Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Wayol kagyzlarynyň berilmegi üçin hasap
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 55
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Wayol kagyzlarynyň berilmegi üçin hasap

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Wayol kagyzlarynyň berilmegi üçin hasap

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Köp guramalarda ýangyç we çalgy ýaglary we ulag aýrylmaz we möhüm buhgalteriýa bölümidir. Kärhanada ýangyç we çalgy ýaglary awtoulaglar üçin bellik belliklerini ulanyp amala aşyrylyp bilner. Saýlaw belliklerini hasaba almak kärhanada ulanylýan ýangyjyň we ulaglaryň gözegçiligini guramaga we goldamaga kömek eder. Integrirlenen ulgamymyz dürli ölçeglere, her bir ulag üçin ýangyja we islendik döwürde sürüjileri hemmetaraplaýyn gözegçilikde saklamaga aňsatlyk bilen gözegçilik eder. “Waybill” programma üpjünçiligimiz gaty täsirli işleýär. Bar bolan amallaryň biri, ýol ýazgysynyň awtomatiki hasaba alynmagydyr. Ulag, ýangyç we çalgy ýaglary we ýol ýazgysyna girizilen wagt baradaky maglumatlara görä ulgam her bir bölüm üçin we umuman kärhana üçin ýangyç sarp edilişine awtomatiki gözegçilik edýär.

Fuelangyjyň sarp edilişini elektron hasaba almak, ýangyjyň hereketini yzarlamaga we ýangyjyň we çalgy ýaglarynyň her görnüşi üçin mukdar galyndylaryny yzygiderli gözegçilikde saklamaga kömek edýär. Wayol ýazgylaryny ýazga almak programmasy, zerur ulag gözegçiligini gurnamaga we şeýlelik bilen resmi ulaglardan has tygşytly peýdalanmaga mümkinçilik berýän sürüjileriň iş wagtyny hem yzarlap biler. Uelangyçlara, çalgy ýaglaryna we ýol belliklerine kompýuter gözegçiligi girizilen maglumatlar boýunça köp dürli wizual analitiki hasabatlara eýedir, şoňa laýyklykda sürüjilere önümçilik gözegçiligini we ýangyç-çalgy ýaglaryna gözegçilik edip bolýar. Şeýle güýçli hasapçylyk ulgamy önümçilikdäki möhüm ýagdaýlara öz wagtynda jogap bermäge we kärhananyň işini degişli hünär derejesinde saklamaga mümkinçilik berýär. Bellik bellige alyş programmasy diňe synag demo wersiýasy hökmünde mugt berilýär. “Waybill” dolandyryş programmasyny web sahypamyzda demo wersiýasy hökmünde göçürip alyp bilersiňiz.

Programmany ulanyp, benzini hasaba almak ammarlardaky ýangyjyň we çalgy ýaglarynyň hakyky balansyny yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Fuelangyç dolandyryş ulgamy, her bir bölüm üçin ýangyç we çalgy ýaglarynyň çykdajylaryny hasaba almagy guraýar.

Maglumat kagyzlaryny doldurmak üçin programma, ýol maglumatlary girizilende sarp edilýän ýangyjy awtomatiki hasaplar.

Fuelangyç hasaba alnanda ýangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak programmasy belli bir ulagyň aýratynlyklaryna esaslanýar.

Dolandyryş we maliýe hasaby gurlanda guramanyň keşbiniň emele gelmegi gowy bolar.

Institutyň dolandyryşy merkezleşdiriler, bu bolsa dolandyryjylara doly gözegçilik etmäge mümkinçilik berer.

Düzgünleşdiriji ulgamda bir guramadaky amallaryň üstünlikli dolandyrylmagyny üpjün edýän dürli gurallaryň giň topary bar.

Maliýe meýilnamalaşdyryşy girdejini üstünlikli paýlar we wagtlaýyn çykdajylary hasaplar.

Nagt pul dolanyşygyny diňe ygtyýarly işgär alyp biler.

Işgärleriň maliýe däl höwesi, programma gurlandan soň boljak her bir işgäriň iş prosesini ýönekeýleşdirmekden ybaratdyr.

Maksatnama işiň hilini ýokarlandyrar.

Fuelangyç hasaba alyş programmasy, ýangyjyň we çalgy ýaglarynyň hereketine gözegçilik etmegi aňsatlaşdyrýan ýangyç we çalgy materiallarynyň elektron sanawyny ýöredýär.

Ulag gündeligi sürüjileriň we ulaglaryň işiniň ýazgysyny aňsatlyk bilen döretmäge kömek edýär.

Saýlaw belliklerini awtomatiki doldurmak, operator tarapyndan ýol bellikleriniň döremegine kömek edýär we iş wagtynyň bahasyny azaldýar.

Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almagy awtomatlaşdyrmak, kärhanada ýangyç we çalgy ýaglaryna, hususan-da, benzine gözegçilik etmegi has aňsatlaşdyrýar we ýangyç-çalgy materiallaryny hasaba almagy guramak mowzugy ýönekeý meselä öwrülýär.

Fuelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak programmasy, ýangyç hasaba alnyşynyň bu programmada nähili gurnalanlygy bilen tanyşmak üçin demo wersiýasy görnüşinde mugt paýlanýar.

Benzini ölçemek programmasy ýangyç ölçegine aňsatlyk bilen gözegçilik edýär.

Saýlaw bellikleriniň awtomatlaşdyrylmagy ýangyç sarp ediş gündeligini döredýär.

Sürüjiniň buhgalteriýa programmasy we ýangyç we çalgy ýaglary hasaba alyş ulgamy, möhüm funksiýa eýe bolup, kärhanada buhgalter hasabatyny guramakda güýçli gural bolar.

Sürüjini dolandyrmak programmasy we ýangyç dolandyryş programmasy islendik guramanyň aýratyn talaplaryna laýyklaşdyrylyp bilner.