1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Guşlary hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 994
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU Software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Guşlary hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Guşlary hasaba almak - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Guşlary hasaba almak - Programmanyň skrinshoty - На русском

Her bir häzirki zaman guş fermasy, ilkinji nobatda, buhgalteriýa täsir edýän guşlarynyň hasabyny ýöretmelidir, sebäbi bu usul bilen, umuman alanyňda, kompaniýanyň girdejisi barada netije çykarmak has aňsat bolar. Guşlary hasaba almak köp ugurlar boýunça guralyp bilner, dürli guramalar henizem buhgalter hasabaty üçin esas hökmünde kagyz hasaplaýyş alsurnallaryny ulanýarlar, bu ýerde guşlaryň fermasynyň işgärleri ähli zerur maglumatlary el bilen hasaba alýarlar we ýörite tablisalary saklaýarlar. Şeýle-de bolsa, gözegçiligi guramagyň başga bir usuly saýlanyp bilner, onda adamyň işinde awtomatlaşdyryş üçin programma üpjünçiligini çalşarlar. Gündelik funksiýalaryň hemmesini birnäçe esse çalt we has gowy ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Ilki bilen, guşlary hasaba almak köp sanly önümçilik amallaryna gözegçilik etmegi göz öňünde tutýar, olar wagtynda ýazylmaly we alnan maglumatlar çalt işlenmeli. Elmydama daşarky ýagdaýlara we iş ýüki ýaly daşarky faktorlara garaşly adam, buhgalter hasabatynyň kepillendirilen we durnukly hilini üpjün edip bilmez. Baglylygy sebäpli, guşlary hasaba almak üçin elektron tablisalaryna girizilen maglumatlar ýoýulyp, wagtynda girizilip bilner ýa-da işgäri düýbünden ünsüni sowup, zerur maglumatlary girizip bilmez. Kompýuter programmasyny ulanyp, bu töwekgelçilikleriň hemmesini azaldýarsyňyz, sebäbi programma üpjünçiliginiň emeli intellekti ýokarda sanalan faktorlara garamazdan päsgelçiliksiz we ýalňyşsyz işleýär.

 • Guşlary hasaba almagyň wideosy

Işewürlige şeýle çemeleşmek bilen, guşlaryň arassa, aç-açan hasaba alynmagy, olaryň saklanmagy, iýmitlenmegi we öndürilmegi kepillendirilýär. Guşlaryň işini dolandyrmak üçin kompýuter programmasynyň ulanylmagy, awtomatlaşdyryş wagtynda gutulgysyz iş ýerleriniň kompýuter enjamlary sebäpli ýüze çykýan buhgalteriýany sanly tekizlige doly geçirmäge kömek edýändigini bellemelidiris. Kompýuterlerden başga-da, guşlar fermasynyň işgärleri önümçilikde programma üpjünçiligi bilen sinhronlanan başga tebigatyň enjamlaryny ulanmagy başarmalydyrlar. Senagatyň köp bölegi guşlaryň iýmitlenýän we guş önümleriniň saklanýan ammarlaryna gözegçilik etmek üçin ulanylýar. Sanly buhgalter hasabatyny amala aşyrmagyň artykmaçlyklary bar, jikme-jik öwrenilenden soň dolandyryşa şeýle çemeleşmegiň ýeke-täk dogrydygy belli bolýar. Sanly maglumatlar ulgam gurmak maglumat bazasynda uzak wagtlap saklanyp bilner, şol bir wagtyň özünde işgärler üçin aňsat bolar, şonuň üçin haýsydyr bir jedelli ýagdaý ýüze çyksa, giň subutnamalar bilen aňsatlyk bilen çözüp bilersiňiz. Mundan başga-da, guşlary hasaba almak üçin awtomatiki programmada maglumat saklamak, howpsuzlygy we gizlinligi üpjün etmäge mümkinçilik berýär, sebäbi häzirki zaman programma üpjünçiliginiň köpüsinde köp basgançakly gorag ulgamy bolman, eýsem her ulanyjy üçin elýeterliligi aýratyn düzüp bilersiňiz. Işiňizi awtomatiki dolandyryşa geçirmek kararyna gelen bolsaňyz, indiki ädim häzirki wagtda gaty köp bolan iň amatly programma üpjünçiligini saýlamak bolar.

Islendik görnüşi awtomatlaşdyrmak üçin kompýuter programmasynyň ajaýyp görnüşi, köp ýyllyk tejribesi bolan tanymal işläp düzüjileriň, USU Programma üpjünçiligini öndürýän kompaniýanyň özboluşly önümidir. USU Programma üpjünçiligi diýilýär we tehnologiýa bazarynda 8 ýyldan gowrak wagt bäri bar. Bu programma guşlary sanamak we guş fermasynda önümçilik işleriniň beýleki taraplaryna gözegçilik etmek üçin ajaýyp. Onuň kömegi bilen işgärleri aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz, zähmet hakyny hasaplamak we hasaplamak, maliýe hereketleri, iýmit saklamak we saklamak ulgamy, şeýle hem dürli önümler, CRM ugruny ösdürip we başga-da köp zatlary dolandyryp bilersiňiz. Mundan başga-da, guşlary hasaba almak üçin USU programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasy onuň ýeke-täk aýratynlygy däl, sebäbi öndürijiler dürli işewürlik pudaklaryny awtomatiki dolandyrmak üçin ýörite işlenip düzülen ýigrimi-den gowrak dürli programma konfigurasiýasyny görkezýärler. Resmi ygtyýarly kompýuter programma üpjünçiligini ulanmak we gurmak gaty aňsat. Ofisde otyrkaňyz, hiç ýere gitmegiň zerurlygy bolmazdan edilip bilner, sebäbi programmistlerimiz uzakdan işleýärler we programma üpjünçiligini uzak aralykda hem düzüp bilýärler, munuň üçin diňe kompýuteriňize girmek we internet birikmesi üpjün etmek zerur. Bu, USU Programma üpjünçiliginiň hünärmenlerine uly artykmaçlyk berýär, sebäbi bu usul bilen dünýäniň dürli kompaniýalary bilen hiç hili päsgelçiliksiz hyzmatdaşlyk edip bilerler. Programmanyň interfeýsiniň elýeterli dizaýny, oňa hiç hili taýýarlyk ýa-da okuwsyz başlamaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin islendik kär derejesi bolan işgär USU Programma üpjünçiligini ulanyp biler. Geň ýeri, hatda bu köpugurly programmanyň menýusy diňe “Hasabat”, “Modullar we salgylanmalar” ýaly üç bölümden ybarat. Bularyň hersinde buhgalter hasabatyny has jikme-jik alyp barmaga kömek edýän ýene birnäçe bölüm hödürlendi. Guşlaryň hasaba alnyşyny amala aşyrmak üçin zerur bolan ähli dowam edýän amallar, ýörite elektron ýazgylary ýa-da tablisalary döretmek görnüşinde her bir adyň ýa-da predmetiň üstünden gözegçilik edilýän Modullar bölüminde ýazylýar. Bu bölümiň özi, parametrleri her ulanyjynyň isleglerine laýyk gelýän guşlary hasaba almak üçin köp funksiýaly buhgalter tablisasy hökmünde hödürlenip bilner. Häzirki işleriň ýagdaýyny yzarlap, dowam edýän önümçilik amallary barada islendik maglumatlary girizip bilerler. Hasaplamanyň hakykatdanam awtomatiki saklanmagy üçin, USU Programma üpjünçiliginde işe başlamazdan ozal kärhananyň nominal gurluşyny emele getirýän “Salgylar” bölümini doldurmak üçin wagt sarp etmeli. Bu ýerde içerki resminamalaryňyz üçin ösen şablonlary goşup bilersiňiz; işgärleriň, guşlaryň, iýmitiň, dermanlaryň sanawy; işgär çalşygynyň tertibi; guşlary iýmitlendirmegiň tertibi we dürli weterinariýa çäreleri we ş.m.


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language

Şonuň ýaly-da, guşlary hasaba almak üçin programma üpjünçiligini gurmakda önümçilik işlerinde seljeriş funksiýalaryna jogapkär Modullar bölümi möhümdir. Işleýşi sebäpli, çalt we täsirli, iň esasysy bolsa, gyzyklanýan taraplaryňyzy jikme-jik seljerip, derňewiň esasynda statistika düzüp we elektron tablisalary, diagrammalar, grafikler, diagrammalar ýaly islenýän görnüşde aýdyňlyk üçin görkezip bilersiňiz. . Şeýle hem bu blokda, buhgalteriýada möhüm rol oýnaýan maliýe we buhgalter hasabatyny awtomatiki usulda döretmek we taýýarlamak mümkin bolýar. Diňe bir programma tarapyndan düzülip bilinmän, eýsem öz wagtynda e-poçta arkaly hem iberiler. Arsenalynda köp peýdaly gurallar bilen USU Programma üpjünçiligi islendik menejer ýa-da eýesi üçin aýrylmaz kömekçi bolmaly.

Sözümiň ahyrynda, guşlary hasaba almak üçin awtomatlaşdyrylan programmamyzyň diňe bir giň işleýşi we ýönekeý konfigurasiýasy bolman, eýsem durmuşa geçirmek üçin adalatly demokratik bahasynyň hem bardygyny aýtmak isleýärin; USU döredijileriniň hasaplaşyk ulgamy abuna tölegleriniň ulanylmagyny aňlatmaýar, şonuň üçin programma üpjünçiligini tutuş wagt ulanmak düýbünden mugt.

 • order

Guşlary hasaba almak

USU programma üpjünçiliginde guşlar bilen işlemek we olary saklamak yzygiderli alnyp barylýar, sebäbi günüň dowamynda görkezilen amallary maglumatlar bazasynda hemişe görüp bilersiňiz. Tablisalar bilen işleýän wagtyňyz, hatarlaryň we öýjükleriň sanyny üýtgedip, olary pozup ýa-da çalşyp, maglumat mazmunyny ýokarlanýan ýa-da aşaklaýan tertipde tertipläp, parametrlerini özbaşdak düzüp bilersiňiz. Maliýe hasabatlarynyň awtomatiki döredilmegi netijesinde olary wagtynda we ýalňyşsyz taýýarlamaga we tabşyrmaga kepillendirilýär. Hasaplaşyk elektron tablisalarynda, olary dolduranyňyzda, kompýuter programma üpjünçiliginiň halkara wersiýasyny satyn alanyňyzda, düşünmek üçin elýeterli islendik dili ulanyp bolýar. Programmadaky mazmuny üçin hasaba alyş iýmitiniň amatlylygy üçin islendik ammar döredip bilersiňiz.

USU Programma üpjünçiligindäki elektron biznesi dolandyrmak, buhgalter hasabaty üçin hemişe iň takyk, ygtybarly we täzelenen maglumatlary almaga mümkinçilik berýär. Programmada gurlan meseleler glýuserini ulansaňyz, guşlar üçin weterinariýa çärelerine gözegçilik etmek has aňsat bolar. Guşlar fermasynda öndürilen önümleriň bahasy, buhgalteriýa üçin örän amatly bolan elýeterli maglumatlara esaslanyp, programma bilen hasaplanýar. Elektron tablisalarynda ulgam diňe bir guşlar, olaryň nesilleri we önümleri barada maglumatlary däl, eýsem kompaniýanyň müşderi bazasyny hem öz içine alyp biler. Müşderi maglumatlar bazasyny döretmek bilen, programma üpjünçiligi olaryň her biri üçin şahsy kartoçkalary döredýär, bu ýerde bu adama bar bolan ähli maglumatlary girizýär. Guramada resminama akymyny emele getirmek ýa-da döwlet tarapyndan kesgitlenen nusga almak üçin ulanjak galyplaryňyzy ösdürip bilersiňiz.

“Modullardaky” tablisalaryň parametrlerini diňe şuňa meňzeş ygtyýarlyklary we dolandyryjydan ygtyýar alan ulanyjylar üýtgedip bilerler. Guşlar fermasyny dolandyrmak, belli bir işgäriň ygtyýaryna baglylykda elektron maglumatlar bazasynyň gizlin faýllarynyň elýeterliligini kadalaşdyryp biler. USU Programma üpjünçiliginde işlemek, ýerli ulgam ýa-da internet bilen birikdirilen birnäçe bölümiň bilelikdäki işi üçin örän amatly. Hasap maglumatlaryny, şol sanda guşlary dolandyrmak elektron tablisalaryny ätiýaçlandyrmagyň aýratynlygy sebäpli, programmamyz maglumatlary uzak wagtlap howpsuz saklamaga mümkinçilik berýär.