1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Gözellik salonyny dolandyrmak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 408
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU Software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Gözellik salonyny dolandyrmak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Gözellik salonyny dolandyrmak - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Gözellik salonyny dolandyrmak - Programmanyň skrinshoty - На русском

Gözellik salonyny dolandyrmak, adam işjeňliginiň iň üýtgeşik proseslerinden biridir. Köp kompaniýalarda bolşy ýaly, işgärleriň guramasyna, dolandyrylyşyna, iş tertibine we okuwyna täsir edýän öz aýratynlyklary bar. Howpsuz gözellik salonyny dolandyrmak programmalary (esasanam internetden mugt göçürip almaga synanyşýan studiýa dolandyryş programmalary) köplenç şowsuzlyga sebäp bolýar we ýokary hilli tehniki goldawyň bolmazlygy ýygnalan we girizilen maglumatlaryň ýitmegine sebäp bolýar. Geljekde bu, işgärlere salonyň hiline gözegçilik etmek, şeýle hem dolandyryş, material we buhgalteriýa, gözellik salonynda işgärleri dolandyrmak we tälim bermek üçin wagtyň ýetmezçiligine sebäp bolýar we işjeňligi optimizirlemek üçin iň oňat çözgüt we gural. bu ýagdaýda siziň kompaniýaňyz gözellik salonyny dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylyşy bolar. Kompaniýaňyz ýokary hilli dolandyryş ulgamyny (esasanam işgärleri dolandyrmak we olaryň taýýarlygyna gözegçilik ulgamy) guramak isleýän bolsa, ony internetden mugt göçürip alyp bolmaýar. Bu meseläni çözmäge ukyply iň oňat programma üpjünçiligi önümi, gözellik salonynda material, buhgalteriýa, işgärler we dolandyryş buhgalteriýasyny awtomatlaşdyrmagy amala aşyrmaga we goşmaça, wagtynda we dowam etdirmäge kömek edýän USU-Soft gözellik salony dolandyryş programmasydyr. programmamyzy gurmak wagtynda alnan maglumatlary ulanyp, gözellik salonyna hil gözegçiligi. USU-Soft gözellik salonyny dolandyrmak programmasy gözellik pudagyndaky dürli kompaniýalar tarapyndan düzülip we üstünlikli ulanylyp bilner: gözellik salony, gözellik studiýasy, dyrnak salony, spa merkezi we solarium, massa sal salony we ş.m. USU-Soft gözellik salonyny dolandyrmak programmasy Gazagystanda we GDA-nyň beýleki ýurtlarynda özüni ýokary derejede görkezdi. USU-Soft dolandyryş programmasy bilen şuňa meňzeş programma üpjünçiliginiň önümleriniň arasyndaky uly tapawut, onuň ýönekeýligi we ulanylyş aňsatlygydyr. Funksiýa, salonyňyzyň işi bilen baglanyşykly ähli maglumatlary derňemäge mümkinçilik berýär.

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

 • Gözellik salonyny dolandyrmagyň wideosy

Gözellik salonyny dolandyrmagyň wideosy - На русском

 • Gözellik salonyny dolandyrmagyň wideosy - На русском

Gözellik salony programmasy hökmünde USU-Soft, re directorissýor, dolandyryjy, gözellik salonynyň ussady we tälim alýan täze işgär üçin deň derejede amatly. Ulgam dolandyryşyny awtomatlaşdyrmak, bazaryň ýagdaýyny seljermäge, kompaniýanyň ösüş perspektiwalaryna baha bermäge mümkinçilik berýär. Dolandyryja muny etmäge kömek etmek üçin her dürli hasabat döredildi. Gözellik salonyny dolandyrmak programma üpjünçiligi, deňagramly dolandyryş kararlaryny kabul etmek üçin wizual maglumatlary berýänligi üçin (mysal üçin, içki ýerini çalyşmak, täze hyzmatlar hödürlemek, işgärleri taýýarlamak üçin gözellik salonynyň dolandyryjysynyň aýrylmaz kömekçisine öwrüler) we ş.m.) mümkin boldugyça gysga wagtda. Başgaça aýdylanda, gözellik salonyny awtomatlaşdyrmak we dolandyrmak ulgamy, maglumatlary gaýtadan işlemegi we çykarmagy çaltlaşdyrmaga kömek edýär. Dolandyryş maksatnamasy, şeýle hem, işgärleriňiziň beýleki meseleleri çözmek üçin wagtyny boşadýan gözellik salonynyň işini seljermäge kömek edýär (bu endikleri mundan beýläk-de ulanmak we netijede bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak üçin täze iş görnüşini öwrenmek üçin) kompaniýaňyz). Gözellik salonyňyzda dükanyňyz bar bolsa, işiňizde peýdaly köp aýratynlyklary taparsyňyz. Köplenç ulanjak dolandyryş modulyňyz 'Satyş'. Bu modula gireniňizde maglumat gözleg penjiresini görersiňiz. Triesazgylar köp bolsa, işiňizi optimallaşdyrmak üçin gözleg ölçegleriňizi takyklap bilersiňiz. 'Satylan senesi' meýdançasy, belli bir seneden başlap ähli satuwlary görkezer. Munuň üçin boş meýdanyň sag burçundaky oky basyň. Peýda bolan penjirede bir ýyl, aý, senäni saýlap bilersiňiz ýa-da 'Şu gün' funksiýasyny ulanyp, häzirki senäni birbada belläp bilersiňiz. “Satyş senesi” meýdançasy ähli satuwlary belli bir senä görkezmäge mümkinçilik berýär. 'Müşderi' meýdany belli bir adamy gözlemegi üpjün edýär. Belli bir müşderini saýlamak üçin meýdanyň sag burçundaky üç nokat bilen nyşana basmaly. Ondan soň dolandyryş ulgamy müşderi maglumatlar bazasynyň sanawyny awtomatiki açýar. Gerekli müşderini saýlanyňyzdan soň, 'Saýlamak' düwmesine basyň. Ondan soň dolandyryş programmasy awtomatiki usulda öňki gözleg penjiresine gaýdyp gelýär. Satyş eden işgär 'Satyş' meýdançasynda görkezilýär. Bu işgär maglumatlar bazasyndaky işgärleriň sanawyndan saýlanyp bilner. “Bellige alnan” meýdan, programma üpjünçiliginde satuwy bellige alan işgärler gözlemek üçin ulanylýar.


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language

Hyzmatlary hödürleýän islendik işde iň möhüm zat näme? Köpler dolandyryşa ynamly çemeleşmegiň, bazardaky bäsdeşlikdäki üstünlikleriň, müşderileri özüne çekmegiň ukybynyň bardygyny aýdarlar. Şübhesiz, möhüm rol oýnaýar. Emma, iň esasy zat, müşderiler we gowy hünärmenler. Bular iki komponent, onsuz gözellik salonynyň üstünlikli bolmagy mümkin däl. Mahabatyň dürli usullaryny, bonus ulgamlaryny, arzanladyşlary we mahabat usullaryny ulanyp, mümkin boldugyça köp müşderini özüne çekmeli. Gözellik salonyny dolandyrmak programmamyz size bu meselede kömek eder, sebäbi täsirli işleýär. Dolandyryş ulgamy köp sanly hasabat döredýär. Mahabatyň biderek harçlamazlygy we işiňiziň zerurlygyna gönükdirilmegi üçin mahabatyň näme işleýändigini we müşderileri özüne çekýändigini we nämäniň ýokdugyny görersiňiz. Customersa-da müşderileriň gözellik salonyndan çykmagynyň esasy sebäplerini görkezýän hasabat bar. Munuň näme üçin bolup geçýändigine düşünersiňiz we geljekde onuň öňüni almak üçin elinden gelenini edersiňiz. Diňe müşderileri özüne çekmek bilen çäklenmän, köne müşderileri hem saklamak möhümdir. VIP myhmanlara öwrülseler, ygtybarly serişde çeşmesine öwrülýärler we iň durnukly girdeji getirýärler. Şeýle müşderileri yzygiderli myhman bolmagyňyzy dowam etdirmek möhümdir.

 • order

Gözellik salonyny dolandyrmak