1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Ölçeg CRM
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 87
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: Iş awtomatizasiýasy

Ölçeg CRM

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?

Programma bilen tanyşmak isleseňiz, iň çalt usul ilki bilen doly wideo tomaşa etmek, soňra mugt demo wersiýasyny göçürip almak we özi bilen işlemekdir. Zerur bolsa, tehniki goldawdan prezentasiýa soraň ýa-da görkezmeleri okaň.Skrinshot, işleýän programma üpjünçiliginiň suraty. Ondan CRM ulgamynyň görnüşine derrew düşünip bilersiňiz. UX / UI dizaýnyny goldaýan penjire interfeýsini amala aşyrdyk. Bu, ulanyjy interfeýsiniň köp ýyllyk ulanyjy tejribesine esaslanýandygyny aňladýar. Her bir hereket, ýerine ýetirmek üçin iň amatly ýerde ýerleşýär. Şeýle başarnykly çemeleşmäniň netijesinde iş öndürijiligiňiz iň ýokary bolar. Ekrany doly ululykda açmak üçin kiçi surata basyň.

Iň bolmanda “Standard” konfigurasiýasy bolan USU CRM ulgamyny satyn alsaňyz, elli gowrak şablondan dizaýn saýlap bilersiňiz. Programma üpjünçiliginiň her bir ulanyjysy, islegine görä programmanyň dizaýnyny saýlamaga mümkinçilik alar. Her gün iş şatlyk getirmeli!

Ölçeg CRM - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Ölçeg CRM - Programmanyň skrinshoty - На русском

CRM-iň deňeşdirme derňewi, alhliumumy Hasap Ulgamynyň çylşyrymly taslamasy durmuşa geçirilse, dogry usulda amala aşyrylar. Bu gurama müşderilere ýokary hilli we doly tehniki hyzmat bermäge taýýardyr. Programma üpjünçiligi bilen bilelikde, satyn alnan önümiň çäginde işleri amala aşyrýan işgärleriň her biri üçin aýratynlykda ýokary hilli okuw kursyny hödürleýäris. CRM-iň deňeşdirme seljermesine degişli üns berler, bu kompaniýanyň işiniň ep-esli gowulaşjakdygyny aňladýar. Galyberse-de, işini maddy taýdan durnuklaşdyryp biler we şeýlelik bilen garşydaşlaryň üstünden agalyk etmegi üpjün eder. Dowam edýän ofis işlerinde amaly manevr hem bar, bu çeşmeleriň elýeterliliginde ýüze çykýar. Örän amatly we amaly, bu toplumlaýyn çözgüdi gurmagyň ünsden düşürilmeli däldigini aňladýar. CRM-iň deňeşdirme seljermesinde alyjy kompaniýa bilen deň bolmaz, şonuň netijesinde gyzykly bolan wezipelerde berk orun alyp biler.

Öndüriji kim?

Akulow Nikolaý

Bu programma üpjünçiliginiň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gatnaşan hünärmen we baş programmist.

Bu sahypa gözden geçirilen senesi:
2024-07-15

Bu wideo iňlis dilinde. Emma ene diliňizdäki subtitrleri açyp görüp bilersiňiz.

CRM ölçeg wideosy - На русском

Mugt wersiýa görnüşindäki alhliumumy Hasap Ulgamy taslamasynyň programma üpjünçiligi diňe maglumat maksatly paýlanýar. CRM ölçeg toplumyny jikme-jik öwrenip bilersiňiz, bu satyn almak üçin maliýe çeşmelerini sarp etmegiň maksadalaýykdygy barada dogry dolandyryş karary bermäge mümkinçilik berer. Elektron önümi gaýtadan işlemek üçin aýratyn tehniki meseläni döretmek üçin uly mümkinçilik bar. USU hünärmenleri ofis amallaryny amala aşyrmakda oňa ýolbaşçylyk edýärler. Deňeşdirme barlagy kemsiz geçer, bu bolsa kompaniýanyň ruhany amallaryny optimallaşdyryp biljekdigini aňladýar. Jikme-jik maslahatlaşmak üçin USU toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, onuň içinde häzirki formatda ähli zerur maglumatlary alyp bilersiňiz. Dogry dolandyryş karary bermek üçin ulanylyp bilner. Bahalandyryş bölüminde, alyjynyň deň bolmazlygy, bar bolan çeşmeleri has netijeli paýlamak arkaly beýleki abonentler bilen bäsleşip biljekdigini aňladýar.

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Demo wersiýasyny mugt göçürip alyp bilersiňiz. Iki hepde programmada işläň. Aýdyňlyk üçin käbir maglumatlar eýýäm girizildi.

Terjimeçi kim?

Khoilo Roman

Bu programma üpjünçiliginiň dürli dillere terjimesine gatnaşan baş programmist.USU taslamasyndan CRM ölçeg programma üpjünçiligi maglumatlary awtomatiki usulda ätiýaçlandyrýar. Necessaryhli zerur maglumatlar uzak aralyga geçiriler, howpsuzlygy kepillendirilýär. Mundan başga-da, serwer ýa-da bulut ammary bolsun, uzakdaky mediany özüňiz saýlap bilersiňiz. Aragatnaşygyň dikeldilmegi operasiýa ulgamyna zeper ýeten ýa-da ulgam bölüminiň zyýan çekip biljek ýagdaýynda amala aşyrylar. CRM-ni deňeşdirip seljermek toplumy ýerli we global ulgam arkaly ähli gurluş bölünişiklerini birleşdirýär, bu gaty amatly. Dil paketi önümi amatly dolandyrmak üçin kärhananyň alhliumumy Hasap Ulgamynyň hünärmenleri tarapyndan üpjün edilýär. Özüňize laýyk gelýän interfeýs dizaýnyny saýlaň. Programmany halamakda täsirli netijeleri çalt gazanyp bilersiňiz. Deri dizaýny, 50-den gowrak warianty saýlamak üçin. Islän zadyňyzy saýlap bilersiňiz.Ölçeg CRM zakaz ediň

Programmany satyn almak üçin bize jaň ediň ýa-da ýazyň. Hünärmenlerimiz, degişli programma üpjünçiligi konfigurasiýasy barada siziň bilen razylaşarlar, şertnama we töleg üçin hasap-faktura taýýarlarlar.Programmany nädip satyn almaly?

Gurnama we okuw internet arkaly amala aşyrylýar
Takmynan wagt talap edilýär: 1 sagat 20 minutŞeýle hem, ýörite programma üpjünçiligini işläp düzüp bilersiňiz

Softwareörite programma üpjünçiligi talaplaryňyz bar bolsa, ýörite taýýarlamagy sargyt ediň. Soňra programma uýgunlaşmak hökman däl, ýöne programma iş amallaryňyza düzediler!
Ölçeg CRM

CRM-iň deňeşdirme derňewiniň häzirki zaman ösüşi hünärmenleriň hersine şahsy hasabynda işlemäge mümkinçilik berýär. Munuň netijesinde aýratyn konfigurasiýa sazlamalaryny tygşytlamak we geljekde ulanmak üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Mundan başga-da, hiç bir sazlama beýleki operatorlaryň özlerine berlen wezipeleri dogry ýerine ýetirmegine päsgel bermez. Galyberse-de, hasabyň içinde saklanýan maglumatlar tutuş ulgama paýlanmaz. CRM ölçeg programma üpjünçiligi amatly iş stoly gysga ýolundan başlaýar. Galyberse-de, başlangyç faýly uzak wagtlap gözlemeli däl we ony tapmak çalt we goşmaça zähmet çykdajylary bolmazdan amala aşyrylýar. Häzirki zaman CRM ölçeg teklipleri, adaty ofis programmalary bilen täsirleşip bilýär. Bular Microsoft Office Word ýa-da Microsoft Office Excel bolar. Islenilmeýän bahadan maglumat materiallaryny göçürip alyp bilmek gaty gowy we edaranyň öňünde durýan meseleleri çalt çözmäge mümkinçilik berýär.

CRM Benchmarking Programmasy awtomatiki resminamalary doldurmaga we ýalňyşlyklardan gaça durmaga mümkinçilik berýär. Möhüm seneler üçin ýatlatmalary açyň, munuň netijesinde hiç bir ýagdaýda ünsden düşürip bolmajak wakalary ýatdan çykaryp bilmersiňiz. Munuň netijesinde müşderileriň wepalylygyny ýokary derejede saklamak mümkin bolar, kärhananyň abraýy ýokary derejede saklanar. USU taslamasyndan häzirki zaman CRM ölçeg programmasy hakykatdanam ýokary hilli elektron guraldyr. Döredilende iň döwrebap tehnologiýalar ulanyldy we şonuň üçin belli bir öndürijilik parametrleri bar. USU hünärmenleri programma üpjünçiligini gurnamaga kömek eder we gurmak prosesi kän wagt almaz.