Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak we hasapdan çykarmak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 989
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak we hasapdan çykarmak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak we hasapdan çykarmak

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Uelangyçlaryň we çalgy ýaglarynyň öz wagtynda hasaba alynmagy we öçürilmegi transport kompaniýasynyň içerki we daşarky gözegçiligini guramakda tertipli tertipli tertip bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Dinamiki ösýän bazardaky ornuny we bäsdeşlige ukyplylygyny saklamak we ýokarlandyrmak üçin logistika kompaniýasy üçin häzirki zaman hasapçylyk usullaryny we degişli tehnologiýalary ulanmak gaty möhümdir. Uelangyç we çalgy ýaglaryny ýazmak we hasaba almak işinde awtomatlaşdyrmak diňe bir döwrüň tendensiýasy däl, eýsem kesgitlenen wezipelere we islenýän maksatlara ýetmek üçin gündelik zerurlykdyr. Adam faktorynyň öňünden aýdyp bolmajaklygy sebäpli ýangyç-çalgy ýaglaryny hasaba almak we ýazmak üçin adaty prosedura bizar ediji ýalňyşlyklardan we her dürli kemçiliklerden doly. Könelen çemeleşmeler, hasaba alnan netijäniň hiline gönüden-göni täsir edip biler we dowam etdirilmedik çykdajylar bilen girdejini ep-esli azaldar.

Munuň tersine, zerur ýangyçlary we çalgy materiallaryny klassifikasiýa etmek prosesinde awtomatlaşdyrylan prosedura aç-açan kemçiliklerden mahrum we ulanylyşyň ýönekeýligi we elýeterliligi we möhüm býudjet çykdajylarynyň ýoklugy ýaly inkär edip bolmajak köp artykmaçlyklara eýe. Ulag kompaniýasy üçin, üpjün edijiler we müşderiler bilen has täsirli aragatnaşyk üçin, işiniň maliýe we ykdysady düzüminde ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligini ulanmak möhümdir. Mynasyp programma üpjünçiligi önümi, bar bolan ýangyçlaryň we çalgy ýaglarynyň öçürilmegini gowulandyrar, şeýle hem öndürijilikli we tükeniksiz zähmeti kagyz bilen çalşar. Qualityokary hilli programmanyň hödürlenýän mümkinçilikleriniň dürlüligini göz öňünde tutup, ulag kompaniýasy iş üçin iň amatly tertipde ozal bölünmedik gurluş bölümlerini, bölümlerini we şahalaryny aýrylmaz organizmde netijeli birleşdirip biler. Kärhanada ýangyç we çalgy materiallaryny kompýuterleşdirilen hasaplamak we öçürmek öň ulanylan çemeleşmelerden has ýokarydyr, ýöne degişli hilde awtomatlaşdyryşy amala aşyryp biljek programma üpjünçiligini saýlamak aňsat iş däl. Transport guramalary köplenç ýokary aýlyk abuna ýazgylary bilen meşhur programmalara ýanýarlar, ýöne ahyrsoňy köne usullaryna dolanýarlar.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy takyklyk bilen duşuşar we köp tarapdan hatda iň çylşyrymly ulanyjynyňam garaşyşlaryndan has ýokary bolar. Diňe içerki bazarda däl, eýsem sowet döwründen soňky logistika kompaniýalarynyň arasynda jemlenen programma üpjünçiliginiň üstünligi, ýol ulaglary pudagynyň hakyky zerurlyklaryna we talaplaryna aýratyn çemeleşmek bilen aňsatlyk bilen düşündirilýär. Hasaplamagy we ýangyjyň we çalgy ýaglarynyň hasaba alynmagyny awtomatlaşdyrmak, girizilen her bir ykdysady görkezijini ýalňyşsyz hasaplamak bilen utgaşýar. USU daşarky we içerki barlaglar üçin aç-açan aç-açan tertipsiz tertip we maliýe ulgamyny emele getirer. Bu programma üpjünçiligi, öz tagallalary bilen, kompaniýanyň adam resurslarynyň gatyşmagy bolmazdan, häzirki halkara we içerki hil standartlaryna doly laýyk gelýän materiallary öçürmek üçin zerur resminamalary doldurar. Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak we ýok etmek üçin kämilleşdirilen prosedura bilen bilelikde transport guramasy, bar bolan maglumatlaryň ygtybarly derňewini, şeýle hem wizual we reňkli grafikleri, diagrammalary we hasapdan çykarmak prosedurasy bilen doly statistikany alar. USU ähli işgärleriň şahsy we köpçülikleýin öndürijiligine esaslanýan iň gowy işgärleri saýlar. Mundan başga-da, programma üpjünçiligi önümi, rasional kararlar üçin peýdaly dolandyryş hasabatlary bilen kompaniýanyň dolandyryşyny üpjün eder. Maksatnamanyň ähliumumy gurallar toplumy işçileriň we hakyna tutulan ulaglaryň deslapky düzülen ugurlarda hereketini yzarlaýar we kärhanada ýangyç-çalgy awtomatiki usulda hasaba alynýar. Ulag kompaniýasy USU-nyň doly görnüşini elýeterli bir gezeklik töleg bilen satyn almazdan ozal, synag wersiýasyny resmi web sahypasyndan göçürip alyp, synag döwri üçin programmanyň ähli funksiýalaryny ulanyp biler.

Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak programmasy, kurýer kompaniýasynda ýa-da gowşuryş hyzmatynda ýangyjyň we ýangyjyň we çalgy ýaglarynyň sarp edilişini yzarlamaga mümkinçilik berer.

Logistika belliklerini hasaba almak we hasaba almak üçin amatly hasabat ulgamy bolan ýangyç-çalgy programmasy kömek eder.

Maglumat kagyzlaryny doldurmak üçin programma, maglumatlar bazasyndan maglumatlaryň awtomatiki ýüklenmegi netijesinde kompaniýada resminamalary taýýarlamagy awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Islendik logistika kompaniýasy çeýe hasabat bermegi üpjün etjek häzirki zaman kompýuter ulgamlaryny ulanyp, benzin, ýangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almalydyr.

Ulag amallaryny gurnamaga we çykdajylary optimizirlemäge mümkinçilik berýän alhliumumy Hasap Ulgamyndan döwrebap programma bilen ýol bellikleriniň, ýangyç we çalgy ýaglarynyň hasaba alnyşyny aňsatlaşdyryň.

Saýlaw belliklerini hasaba almak, häzirki zaman USU programma üpjünçiligi bilen baglanyşykly kynçylyksyz amala aşyrylyp bilner.

Routeshli ugurlary we sürüjileri doly hasaba almagyň netijesinde USU programma üpjünçiligi bukjasy bilen ýangyç sarp edilişini yzarlamak has aňsat.

Fuelangyjyň hasaba alnyş programmasy, ýangyç we çalgy ýaglary barada maglumat ýygnamaga we çykdajylary seljermäge mümkinçilik berer.

Islendik ulag guramasynda hasaba alyş bellikleri üçin programma talap edilýär, sebäbi onuň kömegi bilen hasabatyň ýerine ýetirilişini çaltlaşdyryp bilersiňiz.

Döwrebap programma üpjünçiliginiň kömegi bilen sürüjileri hasaba almak aňsat we ýönekeýdir we hasabat ulgamynyň kömegi bilen iň täsirli işgärleri hem kesgitläp bilersiňiz, hem-de iň peýdalylaryny sylaglap bilersiňiz.

Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak programmasy guramanyň anyk talaplaryna laýyklaşdyrylyp bilner, bu hasabatlaryň takyklygyny ýokarlandyrmaga kömek eder.

Hasap ýazgylaryny hasaba almak programmasy, kompaniýanyň ulaglary bilen ýangyç-çalgy we ýangyjyň sarp edilişi barada iň täze maglumatlary görkezmäge mümkinçilik berýär.

Sahypa ýazgylaryny ýazga almak programmasy, ulaglaryň marşrutlaryndaky çykdajylar, sarp edilen ýangyç we beýleki ýangyç-çalgylar barada maglumat almaga mümkinçilik berer.

Kompaniýaňyz, USU programmasyny ulanyp, bellik bellikleriniň hereketini elektron hasaplamak arkaly ýangyç-çalgy we ýangyjyň bahasyny ep-esli derejede optimallaşdyryp biler.

Islendik guramadaky ýangyç, çalgy ýaglary we ýangyçlary hasaba almak üçin, öňdebaryjy hasabatlylygy we işleýşi bilen ýol ýazgysy programmasy gerek bolar.

Saýlaw bellikleri programmasy USU web sahypasynda mugt elýeterlidir we tanyşmak üçin amatly, amatly dizaýny we köp funksiýasy bar.

Wayol belliklerini döretmek programmasy, kompaniýanyň umumy maliýe meýilnamasynyň çäginde hasabat taýýarlamaga, şeýle hem häzirki wagtda ugurlar boýunça çykdajylary yzarlamaga mümkinçilik berýär.

USU kompaniýasynyň ýol bellikleri üçin programmany ulanyp, marşrutlarda ýangyjyň yzyny yzarlap bilersiňiz.

Aük daşaýan kompaniýanyň maliýe we ykdysady gurluşyny hemmetaraplaýyn optimizirlemek.

Adam faktorynyň gatyşmazlygynda bar bolan görkezijileri hasaplamak we hasaplamak.

Birnäçe kassa stollary we bank hasaplary bilen işlemek üçin düýbünden aç-açan maliýe ulgamyny döretmek.

Islendik dünýä walýutasyna çalt konwersiýa bilen netijeli pul geçirimleri.

Seresaplylyk bilen taýýarlanan maglumat kitaplaryny we dolandyryş modullaryny ulanyp, gyzyklanma bildirýän taraplary derrew gözlemek.

Görnüşi, gelip çykyşy we maksady ýaly birnäçe amatly kategoriýalarda köp mukdarda maglumatyň jikme-jik hasaba alynmagy.

Programma interfeýsini islendik wagt ulanyjynyň düşnükli aragatnaşyk diline terjime etmek ukyby.

Aýry-aýry düzülip bilinýän buhgalteriýa parametrleriniň kömegi bilen alnan maglumatlaryň jikme-jik klassifikasiýasy.

Locationerleşýän ýerleri we birnäçe ygtybarlylyk ölçegleri boýunça üpjün edijileri toparlamak we paýlamak.

Döwrebap aragatnaşyk maglumatlarynyň, bank maglumatlarynyň we jogapkär ýolbaşçylaryň düşündirişleriniň sanawy bilen oňat işleýän müşderi bazasyny döretmek.

Karzlaryň elýeterliligine we sargyt ýagdaýyna hakyky wagtda yzygiderli gözegçilik etmek.

Kompaniýa üçin iň amatly görnüşde formalary, hasabatlary we zähmet şertnamalaryny goşmak bilen islendik görnüşli resminamalary awtomatiki doldurmak.

Müşderileriň tertibine öz wagtynda düzediş girizmek mümkinçiligi bilen işçileriň we hakyna tutulan ulaglaryň marşrutlarda hereketlerine yzygiderli gözegçilik etmek.

Wizual grafikleri, diagrammalary we tablisalary taýýarlamak bilen kärhananyň alyp barýan işlerine obýektiw derňew.

Işgärleriň arasynda iň gowularyň derejesini doldurmak üçin iň öndürijilikli işgärleri we tutuş topary kesgitlemek.

Ulag guramasyny dolandyrmak üçin peýdaly dolandyryş hasabatlarynyň ýygyndysy.

Içerki we daşarky ýazuw işleriniň her bir basgançagyna köp derejeli gözegçilik.

Bejerilen işler we ätiýaçlyk şaýlary bilen ýangyç we çalgylar barada maglumat bazasyna öz wagtynda girmek.

Gurlan gurnaýjynyň kömegi bilen, islendik saýlanan senä we wagt üçin möhüm duşuşyklary we meseleleri uzak möhletleýin meýilleşdirmek.

Birnäçe ulanyjynyň internetde we ýerli ulgamda bir wagtda işlemegi.

Uzakdan ýa-da edara baryp görmek bilen programmanyň hünär tehniki goldawy.

Lostitirilen maglumatlary doly dikeltmek we ätiýaçlyk we arhiwlemek funksiýasy bilen gazanylan tertibi goramak.

USU-nyň hemmeler üçin kabul ederlikli bahasy we çäkli wagt üçin mugt synag wersiýasynyň bolmagy.

Kärhananyň özboluşly keşbini nygtajak açyk interfeýs dizaýn şablonlary.

Programmanyň ähliumumy gurallar toplumyny özleşdirmek prosesinde ýönekeýlik we ýeňillik.