1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. stomatologiýa hassahanasy
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 232
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

stomatologiýa hassahanasy

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?stomatologiýa hassahanasy - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

stomatologiýa hassahanasy - Programmanyň skrinshoty - На русском

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

 • Diş klinikasynyň buhgalter hasabaty

Diş klinikasynyň buhgalter hasabaty - На русском

 • Diş klinikasynyň buhgalter hasabaty - На русском

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language
 • order

Diş klinikasynyň işi müşderileriň, stomatologlaryň we dolandyryjylaryň gowy hasaba alynmagyna we wagtynda dolandyrylmagyna mätäç. Diş klinikasynyň buhgalteriýa programma üpjünçiligi, dolandyryjylara we baş diş lukmanyna kömek edýän işleýän buhgalter ulgamydyr. Diş kliniki gözegçiliginiň buhgalteriýa programmasyna girmek üçin diňe şahsy parol bilen goralýan ulanyjy adyňyzy ýazmaly we kompýuteriňiziň iş stolunda bir nyşan basmaly. Mundan başga-da, diş klinikasynyň buhgalteriýa programma üpjünçiliginiň her bir ulanyjysynyň ulanyjynyň görýän we ulanýan maglumatlarynyň mukdaryny çäklendirýän belli bir ygtyýarlyklary bar. Diş klinikasynyň awtomatlaşdyrylmagy müşderileriň duşuşmagy bilen başlaýar. Bu ýerde işgärleriňiz, müşderi bilen duşuşmak üçin diş klinikasynyň buhgalteriýa programmasyny ulanýarlar. Näsagy hasaba almak üçin, diş klinikasynyň ýazgy penjiresinde zerur lukmanyň goýmasyndaky zerur wagty iki gezek basmaly we öňünden düzülen baha sanawyndan saýlap boljak hyzmatlary görkezmeli.

Informationhli maglumatlar saklanýar we guramaňyzyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, stomatologiýa programmasynda redaktirläp bolýar. Diş klinikasyna gözegçilik etmek üçin buhgalter programma üpjünçiliginde edaranyň ýolbaşçysy üçin örän peýdaly 'Hasabat' bölümi bar. Diş klinikasyna gözegçilik etmegiň bu bölüminde, islendik döwürde dürli hasabatlar berýärsiňiz. Mysal üçin, satuw mukdary hasabaty belli bir prosedura näçeräk sarp edilendigini görkezýär. Marketing hasabaty mahabatyň netijelerini görkezýär. Bir stocka gözegçilik hasabaty, ammaryňyzy doldurmak üçin haýsy önümlere ýakyn wagtda gaýtadan sargyt edilmelidigini görkezýär. Diş klinikasy programmasy diňe bir ähli lukmançylyk işgärleri üçin amatly bolman, eýsem haryt üpjün edijiler, ýer eýeleri we ätiýaçlandyryş kompaniýalary bilen gatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär. Diş klinikasy üçin buhgalter programma üpjünçiliginiň mugt wersiýasyny web sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz. Diş klinikasynyň buhgalteriýa programmasynyň kömegi bilen guramaňyzy awtomatlaşdyryň!

Netijelere gözegçilik etmek we ähli proseslere gözegçilik etmek diş bejeriş merkezinde tertip-düzgüniň açarydyr. Netijeleri yzarlamasaňyz, girdejiniň ösüşi we çykdajylary azaltmak tötänleýin hadysa öwrüler. Hasapçylyk programmasy ähli gözegçilik nokatlarynda görkezijileri ele alýar, üýtgeşmeleriň dinamikasyny we sebäp-täsir gatnaşyklaryny döredýär, soňra gaýtadan işlenen maglumatlary hasabat we teklipler görnüşinde görkezýär. Bu netijeleriň yzygiderliligini üpjün edýär. Işewürlik masştabyna gelsek - bu stomatologiýa klinikasynyň islendik müdiriniň arzuw edýän zady. Häzirki şertlerde işiňiziň gaty kiçi derejesine ýetendigiňizi göz öňüne getiriň. Işiňizi giňeltmek diňe goşmaça hyzmat nokatlary görnüşinde manyly. Kärende, enjamlar we işgär almak bilen meseläni çözdüňiz. Otheröne başga bir topar sorag galýar: Işgärleri nädip terbiýelemeli, olara eýýäm gazanan ähli maglumatlaryňyzy we tejribäňizi bermeli? Olaryň işine nädip gözegçilik edip bilersiňiz? Meýilnamalary nädip düzüp, netijelerini barlamaly? Telekeçiligi awtomatlaşdyrmak bu soraglaryň hemmesini çözýär.

USU-Soft buhgalteriýa programmasy, işgäriň giren roluna baglylykda funksiýalary bölmek prinsipine esaslanýar. Esasy rollar bar ('Direktor', 'Administrator', 'Diş lukmany'), ýöne goşmaça siz 'Hasapçy', 'Marketing hünärmeni', 'Üpjünçilik zynjyry hünärmeni' we ş.m. ýaly beýleki klinika işgärleri üçin rol we hasap döredip biler. Hasapçylyk programmasyna girmegiň roly, her bir işgär üçin kartoçka we hasap (buhgalteriýa programmasyna girmek üçin parol) döredilende kesgitlenýän hünär bilen kesgitlenýär. Şeýlelik bilen, işgär hakda maglumatlary doldurmaly. Iň az talap edilýän maglumatlar ady, familiýasy we hünäri. Hünär kesgitlemek üçin, 'Hünär saýla' meýdançasyna sag basyň we teklip edilýän sanawdan bir opsiýa goşuň ('Hünär' katalogy buhgalteriýa programmasyny gurmak döwründe eýýäm biz tarapyndan doldurylýar, ýöne redaktirläp bilersiňiz). Işgäriň birnäçe hünäri bar bolsa, birnäçe kartoçka döretmegiň zerurlygy ýok. Hünärleriniň hemmesini birinde görkezmek ýeterlikdir. Munuň üçin hünär meýdanyna sag basyň we teklip edilýän sanawdan bir opsiýa goşuň.

Programmada diş klinikasynyň ösüş ýagdaýyny görkezmek üçin köp hasabat bar. 'Nagt pul akymy' hasabatynda nagt pul akymlary we akymlary görkezilýär we olara gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Günüň nagt hasabaty, buhgalter hasabatynda döredilen hasabat bilen birmeňzeş bolsa, ähli sargytlaryň we tölegleriň buhgalteriýa programmasy arkaly ýerine ýetirilendigini we maliýe maglumatlaryna ynanyp boljakdygyny ynam bilen aýdyp bilersiňiz.

'Işleriň ugurlary boýunça girdejiler' hasabaty, klinikanyň her bir sebitine we her diş lukmanyna näçeräk pul getirýändigini görmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem hassalaryň bergilerini we gazananlaryny, girdejileriniň sanyny, gaýtadan bejergisini yzarlamak üçin ulanyp bilersiňiz. kepillik, hasaplaşyk hyzmatlarynyň sany, tölenen mukdar we beýleki möhüm maliýe ölçegleri. Bellemek hasabatlary hassanyň klinikada geçiren wagtyna gözegçilik etmäge kömek edýär. Bu hasabatyň örän möhüm topary. Olar bilen işjeň işlemek size täze hyzmat derejesine ýetmäge we lukmanlaryň we ýolbaşçylaryň işini ýokarlandyrmaga we şeýlelik bilen klinikanyň girdejisini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. 'Lukmanlar ýükleri' hasabatynda meýilnamanyň netijeli döredilendigi ýa-da her bir lukmanyň klinika üçin näderejede peýdalydygy we haýsy lukmanyň iň köp girdeji getirýändigi görkezilýär.