1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. işgärleriň hasaba alnyşy
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 17
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

işgärleriň hasaba alnyşy

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?işgärleriň hasaba alnyşy - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

işgärleriň hasaba alnyşy - Programmanyň skrinshoty - На русском

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

 • Işgärleriň buhgalter hasabaty

Işgärleriň buhgalter hasabaty - На русском

 • Işgärleriň buhgalter hasabaty - На русском

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language
 • order

Işgärleri hasaba almak, USU Programma üpjünçiligi ulgamyny döreden işgärlerimiziň kömegi bilen hökman amala aşyrylmalydyr. Işgärler tarapyndan buhgalter hasabaty üçin, USU Programma üpjünçiliginiň buhgalteriýa bazasynyň bar bolan köpugurlylygyny üns bilen öwrenmeli, bu synag synag demo wersiýasy, mümkinçiliklerine görä erkin we ýönekeý ulgam bolup durýar. Her bir işgäriň buhgalter hasabatynda, USU Programma üpjünçiligi buhgalteriýa ulgamy programmasynyň goşmaça işlemegi köp derejede peýdalydyr, öňdebaryjy işgärlerimiz müşderileriň islegi boýunça goşmaga kömek edýärler. Elýeterli formatda dürli mümkinçilikler programma üpjünçiligine zerur resminamalaryň girizilmegi bilen iş prosesleriniň işjeň hasaba alynmagyna kömek edýär. Işgärleriň uzakdan hasaba alynmagy, işiň hili we iş prosesiniň tizligi bilen baglanyşykly doly hasabat gözegçiligi bilen amala aşyrylmalydyr. Uzakdaky işgäri hasaba almak üçin iň aňsat ýol, göz öňünde tutulan ýaly ulanylmaly dürli funksiýalardan, dürli zerur mümkinçiliklerden peýdalanmakdyr. Telekommunikasiýa işgärleri iş düşündirişlerini düýpli äsgermezlik edýärler we iş wagty dürli ýerliksiz programmalary ulanýarlar. Emma pandemiýa bilen baglanyşykly ýagdaýy göz öňünde tutup, köp kärhanalarda bar bolan işgärleriň sanawyny doly hasaba almak bilen uzakdaky işe geçmekden başga alaç galmady. Has uzakdaky hasaba alyş formatyna laýyklykda, iş wagtynda dürli soraglar ýüze çykyp biler, bu meselede hünärmenlerimiz öz wagtynda maslahat berip biljek kömek üçin kompaniýamyz bilen habarlaşmaly. Resminamalary döretmek we gözegçilik bilen gözegçilik buhgalteriýa ulgamyny döretmek işinde möhüm kömekçi, ähli zerur iş çägini çalt ýerine ýetirýän programma üpjünçiliginiň bar bolan mobil wersiýasy bilen kömek edip biler. Işgärleriň uzakdan hasaba alynmagy, uzakdan buhgalteriýa geçen kärhanalaryň hemmesi diýen ýaly talap edilýärdi, sebäbi işgärleriň gönüden-göni iş jogapkärçiligine adalatsyz garamagy sebäpli iş kuwwatynyň ep-esli azalmagy. Geçen ýylky wakalar hiç bir kompaniýany durnukly ýagdaýda goýmady, ýöne ýitgi çeken we esasanam bankrot bolan köp kärhananyň ykdysady ýagdaýyny pese gaçyrdy. Dürli iş gatlaklarynyň ýolbaşçylary, USU Programma üpjünçiligi ulgamy hasapçylyk programmasy uly özgerişliklere sezewar boldy we satuw bazaryndaky islegiň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly iş mümkinçiliklerini kämilleşdirmek üçin kompaniýamyza ýüzlendi. USU Programma üpjünçiligi buhgalteriýa ulgamy programmasy görnüşinde işlemek nukdaýnazaryndan iň ýokary netijelilik bilen islendik soraglar we iş buhgalteriýa amallary üçin öz kompaniýaňyza ygtybarly we ynamdar dostuňyzy hödürlediňiz. Döwrebap sanly tehnologiýalaryň kömegi bilen, gol astyndaky işgärleriňize we uzakdan buhgalter hasabatyny alyp barýan işgärlere öz wagtynda we netijeli gözegçilik edip bilersiňiz. Ulgam, wagtlaýyn gözegçilik datçigini gurup, iş gününiň başyndan zähmet borçlarynyň ýerine ýetirilişine awtomatiki gözegçilik edýär. Alnan maglumatlar gaýtadan işlemek we barlamak üçin kompaniýanyň ýolbaşçylaryna, aýlyk haklary we goşmaça tölegler wagtynda soňraky ulanmak üçin işgärler we buhgalteriýa bölümine geçirildi. Müşderiniň islegine görä döredilen buhgalter hasabaty islendik grafiki görnüşde berilýär, diagrammalar, grafikler, tablisalar, gistogrammalar bolup biler. Iň soňky ýagdaýy göz öňünde tutup, bu programma üpjünçiligine bolan islegiň ep-esli artandygyny we şeýlelik bilen yzygiderli müşderileriniň bardygyny aýdyp bileris, USU Programma üpjünçiligi bazasy köp oňyn synlary we meşhur ady aldy. Işgärleri uzakdan hasaba almak, iş wezipelerine biperwaý garaýan işgärleri kesgitläp we adam üýtgedilip bilinmeýändigi sebäpli olar bilen hoşlaşyp bilýän direktorlyk üçin möhüm komponent. USU Programma üpjünçiligi bazasy döredilen gününden başlap, kemçilikleriň hakykatyny subut etmek bilen beýleki programma üpjünçiliginden has ýokarydygyny subut edip biljek islendik barlagdan geçdi. Hasap programmasy USU Programma üpjünçiligi ulgamyny beýleki maglumat bazalary bilen deňeşdirsek, programma üpjünçiliginiň özbaşdak işlemegi öwrenmek ukyby bilen ýönekeý we içgin iş interfeýsine baha berip bilersiňiz. Iş kompýuterine birikmek we islendik iş döwri üçin surat görnüşinde maglumat almak ukyby bilen işgäriň ekranyna tomaşa etmek umydy bilen iň amatly yzarlama prosesi. Işgärleri görüp başlamazdan ozal kompaniýanyň direktorlary öndürijiligi ýokarlandyrmak we dynç alyşy azaltmak üçin şu pursat işgärlere habar bermeli. Dürli iş prosesinde, USU Programma üpjünçiligi bazasynyň journalurnalynyň sanawyny öwrenmek üçin islendik esasy resminamalary ulanyp bilersiňiz. Köp sanly goşmaça gözegçilik we buhgalteriýa mümkinçiliklerine eýe bolmak bilen, işgärlere aýlyk haklaryny çalt almaga rugsat bermersiňiz we her kim öňküsi ýaly iş borçlaryny ýerine ýetirmäge wagt tapmaly. Krizis döwründe kiçi we orta kärhanalar ep-esli derejede ejir çekdi, şonuň üçin kompaniýalaryň ykdysady ýagdaýyny hasam pese gaçyryp biljek işgärleriň dynç almagy barada gürleşmegiň zerurlygy ýok. Diňe ofis işgärleri iş alyp barmak üçin uzak formata geçýärler we önümçilik häsiýetli işgärler öňküsi ýaly dükanda işini dowam etdirýärler. Bu çykalga, ykdysadyýet we kärhanalar üçin mümkin boldugyça az ýitgiler bilen gutulmaly kyn ýagdaýa kömek edýär diýilýär. Uzakdan gitmek, dürli çykdajylary we çykdajylary azaltmak bilen kompaniýanyň bäsdeşlik ukybyny we girdejiligini deňleşdirmäge kömek edýär. Ulanyjylar, her gün işleýän sagat belgileri bolan ýörite hasabat kartasyna görä, aýlyk haklaryny hasaplamaga maglumat girizip, işgärleriň sanawy bilen uzak aralykda hasaplap bilýärler. Korporatiw tor bar bolsa, onda ol hem dogry gözegçilikde saklanýar we çäklendirilmedik işçini uzakdan işlemek mümkinçiligini berýär. Işgärler, biri-biriniň gutaran maglumatlaryny görmek tertibinde görmek üçin dürli mümkinçilikleri ulanyp, biri-biri bilen has netijeli aragatnaşyk saklap bilerler. USU Programma üpjünçiligi buhgalteriýa maglumatlar bazasyndaky birnäçe iş wezipeleriňiz üçin aýratyn nyşanlaryň sazlamalaryny özbaşdak üýtgedip bilersiňiz. Islendik ululykdaky kompaniýalar, önümçiliginiň göwrümine garamazdan ähli müşderiler üçin niýetlenen USU Programma üpjünçiligi ulgamyny satyn alyp bilerler. USU Programma üpjünçiligi buhgalteriýa maglumatlar binýadynyň aýdyň we ýönekeý konfigurasiýasy, kompaniýanyň ýolbaşçylygynyň iş tabşyryklaryny netijeli we netijeli ýerine ýetirip, e-poçta arkaly tassyklamak üçin iberip bilmek bilen kompaniýanyň möhüm artykmaçlygydyr. Krizis döwründe USU Programma üpjünçiligi ulgamynyň programmasyny edinmek bilen, işleriniň dowamynda işgärleriň ýazgylaryny uzakdan uzakda saklamak mümkin.

Hasapçylyk programmasy, zerur kitaplary doldurmak üçin zerur amal bilen potratçy bazasyny kem-kemden ösdürýär. Bar bolan karz borçnamalary üçin, iki tarapyň hem gol çekmegi üçin resminamalary öndürip başlaýarsyňyz. Her bir işgäriň iş güni, programma üpjünçiliginde işlän sagat sanyny anyk yzarlaýar. Islendik esasy resminamalary kompaniýanyň direktorlary, müşderiler we üpjün edijiler awtomatiki usulda alyp bilerler.

Salgyt salmak üçin köp sanly hasaplamalar maglumatlar bazasynda doly emele geldi we ýörite sahypa geçirildi.

Goşmaça tölegler baradaky maglumatlar bilen programma üpjünçiliginde zähmet hakyny döretmek üçin çalt hasaplama döredip bilersiňiz. Alnan maglumatlar bilen çalt işe başlamak üçin maglumatlary täze maglumatlar bazasyna import etmek işine başlaýarsyňyz. Availablehli elýeterli işgärleriň monitorlaryny görüp, işgärleriňiz tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň mukdary barada habar bermeli. Ulanyjylar programma üpjünçiliginde nagt däl maksatlar barada bank amallary barada maglumatlary döredip bilerler.

Uzakdaky nagt dolanyşyk, çykdajylar we girdejiler üçin kassa kitabyna maglumatlaryň girizilmegi bilen maglumatlar bazasynda doly emele gelýär. Programmada ulanyjylar häzirki zaman ştrih-kodlaýyş enjamlaryny ulanyp inwentar edip bilerler. Programma üpjünçiliginde bolup geçýän wakalary doly suratlandyryp biljek iş üçin dürli meýilnamalary düzmek bolýar. Diagrammalar deňeşdirme usuly we programma üpjünçiliginde işleri ýerine ýetirmekde akademiki görkezijileri boýunça işgärleriň öndürijiligini görkezýär.

Programmanyň bar bolan synag demo wersiýasy müşderiniň esasy bazany satyn almak islegine oňaýly täsir edýär. Öýjükli programmany birnäçe minutda jübi telefonyna gurnap bilersiňiz, bu ofisden daşarda işgärlere gözegçilik etmäge kömek edýär. Programma üpjünçiligi arkaly şahsy maglumatlary hasaplamaga kömek edýän daşky görnüşi tanamak üçin enjam oturtmak üçin otagyň girelgesinde ýüze çykýar.

Çalt resminamalar toplumy üçin gözleg motorynda ýazgylary ulanmak we doly ady maglumatlary ýazmak ýeterlikdir. Programma üpjünçiliginde işe başlamazdan ozal işgärleriň giriş we paroly barada maglumat berýän çalt hasaba alynmaly.

Maliýe tarapy bilen baglaşylan islendik şertnamalar täzeleniş prosesi bilen programma üpjünçiliginde awtomatiki usulda görkezilýär.

Ulanyjylar gözegçilik prosesine gözegçilik etmek we ugrukdyrmak üçin dürli gollanma tablisalaryny ulanyp bilerler. Habarlaşma aýratynlygyny ulanyp, müşderi maglumatlaryny ulanyp, işgärleriň ýazgylaryny uzakdan saklap bilersiňiz. Gerekli awtomatiki jaň, üpjün ediji kompaniýanyň adyndan habar berýän we uzakdan re modeim geçirýän görnüşde düzülendir. Resminamalary dolandyrmak prosesinde zerur maglumatlar bar, olary import usuly bilen saýlanan has ygtybarly ýere geçirýärsiňiz. Uzakdan işlemek prosesinde maksatnama işgärleriň ýerine ýetiren işleriniň statistikasyny görkezýär. Maglumat bazasynda ýönekeý we aňsat interfeýs bar bolsa, ony özbaşdak kesgitläp bilersiňiz we daşarky hünärmenleri çekip bilmersiňiz. Programmada ýörite hasabatlaryň döremegi bilen, uzakdan geçirmegi doly tamamlamadyk müşderilere gözegçilik edip bilersiňiz. Ammarlaryň ýagdaýy, harytlaryň, harytlaryň we materiallaryň hereketleriniň sany barada gözegçilik maglumatlaryňyz bar.