1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. stomatologiýa hasaby
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 716
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

stomatologiýa hasaby

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?stomatologiýa hasaby - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

stomatologiýa hasaby - Programmanyň skrinshoty - На русском

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

 • Stomatologiýany hasaba almagyň wideosy

Stomatologiýany hasaba almagyň wideosy - На русском

 • Stomatologiýany hasaba almagyň wideosy - На русском

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language
 • order

Stomatologiýa we stomatologiýa klinikalary hemme ýerde açylýar. Olaryň hersiniň, iş ýerine, ýaşaýan ýerine we hödürlenýän hyzmatlaryň görnüşine, nyrh syýasaty we beýleki köp faktorlara baglylykda belli bir edarany has gowy görýän müşderileriniň sanawy bar. Stomatologiýada müşderileriň hasaba alynmagy gaty köp we köp wagt talap edýär. Aragatnaşyk maglumatlaryny wagtynda saklamak we täzelemek bilen çäklenmän, her bir müşderiniň lukmançylyk taryhyny yzarlamak, şeýle hem hökmany we içerki hasabat resminamalarynyň köpüsini saklamak zerur. Stomatologiýa ulaldygyça, stomatologiýanyň önümçilik prosesi bilen birlikde, diş merkeziniň müşderileriniň hasaby hem gowulaşýar. Bagtymyza, tehnologiki ösüş we lukmançylyk hyzmatlary bazary elmydama ýakynlaşdy. Stomatologlar her gün dürli görnüşleri we resminamalary doldurmak, müşderi kartoçkalaryny we lukmançylyk taryhyny el bilen saklamak üçin köp wagt sarp etmegiň zerurlygyny ýatdan çykaryp bilerler. Indi stomatologiýa dolandyryşynyň awtomatlaşdyrylan buhgalter ulgamlary olar üçin edip biler. Şu güne çenli stomatologiýa hasaba alnyşynyň USU-Soft programmasy özüni iň oňat subut etdi. Köp ýurtlaryň bazaryny çaltlyk bilen basyp alýar. Analoglar bilen deňeşdirilende stomatologiýa hasaba alnyşyny ulanmagyň esasy artykmaçlygy, ýokary hilli, ygtybarlylygy we ulanylyş aňsatlygydyr.

Dolandyryjylar we kömekçiler, adatça, işleýän sagatlaryna - sagatlaryna ýa-da çalşyklaryna görä aýlyk alýarlar. USU-Soft stomatologiýa buhgalteriýa ulgamy, stomatologiýa müdirine işgärleriň haçan işe we haçan işden çykandygyny yzarlamaga mümkinçilik berýän wagt we gatnaşmak aýratynlygy bar. Wagt saklamagy işjeňleşdirmek üçin tehniki goldaw toparymyz bilen habarlaşyň. Muny ýerine ýetireniňizde, wagt bellemek bilen birlikde wagt we gatnaşmagy goşmak isleýändigiňizi derrew çözmeli. USU-Softumşak stomatologiýa hasaby ulgamy, işgärleriň dürli usullar bilen ýerine ýetirýän dürli meselelerine baha bermäge mümkinçilik berýär. Ambulatoriýa ýazgylaryňyzy elektron görnüşde saklamak, bir ýerde doly ýygnalan müşderiniň bejergisi baradaky maglumatlaryň hiç ýerde ýitmezligini we diş lukmanlary tarapyndan bikanun golýazma meselesiniň doly çözülmegini üpjün edýär. Müşderiniň bejerýän diş lukmanlary, şeýle hem ähli kartoçkalara girip bilýän stomatologiýanyň baş diş lukmany, hemişe gyzyklanýan maglumatlary çalt tapyp bilerler.

Müşderi bejermek kitabyny saklaň. Lukman hassany bejerenden soň, öňki belleniş hakda maglumat girizmek üçin hassanyň taryhy kitabynda ýazgy döredýär. Lukman işleýän dişlerini kesgitlemeli we 'Diagnoz', 'Şikaýatlar', 'Anamnesis', 'Maksat', 'Bejergi', 'Teklipler' meýdanlaryny doldurmaly (zerur bolsa, başga ugurlary goşup bilersiňiz ýa-da gereksizleri pozuň). Kazyýetiň taryhyny diňe bir diş lukmany däl, eýsem beýleki işgärleriň ambulatoriýa ýazgylaryny redaktirlemäge hukugy bolan islendik işgär hem dolduryp biler. Düzgüne görä, bu ygtyýary bolmadyk lukman diňe öz hassalary üçin iş taryhyny döredip we redaktirläp biler.

Näsaglary çagyrmak administratoryň işiniň möhüm bölegi. Stomatologiýa hasaba alyş ulgamynda belleniş barada maglumat bilen tekst habaryny ýazyp, bir topar adama iberip bilersiňiz, soň bolsa habary almadyk hassalara jaň edip bilersiňiz. Jaň etmäge wagtyňyz ýok bolsa ýa-da stomatologiýada hassalar gaty köp bolsa, bu amatlydyr. Näsaglaryň sanawynyň üstündäki 'SMS ibermek' düwmesine basyň we iberilmegine garaşýan habarlaryň doly sanawy bilen açylan penjire peýda bolýar. Habarlary iberilen hassalary görüp bilersiňiz, habar iberilmedikleri görmek üçin gizläp bilersiňiz. Näsag olaryň bellenendigini tassyklamasa, stomatologiýa hasaby programmasynda gönüden-göni belläp ýa-da ýatyryp bilersiňiz. Näsag kartoçkalaryny çalt tapmak we lukmanlaryň bölümlerine bellemek üçin buhgalter programmasynyň aýratynlyklary uly kömek edýär. Senenamada islenýän günüň üstünde sag düwmä basyň we 'allhli duşuşyk sanawyny senede çap ediň' saýlaň. Elipbiý boýunça tertipleşdirmek, kagyz faýlyndaky kartoçkalary ady bilen çalt tapmak üçin ulanylýar; diş lukmanlary oturgyçlary boýunça tertiplemek, kartoçkalary ofisler tarapyndan paýlamak üçin ulanylýar, şeýlelik bilen has ir bellenen hassa kagyzlaryň başynda bolar.

Kagyz kartoçkalaryny elipbiý tertibinde saklamasaňyz, gün bellemek üçin sanawdaky çap görnüşlerini üýtgetmeli. Munuň üçin 'Direktor' roly bolan bir işgär ýa-da resminama şablonlaryny üýtgetmäge rugsady bolan başga bir işgär 'Sazlamalara', 'Resminama şablonlaryna' gitmeli, 'Bellenmeler: ähli lukmanlaryň hassalary' tapmaly we tertibi üýtgetmeli. lukmançylyk ýazgy belgisi ýa-da soňky duşuşyk boýunça tertipleşdirmek üçin ady boýunça.

USU-Soft stomatologiýa hasaba alyş ulgamynyň artykmaçlyklary özleri üçin aýdylýar. Stomatologiýaňyzdaky işiň tizligi, işiň takyklygy we müşderiler bilen göni aragatnaşygyň ep-esli tizlenjekdigine şübhesiz. Emma, bularyň hemmesi däl. Stomatologiýa hasaba alyş ulgamyny ulanyp başlanyňyzdan soň, derrew netije aljakdygyňyzy anyk bilýärsiňiz. Şeýle-de bolsa, birneme wagt geçensoň, diş lukmançylygyňyzy hasam gowulaşdyryp biljek goşmaça funksiýalary ýerine ýetirmek üçin bize ýeterlik derejede ynanýandygyňyzy duýup bilersiňiz! Hasapçylyk programmaňyzyň ajaýyp işlemegini üpjün etmek üçin, zerur bolanda buhgalter hasabyňyzy bermäge kömek etjek ýöriteleşdirilen programmistler topary gerek. Öň hem aýdyşymyz ýaly, buhgalteriýa programmamyzyň kömegi bilen buhgalteriýa degişli üns berler!