1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Taýýar mal önümlerini hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 886
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: Iş awtomatizasiýasy

Taýýar mal önümlerini hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?

Programma bilen tanyşmak isleseňiz, iň çalt usul ilki bilen doly wideo tomaşa etmek, soňra mugt demo wersiýasyny göçürip almak we özi bilen işlemekdir. Zerur bolsa, tehniki goldawdan prezentasiýa soraň ýa-da görkezmeleri okaň.



Taýýar mal önümlerini hasaba almak - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Taýýar mal önümlerini hasaba almak - Programmanyň skrinshoty - На русском

Taýýar mal önümlerini hasaba almak oba hojalygynda möhüm tapgyrdyr. Dogry düzülen buhgalteriýa bilen öndürilen önümleriň sanyny ep-esli artdyryp, şol bir wagtyň özünde mallary we guşlary saklamak üçin çykdajylary we alnan harytlaryň bahasyny azaldyp bilersiňiz. Şeýle wezipeleri dolandyrmak üçin maldarçylyk önümlerini hasaba almakda täze tehnologiýalary, täze enjamlary girizmek we häzirki zaman tehnologiki ösüşleri ulanmak zerur. Çylşyrymly ykdysady pudak hökmünde mallar ýazgylary ýöretmegiň täze usullaryna mätäç - awtomatlaşdyrylan.

Diňe taýýar önümleri sanamak ýeterlik däl. Netijeli iş alyp barmak üçin hiliň dogry gözegçiligini guramak, şeýle hem saklamak we gaýtadan işlemek üçin amatly şertleri döretmek möhümdir. Maldarçylyk önümleri sarp ediji üçin elmydama täze bolmaly. Taýýar önüm müşderilere wagtynda eltilmelidir we weterinariýa şahadatnamalaryny we resminamalary goşmak bilen ähli zerur resminamalar bilen bilelikde berilmelidir. Bu amallaryň hemmesi öndürijiniň jogapkärçiligidir. Olary awtomatiki hasap bilen çözmek has aňsat, has çalt we has täsirli bolar.

Taýýar önümleri hasaba alanyňda haýwan önümleriniň her görnüşiniň öz aýratynlyklary bar. Mysal üçin, sygyr mallaryny ösdürip ýetişdirmekde girdeji göz öňünde tutulmalydyr - mallardaky her haýwanyň köpelmegi. Işgärler haýwanlary yzygiderli ölçemeli we taýýar önümiň - etiň mukdaryny takyklyk bilen çaklamaga kömek edýän maglumatlary ýazga geçirmeli. Süýt önümçiligi süýt hasylyny hasaba alýar. Tutuşlygyna ferma we her sygyr ýa-da geçi üçin, esasanam gaýtadan işlemäge we satmaga taýýar süýdüň mukdary hasaba alynýar. Guşçylyk pudagynda ýumurtga sanalýar - kategoriýa we dürlüligi boýunça aýratyn hasaplanýar. Goýun ösdürip ýetişdirýänler mallardan alnan ýüň we et ýazgylaryny ýöredýärler, taýýar önümler hem yzygiderli tertiplenýär. Aryçylyk, ary koloniýalary we alnan bal mukdary ýaly haýwan önümleriniň bir şahasynda ýazylýar.

Satuw üçin taýýar önümiň gowy guralan hasabaty, peseliş ýa-da peseliş, dinamikanyň peselmegi ýa-da ýokarlanmagyny görkezýär. Şeýle maglumatlar meseläniň düýp manysyny tapmaga, önümleriň mukdarynyň ýa-da hiliniň peselmegine täsir eden faktorlary kesgitlemäge kömek edýär. Şeýle bilimler bilen bu meseleleri çözmegiň ýollaryny tapmak kyn däl.

Maldarlar tarapyndan öndürilen önümler taýýar haryt ammaryna gidýär we şol ýerde her önümiň saklanyş möhleti we satuw talaplaryna laýyklykda dogry kabul edilmegini, kagyz resminamalaryny, salgy saklanylmagyny üpjün etmek möhümdir. Önümleriň iberilmegi we sarp edijilere ýetirilmegi hem hasaba alynmalydyr. Dogry düzülen buhgalter işi, taýýar önümleriň artykmaç bolmagyna ýa-da ammarda taýýar önümleriň ýetmezçiligine ýol bermezlik üçin satuwy optimizirlemäge kömek eder.

Öndüriji kim?

Akulow Nikolaý

Bu programma üpjünçiliginiň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gatnaşan hünärmen we baş programmist.

Bu sahypa gözden geçirilen senesi:
2024-06-18

Bu wideo rus dilinde. Başga dillerde wideo düşürip bilmedik.

Taýýar mal önümleri el bilen ulanylýar we hasaplanýar. Thisöne bu maksat bilen köp sanly beýannamalary, resminamalary we buhgalter joururnallaryny doldurmaly bolarsyňyz. Kagyz hasaby görnüşlerinde diňe bir bilgeşleýin ýalňyşlyk, nädogry derňewlere we meýilnamalaşdyryşa, maliýe ýitgilerine sebäp bolýan has uly ýalňyşlyklara sebäp bolýar. Şonuň üçin häzirki zaman telekeçileri we daýhanlary maglumat ulgamlaryny ulanyp, mallardan taýýar önümleriň ýazgylaryny ýöretmäge has köp ähmiýet berýärler.

USU programma üpjünçiligini döredijiler maldarçylyk zerurlyklaryna iň ýokary derejede uýgunlaşdyrylan programma döretdiler. Onda alnan süýdüň, etiň, ýüňüň takyklygyny we takyklygyny yzarlamak bilen çäklenmän, başga-da köp möhüm meseleleri çözüp bilersiňiz, mysal üçin, maliýe akymlaryny hasaba almak we seljermek, ammaryň işini awtomatlaşdyrmak we köpeltmek howpsuzlyk, işgärleriň hereketlerine gözegçilik etmek, býudjet meýilleşdirmek. Bu maksatnama, kompaniýanyň işgärlerini blankalary doldurmak we hasabat ýazmak zerurlygyndan halas edýär. Hasapçylyk üçin möhüm resminamalaryň hemmesi, hasabatlar awtomatiki usulda döredilýär.

Programma üpjünçiligi, çeşmeleriň näderejede tygşytlydygyny, taýýar önümleriň satylmagy bilen zatlaryň nähili gidýändigini görkezýär. Satuwlar islenýän köp zady goýsa-da, ulgam bu meselede kömek eder - onuň kömegi bilen täze müşderileri, üpjün edijileri tapyp bilersiňiz, olar bilen özboluşly gatnaşyklar ulgamyny gurup bilersiňiz. Programma üpjünçiligi önümleriň bahasyny başlangyç maglumatlaryna - hiline, derejesine we önüm toparyna görä hasaplamaga kömek edýär. Programma her haýwan önüminiň bahasyny hasaplaýar we haýsy elementlerden emele gelendigini görkezýär. Bu, haýsy önümleriň taýýar önüm öndürmek üçin çykdajylary azaldýandygyny üýtgedip, iň oňat hasaba alyş şertlerini tapmaga kömek edýär. Dolandyryjy programma üpjünçiliginden diňe satuwa taýýar önümler barada däl-de, eýsem önümçilik tapgyrlary barada hem dogruçyl we ygtybarly maglumatlary alyp biler.

Hünärmenlerimiz tarapyndan hödürlenýän programma belli bir fermanyň zerurlyklaryna aňsatlyk bilen uýgunlaşdyrylyp bilner. Dolandyryjy täze önüm liniýalaryny giňeltmegi ýa-da ornaşdyrmagy meýilleşdirýän bolsa, bu programma onuň üçin ulgamlaýyn çäklendirmeleri döretmez - islendik kärhananyň göwrümine çenli ulalyp, kiçi firmalaryň we kiçi kärhanalaryň isleglerini kanagatlandyryp biler. ýeterlik hünär hasaby bilen wagtyň geçmegi bilen bolup biler.

Bularyň hemmesi bilen programmanyň aýdyň interfeýsi we ulgamyň içinde çalt başlangyjy bar. Işgärleriň azajyk giriş okuwy bilen, maldarçylyk kärhanasynyň ähli işgärleri aňsatlyk bilen özleşdirilip bilner. Bir wagtyň özünde birnäçe ulanyjy işleýän bolsa, köp ulanyjy interfeýsi sebäpli ýykylmaýar.

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Demo wersiýasyny mugt göçürip alyp bilersiňiz. Iki hepde programmada işläň. Aýdyňlyk üçin käbir maglumatlar eýýäm girizildi.

Terjimeçi kim?

Khoilo Roman

Bu programma üpjünçiliginiň dürli dillere terjimesine gatnaşan baş programmist.



Bu maksatnama, fermanyň dürli böleklerini, önümçilik bloklaryny, kompaniýa bölümlerini bir korporatiw maglumat torunda dogry we çalt birleşdirmegi amala aşyrar. Her bölüm üçin müdir taýýar önümleriň ýazgylaryny ýöredip biler we beýleki amallara gözegçilik edip biler. Fermanyň bölümleri biri-birinden uzakda bolsa-da, işgärleriň arasynda maglumat alyş-çalşygy çaltlaşýar.

Programma üpjünçiligi, dürli mallar boýunça taýýar mal önümlerini - atlary, öndürilen senesi, derejesi, kategoriýasy, agramy, bahasy, bahasy, ýaramlylyk möhleti we beýleki parametrleri göz öňünde tutmaga mümkinçilik berýär. Programmamyzda mallaryň her birinden önüm almagyň statistikasy görkezilýär. Bir sygyr üçin süýdüň hasylyny ýa-da goýun üçin ýüň agramyny çaklap bilersiňiz. Bu haýwanlary iýmitlendirmek, ideg etmek we bejermek üçin aýratyn çemeleşmek arkaly öndürijilik meselelerini çözmäge kömek edýär. Taýýar mal önümlerini hasaba almak awtomatiki usulda geçirilmelidir. Bu meselede işgärleriň roly gaty az, şonuň üçin maglumatlar elmydama ygtybarly bolar.

Weterinariýa meýilnamasy elmydama wagtynda ýerine ýetirilmelidir. USU programma üpjünçiligi hünärmenlere haçan we haýsy sanjymlary, synaglary, derňewleri ýa-da bejergileri talap edýändigini görkezýär. Her haýwan üçin ulgam ýerine ýetirilen weterinariýa çäreleriniň doly sanawyny berýär.

Ulgam mallarda nesilleriň we ýitgileriň hasaba alynmagyny we hasaba alynmagyny awtomatiki usulda saklar. Dolandyryjy islendik wagt doglan we gutaranlary göz öňünde tutup, mal başlarynyň sany barada takyk maglumatlary alyp biler.

USU Programma üpjünçiligi işgärleriň ýazgylaryny ýeňilleşdirýär. Ol her bir işgäri barada doly statistika ýygnaýar we işgäriň näderejede täsirli we peýdalydygyny görkezer. Şeýle maglumatlara esaslanyp, iň gowulary ýerlikli sylaglanyp bilner, iň erbetleri - az mukdarda jerime salynmaz. Haýwan önümleri pudagynda bölekleýin şertlerde işleýänler üçin programma üpjünçiligi zähmet hakyny awtomatiki hasaplap bilýär.



Taýýar mal önümleriniň hasaba alynmagyny sargyt ediň

Programmany satyn almak üçin bize jaň ediň ýa-da ýazyň. Hünärmenlerimiz, degişli programma üpjünçiligi konfigurasiýasy barada siziň bilen razylaşarlar, şertnama we töleg üçin hasap-faktura taýýarlarlar.



Programmany nädip satyn almaly?

Gurnama we okuw internet arkaly amala aşyrylýar
Takmynan wagt talap edilýär: 1 sagat 20 minut



Şeýle hem, ýörite programma üpjünçiligini işläp düzüp bilersiňiz

Softwareörite programma üpjünçiligi talaplaryňyz bar bolsa, ýörite taýýarlamagy sargyt ediň. Soňra programma uýgunlaşmak hökman däl, ýöne programma iş amallaryňyza düzediler!




Taýýar mal önümlerini hasaba almak

Ammardaky dolandyryş awtomatlaşdyrylýar. Taýýar we satuwa taýýar sarp edilýän sarp ediş we haýwan önümleriniň girdejileri awtomatiki hasaba alynar. Önümleriň ähli hereketleri derrew statistikada görkezilýär, bu balanslara baha bermegi we inwentarlary ýaraşdyrmagy aňsatlaşdyrýar. Ulgam serişdeleri strategiki harçlamak üçin gurallar bilen üpjün edýär we aksiýalaryň wagtynda doldurylmagyny teklip edip, önümiň ýetmezçiligi barada duýduryş berýär.

Bu programmanyň özboluşly içerki wagtlaýyn meýilleşdirijisi bar. Islendik meýilnamalaşdyrmagy amala aşyrmaga, ädimleri kesgitlemäge we maksatlara ýetmekde aralyk netijeleri göz öňünde tutmaga kömek edýär. USU Programma üpjünçiligi ähli maliýe girdejilerini we çykdajylaryny hasaba alar, şeýle hem maliýe akymlarynyň jikme-jikliklerini we aýratynlyklaryny görkezer, ýolbaşçynyň kompaniýanyň çykdajylaryny optimizirlemegiň usullaryny görmegine kömek eder. Ulgam guramanyň önümleriniň haýsy görnüşlerine iň uly isleg bildirilýändigini görkezýär. Bu önümçilik işini dogry meýilleşdirmäge, mahabat we marketing geçirmäge kömek edýär.

Ulgam häzirki zaman aragatnaşyk desgalary we enjamlary - telefon, web sahypalary, CCTV kameralary, söwda we ammar enjamlary bilen aňsat birleşdirilip bilner. Bu taýýar önümleriň ýazgylaryny ýöretmäge, belliklemäge, bellikleri çap etmäge kömek edýär we hyzmatdaşlar bilen yzygiderli esasda berk gatnaşyk gurmaga kömek edýär.

Programma müşderileriň, hyzmatdaşlaryň we üpjün edijileriň manyly maglumat bazalaryny döredýär. Olara zerurlyklar, aragatnaşyk maglumatlary, hyzmatdaşlygyň tutuş taryhy barada maglumatlar girer.

Işgärler we yzygiderli hyzmatdaşlar, şeýle hem islendik tejribesi bolan dolandyryjylar üçin ýörite ykjam programmalar işlenip düzüldi. Hasaplar parol bilen goralýar. Her bir işgär ulgamdaky maglumatlara diňe öz ygtyýarlyklaryna laýyklykda girip biler. Bu çäre söwda syrlaryny howpsuz saklamaga kömek edýär. Hasap programmasynyň mugt demo görnüşini resmi web sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz.