1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Ekin we maldarçylyk önümçiligini hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 332
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: Iş awtomatizasiýasy

Ekin we maldarçylyk önümçiligini hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?

Programma bilen tanyşmak isleseňiz, iň çalt usul ilki bilen doly wideo tomaşa etmek, soňra mugt demo wersiýasyny göçürip almak we özi bilen işlemekdir. Zerur bolsa, tehniki goldawdan prezentasiýa soraň ýa-da görkezmeleri okaň.Ekin we maldarçylyk önümçiligini hasaba almak - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Ekin we maldarçylyk önümçiligini hasaba almak - Programmanyň skrinshoty - На русском

Ekin we maldarçylyk önümçiligini hasaba almak. Bu örän möhüm we zerur proseduranyň ady hem tälim bermedik adamlar üçin gaty ýadaw we kyn görünýär. Elbetde, beýleki amallar ýaly, ony özleşdirip, hatda ajaýyp özleşdirip bolýar. Rorsöne ýalňyşlyklaryň ähtimallygy elmydama ýeterlik derejede ýokary derejede galýar. Nädip bolmaly? Gutulgysyz töwekgelçiliklerden nädip saklanmaly we kepillendirilen üstünlige nädip ýetmeli? Aslynda hemme zat ýönekeý. Ekin we maldarçylyk önümçiliginiň gözegçiliginiň elýeterli we täsirli bolmagy üçin degişli hasapçylyk gurallary ulanylmaly. Oba hojalygy üçin maglumat goşundylary we ýöriteleşdirilen programmalar bolup biler.

USU programma üpjünçiligi bu ugurdaky iň oňat ösüşleriň birini hödürleýär. Önümi hasaba almak programmasynyň güýçli we çeýe işlemegi, islendik fermada, daýhan fermasynda, çagalar bagynda ýa-da guşçylyk fermasynda bolsun, islendik guramanyň işini başarnykly guramaga mümkinçilik berýär. Dürli mümkinçilikleri ekin ýa-da maldarçylyk önümçiligi bilen çalt birleşýär. Bu ýerde ilkinji ädim, işiňiz hakda dargadylan maglumatlary ýygnaýan giňişleýin maglumat bazasyny döretmekdir. Korporatiw tora girmek üçin her ulanyja şahsy giriş we parol berilýär. Bir gezekde diňe bir adama ulanmaga rugsat berilýär. Şeýle hem, esasy ulanyjy hökmünde kärhananyň ýolbaşçysyna adaty işgärler üçin giriş hukuklaryny özbaşdak düzmäge rugsat berilýär. Bu çemeleşme, ýokary derejede maglumat howpsuzlygyny üpjün etmäge mümkinçilik berýänligi sebäpli özüni doly aklaýar.

Öndüriji kim?

Akulow Nikolaý

Bu programma üpjünçiliginiň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gatnaşan baş programmist.

Bu sahypa gözden geçirilen senesi:
2024-04-18

Ekin we maldarçylyk önümlerini hasaba almak maksatnamasy guramanyň maliýe ýagdaýy, weterinariýa işleri, ösüş depgini we işgärleriň netijeliligi barada iň täze maglumatlary görkezýär. Bu maliýe maglumatlaryna esaslanyp, guramanyň dolandyryjysy geljek üçin býudjetini meýilleşdirýär, iň oňat ösüş ýollaryny saýlaýar, bolup biljek kemçilikleri aradan aýyrýar we öňüni almak üçin çäreleri görýär. Kontekst gözleg funksiýasy islenýän ýazgyny çalt tapmaga kömek edýär. Munuň üçin diňe birnäçe harp ýa-da san girizmeli, ulgam bar bolan gabat gelýänleri awtomatiki görkezýär. Ekin önümçiliginde ýa-da maldarçylykda önümçiligi hasaba almak baradaky möhüm bellikleriň hiç biri ýitmezligi üçin ätiýaçlyk ammarlaryň bardygyny üpjün etdik. Esasy maglumatlar bazasyndan resminamalaryň ätiýaçlyk nusgalaryny saklaýar.

Platforma awtomatiki usulda köp sanly iş dolandyryş hasabatyny döredýär. Indi tükeniksiz tablisalary seljermäge we karzy debeti azaltmaga synanyşmagyň zerurlygy ýok, mehaniki amallary elektron programma ygtybarly tabşyryp bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde, ýönekeý interfeýs hatda iň tejribesiz ulanyjylar üçinem içgin. Iş penjiresiniň dürli dilleri we dizaýnlary islendik düşünjeli ulanyjyny begendirer we gündelik işlerini has lezzetli eder. Mundan başga-da, ekin we maldarçylyk önümçiligini hasaba almak programmasy aýratyn sargyt üçin gyzykly we peýdaly funksiýalar bilen doldurylyp bilner. Mysal üçin, dolandyryş başarnygyňyzy häzirki zaman lideriniň Injili bilen ýokarlandyryň. Ol size bazar ykdysadyýeti we çylşyrymly hasaplamalar dünýäsini hünär taýdan öwrenmegi öwreder. USU Programma üpjünçiligini saýlaň we çalt ösüşe tarap ädim ätiň. Uly göwrümli maglumatlar binýady, buhgalteriýanyň ähli böleklerini ýygnaýar. Bu ýerde iň möhüm zatlary tapyp bilersiňiz. Gurmak, islendik daýhan fermalarynyň, fermalaryň, guşçylyk fermalarynyň, çagalar baglarynyň, kine klublarynyň we ş.m. tejribesine üstünlikli birleşdirilip bilner.


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Terjimeçi kim?

Khoilo Roman

Bu programma üpjünçiliginiň dürli dillere terjimesine gatnaşan baş programmist.

Choose language

Ekin we maldarçylyk önümçiligini hasaba almak programmasy, işiňiziň ähli basgançaklarynda zerur bolan hakykatdanam giň mümkinçiliklere eýedir. Bu programma indiki iýmit satyn almaly wagtyňyzy we ilki haýsy harytlary satyn almalydygyny hasaplaýar. Her haýwan üçin aýratyn iýmitlenip, onuň bahasyna gözegçilik edip, iň girdejili wariantlary saýlap bilersiňiz. USU Programma üpjünçiligi mallary, atlary, goýunlary we geçileri, towuklary, pişikleri we itleri, hatda towşanlary hem hasaba almaga mümkinçilik berýär. Pleönekeý we täsirli işlemek. Çylşyrymly kombinasiýalar, çyzylan buýruklar we gereksiz galaýy ýok.

Managementhli dolandyryş we maliýe hasabatlary bu ýerde awtomatiki usulda döredilýär, şonuň üçin monoton tertipde wagt ýitirmeli däl.Ekin we maldarçylyk önümçiligini hasaba almagy buýruň

Programmany satyn almak üçin bize jaň ediň ýa-da ýazyň. Hünärmenlerimiz, degişli programma üpjünçiligi konfigurasiýasy barada siziň bilen razylaşarlar, şertnama we töleg üçin hasap-faktura taýýarlarlar.Programmany nädip satyn almaly?

Gurnama we okuw internet arkaly amala aşyrylýar
Takmynan wagt talap edilýär: 1 sagat 20 minutŞeýle hem, ýörite programma üpjünçiligini işläp düzüp bilersiňiz

Softwareörite programma üpjünçiligi talaplaryňyz bar bolsa, ýörite taýýarlamagy sargyt ediň. Soňra programma uýgunlaşmak hökman däl, ýöne programma iş amallaryňyza düzediler!
Ekin we maldarçylyk önümçiligini hasaba almak

Specialörite hünärleri ýa-da uzyn okuwlary talap etmeýär. Okuw wideosyny web sahypamyzda görmek ýa-da USU Programma üpjünçiliginiň öňdebaryjy hünärmenlerinden maslahat almak ýeterlikdir. Ekin we maldarçylyk hasaby programmasy dürli resminama formatlaryny goldaýar. Import etmek we göçürmek barada alada etmän faýlyňyzy göni çap etmek üçin iberiň. Işgärleriň höweslendirişini dolandyrmak, sanly iş kömekçisi bilen eliňizde. USU Programma üpjünçiliginiň müşderilerine başga näme işleýändigini göreliň.

Üznüksiz diagnostika iň işjeň işgärleri kesgitlemäge we zähmetini ýeterlik derejede sylaglamaga kömek eder. Önümleriňiz bilen gyzyklanýan sarp edijileriň islegleriniň üýtgemegine jogap tizligini ýokarlandyrmak we netijede bar bolan müşderi bazasyny giňeltmek. Esasy programma üçin birnäçe gyzykly goşmaçalar. Öz-özüňi ösdürmek we ösüş üçin has köp mümkinçilik al. Programmanyň mugt wersiýasy, göçürip alyp boljak her bir adam üçin demo görnüşi görnüşinde elýeterlidir. USU Programma üpjünçiliginiň esasy konfigurasiýasynda iki hepde işleýär. Ekin we maldarçylyk önümçiligini hasaba almak üçin programmanyň doly formatda size has gyzykly funksiýalar garaşýar.