1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Awtoulag flotuny hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 230
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: Iş awtomatizasiýasy

Awtoulag flotuny hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?

Programma bilen tanyşmak isleseňiz, iň çalt usul ilki bilen doly wideo tomaşa etmek, soňra mugt demo wersiýasyny göçürip almak we özi bilen işlemekdir. Zerur bolsa, tehniki goldawdan prezentasiýa soraň ýa-da görkezmeleri okaň.Awtoulag flotuny hasaba almak - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Awtoulag flotuny hasaba almak - Programmanyň skrinshoty - На русском

Döwrebap tehniki awtomatlaşdyryş mümkinçiliklerini ulanman üstünlikli awtoulag kompaniýasynyň flotunyň häzirki zaman hasabatyny göz öňüne getirmek mümkin däl. Diňe kompaniýanyň adam resurslaryny ulanmak bilen hasaplamalary, şeýle hem ähli guramaçylyk daşarky we içerki prosesleri geçirmek gaty manysyz. Kompaniýanyň awtoulag flotunyň adaty we köne mehaniki hasaba alnyşy, esasan, işgärleriň tejribesine we kärine bagly bolup, köplenç buhgalter hasabatynyň netijelerine we umuman edilen işleriň hemmesine ýaramaz täsir edýär. Mundan başga-da, awtoulag flotuny dolandyrmak we beýleki hasaplaşyk amallary bilen el bilen hyzmat etmek bilen, ulag kompaniýasynyň logistika pudagynda ykdysady we maliýe işleriniň ähli nuanslaryny we inçeliklerini göz öňünde tutmagy gaty möhümdir.

Munuň tersine, awtoulag flotunyň ýazgylaryny awtomatiki usulda alyp barmak, adaty usullarda we çemeleşmelerde köp bolan kemçiliklerden mahrumdyr. Ulag flotuny hasaba almagyň ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligini gysga wagtda ornaşdyrmak kärhanada buhgalteriýa we gözegçilik bilen baglanyşykly ähli toplanan kynçylyklary çözer we üpjünçiligiň kesilmegini azaltmak bilen häzirki girdejiniň derejesini ýokarlandyrmaga kömek eder. Awtomatlaşdyrylan resminamalar we awtoulag floty bilen gowulaşan täsir, öňünden aýdyp bolmajak psihologiki faktorlaryň täsirini doly ýok edýär we tükeniksiz resminamalary azaldýar. Döwrebap buhgalteriýa awtoulag kompaniýasyna bazardaky bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga we müşderi maglumatlar bazasyny giňeltmäge mümkinçilik döreder. Mundan başga-da, ýokary hilli programma üpjünçiligi ozal tapawutly bölümleriň, dürli gurluş bölümleriniň we şahalarynyň yzygiderli işleýän bir organizmiň çalt we täsirli birleşmegine goşant goşýar. Emma bazardaky köp dürli tekliplerden dogry programma üpjünçiligini saýlamak käwagt gaty kyn. Döredijileriň köpüsi, ýokary aýlyk abuna ýazylmak üçin müşderilerine gaty çäkli aýratynlyklary satýarlar.

Öndüriji kim?

Akulow Nikolaý

Bu programma üpjünçiliginiň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gatnaşan hünärmen we baş programmist.

Bu sahypa gözden geçirilen senesi:
2024-06-17

Bu wideo iňlis dilinde. Emma ene diliňizdäki subtitrleri açyp görüp bilersiňiz.

Awtoulag flotuny hasaba almagyň wideosy - На русском

Awtoulag flotuny hasaba almagyň USU-Soft ulgamy, her bir ulag guramasynyň ygtybarly we wepaly kömekçisine öwrülýär we gysga wagtyň içinde awtoulag flotunyň hasaba alyş ulgamyny kämilleşdirmäge kömek eder. Kompaniýanyň awtoulag flotunyň awtomatiki hasaba alynmagy bilen, çäklendirilmedik ykdysady görkezijileri hasaplamak prosesi optimizirlener, şeýle hem kompaniýanyň dürli nagt pullar bilen aňsatlyk bilen işleşip bilýän aýrylmaz maliýe gurluşy emele geler. stollar we birnäçe bank hasaplary. Awtoulag flotuny hasaba almagyň USU-Soft ulgamy ornaşdyrylandan soň, awtoulag guramasy uzak wagtlap monoton işleriň we netijesiz el bilen barlamagyň zerurlygyny ýatdan çykaryp bilýär, sebäbi programma üpjünçiligi hemme zady doldurmagy doly öz üstüne alar. Dürli görnüşlerden, maliýe hasabatlaryndan we häzirki hil ülňülerine berk laýyk gelýän iş şertnamalaryndan resminamalar.

Awtoulag flotunyň hasaba alnyşyny optimizirlänsoň, ýolbaşçylara öň döredilen ugurlarda işleýän we hakyna tutulan ulaglary yzarlamak, şeýle hem sargyt nobatyna zerur düzedişler girizmek has aňsat. Awtoulag flotuny hasaba almagyň USU-Soft ulgamy, ähli işgärleriň şahsy we köpçülikleýin öndürijiligi barada toplanan maglumatlara esaslanyp, iň oňat işgärleriň obýektiw reýtingini düzýär. Flotyň müşderileriniň kompýuterleşdirilen hasabaty bilen bu gurama diňe bir girdejini artdyrman, gysga wagtyň içinde bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrar. Her bir kärhana, mugt göçürip alyp bolýan awtoulag flotuny dolandyrmagyň buhgalteriýa programmasynyň demo wersiýasyny ulanyp, USU-Soft awtoulag parkyny hasaba almagyň mümkinçiliklerine ynanyp bolar. Synag möhleti gutarandan soň, ulanyjy goşmaça abuna tölegleri bolmazdan elýeterli bahadan haýran galar.

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Demo wersiýasyny mugt göçürip alyp bilersiňiz. Iki hepde programmada işläň. Aýdyňlyk üçin käbir maglumatlar eýýäm girizildi.

Terjimeçi kim?

Khoilo Roman

Bu programma üpjünçiliginiň dürli dillere terjimesine gatnaşan baş programmist.Ykdysady we maliýe işlerini optimallaşdyrmak we kärhananyň çäklendirilmedik ykdysady görkezijileri bilen kemsiz hasaplamalar prosesinde giňişleýin çemeleşmäni hödürleýäris. Birnäçe kassa stollary we dürli bank hasaplary bilen has netijeli täsir etmek üçin ajaýyp maliýe aç-açanlygyny gazanyp bilersiňiz. Islendik dünýä walýutasyna çalt öwrülişik we gowulaşan pul geçirimleri hem mesele däl. Giňeldilen maglumat kitaplarynyň we dolandyryş modullarynyň kömegi bilen zerur maglumatlary derrew gözlemek kärhananyň ähli işlerini çaltlaşdyrmaga kömek edýär.

Gurallary ulanyja düşnükli dile terjime etmek ukyby bolan awtoulag flotunyň buhgalteriýa interfeýsiniň aýratynlaşdyrylan programmasy, guramaňyzy has-da gowulaşdyrjakdygyna ynanýan artykmaçlykdyr. Şeýle hem, görnüşi, gelip çykyşy we maksady ýaly köp sanly amatly kategoriýalara köp mukdarda maglumatlaryň kämilleşdirilen klassifikasiýasyny alarsyňyz. Hyzmat etmegiň parametrlerine laýyklykda ähli kontragentleriň jikme-jik hasaba alynmagy ýagdaý barada has giňişleýin maglumat berýär.Awtoulag flotunyň hasabyny sargyt ediň

Programmany satyn almak üçin bize jaň ediň ýa-da ýazyň. Hünärmenlerimiz, degişli programma üpjünçiligi konfigurasiýasy barada siziň bilen razylaşarlar, şertnama we töleg üçin hasap-faktura taýýarlarlar.Programmany nädip satyn almaly?

Gurnama we okuw internet arkaly amala aşyrylýar
Takmynan wagt talap edilýär: 1 sagat 20 minutŞeýle hem, ýörite programma üpjünçiligini işläp düzüp bilersiňiz

Softwareörite programma üpjünçiligi talaplaryňyz bar bolsa, ýörite taýýarlamagy sargyt ediň. Soňra programma uýgunlaşmak hökman däl, ýöne programma iş amallaryňyza düzediler!
Awtoulag flotuny hasaba almak

Locationerleşiş faktory we birnäçe ygtybarlylyk kriteriýalary boýunça işleýän üpjün edijileriň paýlanyşy we toparlaşdyrylmagy awtoulag flotuny hasaba almak programmasynyň aýratynlygydyr. Aragatnaşyk maglumatlarynyň, iň täze bank jikme-jiklikleriniň we jogapkär ýolbaşçylaryň düşündirişleriniň doly sanawy bilen oňat işleýän müşderi maglumatlar binýadyny döretmek, işiňizi gowulandyrmak üçin ulanylyp bilner. Sargytyň häzirki ýagdaýyny we hakyky wagtda berginiň elýeterliligini yzygiderli yzarlamak, şeýle hem zerur ugurlary wagtynda üýtgetmek mümkinçiligi bilen gurlan ugurlarda işleýän we hakyna tutulan ulaglaryň ýerleşýän ýerine we tehniki hyzmatyna yzygiderli gözegçilik etmek iki aýratynlykdyr gaty peýdaly bolup biler. Wizual grafikleriň, tablisalaryň we diagrammalaryň çykmagy we müşderileriň arasynda iň meşhur bolan ulag ugurlaryny kesgitlemek bilen kärhana tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň takyk we ýalňyşsyz derňewi bu işi has gowulaşdyrmak üçin möhümdir.

Iň oňat işçileriň awtomatiki düzülen reýtinginde iň öndürijilikli işgärleri kesgitlemek we karzy wagtynda tölemek üçin töleg terminallaryny goşmak bilen häzirki zaman tehniki serişdeleri ulanmak üstünlikli ösüş strategiýasyny döretmäge kömek edýär. Kärhananyň işgärleri üçin aýlyk haklaryny we bonuslary öz wagtynda hasaplamak hünärmenleriňizi has gowy işlär. Synag döwri üçin programma üpjünçiliginiň mugt synag wersiýasynyň bolmagy we edara baryp görmek we uzakdan hyzmat etmek bilen programma üpjünçiliginiň önüminiň birinji derejeli tehniki goldawy awtoulag flotuny hasaba almak ulgamymyzy aýratynlaşdyrýar.

Ordinaryönekeý ulanyjylar bilen kompaniýanyň ýolbaşçylarynyň arasynda ygtyýarlyk ygtyýarlyklarynyň netijeli paýlanmagy maglumatlaryň howpsuzlygyny üpjün edýär. Achievedetilen netijeleri uzak wagtlap saklamak we ätiýaçlyk we arhiw funksiýasyny ulanyp ýitirilen maglumatlaryň çalt dikeldilmegi maglumatlaryň çäksiz bolmagyna kömek edýär. Gurlan gurnaýjynyň mümkinçilikleri sebäpli möhüm meseleleriň we ýygnaklaryň netijeli meýilleşdirilmegi hiç zady ýitirmezlige mümkinçilik berýär. Açyk we reňkli şablonlar transport guramasynyň aýratyn görnüşine ünsi çekip biler.