Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Ekin we maldarçylyk önümçiligini hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 332
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Ekin we maldarçylyk önümçiligini hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Ekin we maldarçylyk önümçiligini hasaba almak

На русском:

Ekin we maldarçylyk önümçiligini hasaba almak
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Ekin we maldarçylyk önümçiligini hasaba almak. Bu örän möhüm we zerur proseduranyň ady hem tälim bermedik adamlar üçin gaty ýadaw we kyn görünýär. Elbetde, beýleki amallar ýaly, ony özleşdirip, hatda ajaýyp özleşdirip bolýar. Rorsöne ýalňyşlyklaryň ähtimallygy elmydama ýeterlik derejede ýokary derejede galýar. Nädip bolmaly? Gutulgysyz töwekgelçiliklerden nädip saklanmaly we kepillendirilen üstünlige nädip ýetmeli? Aslynda hemme zat ýönekeý. Ekin we maldarçylyk önümçiliginiň gözegçiliginiň elýeterli we täsirli bolmagy üçin degişli hasapçylyk gurallary ulanylmaly. Oba hojalygy üçin maglumat goşundylary we ýöriteleşdirilen programmalar bolup biler.

USU programma üpjünçiligi bu ugurdaky iň oňat ösüşleriň birini hödürleýär. Önümi hasaba almak programmasynyň güýçli we çeýe işlemegi, islendik fermada, daýhan fermasynda, çagalar bagynda ýa-da guşçylyk fermasynda bolsun, islendik guramanyň işini başarnykly guramaga mümkinçilik berýär. Dürli mümkinçilikleri ekin ýa-da maldarçylyk önümçiligi bilen çalt birleşýär. Bu ýerde ilkinji ädim, işiňiz hakda dargadylan maglumatlary ýygnaýan giňişleýin maglumat bazasyny döretmekdir. Korporatiw tora girmek üçin her ulanyja şahsy giriş we parol berilýär. Bir gezekde diňe bir adama ulanmaga rugsat berilýär. Şeýle hem, esasy ulanyjy hökmünde kärhananyň ýolbaşçysyna adaty işgärler üçin giriş hukuklaryny özbaşdak düzmäge rugsat berilýär. Bu çemeleşme, ýokary derejede maglumat howpsuzlygyny üpjün etmäge mümkinçilik berýänligi sebäpli özüni doly aklaýar.

Ekin we maldarçylyk önümlerini hasaba almak maksatnamasy guramanyň maliýe ýagdaýy, weterinariýa işleri, ösüş depgini we işgärleriň netijeliligi barada iň täze maglumatlary görkezýär. Bu maliýe maglumatlaryna esaslanyp, guramanyň dolandyryjysy geljek üçin býudjetini meýilleşdirýär, iň oňat ösüş ýollaryny saýlaýar, bolup biljek kemçilikleri aradan aýyrýar we öňüni almak üçin çäreleri görýär. Kontekst gözleg funksiýasy islenýän ýazgyny çalt tapmaga kömek edýär. Munuň üçin diňe birnäçe harp ýa-da san girizmeli, ulgam bar bolan gabat gelýänleri awtomatiki görkezýär. Ekin önümçiliginde ýa-da maldarçylykda önümçiligi hasaba almak baradaky möhüm bellikleriň hiç biri ýitmezligi üçin ätiýaçlyk ammarlaryň bardygyny üpjün etdik. Esasy maglumatlar bazasyndan resminamalaryň ätiýaçlyk nusgalaryny saklaýar.

Platforma awtomatiki usulda köp sanly iş dolandyryş hasabatyny döredýär. Indi tükeniksiz tablisalary seljermäge we karzy debeti azaltmaga synanyşmagyň zerurlygy ýok, mehaniki amallary elektron programma ygtybarly tabşyryp bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde, ýönekeý interfeýs hatda iň tejribesiz ulanyjylar üçinem içgin. Iş penjiresiniň dürli dilleri we dizaýnlary islendik düşünjeli ulanyjyny begendirer we gündelik işlerini has lezzetli eder. Mundan başga-da, ekin we maldarçylyk önümçiligini hasaba almak programmasy aýratyn sargyt üçin gyzykly we peýdaly funksiýalar bilen doldurylyp bilner. Mysal üçin, dolandyryş başarnygyňyzy häzirki zaman lideriniň Injili bilen ýokarlandyryň. Ol size bazar ykdysadyýeti we çylşyrymly hasaplamalar dünýäsini hünär taýdan öwrenmegi öwreder. USU Programma üpjünçiligini saýlaň we çalt ösüşe tarap ädim ätiň. Uly göwrümli maglumatlar binýady, buhgalteriýanyň ähli böleklerini ýygnaýar. Bu ýerde iň möhüm zatlary tapyp bilersiňiz. Gurmak, islendik daýhan fermalarynyň, fermalaryň, guşçylyk fermalarynyň, çagalar baglarynyň, kine klublarynyň we ş.m. tejribesine üstünlikli birleşdirilip bilner.

Ekin we maldarçylyk önümçiligini hasaba almak programmasy, işiňiziň ähli basgançaklarynda zerur bolan hakykatdanam giň mümkinçiliklere eýedir. Bu programma indiki iýmit satyn almaly wagtyňyzy we ilki haýsy harytlary satyn almalydygyny hasaplaýar. Her haýwan üçin aýratyn iýmitlenip, onuň bahasyna gözegçilik edip, iň girdejili wariantlary saýlap bilersiňiz. USU Programma üpjünçiligi mallary, atlary, goýunlary we geçileri, towuklary, pişikleri we itleri, hatda towşanlary hem hasaba almaga mümkinçilik berýär. Pleönekeý we täsirli işlemek. Çylşyrymly kombinasiýalar, çyzylan buýruklar we gereksiz galaýy ýok.

Managementhli dolandyryş we maliýe hasabatlary bu ýerde awtomatiki usulda döredilýär, şonuň üçin monoton tertipde wagt ýitirmeli däl.

Specialörite hünärleri ýa-da uzyn okuwlary talap etmeýär. Okuw wideosyny web sahypamyzda görmek ýa-da USU Programma üpjünçiliginiň öňdebaryjy hünärmenlerinden maslahat almak ýeterlikdir. Ekin we maldarçylyk hasaby programmasy dürli resminama formatlaryny goldaýar. Import etmek we göçürmek barada alada etmän faýlyňyzy göni çap etmek üçin iberiň. Işgärleriň höweslendirişini dolandyrmak, sanly iş kömekçisi bilen eliňizde. USU Programma üpjünçiliginiň müşderilerine başga näme işleýändigini göreliň.

Üznüksiz diagnostika iň işjeň işgärleri kesgitlemäge we zähmetini ýeterlik derejede sylaglamaga kömek eder. Önümleriňiz bilen gyzyklanýan sarp edijileriň islegleriniň üýtgemegine jogap tizligini ýokarlandyrmak we netijede bar bolan müşderi bazasyny giňeltmek. Esasy programma üçin birnäçe gyzykly goşmaçalar. Öz-özüňi ösdürmek we ösüş üçin has köp mümkinçilik al. Programmanyň mugt wersiýasy, göçürip alyp boljak her bir adam üçin demo görnüşi görnüşinde elýeterlidir. USU Programma üpjünçiliginiň esasy konfigurasiýasynda iki hepde işleýär. Ekin we maldarçylyk önümçiligini hasaba almak üçin programmanyň doly formatda size has gyzykly funksiýalar garaşýar.