1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Dokumalary ulanmak üçin hasap
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 903
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU Software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Dokumalary ulanmak üçin hasap

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Dokumalary ulanmak üçin hasap - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Dokumalary ulanmak üçin hasap - Programmanyň skrinshoty - На русском

Dokma hasaby, islendik daşary ýurt dilinde dokuma goşýan halkara synp spesifikasiýasydyr. Ateliýadaky iş garnituralary we dokumalary üpjün etmek we ulanmak bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Senagatda, olary satyn almak zerur bolanda programmalary hasaplamagy talap edýär. Dolandyryş, armaturalaryň görnüşini hasaba almak bilen, ulgam goldaw hyzmatlaryny ulanmagyň möhümdigini göz öňünde tutýar. Kämilleşdirilen buhgalter gurluşy dokumalaryň ulanylyşyna ep-esli gözegçilik edýär. Hyzmatlary hödürlemekde dolandyryş dokumanyň önümçiliginde ulanylmagyny, önüm öndürmek üçin çykdajylary birleşdirip, üstünlikli iş gününi guraýar. Dokumalaryň ulanylyşyny hasaba almak, elýeterli, düşnükli, çylşyrymly programma üpjünçiligi bilen delillendirilýär, bu zerur iş derejesinde we hyzmatda ýokary hilli işlemäge mümkinçilik berýär. Her sargyt üçin sarp edilýän materiallaryň içerki hasaplamasy bar; tikin üçin haýsy garnituralaryň zerurdygyny görkezýär. USU dokumalary dolandyrmakda we sarp edilýän zatlary ulanmakda zerur güýçlere eýe. Egin-eşik pudagynda maglumatlaryň ulanylyşyny hasaba almak, ulanylyşyny deňeşdirmek bilen, materiallaryň girdejisini tygşytlaýarys. Dokumanyň bahasyna we ulanylyşyna gözegçilik etmek önümçilikde aýratyn möhümdir. Programma, işleriňizi indiki derejä çykarmak üçin ýerine ýetirilişine gözegçilik edip, zerur tertipde hyzmatlary ýerine ýetirýär. Dokumanyň ammar hasaba alnyşy, kesgitlenen resminamalara laýyklykda matalaryň kabul edilmegini we sarp edilmegini awtomatlaşdyrýar.

Ammar önümleriniň tutuş sanawy, ähli önüm satuwynyň resminamalaryny aç-açan emele getirýän nomenklatura girýär. Goodshli aýratynlyklary, ululygy, mukdary, şekili, aýratyn belgisi ýaly harytlaryň giriş sazlamalary bar. Atelýeriň islendik bölüminde ammarlar, dokumanyň galyndylary, esbaplar we taýýar önümler baradaky hasabatlary görüp bilersiňiz. Häzirki wagtda harytlaryň elýeterliligini, ýakyn wagtda ulanylmagyny emele getirip bilersiňiz. Ulanylýan dokuma üçin aýratyn hasabat döredilýär. Önümçilik bahasyna esaslanyp, sargyt hasabaty döredilýär. Hasabat öz içine alýar: sargyt belgisi, önümiň ady, reňki, ululygy, bahasy we mukdary. Dokumanyň ulanylyşyny hasaba almak, ulanylýan materiallaryň hasaba alynmagy we dürli görnüşli hasabatlaryň emele gelmegi. Durmuşa geçirmek we girizmek bilen dolandyryş ulgamy işlemek has aňsat we amatly boldy. Programmanyň hemme zady awtomatiki hasaplaýandygyny we önümçilikdäki ýalňyşlyklary ýüze çykarýandygyny bellemelidiris. Programma girmek işgärleriň möhüm resminamalary özbaşdak pozmagyna ýa-da düzedilmegine päsgel berýär. Otelde hasaplaşyk tikin we ulanylýan dokumalar arkaly amala aşyrylýar. Işi tamamlamak üçin her bir işgär ulgamdan peýdalanyp hasaplanýan aýlyk alýar. Önümi taýýarlamak üçin material ammardan ýazylýar. Iş wagtynda, işleriň yzygiderliligini el bilen girizmek hökman däl we zerur dokumalar, ulgamyň özi hemme zady tertipleşdirýär. Käbir ýagdaýlarda matalary ýa-da tikinleri düzedip bilersiňiz. Müşderiniň önümçilik döwründe sargydy, taýýar önümleriň ammaryna iberilende, resminamalara laýyklykda ateliýada hasaba alynýar. Işgär ammarda we ateliýada galan harytlara ýolbaşçylyk edýär. Her bir programma üçin hyzmatyň bahasy hasaplanýar. Bu amallaryň hemmesi bir maglumat bazasynda awtomatlaşdyrylan.

Aşakda USU aýratynlyklarynyň gysga sanawy. Mümkinçilikleriň sanawy, işlenip düzülen programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasyna baglylykda üýtgäp biler.

Dokumanyň ulanylyşy dolandyryş ulgamy bilen awtomatiki hasaba alynýar;

Edilen işleri göz öňünde tutup, işgärleriň aýlyk haklaryny düzmek;

Armatur önümçiliginiň üpjünçiligi, mukdary, senesi, ady, üpjün edijisi ýaly paýnamalaryň maglumatlary bilen ýazylýar;

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

 • Dokumalaryň ulanylyşyny hasaba almagyň wideosy

Dokumalaryň ulanylyşyny hasaba almagyň wideosy - На русском

 • Dokumalaryň ulanylyşyny hasaba almagyň wideosy - На русском

Nomenklatura material goşanymyzda, doly düşündiriş berýäris, şeýlelik bilen islendik parametr boýunça önümi çalt gözleýäris;

Hyzmatlaryň, hasap-fakturalaryň, çekleriň, şertnamalaryň satuw bellikleri ulgam tarapyndan awtomatiki usulda döredilýär, ozal ähli kadalar üçin maglumatlar doldurylýar;

Önüm baradaky hasabatlarda, zatlaryň saklanandygyny ýa-da kemçilikli armaturlaryň bardygyny, bu önümleriň programma arkaly awtomatlaşdyrylyp bilinjekdigini ýa-da öçürilip bilinjekdigini görkezýär;

USU Programma üpjünçiligi, elementleriň balansy barada hasabatlaryň döremegidir;

Işgärleriň gutarýan garnituralary barada öz wagtynda habar bermegi, eger işgäri ýerinde däl bolsa, habarnamany SMS - habar gelýär;

USU müşderilere SMS - bildiriş, sesli poçta, e-poçta ýaly häzirki zaman habarnamalary bar;


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language

Armaturlaryň seljermesi has ileri tutulýan we iň köp satylan, has az halanýan we iň az satylýan zatlardan düzülýär;

USU meýilleşdirilen, üstünlige durnukly ösüş we netijeli dolandyryş gözegçiligi;

Hyzmatyň ýerine ýetirilişinde arzanladyş barlygy, takyk hasaplamagyň taýýar resminamalaryny awtomatlaşdyrýar;

Performederine ýetirilen işiň mukdaryna we hiline baglylykda iň gowy işgäri paýlaýar;

Programma, ýokary öndürijiligi üpjün edip, her günüň hereketini habar berýär;

Maglumatlar bazasy, ateliniň barlygynyň ähli döwrüniň müşderilerini saklaýar;

 • order

Dokumalary ulanmak üçin hasap

Ulgam geçmişi we şu gün üçin zerur maglumatlary işlemegi, döretmegi, saklamagy, gaýtadan işlemegi, ulanmagy üpjün edýär;

Diagramma, grafika görnüşinde islendik görnüşli hasabaty çyzýar we çap edýär;

Işgär modulynda ähli maglumatlar, at, şahsy maglumatlar we wezipä kabul edilen senesi bar;

Satyş bölümi geçmişdäki we häzirki hyzmatlaryň ähli satuwlaryny hasaba alýar;

Geçirilen her bir inwentar, ady we mukdary bilen tablisa görnüşinde ýazylýar;

USU hil dolandyryşy we önümçiligi ösdürmek modulynda köp sanly beýleki meseleleri öz içine alýar.