1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Maldarçylyk önümleriniň çykdajylaryny we hasyllylygyny hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 910
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Maldarçylyk önümleriniň çykdajylaryny we hasyllylygyny hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Maldarçylyk önümleriniň çykdajylaryny we hasyllylygyny hasaba almak - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Maldarçylyk önümleriniň çykdajylaryny we hasyllylygyny hasaba almak - Programmanyň skrinshoty - На русском
 • Maldarçylyk önümleriniň çykdajylaryny we hasyllylygyny hasaba almagyň wideosy

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language
 • order

Maldarçylyk önümleriniň çykdajylaryny we hasyllylygyny hasaba almak resminamalaryň standartlarynyň tassyklanan görnüşlerine laýyklykda amala aşyrylýar. Resminamalar dürli-dürli we olaryň köp görnüşi bar. Olaryň esasynda buhgalter sanawlaryna ýazgylar edilýär. Döwrebap iri kärhanada bu resminamalar we registrler köplenç sanly görnüşde saklanýar. Maldarçylyk önümlerinde çykdajylary hasaba almakda üç esasy kategoriýa bar. Birinjisi maldarçylyk önümleriniň, ýarym taýýar mal önümleriniň çykdajylaryny, iýmitiň hasyllylygyny we önümçilik işlerinde doly ulanylýan sarp ediş materiallaryny öz içine alýar. Şeýle çykdajylar dürli resminamalara we hasap-fakturalara laýyklykda buhgalter amallaryna girýär. Ikinjisi, buhgalteriýa resminamalarynda görkezilen buhgalter enjamlary, tehniki enjamlar ýaly iş gurallarynyň çykdajylaryny öz içine alýar. Netijede, kompaniýa iş sahypasyna, aýlyk hakyna, iş üçin dürli sargytlara we işgärlere görä iş çykdajylaryny hasaba alýar we dolandyrýar. Maldarçylyk önümleriniň hasylyny hasaba almak we dolandyrmak üçin resminamalarda süýt öndürijiligi, haýwanlaryň nesilleri, haýwanlary başga ýaş toparyna geçirmek, soýulmak ýa-da ölüm netijesinde gitmek baradaky alsurnallar bar.

Kiçijik fermalarda bu ýazgylaryň hemmesiniň diňe kagyz ýüzünde saklanmagy ähtimal. Şeýle-de bolsa, mallaryň ýüzlerçe haýwanlary bolan iri maldarçylyk toplumlary üçin, süýt bermek we paýlamak, çig mallary gaýtadan işlemek, et we süýt önümlerini öndürmek üçin mehaniki çyzyklar, üznüksiz iş üçin kompýuter dolandyryş ulgamy möhümdir.

USU Programma üpjünçiligi, maldarçylyk hasylyny has netijeli hasaba almak programmasy üçin ähli talaplara laýyk gelýän özboluşly önümdir. Islendik ululykdaky we ýöriteleşdirilen maldarçylyk kärhanalary, tohumçylyk zawodlary, kiçi firmalar, semretýän fermalar, iri önümçilik toplumlary we ş.m. deň derejede ulanyp bilerler we bir wagtyň özünde birnäçe gözegçilik nokatlaryny hasaba almagy üpjün edýän programmany üstünlikli ulanyp bilerler. Maldarçylyk önümleriniň çykdajylaryny we hasyllylygyny hasaba almak, synag meýdançasy, sürü, önümçilik liniýasy we ş.m. ýaly her bir bölüm üçin aýratynlykda we umuman kärhana üçin gysgaça görnüşde saklanyp bilner. USU Programma üpjünçiliginiň ulanyjy interfeýsi gowy guralan we ony özleşdirmekde kynçylyk döretmeýär. Önüm çykdajylaryny we taýýar önümleriň hasyllygyny hasaba almak üçin resminamalaryň nusgalary we şablonlary hünärmen dizaýnerler tarapyndan işlenip düzüldi.

Programma düzülip bilinýän elektron tablisalary, çig malyň, ýarym taýýar önümleriň we ş.m. bahalaryň üýtgemegi bilen awtomatiki usulda gaýtadan hasaplanylýan önümiň her görnüşi üçin bahalary kesgitlemäge mümkinçilik berýär, azyk üpjünçiligi üçin sargytlar, önümçilik liniýalaryndan önümleriň öndürijiligi baradaky maglumatlar, ammar aksiýalary we ş.m. hasabatlar merkezleşdirilen maglumatlar bazasynda jemlenýär. Toplanan statistiki maglumatlary ulanyp, kompaniýanyň hünärmenleri çig malyň, iýmitiň, ýarym taýýar önümleriň, paý balanslarynyň sarp ediş nyrhlaryny hasaplap bilerler, üpjün ediş hyzmatynyň we önüm liniýalarynyň işini meýilleşdirip bilerler. Girdeji maglumatlary önümçilik meýilnamalaryny düzmek we sazlamak, sargytlary ýygnamak we müşderilere ýetirmek we ş.m. ulanylýar. Gurlan buhgalteriýa gurallary fermanyň ýolbaşçylaryna nagt girdejiler, gyssagly çykdajylar, üpjün edijiler bilen hasaplaşyklar we býudjet barada maglumatlary çalt almaga mümkinçilik berýär. , belli bir döwürde girdejileriň we çykdajylaryň dinamikasy we ş.m.

USU Programma üpjünçiligi gündelik işleriň awtomatlaşdyrylmagyny we haýwan kompaniýasynda buhgalter hasabatyny, çykdajylary optimizirlemegi we çykdajylaryň bahasyna täsir edýän amal çykdajylaryny azaltmagy, umuman alanyňda, girdejiligini ýokarlandyrýar. USU Programma üpjünçiliginiň çäginde mal önümleriniň çykdajylaryny we hasyllylygyny hasaba almak, pudak üçin tassyklanan resminamalaryň görnüşlerine we buhgalteriýa düzgünlerine laýyklykda amala aşyrylýar. Bu maksatnama, maldarçylygy düzgünleşdirýän kanunçylygyň ähli talaplaryna, şeýle hem häzirki zaman IT standartlaryna laýyk gelýär.

Sazlamalar müşderiniň aýratynlyklaryny, içerki kadalary we kärhananyň ýörelgelerini göz öňünde tutýar. Urrygy-ýygydan çykdajylar hasaba alynýar we buhgalteriýa elementlerine awtomatiki iberilýär. Taýýar önümleriň hasyly esasy resminamalara laýyklykda her gün ýazylýar. Programmanyň mal önümleriniň çykdajylaryny we hasyllylygyny hasaba alýan birnäçe gözegçilik nokatlary ulgamyň netijeliligine täsir etmeýär.

Her önüm üçin awtomatiki hasaplanan çykdajy çaklamasy düzülýär. Satuw bahalarynyň ýokarlanmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli çig malyň, ýarym taýýar önümleriň, iýmitiň we ş.m. çykdajylarynyň üýtgemegi ýüze çykan halatynda hasaplamalar programma tarapyndan özbaşdak hasaplanýar. Gurlan görnüş önümçilik ýerlerinden çykyşda önümçiligiň bahasyny hasaplaýar. Fermanyň maldarçylyk önümleri üçin sargytlar bir maglumat bazasynda saklanýar.

Ammaryň işleýşi, ýükleriň çalt dolandyrylmagyny, gelýän gözegçiligi, balanslaryň onlaýn sanawyny, saklanyşy azaldýan inwentar dolanyşygy dolandyrmagy üpjün edýän ştrih kod skanerleri, elektron terezisi, maglumat ýygnamak terminallary we ş.m. ýaly dürli tehniki enjamlaryň birleşmegi sebäpli optimallaşdyrylýar möhleti geçen harytlardan çykdajylar we zyýan, islendik senä häzirki galyndylar barada hasabat ýüklemek. Iş amallaryny we buhgalter hasabatyny awtomatlaşdyrmak, üpjünçilik we önümçilik hyzmatynyň işini netijeli meýilleşdirmäge, çig malyň, iýmitiň we materiallaryň sarp ediş nyrhlaryny kesgitlemäge, sargytlary tertipleşdirmäge we önümler müşderilere gowşurylanda amatly ulag ugurlaryny ösdürmäge mümkinçilik berýär.

Adaty resminamalary, çykdajy kagyzlaryny, çykyş joururnallaryny, sargyt görnüşlerini, hasap-fakturalary we ş.m. döretmek we çap etmek ulgam tarapyndan awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Gurlan meýilnamalaşdyryjy, analitiki hasabatlary taýýarlamak üçin ätiýaçlyk ýygylygyny kesgitleýän we ş.m. programma parametrlerini we şertlerini düzmek ukybyny üpjün edýär we buhgalteriýa gurallary tölegleriň, üpjün edijiler bilen hasaplaşyklaryň, býudjet tölegleriniň, ýazuw- häzirki çykdajylardan we ş.m.