1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Movementükleriň hereketine gözegçilik
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 446
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: Iş awtomatizasiýasy

Movementükleriň hereketine gözegçilik

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?

Programma bilen tanyşmak isleseňiz, iň çalt usul ilki bilen doly wideo tomaşa etmek, soňra mugt demo wersiýasyny göçürip almak we özi bilen işlemekdir. Zerur bolsa, tehniki goldawdan prezentasiýa soraň ýa-da görkezmeleri okaň.Movementükleriň hereketine gözegçilik - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Movementükleriň hereketine gözegçilik - Programmanyň skrinshoty - На русском

Logistika guramalarynda işewürlik prosesleriniň awtomatlaşdyrylmagy dolandyryş syýasatlarynyň berjaý edilişine gözegçilik etmäge kömek edýär. Işgärlere bellenen funksiýalary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän bir iş döretmeli. Kompaniýadaky ýükleriň hereketine gözegçilik, ulaglaryň hereketine doly jogapkär ýörite bölüm tarapyndan amala aşyrylýar. Uükleriň hereketine gözegçilik etmek üçin USU-Softumşak programma, awtomatiki gurluş ulanyp ýükleriň hereketine gözegçilik edýär. Döwrebap tehnologiýalaryň ulanylmagy netijesinde içerki çykdajylary optimizirlemekde ýokary öndürijilik gazanyp bolýar. Häzirki işleriň netijelerine esaslanyp, guramanyň ýolbaşçylary bu işi giňeltmekde goşmaça şertler döredýän dolandyryş kararlaryny almaga çalyşýarlar. Ordersükleriň hereketine gözegçilik etmek boýunça seresaplylyk bilen alnyp barylýar, sebäbi sargytlaryň ähli aýratynlyklaryny doly göz öňünde tutmaly. Goükleriň hereketine gözegçilik programmasynda aýratyn elementleri döretmek bilen birmeňzeş amallar birleşdirilip, önümçilik kuwwaty iň pes derejä çenli peseldilip bilner. Amallary tertiplemek bilen, saýlanan döwür üçin ulag dyknyşygynyň derejesi kesgitlenýär.

Öndüriji kim?

Akulow Nikolaý

Bu programma üpjünçiliginiň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gatnaşan hünärmen we baş programmist.

Bu sahypa gözden geçirilen senesi:
2024-06-17

Bu wideo iňlis dilinde. Emma ene diliňizdäki subtitrleri açyp görüp bilersiňiz.

Goükleriň hereketine gözegçilik - На русском

Logistika kompaniýalarynda ulaglaryň häzirki ýagdaýy barada doly maglumat almak üçin ulaglaryň hereketi yzygiderli we yzygiderli gözegçilik edilýär. Daşaýyş wagtynda ýükler tutuş syýahatda howpsuzlygyny üpjün etmek üçin birnäçe taýýarlyk tapgyryny başdan geçirýär. Hyzmat şertnamasyna laýyklykda daşamagyň gysga şertlerini häsiýetlendirýän gaplamada ýörite alamatlar goýulýar. Uükleriň hereketine gözegçilik etmek üçin “USU-Soft” programmasynda kärhananyň içinde we daşyndaky transport hereketi barada beýannama döredilýär. Şeýle resminamanyň kömegi bilen ýangyç we ätiýaçlyk şaýlarynyň zerurlygy kesgitlenýär. Ulaglaryň ulanylyşyny yzarlamak belli bir wagta bolan islegi kesgitlemäge kömek edýär. Hyzmatyň her görnüşiniň möwsümliligini kesgitlemek bolýar. Goükleriň hereketine gözegçilik etmek üçin kärhanada ulaglaryň elýeterliligini kesgitleýän gündelik meýilnama düzülýär. Onuň kömegi bilen gapdalda satylyp bilinjek ýa-da işi üçin goşmaça şert döredip boljak ulanylmaýan ykdysady zatlar kesgitlenýär. Hereketli ulgamlaýyn gözegçilik kompaniýanyň ýolbaşçylaryna onlaýn maglumatlary almaga kömek edýär.

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Demo wersiýasyny mugt göçürip alyp bilersiňiz. Iki hepde programmada işläň. Aýdyňlyk üçin käbir maglumatlar eýýäm girizildi.

Terjimeçi kim?

Khoilo Roman

Bu programma üpjünçiliginiň dürli dillere terjimesine gatnaşan baş programmist.Awtomatlaşdyrylan ulgam, ähli ykdysady prosesde ýükleriň hereketine gözegçilik edýär. Specialörite kataloglaryň bolmagy işgärlere bellenen kadalara we ülňülere laýyklykda degişli resminamalary düzmäge kömek edýär. Meýilleşdirilen meseläniň ýerine ýetirilmegi şol bir ykdysady şertlerde durnukly girdeji kepillendirýär. Şeýle-de bolsa, çalt üýtgeýän dünýäde her ýyl buhgalter hasabyňyzy gözden geçirmeli we pudagy ösdürmek we ösdürmek üçin täze syýasaty düzmeli. Bir kompaniýa bazaryň bir bölegini giňeltmek islese, ähli önümçilik desgalaryny netijeli ulanmaly. Çeşmeleriň hereketi üznüksiz bolmalydyr.Movementükleriň hereketine gözegçilik ediň

Programmany satyn almak üçin bize jaň ediň ýa-da ýazyň. Hünärmenlerimiz, degişli programma üpjünçiligi konfigurasiýasy barada siziň bilen razylaşarlar, şertnama we töleg üçin hasap-faktura taýýarlarlar.Programmany nädip satyn almaly?

Gurnama we okuw internet arkaly amala aşyrylýar
Takmynan wagt talap edilýär: 1 sagat 20 minutŞeýle hem, ýörite programma üpjünçiligini işläp düzüp bilersiňiz

Softwareörite programma üpjünçiligi talaplaryňyz bar bolsa, ýörite taýýarlamagy sargyt ediň. Soňra programma uýgunlaşmak hökman däl, ýöne programma iş amallaryňyza düzediler!
Movementükleriň hereketine gözegçilik

Çaltlyk bilen kompaniýanyň ähli işgärleri awtomatlaşdyrmagyň artykmaçlyklaryny başdan geçirýärler. Kabul edilen buýruk derrew ýükleriň hereketine gözegçilik ulgamyna girýär, ol ýerde gaýtadan işlenýär we eýýäm bu etapda ammar işgärleri we dispetçerler tarapyndan görüp bolýar. Birinjisi iberiş görnüşini, ikinjisi ýükleri eltmek we ugurlar üçin jogapkärdir. Movementükleriň hereketine gözegçilik etmek programmasy ýükleriň zerur resminamalaryny - hasap-fakturalary, marşrut kagyzlaryny, gümrük resminamalaryny we beýannamalaryny, şeýle hem töleg sargytlaryny awtomatiki usulda döredýär. Şeýle aýdyň özara täsir, dürli kompaniýa hyzmatlarynyň programma üpjünçiligini birleşdirmek arkaly gazanylýar. Başga ammarlar, önümçilik desgalary we şahamçalary bar bolsa, kompaniýanyň içinde iberilen harytlara gözegçilik edip bilersiňiz. Dolandyryjy, islendik gowşuryş, her sargyt boýunça - tamamlanan ýa-da dowam etdirilýän häzirki maglumata elýeterlidir. Uükleriň hereketine gözegçilik edýän USU-ýumşak ulgamy, bir wagtyň özünde islendik dilde ýa-da birnäçe dil ugurlarynda işlemäge mümkinçilik berýär. Gümrük resminamalaryny we beýannamalaryny taýýarlamak halkara ýük daşamakda örän möhüm bolan dürli dillerde hem mümkindir. Goükleri dolandyrmak gözegçiligi ulgamy, bir wagtyň özünde onlarça ulanyjy işlese-de, şowsuzlyk ähtimallygyny aradan aýyrýar.

Mugt demo wersiýasy we onlaýn görkeziş - bular saýlamaga kömek edýän aýratynlyklar. Harytlaryň hereketiniň doly hukukly programma üpjünçiligi gaty girdejili - munuň üçin abuna tölegi tölemeli däl. Uükleri dolandyrmagyň USU-Softumşak ulgamy iri we kiçi kärhanalaryň zerurlyklaryna uýgunlaşýar, gelýän maglumatlara gözegçilik edýär we islendik şahamçalarda, ammarlarda we ofislerde ýazgylary saklaýar. Aralyklar problema däl, sebäbi internet arkaly operatiw aragatnaşyk mümkin. Goükleri dolandyrmagyň toplumlaýyn maglumat ulgamy has jikme-jik gözegçilik etmek üçin wideo kameralar bilen, ştrih kodlanan bellikler we kassa ýazgylary bilen maglumat okamak enjamlary bilen birleşdirilip bilner. Müşderiler buýrugyň ýagdaýyny we ýükleriň hereketini şahsy hasabynda kompaniýanyň web sahypasynda görüp bilýärler, şahsy gözegçiligi amala aşyrýarlar. Bu, USU-Soft dolandyryş ulgamyny kompaniýanyň web sahypasy bilen birleşdirmek arkaly mümkindir.

Esasy iş marşrutlar goýmasynda bolup geçýär. Koordinatorlara marşrut meýdançalaryny we ulagyň hakyky hereketlerini görkezýän interfeýs berilýär. Gözegçiligiňizdäki her bir ulag barada maglumat ulag bölüminde ygtybarly saklanýar. Şol penjirede önümçilik tertibinden çalt geçmek üçin maşyn nyşanyny gysyp bilersiňiz. Allhli hasaplamalar awtomatiki hasaplanar. Bäsdeşleriňiziň öňe ylgaşyňyzy synlamakdan başga alajy ýok. USU-Soft dolandyryş ulgamy bilen ideallara ýakynlaşyň.