମୁଦାୟ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ଏହା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବାହର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସେମାନେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା ହେବ ନାହିଁ | ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ fulfill ଗୁଡିକ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସେଟ୍ ପାଇବେ, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ |

ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ୱେବବିଲର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହାର ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ରିପୋର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ତାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

USU ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ୱେବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କରି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିପାରିବ |

ଯେକ organization ଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ହିସାବ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ରିପୋର୍ଟିଂ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସହିତ ଏକ ୱେବିଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦରକାର |

ୱେବବିଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ USU ୱେବସାଇଟରେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ପରିଚିତତା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ, ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି |

ୱେବବିଲ୍ ଭରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟାବେସ୍ ରୁ ତଥ୍ୟର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଲୋଡିଂ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ୱେବିଲ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାର framework ାଞ୍ଚାରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ଆପଣ USU କମ୍ପାନୀରୁ ୱେବବିଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରି ରୁଟରେ ଇନ୍ଧନର ଟ୍ରାକ୍ ରଖିପାରିବେ |

ଇନ୍ଧନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ |

ଯେକ any ଣସି ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାରେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ୱେବିଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବେ |

ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ହିସାବ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ରିପୋର୍ଟର ସଠିକତା ବ help ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ୱେବିଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ଆଧୁନିକ USU ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହିତ କ and ଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ୱାଇବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଇପାରିବ |

ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ହିସାବ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କ୍ୟୁରିଅର୍ କମ୍ପାନୀରେ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାରକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ |

ୱାଇବିଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାନବାହାନର ମାର୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ |

ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଏକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ୱେବିଲ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ଆକାଉଣ୍ଟିଂକୁ ସହଜ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବହନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ |

ଆଧୁନିକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭରଗୁଡ଼ିକୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ସରଳ, ଏବଂ ରିପୋର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଉଭୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଉପଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରିପାରିବେ |

ଯେକ Any ଣସି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପାଇଁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ନମନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ |

ସମସ୍ତ ରୁଟ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, USU ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସହିତ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ |

ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତୁମର ସଂଗ୍ରାମରେ USU ରୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ କ୍ରୟ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାରକ ହେବ |

ପ୍ରୟୋଗର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଉପଭୋକ୍ତା ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନୀତି, ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବୁ can ିପାରିବେ |

ମେନୁରେ କେବଳ ତିନୋଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର କରନ୍ତି, ଏବଂ ଦ daily ନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ସହଜତା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକର ସମାନ ଗଠନ ଅଛି |

ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ଏକ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅଛି ଯାହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଗଠନ କରିବା ସମୟରେ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସେଟ୍ ଚୟନ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |

USU ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରବାହ ଏହାର କାଗଜ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା, କ୍ଷତି ଏବଂ ତ୍ରୁଟିର ଘଟଣାକୁ ଦୂର କରିବା ସମ୍ଭବ କରିବ |

ୱେବବିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକର ଟେମ୍ପଲେଟଗୁଡିକ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁମୋଦନ ଅଧୀନରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମାନକ ମାନିଥାଏ |

ଯେକ any ଣସି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶକ୍ତି ଉପରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ, କାରଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏଥିପାଇଁ ସୂଚନା ଆଧାରରୁ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକାଂଶ ଲାଇନକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବ |

ଇନ୍ଧନ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାରକୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଲଗୋରିଦମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଡିହେବ |

ଉଡ଼ାଣର ମୂଲ୍ୟ ହିସାବ କରିବାବେଳେ, ସିଷ୍ଟମ ମନୋନୀତ ମାର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ସଡ଼କ ପୃଷ୍ଠ, season ତୁ, ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଭଳି ସଂଶୋଧନ କାରକକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବ |

ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ, ଭ ograph ଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସାମଗ୍ରୀକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାର୍ଗ ନିର୍ମାଣରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

ଭ୍ରମଣର ଦୂରତା ଅନୁଯାୟୀ ଯାନର ଅବସ୍ଥାନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଚେକପଏଣ୍ଟଗୁଡିକର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉପକରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ |

ଯଦି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାର୍ଗରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେବାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପୁନ al ଗଣନା କରିବ |

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏକ ପୃଥକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଅବସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସୂଚନା ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ |

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅବରୋଧ କରିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ବାରଣ କରିବ |

ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସ୍ତର ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ମ୍ୟାନେଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି |