Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. çaphanasynda buhgalteriýa
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 30
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

çaphanasynda buhgalteriýa

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?çaphanasynda buhgalteriýa

На русском:

çaphanasynda buhgalteriýa
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Mahabat işinde üstünlikli ösüşiň we girdejiniň ýokarlanmagynyň iň möhüm elementlerinden biri çaphanada buhgalter hasabatynda täsirli. Şeýle buhgalter hasabatynyň aýratynlygy, onuň köp adamly bolmagy we çaphanadaky işleriň hemmesine gözegçilik etmeli. Onuň wezipeleri önümçilikde maddy sarp edilişe gözegçilik we derňew, çap etmek üçin gelýän ähli sargytlary utgaşdyrmak, şeýle hem ýerine ýetirilişiň öz wagtynda bolmagy. Şeýle hem, iş wagtyny tygşytlamak üçin ýerine ýetirilen iş mukdaryna, anyk meýilleşdirilen we oýlanyşykly material satyn almak, işgärleriň iş işjeňligini optimallaşdyrmak, işgärleriň hasaba alnyşy we olaryň haklary barada gürleşip bileris. Şeýle hem, kompaniýada amala aşyrylýan ähli maliýe amallaryny yzarlamak, umumy iş öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin işgärleri öz içine alýar. Bilşiňiz ýaly, islendik buhgalter hasabatyny durmuşa geçirmegiň birnäçe usuly bar, her bir kompaniýa aýratynlykda saýlaýar. Bu el bilen hasaplaşyk bolup biler ýa-da awtomatlaşdyrylan çemeleşme ulanylyp bilner. Häzirki wagtda kärhana jaýlaryny dolandyrmagyň elde usuly henizem bar we käbir eýeler tarapyndan ulanylsa-da, sargytlaryň we müşderileriň ýeterlik uly dolanyşygy bolan kompaniýalarda ulanylmagynyň gaty islenmeýändigini biragyzdan yglan edip bileris. Bu, ilkinji nobatda, buhgalter resminamalaryny el bilen doldurmagyň hiç haçan täsirli bolmandygy bilen baglanyşykly, adam faktorynyň täsiri bilen düşündirilýän ýazgylarda we hasaplamalarda yzygiderli ýalňyşlyklar ýüze çykýar we bu gutulgysyzdyr. Bu usul köne we islenýän uzak wagtlap netije bermedi. Işgärleriň kagyz resminamalaryndan ýadawlygy, resminamalary doldurmak, köp sanly maglumatlary gaýtadan işlemek we hasaplamak ýaly köp sanly gündelik borçlar, maglumatlary ýitirmek töwekgelçiligi ähli telekeçilerden gaçmaga synanyşýarlar.

Şeýlelik bilen, häzirki zaman tehnologiýalarynyň meýdançasyna, çaphananyň we beýleki iş segmentleriniň işini awtomatlaşdyrmaga hyzmat edýän ýöriteleşdirilen programma gurnamalary bilen buhgalter hasabatyna el bilen çemeleşmek kem-kemden ýatdan çykaryldy. Ony ulanmak diňe guramalaryň kiçi dolanyşygy bilen täze başlanýanlar üçin möhümdi. Awtomatlaşdyryş, çaphananyň işini dolandyrmagyň bir usuly hökmünde, iş proseslerini tertipleşdirmek we gündelik işleri ýerine ýetirmekde işgärleri çalyşmak üçin häzirki zaman enjamlaryny ulanmak arkaly optimizasiýany üpjün edýär. Üýtgeşiklikleri ýeterlik mukdarda hödürlenýän şeýle programma üpjünçiligini gurnamagyň görnüşi, jaýyň baştutanlaryndadyr we çaphanadaky işleriň iň amatlysy bolmalydyr.

Ulanyjylar tarapyndan ýokary baha berilýän we islendik iş ugruna laýyk gelýän öý tipografiýa programmalarynyň iň meşhur we talap edilýän buhgalter hasabatyny size hödürlemekden hoşal. USU Programma kompaniýasy tarapyndan hödürlenýär. Programmalarynda özboluşly awtomatlaşdyryş usullaryny ulanýanlar. USU programma üpjünçiligi ulgamy diýilýär. Döwrebap tehnologiýalar bazarynda hödürlenen birnäçe ýylyň dowamynda, her kärhananyň maliýe, jaý, salgyt, işgärler we tehniki ugurlaryny hasaba almak üçin berýän köp mümkinçiliklerinden ýokary baha gazandy. Manyagny, köp bäsleşýän programmalardan tapawutlylykda, programma diňe belli bir kategoriýa däl-de, iş akymlarynyň ähli taraplaryna gözegçilik edýär. Kompýuter programmasy, konfigurasiýasynda geň galdyryjy ýönekeý bolup, ýörite okuwlara ýüz tutman birnäçe sagadyň dowamynda özbaşdak özleşdirmegi aňsatlaşdyrýar. Ulanylyş aňsatlygyna görä, hatda esasy menýu diňe üç bölüme bölünýär. Iki sebäp bar, sebäbi durmuşa geçiriş tapgyrynda şol bir ýönekeýlik bilen öwünýär. Ilki bilen uzakdan bolup geçýär. Ikinjiden, başlamak üçin bir sorag bar.

Specialörite enjam satyn almak gerek dälmi? Şahsy kompýuteriňizi gurnalan Windows OS bilen taýýarlamak ýeterlikdir. USU Programma üpjünçilik ulgamynda amala aşyrylýan çaphananyň buhgalteriýasy, kompaniýanyň ýolbaşçysyna ähli şahamçalary we bölümleri öý hasabyny merkezi dolandyrmak, şeýle hem bu bölümleriň täsirli işini göz öňünde tutmak mümkinçiligini berýär. işgärleriň mazmuny. Bu ykjam bolmaga we bolup geçýän zatlardan elmydama habarly bolmaga mümkinçilik berýär. Bu eýýäm üstünligiň ýarysy. Işgärleriň işini optimizirlemek üçin ulgamy islendik döwrebap ammar enjamlary, söwda ýa-da çaphana ýagdaýynda çaphana enjamlary bilen aňsat we öndürijilikli birleşdirmek. Programma, belli bir tertipde özbaşdak ýerine ýetirýän zerur enjamlara meseleler bellemäge mümkinçilik berýär.

Interfeýs menýusynyň her bölüminiň baý işlemegi, çaphanada netijeli hasaba alnyşy guramak boýunça köp wariantyň bardygyny göz öňünde tutýar. Geljekki çärelere, gözegçiliklere, şeýle hem maglumatlar derňewine esas bolup durýan esasy taraplaryndan biri, bellige alynmak we buhgalteriýa hökmünde sargyt hökmünde iki sarp edijini kategoriýa boýunça yzarlamak üçin zerur bolan özboluşly element ýazgylaryny döretmek bolar. Materiallary hasaba alanyňda, her bir hereket önümçilikde ulanylýan pursatyna çenli ýazylyp bilner, şeýle hem ýazgylarda her pozisiýanyň gysga aýratynlyklary görkezilýär. Alnan sargytlaryň ýazgylary müşderi, islegleri, dizaýn maglumatlary, potratçylar we hyzmatlaryň takmynan bahasy barada maglumat berýär. Programma, "Salgylar" bölüminde kesgitlenen baha sanawlary bar bolsa, özbaşdak görkezilen ähli zerur hyzmatlar hasaplamalaryny geçirýär. Şol bir wagtyň özünde olaryň birnäçesi bolup biler we wepalylyk syýasaty sebäpli dürli müşderiler üçin bir iş üçin töleg başga. Taslamanyň üstünde işleýän işgärler, hatda dürli bölümlerdenem, ýerli ulgam arkaly birikdirilen bolsa, programma üpjünçiliginde bilelikde işläp bilerler. Şeýlelik bilen, programmanyň ähli ýerine ýetirijileri düzedişlerini belläp bilerler, ýerine ýetirilişiniň ýagdaýyny üýtgedip, dürli reňklerde belläp bilerler we dolandyryjylar ýerine ýetirişiniň netijeliligini we möhletleriň berjaý edilişini yzarlap bilerler.

USU Programma üpjünçiliginden dolandyrylýan çaphana, anyk, ýalňyşsyz we ygtybarly hasaplaşyk guramak üçin köp gurallary üpjün edýär. Mümkinçilikleri we demokratik baha belligi taýdan ondan has oňat awtomatlaşdyrylan programma tapyp bilmersiňiz. Üç hepdäniň dowamynda programma üpjünçiliginiň esasy wersiýasyny düýbünden mugt berip, dogry saýlamaga kömek edýäris.

Neşirýat, "Hasabat" bölüminiň işlemegi sebäpli işiniň islendik ölçeglerine görä aňsatlyk bilen derňew geçirip biler. Awtomatiki programma üpjünçiliginde tipografiýanyň ýazgylaryny ýöretmek aňsat we amatly we iň esasysy täsirli.

Programma üpjünçiligini gurnamak, sarp edilýän materiallary we çap önümçiligini çäklendirilmedik mukdarda döretmäge mümkinçilik berýär. Mahabat işiniň spesifikasiýasyny göz öňünde tutup. USU Programma üpjünçiliginiň ulgamynyň gelýän maglumatlaryň mukdaryny saklamagy we gaýtadan işlemegi başarmagy möhümdir. Neşirýat öýüniň awtomatiki hasaba alnyşy, dürli görnüşli resminamalaryň awtomatiki döredilmegini üpjün etmäge ukyplydyr. Iş akymynyň awtomatiki emele gelmeginde kanun tarapyndan tassyklanan ýa-da kompaniýanyňyzyň düzgünlerine laýyklykda döredilen şablonlary ulanyp bilersiňiz. Awtomatlaşdyryşda ulanylýan ştrih-kod tehnologiýasy, işgärleriň her gün ulgamda hasaba alynmagy üçin nyşanlaryň belliklerine ulanylýar.

Diňe ýerine ýetirilen işiň mukdaryny bahalandyrmak bilen çäklenmän, nyşan arkaly maglumatlar bazasynda hasaba alnan bir işgäriň işlän sagat sanyny hem hasaplamaga mümkinçilik bar. Satyn almalary amatly meýilleşdirip we täze iberişleri belläp bilýän satyn alyş bölümi üçin amatly ulgam interfeýsinde işlemek. Müşderi sargytlaryny awtomatiki usulda awtomatiki usulda başlaýan gowy wagtlaýyn yzlara bölüp bolýar. Gurlan meýilleşdirijide iş meýilnamasy işlenip düzülip bilner, ony dolandyryjy poçta arkaly müşderi we işgärler bilen paýlaşyp biler. Elektron müşderi bazasynyň awtomatiki emele gelmegi, hyzmatyň hilini we poçta ulanylyşyny ýokarlandyrmak üçin mundan beýläkki işlerde uly kömek edýär. Wizit kartoçkalary ýaly iň köp ýaýran çap görnüşlerine baha kartoçkalary döredilip bilner, şoňa görä bu ýagdaýa sarp edilýän zatlar dükandan awtomatiki usulda öçürilýär.

Sargyt goýmagyň aňsatlygy üçin dizaýnyň suratlary we tertibi onuň ýazgysyna goşulyp bilner, işde ulanylan ähli resminamalar, hat alyşmak we jaňlar görnüşinde hyzmatdaşlygyň tutuş taryhy arhiwde saklanar. .

USU Programma üpjünçiligi hünärmenleri, buhgalteriýa programma üpjünçiliginiň interfeýsini diňe bir içgin däl, eýsem lakoniki taýdan dizaýn etdi, şübhesiz göz süýjüsi.