1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Stomatologiýada buhgalteriýa
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 681
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Stomatologiýada buhgalteriýa

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Stomatologiýada buhgalteriýa - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Stomatologiýada buhgalteriýa - Programmanyň skrinshoty - На русском

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

 • Stomatologiýada buhgalter hasabaty

Stomatologiýada buhgalter hasabaty - На русском

 • Stomatologiýada buhgalter hasabaty - На русском

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language
 • order

Diş klinikalary elmydama gaty meşhurdyr. Öň poliklinikalarda diş lukmanlarynyň hyzmatlary berlen bolsa, indi stomatologiýa ýaly köp sanly lukmançylyk edaralarynyň döremek meýli bar. Diagnostikadan protezlere çenli dürli hyzmatlary hödürleýär. Diş lukmançylygynda buhgalteriýa, adamlaryň özüni bejermek işiniň görnüşi ýaly aýratynlyklary bar. Bu ýerde ammar buhgalteriýasy, lukmançylyk hasaby, işgärleriň buhgalteriýasy, hyzmatlaryň bahasyny hasaplamak, işgärleriň aýlygy, dürli içerki hasabatlar we beýleki amallar döretmekde möhüm rol oýnaýar. Köp diş guramalary buhgalter hasabatynda awtomatlaşdyrmagy girizmek zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Adatça, buhgalteriň wezipeleri ýagdaýa doly gözegçilik etmegi, diňe bir işiniň däl, eýsem beýleki işgärleriň hem wagtyna gözegçilik etmek ukybyny öz içine alýar. Stomatologiýa buhgalteriniň öz borçlaryny mümkin boldugyça has netijeli ýerine ýetirmegi üçin buhgalter hasabatyny awtomatlaşdyrmak zerur bolýar. Häzirki wagtda maglumat tehnologiýasy bazary, diş hasapçysynyň işini has amatly edýän stomatologiýa hasaby programma üpjünçiligini hödürleýär. Stomatologiýa hasabatynyň iň oňat programmasy, USU-Soft programmasy hasap edilip bilner. Köp ýurtda bazardaky bäsleşikde ýeňiş gazanmaga kömek eden köp peýdasy bar. Stomatologiýa hasaby programmasy, ulanylyş aňsatlygy, ygtybarlylygy we maglumatlary wizual görkezmek bilen tapawutlanýar. Mundan başga-da, USU-Soft programmasynyň tehniki goldawy ýokary hünär derejesinde amala aşyrylýar. Stomatologiýa hasaba alyş programma üpjünçiliginiň bahasy hökman sizi begendirer. Stomatologiýada buhgalter programmasy hökmünde ulanylýan USU-Soft-yň käbir aýratynlyklaryna göz aýlalyň.

Täze programma üpjünçiligimizi synap görüň. Bazardaky iň girdejili we tehniki taýdan ösen programmalaryň biridir. Wagt tygşytlaň we stomatologiýa dolandyryşynyň aňsat, doly aýratynlykly programma üpjünçiligi bilen işiňizi ösdüriň. Simpleönekeý iş prosesinde we içgin ulanyjy interfeýsinde birleşdirilen güýçli aýratynlyklary tapyň. Az basmak we az pul üçin has köp iş ediň. USU-Soft programmasy lukmanlar üçin amatly, sebäbi diş lukmançylygyny dolandyrmak programma üpjünçiligi bilen birnäçe minutda lukmançylyk ýazgylaryny, gündelikleri we tölegleri doldurmak bilen wagtynyň 70% -ini tygşytlaýar. Iş bellemegiň tertibi elmydama ýakynlaşýar we ýatlatmalar lukmana we näsaglara bellenen wagty ýatdan çykarmaga mümkinçilik berýär. Bejergi meýilnamasyny awtomatiki hasaplamak hassany bellemegiň wagtyny gysgaldýar. Tamamlanan işleriň aç-açan hasabat berilmegi stomatologiýa hasaba alyş ulgamy, şeýle hem işgärleriň işi bilen baglanyşykly bonuslary çalt hasaplamak arkaly üpjün edilýär. Enjamlaryň giň toplumy bilen integrasiýa, diş lukmançylygyňyzy has täsirli etmek üçin has köp gural berýär. Stomatologiýa hasaby programmasy onlaýn kassa enjamlaryny we rentgen ulgamlaryny goldaýar.

Gündelik meseleler we gündelik hereketler programma arkaly ýerine ýetirilýär. Lukmanlaryň we kabul edijileriň hassalaryň ýazgylaryny, fakturalaryny, hasabatlaryny, şertnamalaryny, täjirçilik tekliplerini we beýleki resminamalary doldurmak üçin näçe wagt sarp edýändigini hasaplaň? Täze gelenlere bu paýhaslary öwretmek üçin näçe sagat sarp edilýär? Adaty we adaty prosesleriň awtomatlaşdyrylmagy işgärlere esasy iş üçin gymmatly wagt berýär. Çylşyrymly hasaplamalar sekuntlarda ýerine ýetirilýär. Bir işgäriň çylşyrymly hasaplamalarda ýa-da standart däl hasabatlary doldurmakdaky ýalňyşlygy kompaniýany girdejileriniň ep-esli böleginden mahrum edip biler. Dolandyryjy erbetlik bilen ýalňyşlyk goýbermeýär; bu umumy adam ýalňyşlygydyr. Programma üpjünçiligi adam däl, ýalňyşlyk goýbermeýär. Şonuň üçin bu pursatdan peýdalanyň we ýalňyşlyklardan hemişelik dynyň. Işgärleriň wagtyny meýilleşdirmek hem stomatologiýa hasaby programmasynyň örän peýdaly aýratynlygydyr. Her işgäriň iş tertibini meýilleşdirmek möhümdir. Mysal üçin, hassanyň bellän zynjyryny guruň, şonuň üçin lukman her duşuşyga howlukman işleýär. Şeýle etmek bilen zynjyryň tertipde deşikleri bolmaz we iş wagty biderek bolmaz.

Derman ýol hereketine gözegçilik ulgamy näme? Bitewi hasaba alyş ulgamy, sarp edijileri bikanun dermanlardan goramak we raýatlara we guramalara dermanlaryň kanunylygyny tiz barlamak üçin hyzmat bermek üçin döredildi. Mundan başga-da, stomatologiýa hasaba alyş ulgamynyň ornaşdyrylmagy paketiň hereketi barada jikme-jik maglumat berýär, şeýle hem mundan beýläk dolanyşyga mümkinçilik bermeýän maglumatlary berýär (mysal üçin, bukjanyň eýýäm satylandygy ýa-da dolanyşykdan çykarylandygy baradaky maglumatlar) sebäpleri).

Internetde mugt hödürlenýän stomatologiýa hasaby programmalaryna bil baglamazlyk akyllydyr. Akylly dolandyryjy, gowy işiň hil taýdan ulanylmagyna mätäçdigine düşünýär. Şeýle-de bolsa, mugt programmada hatda hil barada-da maglumat ýok. Stomatologiýa işiňizde size aýratyn we peýdaly bir zat hödürleýäris. Tejribe topladyk we stomatologiýa hasaby programmasynyň, şeýle hem tehniki goldaw toparynyň iň ýokary hilini kepillendirip bileris. Hünärmenlerimiz, kynçylyklaryňyza kömek etmekden, şeýle hem USU-Soft programmasynyň eýýäm gazanylan funksiýalaryna täze ösen funksiýalary hödürlemekden hoşal. Klinikaňyzy we bu programmany aýyrýan ýeke-täk zat, özüňiz karar bermeli. Ulgam bilen nämä ýetip boljakdygyňyzy görkezdik, galanlary size bagly!