1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Materiallary eltip bermek üçin hasap
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 589
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU Software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Materiallary eltip bermek üçin hasap

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Materiallary eltip bermek üçin hasap - Programmanyň skrinshoty

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy, islendik önümçilige we işe uýgunlaşyp bilýän, dürli enjamlar bilen täsirleşip bilýän we dürli maglumat bazalaryndan maglumatlary import edip bilýän programma. Mundan başga-da, müşderiniň ýüküň daşalmagynyň haýsy etapdadygyny bilmek üçin USU-dan maglumatlary internet çeşmesine geçirip bilersiňiz. Şeýle hyzmat bilen müşderi bazasy günsaýyn öser. Işiňiz logistika ýa-da ýük daşamakda ýöriteleşen bolsa, USU esasanam siziň üçin döredilen programma. Programma, hem kurýer ibermek, hem-de material gowşuryş hasaby üçin amatly. Materiallaryň gowşurylyşynyň hasaba alynmagy kärhanada ýük daşamagyň möhüm bölegi bolup durýar. Hyzmat pudagynda müşderi hyzmatynyň hilini ýokarlandyrmak üçin seresaply gözegçiligi talap edýär. Işiňiz üçin programma üpjünçiligini saýlanyňyzda, öňe sürýän maksatlaryňyzy göz öňünde tutmaly. Programmistlerimiz, materiallary gowşurmak üçin hyzmatlary hasaba almak pudagynda bir guramanyň göwnejaý işlemegi üçin zerur ähli funksiýalary USU-a maýa goýdular. Gerekli funksiýany tapmasaňyz, Uniwersal Hasapçylyk Ulgamyna goşmakdan hoşal bolarys. Şeýle hem, programmistlerimiz programma üpjünçiligini durmuşa geçirmegiň ähli basgançaklarynda goldaw berýärler. Şeýle hem, demo wersiýasyny göçürip alyp, aşakdaky programma üpjünçiliginiň adaty işleýşi bilen tanşyp bilersiňiz.

Materiallary eltmek üçin hyzmatlary hasaba almak aşakdaky ýaly nuanslara täsir edýär: ulaglary we sürüjileri hasaba almak, materiallary daşamak üçin çykdajylar, eltmegiň wagtyny we ugurlaryny hasaplamak, şeýle hem ammarlary we önümleri hasaba almak. Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, alhliumumy Hasap Ulgamy diňe bir eltip bermek bilen çäklenmän, ammardaky materiallary saklamagyň we hasaba almagyň ähli taraplaryny hem göz öňünde tutup bilýän uniwersal programma. USU ammarda haýsy materialyň we haýsy mukdarda saklanýandygyny görkezer, programma ähli ýetmezçilikleri göz öňünde tutar we artykmaçlygy görkezer. Bu, material tabşyrmagyň buhgalteriýa işine doly gözegçilik etmek üçin zerurdyr. Söwda enjamlary bilen täsirleşip, kynçylyksyz gönüden-göni ammarda saklanýan zatlar hakda maglumat alyp bilersiňiz. Indi ähli güýjüňizi we inwentar üçin birnäçe günüňizi sarp etmegiň zerurlygy ýok. Kodlary okamak bilen USU gysga wagtyň içinde inwentarizasiýa eder. Önümçiligiňizde aýrylmaz gural bolup, wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlarsyňyz.

USU CRM ulgamy hökmünde işleýär, bu siziň we müşderileriňiziň arasyndaky aragatnaşygy mümkin boldugyça rahat we maglumatly eder. Materiallary eltmek üçin arzalary alanyňyzdan soň, maglumatlary has gaýtadan işlemek üçin programma üpjünçiligine zerur maglumatlary girizýärsiňiz. Her bir işgär täze sargytdan habarly bolar, sebäbi pop-poplar oňa bu barada habar bererler. Şeýle hem, işgäriň gereksiz maglumatlary görmezligi we diňe şahsy borçlary bilen meşgullanmagy üçin giriş hukuklaryny tapawutlandyryp bilersiňiz. Programmany ulanmak aňsat, ony guramaňyzda durmuşa geçiriň, her bir işgäriň nämedigini tiz öwrener. Simönekeý we reňkli interfeýs, amatly we maglumat menýusy - hemme zat programma üpjünçiligimiz bilen amatly işlemek üçin edilýär. Univershliumumy hasapçylyk ulgamy we materiallary eltip bermek hyzmatlaryny hasaba almak, harytlary daşamak we eltip bermekde aýrylmaz bolar. Maksatnamamyz, işiňizi girdeji we meşhurlyk derejesinde täze derejä çykarar.

Kurýer hyzmaty programma üpjünçiligi size köp sanly meseläni aňsatlyk bilen çözmäge we sargytlar barada köp maglumatlary işlemäge mümkinçilik berýär.

Kuryer hyzmatyny awtomatlaşdyrmak, şol sanda kiçi kärhanalar üçin, eltip bermek proseslerini optimizirlemek we çykdajylary azaltmak arkaly ep-esli girdeji getirip biler.

Eger bir kompaniýa gowşuryş hyzmatlarynyň hasaba alynmagyny talap edýän bolsa, iň oňat çözgüt ösen işleýşi we giňişleýin hasabaty bolan USU-dan programma üpjünçiligi bolup biler.

Harytlary eltip bermek programmasy, kurýer hyzmatynyň içinde we şäherleriň arasyndaky logistika boýunça sargytlaryň ýerine ýetirilişine çalt gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

 • Materiallaryň gowşurylyşyny hasaba almagyň wideosy

Giň işleýşi we hasabatlylygy bolan USU-dan hünärli çözgüt ulanyp, harytlaryň iberilişini yzarlaň.

Kuryer hyzmatynyň kynçylyksyz we kynçylyksyz doly hasaba alynmagy, USU kompaniýasynyň programma üpjünçiligi bilen ajaýyp funksiýa we köp goşmaça aýratynlyklar bilen üpjün ediler.

Sargytlary operatiw hasaba almak we gowşuryş kompaniýasynda umumy buhgalteriýa bilen, gowşuryş programmasy kömek eder.

Eltip bermek programmasy sargytlaryň ýerine ýetirilişini yzarlamaga, şeýle hem tutuş kompaniýa üçin umumy maliýe görkezijilerini yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Ygtyýarly ýerine ýetirilen gowşuryş awtomatizasiýasy, kurýerleriň işini optimizirlemäge, serişdeleri we pul tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

USU programmasyny ulanyp gowşurmak üçin hasaplaşyk, sargytlaryň ýerine ýetirilişini çalt yzarlamaga we kurýer ugruny optimal gurmaga mümkinçilik berer.

Kurýer programmasy gowşuryş ugurlaryny optimizirlemäge we syýahat wagtyny tygşytlamaga mümkinçilik berer we şeýlelik bilen girdejini artdyrar.

Simönekeý we reňkli interfeýs, amatly we maglumat menýusy - hemme zat programma üpjünçiligimiz bilen amatly işlemek üçin edilýär.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy, islendik önümçilige we hyzmat işine uýgunlaşyp bilýän, dürli enjamlar bilen täsirleşip bilýän programma.

Müşderiniň ýüküniň haýsy döwürde daşalýandygyny bilmek üçin programmadan maglumatlary internet çeşmesine geçirip bilersiňiz.

Işiňiz logistika ýa-da ýük daşamakda ýöriteleşen bolsa, USU esasanam siziň üçin döredilen programma. Programma kurýeriň iberilmegi we materiallaryň eltilmegi üçin amatlydyr.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy logistika hyzmatlaryny ýerine ýetirip bolmajak kömekçi bolar.

Programmistlerimiz, materiallaryň iberilmegini hasaba almak pudagynda guramanyň göwnejaý işlemegi üçin zerur bolan ähli funksiýalary programma üpjünçiligine goýdular. Gerekli funksiýany tapmasaňyz, Uniwersal Hasapçylyk Ulgamyna goşmakdan hoşal bolarys.

Programma üpjünçiligi görkeziler: ammarda haýsy materialda we haýsy mukdarda saklanylsa, programma ähli ýetmezçilikleri göz öňünde tutar we artykmaçlygyny görkezer.

 • order

Materiallary eltip bermek üçin hasap

Programma üpjünçiligi söwda enjamlary bilen täsirleşýär, şeýlelik bilen, ammarda saklanýan zatlar hakda maglumat alyp bilersiňiz. Kodlary okamak bilen USU gysga wagtyň içinde inwentarizasiýa eder.

Programma CRM ulgamy ýaly işleýär, netijede mümkin boldugyça amatly we maglumatly bolar. Iň ýokary hilli hyzmatlar müşderileriň göwnünden turar.

Programma üpjünçiligi zerur çap edilýän görnüşleri we hasabat opsiýalaryny öz içine alýar.

Her bir işgär täze sargytdan habarly bolar, sebäbi pop-poplar oňa bu barada habar bererler.

Işgäriň gereksiz maglumatlary görmezligi we diňe şahsy borçlary bilen meşgullanmagy üçin giriş hukuklaryny tapawutlandyryp bilersiňiz.

Reňkli interfeýs, ýüzlerçe deslapky mowzuklardan dizaýn.

Şahsy ulanyjy ady we paroly arkaly programma giriň.

Programmistlerimiz programma üpjünçiligini durmuşa geçirmegiň ähli basgançaklarynda goldaw berýärler.

Programma üpjünçiliginiň adaty funksiýalary bilen tanyşmak üçin aşakdaky demo wersiýasyny sahypada göçürip alyp bilersiňiz.