1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Goükleri eltmek ulgamy
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 964
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: Iş awtomatizasiýasy

Goükleri eltmek ulgamy

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?

Programma bilen tanyşmak isleseňiz, iň çalt usul ilki bilen doly wideo tomaşa etmek, soňra mugt demo wersiýasyny göçürip almak we özi bilen işlemekdir. Zerur bolsa, tehniki goldawdan prezentasiýa soraň ýa-da görkezmeleri okaň.Goükleri eltmek ulgamy - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Goükleri eltmek ulgamy - Programmanyň skrinshoty - На русском

Häzirki ykdysady ýagdaýda oňat utgaşdyrylan we guramaçylykly önüm öndürmek ýeterlik däl; ajaýyp hyzmat hem zerurdyr. Soňky ýyllarda müşderilere has köp üns berilýär. Harytlaryň we hyzmatlaryň gerimi giňelýär, şonuň üçin gowy hyzmatlary bilen müşderileri özüne çekmäge synanyşýarlar. Gowy gurlan ýükleri eltmek ulgamy, her bir kompaniýanyň “girdeji zynjyrynda” möhüm baglanyşykdyr. Müşderileriň isleglerini göz öňünde tutup, diňe bir eltiş ulgamlary gurulman, eýsem ýük daşamak hem gurnalýar. Elbetde, sargyt näçe ir kabul edilse, şonça gowy. Köplenç eltmegiň dowamlylygy diňe prosesiň gowy guramazlygy sebäpli bolýar. Bölümlerde kimdir biri zerur resminamalary taýýarlap bilmez, kurýer gijä galyp biler ýa-da dyknyşykda galyp biler, töleg ýükleri eltip bermek ulgamynda görkezilmez we ş.m. Tükeniksiz dürli faktorlar bolup biler. USU-Softumşak ýükleri eltip bermegiň buhgalter ulgamy, işleýänlere baglylykda faktorlary ýok edip, ýük maglumatlarynyň gaýtadan işlenişini çaltlaşdyrmagy başarýar.

Öndüriji kim?

Akulow Nikolaý

Bu programma üpjünçiliginiň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gatnaşan hünärmen we baş programmist.

Bu sahypa gözden geçirilen senesi:
2024-06-17

Bu wideo iňlis dilinde. Emma ene diliňizdäki subtitrleri açyp görüp bilersiňiz.

Goükleri eltip bermek ulgamynyň wideosy - На русском

Eltip bermek, hili we tizligi häzirki zaman işinde birinji orunda durýar. Islenýän önüm gaty uzak garaşmaly bolsa, başga ýere gözlemek ýa-da bäsdeşden şuňa meňzeş bir zady saýlamak has aňsat. Goükleri eltmek ulgamynyň optimizasiýasy iň möhüm gowşuryş meselelerini çözüp biler. Hiç bir ulgam kämil bolup bilmez. Informationöne ýükleri eltmek ulgamynda geçirilen maglumatlaryň we buhgalteriýanyň ulgamlaşdyrylmagy bilen diňe bir wagt däl, pul hem gazanyp bilersiňiz. Harytlary eltmäge gatnaşýan bir kompaniýanyň ýa-da bölümiň öndürijilikli işinde zerur maglumatlary we görkezijileri hasaba almak ozal el bilen amala aşyrylýar. Hemme zat ýazga alynmalydy, bir journalurnaldan beýlekisine gaýtadan ýazylmalydy, özbaşdak işlenmeli. Hasaplaşygyň köp wagt alýandygyna şek ýok. Goükleriň iberilmegini optimizirlemek üçin programma üpjünçiliginiň ýerine ýetirilmegi, eltip bermek bilen baglanyşykly amallary ýerine ýetirmäge we ýük resminamalaryny awtomatiki düzmäge mümkinçilik berýär. Uükleri dolandyrmagyň USU-ýumşak ulgamy täze nesil programmasydyr. Ulgamyň çäklendirilmedik mümkinçilikleri islendik kärhananyň dolandyryş hasabatyny optimallaşdyrýar. Kompaniýadaky her bir prosesi awtomatiki tertipleşdirýär. Harytlaryň we degişli kagyzlaryň goýberilmeginden başlap, harytlaryň iberilmegine gözegçilik we gözegçilik etmek üçin ýöriteleşdirilen ulgamlaryň döredilmegi bilen tamamlanýar.

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Demo wersiýasyny mugt göçürip alyp bilersiňiz. Iki hepde programmada işläň. Aýdyňlyk üçin käbir maglumatlar eýýäm girizildi.

Terjimeçi kim?

Khoilo Roman

Bu programma üpjünçiliginiň dürli dillere terjimesine gatnaşan baş programmist.USU-Soft ulgamy diňe bir kompaniýanyň işleýän maglumatlaryny düzmeýär. Şeýle hem, maglumatlary gaýtadan işlemegiň täze amatly usuly bilen üpjün edýär, amallary gowulandyrýar, iş strategiýalaryny we taktikalaryny ösdürýär we önümçiligi meýilleşdirmek, ýükleri eltmek we önüm satmak bilen meşgullanýar. USU-Softumşak ýükleri eltip bermek ulgamy şeýle bir köpdür welin, guramaňyzyň alyp barýan işleriniň islendik görnüşine uýgunlaşyp biler. Ulgamyň artykmaçlyklary ol ýerde gutarmaýar. USU-Softumşak ýükleri eltmek ulgamy islendik, hatda iň täze enjamlar bilen birleşip biler. Bu, şübhesiz amatly. Diňe bir programma üpjünçiliginden guramaňyzyň nyşany bilen hat ýazgylarynda hasabat çap etmegiň mümkin bolýandygy barada däl-de, eýsem metrlerden, gözegçilik edijilerden we önümçilik enjamlaryndan görkezijileriň programma üpjünçiligine özbaşdak girjekdigi barada-da gürleşýäris. . Ulgam hasabat bermekde hökümetiň düzgünlerinden habarly. USU-Soft programmasynyň özi çylşyrymly hasaplamalary ýerine ýetirýär, ýazgylary ýöredýär we býudjeti meýilleşdirýär.Goükleri eltmek ulgamyna sargyt ediň

Programmany satyn almak üçin bize jaň ediň ýa-da ýazyň. Hünärmenlerimiz, degişli programma üpjünçiligi konfigurasiýasy barada siziň bilen razylaşarlar, şertnama we töleg üçin hasap-faktura taýýarlarlar.Programmany nädip satyn almaly?

Gurnama we okuw internet arkaly amala aşyrylýar
Takmynan wagt talap edilýär: 1 sagat 20 minutŞeýle hem, ýörite programma üpjünçiligini işläp düzüp bilersiňiz

Softwareörite programma üpjünçiligi talaplaryňyz bar bolsa, ýörite taýýarlamagy sargyt ediň. Soňra programma uýgunlaşmak hökman däl, ýöne programma iş amallaryňyza düzediler!
Goükleri eltmek ulgamy

Ulgamda kompaniýanyň maliýe hereketlerine gözegçilik edilýär. Ulgam töleg tölemegi ýatdan çykaran bolsaňyz, çykdajylary hasaplasaňyz, hakyky çykdajylary meýilleşdirilenler bilen deňeşdirseňiz we ýük daşamagyň ugruny düzseňiz, ulgam size ýatladýar. Kompaniýanyň dürli bölümleriniň işgärleri gysgaça maglumatlary ekranda görkezip bilýärler. Dispetçerde ýükleriň hereketine gözegçilik etmek üçin elektron kartasy bar, menejerler müşderileriň we girdejiniň ösmegine jogapkärdir, guramanyň ýolbaşçysynyň kompaniýanyň işiniň möhüm görkezijisi hasaplaýan statistikasy bar. Implementationerine ýetirilenden dessine, programma üpjünçiligi müşderiler we hyzmatdaşlar hakda maglumat ýygnaýar, müşderi maglumatlar bazasyny we potratçylar barada maglumatlary döredýär.

Her bir täsirleşme bilen degişli maglumatlar maglumatlar bazasyna düşer. CRM gözegçiligi bir gurama abraýly we ygtybarly kompaniýa bolmaga kömek edýär. Her buýrugyň geçişi gaty ýönekeý we düşnükli bolýar. Electronicshli basgançaklar, resminamalar we goşundylar elektron marşrut kagyzlary, beýannamalar, gümrük resminamalary, şertnamalar we hereketler yzarlanyp bilner. Dolandyryş wagtynda, adaty bolmadyk ýagdaýlar ýüze çykan halatynda dolandyryş derejesinde islendik wagt üýtgeşmeler we düzedişler girizip bilersiňiz.

Transportationük ulaglaryna gözegçilik wagtynda kartalaryň elektron görnüşleri bilen işlemek arkaly mümkindir. Gözleg, ýükleriň belli bir wagtda nirededigini, sürüjiniň bellenen ýoldan sowlandygyny ýa-da ýolda gijä galmagynyň sebäpleriniň nämedigini görkezýär. Dispetçer bölümi dürli kriteriýalara görä - wagta, ulagyň görnüşine we girdejililigine görä islendik çylşyrymly ugurlary meýilleşdirip bilýär. Gurlan meýilleşdiriji, dogry iberiş meýilnamalaryny düzmäge we olaryň ýerine ýetirilişini hakykatda görmäge kömek edýär. USU-Soft ulgamy resminamalary awtomatiki usulda döredýär. Transportationük daşamak ýurduň içinde amala aşyrylsa, ulgam döwletiň daşyna çyksa, resminamalaryň bir bukjasyny hödürleýär; dolduryljak resminamalaryň sanawynda gümrük deklarasiýasy bolar. Resminamalaryň akymy aýratyn gözegçiligi talap etmeýär - hemme zat çalt, takyk we ýalňyşsyz.