Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Logistika hasaby
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 729
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Logistika hasaby

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Logistika hasaby

На русском:

Logistika hasaby
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Processeshli amallary gözegçilikde saklamak, ýerine ýetirilen işler, ammar hereketleri we çykdajylar barada netijeli döredilen hasaba alyş ulgamy bolmazdan hiç bir kärhana üstünlikli işläp bilmez. Beýleki guramalar ýaly, logistika kompaniýasynyň hem öz iş aýratynlyklary bar, USU-Soft programmasy kynçylyksyz uýgunlaşýar. Bu programma üpjünçiliginiň kömegi bilen logistika hasaba alnyşy agyr we çylşyrymly proseduradan giňişleýin seljeriş guralyna, bar bolan guramaçylyk amallaryny optimizasiýa we gowulandyrmaga gurar.

Hasaplaşyk, hakyky wagtda maglumatlaryň üýtgemelerini düzmegi talap edýän logistika, maglumatlaryň yzygiderli täzelenmegine we sargyt ýerine ýetirilişiniň her tapgyrynda yzarlanmagyna mätäç. USU-Soft programmasy, programma direktorlary bölüminiň kömegi bilen häzirki maglumatlary täzelemegi üpjün edýär. Bu blokda bukjalara bölünen maglumatlar bar: Pul maliýe sazlamalaryny saklaýar; Müşderiler bukjasyny ulanyp, mahabatyň girdejisini yzarlap we marketing analitikasyny geçirip bilersiňiz; Guramalar ähli şahamçalary we kompaniýanyň işgärleriniň sanawyny öz içine alýar; şeýle hem, iş prosesleri we iş ugurlary, ýangyç sarp etmegiň standartlary, üçünji tarap daşaýjylaryň hyzmatlarynyň bahasy barada jikme-jik maglumat bar. Kataloglar bölümi, maglumatlaryň dogrulygyna we elde hasaba alyş amallaryna mahsus ýalňyşlyklaryň ýok edilmegine goşant goşup, maglumat derňewini we logistika buhgalteriýasyndaky ähli hasaplamalary awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Ammar hasaba alnyşy logistikada möhüm rol oýnaýar we teklip edilýän logistika gözegçilik meýilnamasy çalt ammar amallaryny ýola goýmaga we ammarlary awtoulag parky üçin ätiýaçlyk şaýlary bilen wagtynda doldurmaga kömek edýär. Aç-açan buhgalteriýa, resminamalary dolandyrmak we tassyklamak ulgamy arkaly hem aňsatlaşdyrylýar, onda ähli jogapkär adamlara täze hyzmat bellikleriniň gelendigi habar berilýär we tabşyrylan wagtyna gözegçilik edilýär. Şeýlelikde, kompaniýanyň içerki proseduralaryny guramak kämilleşdirilýär.

Logistika hyzmatlaryny hasaba almak programmasy, müşderi maglumatlar bazasyny ýöretmek, transport isleglerini döretmek, öndürijiligi yzarlamak, şeýle hem serişdeleriň alynmagyna gözegçilik etmek arkaly müşderiler bilen netijeli işlemäge mümkinçilik berýär. Dolandyryşyň ýakyndan gözegçilik astynda dolandyryjylaryň işi transport hyzmatlaryny has gowulaşdyrýar we kompaniýa bäsdeşlik ukybyny berýär. CRM maglumat bazasynda işlemek üçin köp gural alsaňyz, logistika gözegçilik USU-Soft ulgamynyň kömegi bilen müşderileri hasaba almak has aňsat we has çalt. Hasabatlar bölümi, berilýän hyzmatlar, çykdajylar, çykdajylary dikeltmek, inwentar gözegçilik we düşewüntlilik barada maliýe we dolandyryş hasabatlaryny göçürip almaga mümkinçilik berýär. Hasabatda wizual grafikler we diagrammalar bolup biler we islendik döwür üçin döredilip bilner. Logistikada hasapçylyk, her bir ulag bölüminiň kontekstini goşmak bilen, işiň hemmetaraplaýyn seljerilmegi üçin giň mümkinçilikleri üpjün edýär. Programma üpjünçiliginiň aýratyn artykmaçlygy tehniki hyzmatyň gidişine yzygiderli gözegçilik etmek ukybydyr: flotdaky her bir ulagyň öz statusy we tehniki hyzmat möhleti bar, bu zerurlyk logistika dolandyryş programmasy bilen duýduryş berilýär. Şeýlelik bilen, logistika hasaba alyş maksatnamasy ulaglaryň ýagdaýyny wagtynda saklamagy we barlamagy, şeýle hem sargytlaryň göwnejaý ýerine ýetirilmegi üçin netijeli enjamlaryň elýeterliligini üpjün edýär.

Logistikada hasaba alyş ulgamy kärhananyň meýilnamalaryny durmuşa geçirmek we amallary gowulandyrmak we hyzmatlaryň hilini kadalaşdyrmak üçin örän täsirli guraldyr. Logistik hasaba alyş programma üpjünçiligi ähli amallary tertibe salýar we müşderileriňiz hyzmatlaryňyzdan hökman hoşal bolarlar! Işiň wizual shemasy dowam edýän prosesleriň doly suratyny berýär: her transport üçin jikme-jik ýol, ulagyň taýynlygy, iberiş we düşüriş nokatlary, bellenen ýerine ýetirijiler, marşruty we ähli çykdajylary hasaplamak, şeýle hem nagt girdejileriň bolmagy. Müşderiden. Logistik gözegçiligi maksatnamasy, nagt pul akymlaryny yzygiderli seljermek we dolandyryş kararlarynyň netijeliligine baha bermek sebäpli başarnykly maliýe syýasatynyň ösdürilmegini üpjün edýär. Departmentshli bölümleriň we bölümleriň ýeke-täk iş programma üpjünçiligi ýokary jogapkärçiligi saklamaga we kompaniýanyň hemme ýerinde amaly maglumatlary birleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Ulgam sazlamalarynyň çeýeligi sebäpli programma üpjünçiligi islendik gurama görnüşine laýyk gelýär we işiň aýratynlyklaryna uýgunlaşýar. USU-Softumşak ammar hasaby, inwentarlary wagtynda doldurmaga we zatlary ýeterlik mukdarda saklamaga kömek edýär. Her ulag birligi barada giňişleýin maglumatlaryň sanawyny alarsyňyz: sanlar, markalar, eýeler, göterijilik ukyby; tehniki pasportlary goşmak bilen resminamalary ýüklemek hem mümkindir. Programma üpjünçiligi, kesgitlenen düzgünleri berjaý etmek üçin ulag üçin resminamalary çalyşmagyň wagtyny ýada salýar. Dürli resminamalaryň elektron görnüşlerini saklamak ulgamda (şertnamalar, sargyt görnüşleri, hasap-fakturalar, ýangyç kartoçkalary), şeýle hem gyssagly düşürmek mümkin. Meýilleşdirilen tehniki amallary düzüp we olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik edip bilersiňiz. Ammaryň buhgalter hasabatynyň jikme-jik seljermesi we ammarlaryň işine gurama baha bermek uly kömek eder.

Ulag bölümleriniň dürli reňki we ýagdaýy, abatlaýyşda we ulanmaga taýyn ulaglaryň gatnaşygynyň suratyny açyk görkezýär. Hasap ulgamy maglumatlaryny kompaniýanyň web sahypasy bilen birleşdirmek zerur bolsa. Her ulagy yzarlaýarsyňyz: duralgalaryň sany, duralgalaryň sany we duralganyň wagty, her gün üçin her gün aralygy we müşderilere gyssagly habar bermek. Her bir işgäriň işi barada hasabat taýýarlap, onuň işine we iş wagtyny netijeli peýdalanmak ukybyna baha berip bilersiňiz.