1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. kömek stolunyň hasaby
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 442
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

kömek stolunyň hasaby

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?kömek stolunyň hasaby - Programmanyň skrinshoty
 • Kömek stolunyň hasaby
 • order

Soňky ýyllarda “Kömek stolunyň” amaly hasaba alnyşy, IT kompaniýalaryna haýyşlar we ýüz tutmalar bilen has düýpli işlemäge, kömegi netijeli bermäge, hyzmaty gowulandyrmaga we ösdürmäge mümkinçilik berýän ýörite awtomatlaşdyrylan programma arkaly düzgünleşdirildi. Her bir taslama diňe buhgalteriýa bilen iş salyşmak, käbir ownuk meseleler bilen gyzyklanmazlyk, Kömek stoly prosesleriniň arasynda erkin geçmek, iň amatly çözgüdi derrew tapmak we işgärlere gereksiz wezipeleri ýüklemek üçin gurlanok.

USU Programma üpjünçiligi ulgamyndan (usu.kz) ösen kömek stoly tehnologiýalary pudaga düşünmek, iň soňky tendensiýalar we standartlar barada bilmek we iş ýüzünde hakykatdanam täsirli we öndürijilikli çykýan önümleri öndürmek üçin ýeterlik derejede öwrendi. Platformanyň maksady diňe amal amallary bilen çäklenmeýär. Şeýle hem aragatnaşyk meselelerine jogapkär, material gaznasynyň ýagdaýyna gözegçilik edýär, gurluşyň işgärler tablisasyny düzýär, hasabatlary we islendik düzgünleri awtomatiki taýýarlaýar. Kömek stolunyň registrlerinde haýyşlar we müşderiler barada esasy maglumatlar bar. Hasap maglumatlary ekranda görkezmek, beýleki ulanyjylar bilen maglumat alyşmak we hasabatlary we resminamalary ugratmak aňsat. Üçünji tarap programmalaryny ulanmagyň zerurlygy ýok. Şuny göz öňünde tutsaňyz, haýsydyr bir kynçylyk bar, işgärler bellenilen möhletleri ýerine ýetirmeýärler, näsazlygy düzetmek üçin zerur materiallar ýok bolsa, ulanyjylar bu barada ilkinji bolup bilerler. Gurlan habarnamanyň modulyny işjeňleşdirmek ýeterlikdir we dolandyryşyň impulsyna elleriňizi arkaýyn saklap bilersiňiz. Kömek stolunyň iş tertibi hakyky wagtda görkezilýär. Hasapçylyk maglumatlary dinamiki taýdan täzelenýär. Netijede, ulanyjylar ýyldyrym çaltlygy bilen haýyşlara jogap berip bilerler, düzedişler girizip bilerler, iň soňky analitiki hasabatlary öwrenip we dolandyryş kararlaryny alyp bilerler. Müşderi bilen aragatnaşyk meselesi hem Kömek stolunyň konfigurasiýasy arkaly üstünlikli ýapylýar. Hasap maglumatlary SMS habarlaşma modulynyň üsti bilen alyş-çalyş etmek, iň soňky iş netijelerini habar bermek, hasabat bermek, tabşyryk bermek, guramalaryň hyzmatlaryny mahabatlandyrmak has aňsat. Wagtyň geçmegi bilen Kömek stolunyň konfigurasiýalary ýönekeýje ornuny tutdy. Öňdebaryjy IT kompaniýalary tarapyndan amaly ýazgylary ýöretmegi tertipleşdirmek, ýalňyşlyklaryň we nädogrylyklaryň iň az ähtimallygyny ýok etmek we innowasiýa dolandyryş we gurama gurallaryny girizmek üçin işjeň ulanylýar. Gurluşlaryň parametrlerini optimizirlemek, işgärleri gündelik iş ýüklerinden boşatmak we adaty işlerde goşmaça wagt ýitirmezlik üçin awtomatlaşdyryş iň oňat çözgüt bolup görünýär. Taslama çalt depginde ösýär. Tölegli goşmaçalar bar. Degişli sanaw web sahypasynda ýerleşdirildi.

Kömek stoly platformasy hyzmatyň we tehniki goldawyň ýagdaýyna gözegçilik edýär, gelýän habarlara we haýyşlara, möhletlere jogap berýär we müşderiler bilen aragatnaşygy ýapýar. Zerur kataloglar we kataloglar elýeterli bolanda amaly ýazgylary ýöretmek has aňsatlaşýar. Sanly arhiwleri saklamak mümkin. Täze ýüz tutmagyň wagty ep-esli azaldyldy. Arza bermek prosesi doly awtomatlaşdyrylan. Işgärler, möhletleri we gurluş meýilnamalary bilen baglanyşykly hemme zat üçin gurlan meýilleşdirijä bil baglap bilersiňiz.

Kömek stolunyň konfigurasiýasy gündelik ulanylyşyň amatlylygyna ünsi çekdi. Şol bir wagtyň özünde, programma kompýuter sowatlylygy, başarnyk ýa-da tejribe derejesi boýunça aýratyn talaplary öňe sürmeýär.

Käbir meseleler üçin gyssagly goşmaça çeşmeler zerur bolsa, bu hasabat maglumatlary derrew ekranlarda görkezilýär. Ulanyjylar bu barada ilkinji bolup bilerler.

Hyzmat işi birnäçe tapgyry öz içine alýar, olaryň her biri emeli intellekt tarapyndan dolandyrylýar. Köpçülikleýin SMS ibermek arkaly müşderi bazasy bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berdi. Kömek stoly platformasy arkaly alnan haýyşlar barada maglumat alyşmak, birek-birege resminamalary, grafikalary, hasabatlary we başga bir topar maglumatlary ibermek has aňsat. Gurluşlaryň öndürijilik ölçegleri buhgalteriýa maglumatlary wizual görnüşde görkezilýär, bu ownuk problemalary çalt ýüze çykarmaga we nokat düzedişlerini girizmäge kömek edýär. Ulanyjylara guramanyň häzirki wakalary barada habar bermek degişli sanly modula berilýär.

Ösen hyzmatlar we hyzmatlar bilen integrasiýa ukybyna üns bermäň. Sanaw web sahypasynda çap edildi. Köp sanly IT kompaniýalary, aýry-aýry telekeçiler, hyzmat merkezleri we ilata hyzmat edýän döwlet guramalary bu maksatnama eýe boldular. Elementshli elementler esasy konfigurasiýada ýer tapmady. Käbir wariantlar aýratyn görkezilýär. Funksiýa aýratynlyklary bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris. Önümi has gowy tanamak, güýçli taraplaryny kesgitlemek we oňaýly taraplaryny üns bilen ölçemek üçin synagdan başlaň. Häzirki wagtda köp guramalar hödürlenýän harytlaryň we hyzmatlaryň hilini yzygiderli ýokarlandyrmak bilen birlikde çykdajylary azaltmak zerurlygyndan ybarat gyssagly mesele bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Häzirki ykdysady ýagdaýda we kärhanalaryň arasynda bäsdeşligiň güýçlenmegi bilen çykdajylary ýa-da önümçiligiň bahasyny azaltmak zerurlygy has kyn meselä öwrüldi. Başga sözler bilen aýdylanda, amallary optimizirlemegiň ähmiýeti, telekeçileriň işewürlik proseslerini optimizirlemek meselesine az gatnaşýandygyny göz öňünde tutup, kärhanalaryň we guramalaryň netijeliligini ýokarlandyrmak zerurlygyndadyr. Kömek stolunyň hasabaty kömege gelýär.