Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Hasap ýazgylaryny hasaba almak we hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 355
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Hasap ýazgylaryny hasaba almak we hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Hasap ýazgylaryny hasaba almak we hasaba almak

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Haçan-da telekeçiler esasy ýa-da ýoldaş guralyň awtoulag boljakdygy, maddy gymmatlyklaryň daşaljakdygyna ünsi çekenlerinde, çykdajylary hasaplamagyň takyklygy sebäpli ilkinjileriň biri ýüze çykýar. ýangyç we çalgy ýaglary we enjamlaryň işleýşi bu resminamanyň dogrulygyna baglydyr. Logistika merkezleri ýa-da gowşuryş hyzmatlary üçin ulag esasy çykdajy elementine öwrülýär, şonuň üçin buhgalter hasabatyny we resminamalary taýýarlamagy äsgermezlik etmek asla esasly däl we hökmany suratda maliýe ýitgilerine sebäp bolar. Syýahat başlamazdan ozal sürüjilere ýol bellikleri berilmelidir we daşamaga hukugynyň bardygyny görkezmelidir, ýüküň ugry we tehniki parametrleri hem şol ýerde görkezilýär. Wezipe gutarandan soň, galan ýangyjyny kesgitlemek, kadalar bilen deňeşdirmek üçin tizlik ölçegindäki hakyky görkezijiler eýýäm görkezilen logistika ýa-da buhgalteriýa bölümine tabşyrylýar. Bu resminamanyň hasaba alynmagyna biperwaý çemeleşseňiz, buhgalter hasabatynda haýsy jikme-jiklikleriň bardygyny bilmeseňiz, iş uzak dowam etmez, çykdajylar girdejiden ýokary bolar. Şeýle ajaýyp telekeçileriň we eýýäm iri kompaniýalaryň kömegi bilen, ýöne prosesleri optimizirlemek isleýän häzirki zaman tehnologiýalary gelýär, awtomatlaşdyryş ulgamlary ýol ýazgysynyň dizaýnyna we doldurylmagyna, ýangyç çeşmelerini sarp etmegiň hasaplamalaryna we mahsus bolan beýleki amallara ünsi jemleýär. daşamakda. Programma üpjünçiliginiň algoritmleriniň gözegçiligi astynda geçirilen syýahat resminamalary has gurluşly bolýar we ýalňyşlyklaryň ýüze çykmagyny iş ýüzünde ýok edýär, bu islendik hasaplamalara-da degişlidir, bar bolan formulalara laýyklykda edilýär, bu ýekeje jikme-jiklik hem ünsden düşürilmezligini üpjün edýär. Suchöne şeýle programmany dogry saýlasaňyz, diňe bir dürli resminamalary hasaplamak we ýerine ýetirmek bilen çäklenmän, eýsem iş toparlarynyň umumy hasaba alnyşy bilen, aslynda dolandyryş toparynyň sag eli bolar. .

Awtomatizasiýa geçmegiň maksadalaýyklygy barada uzyn pikirlere girmän, maglumat hyzmatlary pudagynda özboluşly ösüşimiziň mümkinçiliklerini - Univershliumumy Hasap Ulgamyny öwrenmegi maslahat berýäris. Bu, telekeçileriň zerurlyklaryna düşünýän ýokary derejeli hünärmenler tarapyndan döredildi, şonuň üçin taslamasyny olara we işgärlerine kömek etmeklige gönükdirdiler. Adyndan çen tutsaň, tapawutlandyrýan aýratynlyklaryň biri, köp ugurlylygydyr, sebäbi kesgitlenen wezipelere uýgunlaşyp, islendik iş ugry üçin amatly bolup biler. Bu dizaýn programmasy, bu ýerde öz islegiňize görä we belli bir kärhananyň zerurlyklaryna baglylykda işlemegi saýlap bilersiňiz. Mundan başga-da, şuňa meňzeş programma üpjünçiliginden tapawutlylykda, USU-nyň konfigurasiýasyny özleşdirmek döwri gaty az wagt alar, sebäbi interfeýsiň özi adaty kompýuter ulanyjylaryna gönükdirilendir. Işiň täze formatyna geçmegi has çalt we amatly etmek üçin hünärmenler menýunyň gurluşy barada gürleşerler we esasy funksiýalary görkezerler. Hasap ulgamyna, harytlary daşamak bilen baglanyşykly, arzalary almakdan we bellige almakdan başlap, berilýän hyzmatlaryň seljermesi bilen baglanyşykly ähli amallary ýerine ýetirmek tabşyrylyp bilner. Müşderiler platformanyň ýerine ýetirilişi we konfigurasiýasy barada alada etmeli däldirler, hünärmenler tarapyndan amala aşyrylýar we adaty iş ritmini kesmegiň zerurlygy ýok. Şeýle hem, täze enjamlary satyn almak üçin goşmaça çykdajylaryň zerurlygy ýok, ösüşimiz kompýuterleriň ulgam parametrlerinden talap etmeýär, guramanyň deňagramlylygyndakylar ýeterlikdir. Düşünişmek, işlemek, aýratyn şertlere we zerurlyklara uýgunlaşmak USU programma üpjünçiligini dürli iş ugurlary, kompaniýalar, şol sanda daşary ýurtlar üçin uzakdan durmuşa geçirýäris we goldaw berýäris.

Ulanyjylar ýanyndaky resminamalar bukjasyny we syýahat görnüşini taýýarlamaga başlamazdan ozal ulgamyň ähli amallary amala aşyrjak maglumat kataloglaryny doldurmaly. Öň elektron sanawlary, ulaglar, işgärler, müşderiler, inwentarlar üçin tablisalary saklasaňyz, import etmek arkaly olary maglumatlar bazasyna geçirmek kyn bolmaz, bu funksiýa diňe bir wagty azaltman, eýsem içerki gurluşy hem gorar. Programma elektron faýllaryň köp görnüşini goldaýar, şonuň üçin prosedura çalt we uzyn, el bilen geçirmegi talap etmeýär. Mundan başga-da, soňraky doldurmak üçin ylalaşylan, standartlaşdyrylan resminamalaryň ähli görnüşleriniň nusgalary hödürlenýär. Ondan soň, benziniň, ýangyjyň we çalgy ýaglarynyň sarp ediliş tizliginiň kesgitlenjek formulalaryny düzmeli. Bu kategoriýada düzediş faktorlaryny belläp bilersiňiz we buhgalter hasabatyny takyklaşdyrjak dürli görnüşli awtoulaglar üçin birnäçe formula goşup bilersiňiz. Hünärmenler doly maglumat binýadyny we hasaplamalar üçin gurallary edinip, hasaba alyş we hasaba alyş belliklerini bellige alyp bilerler. Şeýlelik bilen, täze sargyt alanyňyzda formany saýlamak we esasy parametrleri hasaba almak ýeterlikdir, köplenç açylýan menýudan degişli maglumatlary saýlamak mümkin bolar. Allhli hasaplamalar awtomatiki usulda amala aşyrylýar, şonuň üçin kontragentleriň islegine we wepalylygyna oňyn täsir etjek wagt talap etmezden, müşderä transport hyzmatynyň takyk bahasyny derrew aýdyp bilersiňiz. Wayol ýazgysyny taýýarlamak üçin birnäçe minut gerek bolar, köp parametrler we setirler adamzadyň minimal gatnaşygy bilen işlener, bu bolsa ýalňyşlyklaryň töwekgelçiligini azaldar. Ulag kompaniýasynyň ähli bölümleriniň işgärleri iş ýüküniň näçeräk azaljakdygyna we öndürijiliginiň şol bir kompozisiýa bilen ýokarlanjakdygyna ýokary baha bererler, dolandyryş üçin bu işgärleri gönüden-göni tygşytlamakdyr.

Emma, USU programmasy diňe bir syýahat resminamalaryny taýýarlamakda, marşrut sahypalaryny düzmekde däl-de, eýsem kompaniýanyň işi bilen baglanyşykly beýleki taraplary hem göz öňünde tutanda möhüm goldaw berer. Düzedilen ýygylyk bilen, belli bir hyzmat üçin ýa-da umuman gurama üçin häzirki ýagdaýa dogry baha bermäge kömek etjek kesgitlenen parametrlere laýyklykda direktorlaryň ekranynda hasabatlar görkeziler. Bu, maliýe akymlarynyň derňewine hem degişlidir, olar programma üpjünçiliginiň gözegçiliginde bolarlar, şonuň üçin ýekeje teňňe hem ünsden düşürilmez. Kärhananyň her bir işgäri, öndürijilige we girdejiniň ýokarlanmagyna täsir etjek iş borçlaryny ýerine ýetirmäge kömek etmek üçin birnäçe toplum tapar.

Logistika belliklerini hasaba almak we hasaba almak üçin amatly hasabat ulgamy bolan ýangyç-çalgy programmasy kömek eder.

Kompaniýaňyz, USU programmasyny ulanyp, bellik bellikleriniň hereketini elektron hasaplamak arkaly ýangyç-çalgy we ýangyjyň bahasyny ep-esli derejede optimallaşdyryp biler.

Islendik guramadaky ýangyç, çalgy ýaglary we ýangyçlary hasaba almak üçin, öňdebaryjy hasabatlylygy we işleýşi bilen ýol ýazgysy programmasy gerek bolar.

Saýlaw bellikleri programmasy USU web sahypasynda mugt elýeterlidir we tanyşmak üçin amatly, amatly dizaýny we köp funksiýasy bar.

Maglumat kagyzlaryny doldurmak üçin programma, maglumatlar bazasyndan maglumatlaryň awtomatiki ýüklenmegi netijesinde kompaniýada resminamalary taýýarlamagy awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Wayol belliklerini döretmek programmasy, kompaniýanyň umumy maliýe meýilnamasynyň çäginde hasabat taýýarlamaga, şeýle hem häzirki wagtda ugurlar boýunça çykdajylary yzarlamaga mümkinçilik berýär.

USU kompaniýasynyň ýol bellikleri üçin programmany ulanyp, marşrutlarda ýangyjyň yzyny yzarlap bilersiňiz.

Fuelangyjyň hasaba alnyş programmasy, ýangyç we çalgy ýaglary barada maglumat ýygnamaga we çykdajylary seljermäge mümkinçilik berer.

Islendik ulag guramasynda hasaba alyş bellikleri üçin programma talap edilýär, sebäbi onuň kömegi bilen hasabatyň ýerine ýetirilişini çaltlaşdyryp bilersiňiz.

Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak programmasy guramanyň anyk talaplaryna laýyklaşdyrylyp bilner, bu hasabatlaryň takyklygyny ýokarlandyrmaga kömek eder.

Hasap ýazgylaryny hasaba almak programmasy, kompaniýanyň ulaglary bilen ýangyç-çalgy we ýangyjyň sarp edilişi barada iň täze maglumatlary görkezmäge mümkinçilik berýär.

Saýlaw belliklerini hasaba almak, häzirki zaman USU programma üpjünçiligi bilen baglanyşykly kynçylyksyz amala aşyrylyp bilner.

Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak programmasy, kurýer kompaniýasynda ýa-da gowşuryş hyzmatynda ýangyjyň we ýangyjyň we çalgy ýaglarynyň sarp edilişini yzarlamaga mümkinçilik berer.

Sahypa ýazgylaryny ýazga almak programmasy, ulaglaryň marşrutlaryndaky çykdajylar, sarp edilen ýangyç we beýleki ýangyç-çalgylar barada maglumat almaga mümkinçilik berer.

Ulag amallaryny gurnamaga we çykdajylary optimizirlemäge mümkinçilik berýän alhliumumy Hasap Ulgamyndan döwrebap programma bilen ýol bellikleriniň, ýangyç we çalgy ýaglarynyň hasaba alnyşyny aňsatlaşdyryň.

Döwrebap programma üpjünçiliginiň kömegi bilen sürüjileri hasaba almak aňsat we ýönekeýdir we hasabat ulgamynyň kömegi bilen iň täsirli işgärleri hem kesgitläp bilersiňiz, hem-de iň peýdalylaryny sylaglap bilersiňiz.

Islendik logistika kompaniýasy çeýe hasabat bermegi üpjün etjek häzirki zaman kompýuter ulgamlaryny ulanyp, benzin, ýangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almalydyr.

Routeshli ugurlary we sürüjileri doly hasaba almagyň netijesinde USU programma üpjünçiligi bukjasy bilen ýangyç sarp edilişini yzarlamak has aňsat.

USU-dan programma üpjünçiligini satyn almak karary, bäsdeşlik artykmaçlygy ugrundaky göreşiňizde aýgytly faktor bolar.

Programmanyň interfeýsi, hatda doly tejribesiz ulanyjy hem dolandyryş ýörelgelerine, saýlawlaryň maksadyna aňsatlyk bilen düşüner ýaly iň ownuk jikme-jikliklere seredilýär.

Menýu diňe üç moduldan ybarat, ýöne olar işleriň doly toplumyny ýerine ýetirýärler we gündelik işiň aňsatlygy üçin olaryň hersiniň gurluşy birmeňzeş.

Hasapçylyk ulgamy, awtomatlaşdyryş üçin programma düzülende gurallar toplumyny saýlap, belli bir iş zerurlyklary üçin özleşdirilip bilinjek giň funksiýa eýe.

USU programmasy tarapyndan döredilen elektron resminama akymy, kagyz kärdeşinden düýbünden ýüz öwürmäge, ýitgini we ýalňyşlyklaryň ýüze çykmagyna ýol açar.

Wayol ýazgysynyň şablonlary we beýleki resminamalar deslapky tassyklanmalydyr we logistika işleriniň standartlaryna laýyk gelýär.

Islendik görnüşi doldurmak üçin kompaniýanyň işgärlerine güýç üçin birnäçe minut gerek bolar, sebäbi programma üpjünçiligi munuň üçin maglumat bazalaryndan maglumatlary ulanyp, setirleriň köpüsini awtomatiki usulda doldurar.

Fuelangyç çeşmeleriniň sarp edilişini hasaplamagyň formulalary, müşderi tarapyndan yglan edilen algoritmlere esaslanýar, zerur bolanda düzedilip bilner.

Uçuşyň bahasy hasaplananda ulgam, saýlanan ugra görä ýoluň üstü, möwsüm, ulag dyknyşygy ýaly düzediş faktorlaryny göz öňünde tutar.

Elektron, geografiki kartalar materialistlere maddy gymmatlyklary herekete getirmek üçin iň amatly ýoly gurmaga kömek eder.

Hünärmenler ulagyň ýerleşişine gözegçilik etmek we syýahat aralygyna görä gözegçilik nokatlarynyň geçişine gözegçilik etmek üçin gurallar alarlar.

Häzirki marşrutda düzedişler girizmek zerur bolsa, programma her çeşmäniň we umuman berlen hyzmatyň bahasyny awtomatiki usulda hasaplar.

Her bir ulanyja aýratyn iş meýdançasy berilýär, bu ýerde ol öz ygtyýaryndaky maglumaty we saklanýan ýerine baglylykda opsiýalary alar.

Işgärleriň hasaplaryny petiklemek, rugsatsyz adamlaryň resmi maglumata girmegini gadagan edýän kompýuterde uzak wagtlap ýok wagtynda awtomatiki usulda amala aşyrylýar.

Bäsdeşlik derejesi we täze bazara girmek ukyby, işini giňeltmäge çalyşýan ýolbaşçylar üçin programmany zerur edýär.