Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Haryt satmak üçin maksatnama
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 415
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Haryt satmak üçin maksatnama

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Haryt satmak üçin maksatnama

На русском:

Haryt satmak üçin maksatnama
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Haryt satmak üçin programma sargyt ediň


Dükanda satmak - belli bir harytlary satmak bilen baglanyşykly aýratyn iş görnüşi - emläk bölekleri (köplenç eşik, köplenç köplenç aýakgap, esbaplar we ş.m.). Hasapçylyk, adatça, ýazgylaryň we satuwlaryň uly paýy bilen ähli görnüşli ýazgylary saklamagy öz içine alýar. Dükan programmasyny doly işlemegiň iň ygtybarly we aňsat usuly, haryt satmak üçin programma. Haryt satmak üçin her bir programma söwda kompaniýasynyň işini guramak, maglumatlary gaýtadan işlemek we ulgamlaşdyrmak prosesini çaltlaşdyrmak we iş prosesini kadalaşdyrmak (esasanam satuw bölüminiň işi) üçin döredildi. Käbir dolandyryjylar, haryt satmak üçin programma satyn almagyň has arzan usulyny tapandyklaryny göz öňünde tutup, gözleg sahypasynyň gözleg programmasyndan harytlary mugt satmagy ýa-da harytlary mugt göçürip almak üçin programmalary haýyş edip, onlaýn haryt satmak programmasyny göçürip almagy karar edýärler. Mesele bolan bu çemeleşmäniň düýbünden nädogrydygyny we diňe awtomatiki hasapçylyk programmalaryna bolan ynamyňyzy pese gaçyryp bilmän, maglumatlaryň ýitmegine hem sebäp bolup biljekdigini düşündirmeli. Hakykat, her bir programmistiň harytlaryň satylmagyna gözegçilik etmek üçin satmak üçin mugt programmanyň (we eger şeýle bolsa, pul ýaly stimul bolmasa) hyzmat etmeginiň aladasy bolmaz, bu tehniki goldawyň iru-giç zerurlygy hökman bolar peýda bolýar. Başgaça aýdylanda, ähli hünärmenler diňe ygtybarly işläp düzüjilerden satyn alnan programmany maslahat berýärler.

Haryt satmak we saklamak gözegçiliginiň iň ygtybarly programmasy - USU-Soft. Haryt satmak üçin bu programma meňzeşlerinden has köp artykmaçlyga eýedir we iň gowy netijeleri gaty çalt görkezip bilýär. Executionokary hilli ýerine ýetiriş, ulanylyş aňsatlygy, ýakymly býudjet çykdajylary we adalatly hyzmat meýilnamasy bilen häsiýetlendirilýär. USU-Soft öndürijileri halkara ynam belgisi D-U-N-S bar, bu harytlary dolandyrmak boýunça bu satuw programmasynyň dünýäde haryt satmak üçin iň ýokary hilli önümleriň biri hökmünde ykrar edilendigini tassyklaýar. Harytlary satmagy ýeňilleşdirmäge kömek edýän harytlary dolandyrmak programmasy diňe bir dükanda adaty enjamlary däl (dükan we ammar enjamlary - ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellikler we ş.m.) ulanmaga mümkinçilik berýär, ýöne düýbünden täze enjam, dükanlaryň hemmesi entek özleşdirilmedi - häzirki zaman maglumat ýygnamak terminallary (DCT). Bu işgäriň jübüsinde göterip, zerur bolanda ulanýan birneme ykjam enjam. Mysal: inwentar geçirmek üçin, ony ulanýarsyňyz we köp wagt tygşytlaýarsyňyz. Maglumatlar okalýar we soňra esasy maglumatlar bazasyna geçirilýär. Enjam belli bir mukdarda maglumatlary saklamaga ukyply, bu möhüm goşantdyr. Şeýlelik bilen, ammarlarda gaty köp zat bar bolsa, hemmesini maglumatlar bazasyna goşup bilersiňiz we buhgalteriýa satuw ulgamynyň saklaýyş ukyby çäksizdir.

Müşderiler bilen işlemek hem aýratyn ünsi çekmelidir. Müşderiler baradaky maglumatlary göni kassa stoluna girizip bolýar. Mysal üçin, müşderiniň adyny, familiýasyny, atynyň adyny, şeýle hem näçe ýaşynda, islese, isleglerini we ş.m. satmak we sargyt dolandyryş ulgamyna girýärsiňiz. Her bir müşderä her satyn almak üçin bonuslar berilýär. Bonus ulgamynyň nämedigini düşündirmegiň manysy ýok diýip pikir edýäris, sebäbi ähli dükanlar müşderileri çekmek we saklamak strategiýasyny köpden bäri ulanýarlar. Az adam bu ýygnan bonuslary puluň ýerine ulanmak we dükanyňyzda has köp haryt satyn almak mümkinçiligine garşy durup biler. Müşderiniň haýsy satyn alýandygyny we bonus alýandygyny görersiňiz. Şeýlelik bilen, onuň nämäni halaýandygyna düşünersiňiz we şeýlelik bilen mahabat iberip, başga bir zat satyn almagy teklip edip, ony has köp pul sarp etmäge höweslendirersiňiz. Mundan başga-da, köp sanly müşderi hakda maglumatlary bolan ägirt uly maglumatlar bazasyndan geçmegi aňsatlaşdyrmak üçin müşderileri kategoriýalara bölmek mümkin. Müşderileri dolandyrmak islendik işewür guramada zerur zat.

Bu bölünişik dürli ölçeglere esaslanyp bilner: saparlaryň sanyna esaslanýar (yzygiderli we seýrek müşderilere); şikaýatlaryň barlygyna ýa-da ýoklugyna esaslanýar (hiç wagt arz etmeýänlere we hemişe edýänlere); käbir satyn almalara esaslanyp, ýaşyna, ýaşaýan köçesine we ş.m. Käbir müşderiler hatda VIP statusyna we olara berilmeli ähli artykmaçlyklara mynasyp. Müşderileriňiz bilen hemişe aragatnaşykda bolmak üçin 4 aragatnaşyk usulyny ulanyp bilersiňiz - Viber, SMS, e-poçta we hatda sesli jaň. Mahabatlary, kataloglary, ýörite teklipleri, arzanladyşlary iberip ýa-da çärelere çagyryp, baýramçylyk bilen gutlap bilersiňiz, satyn alanyňyz üçin sag boluň, harytlaryň täze gelenleri barada habar berip bilersiňiz.

Önümler we satuwlar bilen işleýän wagtyňyz ýalňyşlyklardan gaça durmak isleýärsiňizmi? Käbir monoton eserleri has gowy we has çalt dolandyryp bilýän enjama geçirmek isleýärsiňizmi? Işiňizi şeýle bir optimizirlemek isleýärsiňizmi, bäsdeşleriňiz yzda galar? Soňra gözegçilik we awtomatlaşdyryş satuw programmamyzy saýlap bilersiňiz. Bularyň hemmesine we hasam kepillendirýäris. Müşderilerimizi ýakymly geň galdyrmaga öwrenişdik. Resmi web sahypamyzda size zerur maglumatlaryň hemmesini tapyp bilersiňiz, şeýle hem kompaniýaňyza gurmak üçin mugt demo wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz we size aýdýan zatlarymyzyň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny barlap bilersiňiz. Özboluşly awtomatlaşdyryş we işewür döwrebaplaşdyryş ulgamymyzyň sizi lapykeç etmejekdigine kepil geçip bileris we hökman ulanmagy dowam etdirersiňiz! Islän görnüşiňizde biziň bilen habarlaşyň. Biz elmydama habarlaşýarys we soraglaryňyza jogap bermäge şat bolarys.