1. USU
 2.  ›› 
 3. ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ |
 4.  ›› 
 5. ସମାପ୍ତ ପଶୁପାଳନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ହିସାବ |
ମୂଲ୍ୟାୟନ: 4.9. ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା: 724
rating
ଦେଶଗୁଡିକ |: ସମସ୍ତ
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ: Windows, Android, macOS
ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ |: ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

ସମାପ୍ତ ପଶୁପାଳନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ହିସାବ |

 • କପିରାଇଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତର ଅନନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
  କପିରାଇଟ୍ |

  କପିରାଇଟ୍ |
 • ଆମେ ଏକ ପରୀକ୍ଷିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରକାଶକ | ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଡେମୋ ଭର୍ସନ୍ ଚଲାଇବାବେଳେ ଏହା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ |
  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |

  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |
 • ଆମେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ world ର ସଂଗଠନଗୁଡିକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ | ଆମର କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାର୍କ ଅଛି |
  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ

  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ


ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?

ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଦ୍ରୁତତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା, ଏବଂ ତା’ପରେ ମାଗଣା ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ଏହା ସହିତ କାମ କରିବା | ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ବ technical ଷୟିକ ସମର୍ଥନରୁ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ read ନ୍ତୁ |ସମାପ୍ତ ପଶୁପାଳନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ହିସାବ | - ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ |

କୃଷି ବ୍ୟବସାୟରେ ସମାପ୍ତ ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | ଏକ ସଠିକ୍ ସଂରଚନା ହିସାବ ସହିତ, ଆପଣ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପଶୁପାଳନ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ | ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ, ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦ ଆକାଉଣ୍ଟିଂରେ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବ techn ଷୟିକ ବିକାଶ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଏକ ଜଟିଳ ଅର୍ଥନ sector ତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ପଶୁପାଳନ ରେକର୍ଡ ରଖିବାର ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ - ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

କେବଳ ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଗଣନା କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଚରଣ ପାଇଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆୟୋଜନ କରିବା ସହିତ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସତେଜ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସହିତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସହିତ ଆସିବ | ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ମାତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍। ଅଟେ | ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସହିତ ସମାଧାନ କରିବା ଏହା ସହଜ, ତୀବ୍ର ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ହେବ |

ସମାପ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ହିସାବ ଦେବାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ଉତ୍ପାଦର ନିଜସ୍ୱ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋମାଂସ ଗୋରୁ ପ୍ରଜନନରେ, ଲାଭକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ - ପଶୁମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି | କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଓଜନ କରିବା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦର ପରିମାଣ - ମାଂସ, ବହୁ ସଠିକତା ସହିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷ କ୍ଷୀର ଅମଳର ରେକର୍ଡ ରଖେ | ସମୁଦାୟ ଚାଷ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗା cow କିମ୍ବା ଛେଳି ପାଇଁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ଷୀରର ପରିମାଣ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି | କୁକୁଡ଼ା ଶିଳ୍ପରେ ଅଣ୍ଡା ଗଣନା କରାଯାଏ - ସେଗୁଡିକ ବର୍ଗ ଏବଂ ବିବିଧତା ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥକ ଭାବରେ ଗଣାଯାଏ | ମେଣ୍ bre ା ପ୍ରଜନକମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପଶମ ଏବଂ ମାଂସର ରେକର୍ଡ ରଖନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ଭାବରେ ସଜାଯାଏ | ପଶୁ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଶାଖାରେ ମହୁମାଛି, ମହୁମାଛି କଲୋନୀ ଏବଂ ମିଳିଥିବା ମହୁର ପରିମାଣ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି |

ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଉତ୍ପାଦର ଏକ ସୁ-ସଂଗଠିତ ଆକାଉଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଅପ୍-ଡାଉନ୍, ଗତିଶୀଳତା ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଏ | ଏହିପରି ତଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ସନ୍ଧାନ କରିବାରେ, ଉତ୍ପାଦର ପରିମାଣ କିମ୍ବା ଗୁଣର ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରଣଗୁଡିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଏହିପରି ଜ୍ଞାନ ସହିତ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ |

ପଶୁପାଳନକାରୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସମାପ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଦାମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦର ସେଲଫି ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ଗ୍ରହଣ, କାଗଜପତ୍ର, ଠିକଣା ସଂରକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ | ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ପଠାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିତରଣ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଠିତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିକ୍ରୟକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯାହା ଦ୍ finished ାରା ସମାପ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର କ excess ଣସି ଅତିରିକ୍ତ କିମ୍ବା ଗୋଦାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବ |

ବିକାଶକାରୀ କିଏ?

ଅକୁଲୋଭ ନିକୋଲାଇ |

ଏହି ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକାଶରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର୍ |

ତାରିଖ ଏହି ପୃଷ୍ଠା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା |:
2024-04-22

ସମାପ୍ତ ପଶୁପାଳନ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡିକ ମାନୁଆଲ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଗଣନା କରାଯାଏ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ | କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବିବୃତ୍ତି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ପୁରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ | କାଗଜ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଫର୍ମରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ଭୁଲ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଯୋଜନା, ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଯାହା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ | ସେଥିପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ କୃଷକମାନେ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ରେକର୍ଡ ରଖିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି |

USU ସଫ୍ଟୱେୟାରର ବିକାଶକାରୀମାନେ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ପଶୁପାଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି | ଏଥିରେ, ଆପଣ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ଲୋମ ଉପରେ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ problems ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବାହର ହିସାବ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଗୋଦାମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା | ସୁରକ୍ଷା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ଏକ ବଜେଟ୍ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ | ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ | ହିସାବ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ |

ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଉତ୍ସଗୁଡିକ କେତେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ସମାପ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଜିନିଷଗୁଡିକ କିପରି ଚାଲିଛି | ଯଦିଓ ବିକ୍ରୟ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରାଯାଏ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଏହା ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ - ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ, ଯୋଗାଣକାରୀ ପାଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନିଆରା ସିଷ୍ଟମ୍ ଗଠନ କରିପାରିବେ | ସଫ୍ଟୱେର୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟ - ଗୁଣବତ୍ତା, ଗ୍ରେଡ୍, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହିସାବ କରେ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ଉପାଦାନରୁ ଗଠିତ ହୋଇଛି ତାହା ଦର୍ଶାଏ | ଏହା ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଅବସ୍ଥା ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହ୍ରାସ କରେ | ମ୍ୟାନେଜର ସଫ୍ଟୱେୟାରରୁ କେବଳ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ |

ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ offered ାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାଷର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ | ଯଦି ମ୍ୟାନେଜର୍ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ଲାଇନଗୁଡିକର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କିମ୍ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରେ, ତେବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମିକ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ - ଏହା ଯେକ any ଣସି ଉଦ୍ୟୋଗର ଆକାରକୁ ମାପ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଉଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବୃହତ ଉଦ୍ୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ, ଯାହା ଛୋଟ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ | ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୃତ୍ତିଗତ ହିସାବ ସହିତ ସମୟ ସହିତ ହୋଇପାରେ |

ଏହି ସମସ୍ତ ସହିତ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ | କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଟିକିଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତାଲିମ ସହିତ, ଏହାକୁ ପଶୁ ଫାର୍ମ ଉଦ୍ୟୋଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ | ଯେତେବେଳେ ଏକାଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା ଏକ ସମୟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମଲ୍ଟି-ୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ହେତୁ କ crash ଣସି କ୍ରାସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ |


ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ଭାଷା ଚୟନ କରିପାରିବେ |

ଅନୁବାଦକ କିଏ?

ଖୋଏଲୋ ରୋମାନ୍ |

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ର ଅନୁବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର୍ |

Choose language

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏକ କର୍ପୋରେଟ୍ ସୂଚନା ନେଟୱାର୍କରେ ଫାର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ଲକ, କମ୍ପାନୀ ବିଭାଗର ସଠିକ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଏକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ରେକର୍ଡ ରଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ | କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ, ଯଦିଓ ଚାଷର ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ |

ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦ - ନାମ, ଉତ୍ପାଦନର ତାରିଖ, ଗ୍ରେଡ୍, ବର୍ଗ, ଓଜନ, ମୂଲ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟ, ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଆମର ପ୍ରୟୋଗ ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପାଦ ପାଇବା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦେଖାଏ | ଆପଣ ଗା cow ପ୍ରତି କ୍ଷୀର ଅମଳ କିମ୍ବା ମେଣ୍ per ା ପାଇଁ ପଶମ ଓଜନ ଆକଳନ କରିପାରିବେ | ଏହା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପାୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉତ୍ପାଦକତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ସମାପ୍ତ ପଶୁପାଳନ ଦ୍ରବ୍ୟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କରାଯିବା ଉଚିତ | ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସର୍ବନିମ୍ନ, ଏବଂ ତେଣୁ ତଥ୍ୟ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରହିବ |

ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନା ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଜରୁରୀ | USU ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଏ ଯେତେବେଳେ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀଗୁଡିକ ଟୀକାକରଣ, ପରୀକ୍ଷା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି | ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ, ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |

ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ବଂଶର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କରେ କ୍ଷତି ରଖିବ | ମ୍ୟାନେଜର ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପଶୁପାଳନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ |

USU ସଫ୍ଟୱେର୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରେକର୍ଡଗୁଡିକର ସମସ୍ୟାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ | ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସହିତ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କର୍ମଚାରୀ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ତାହା ଦର୍ଶାଇବ | ଏହିପରି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ସର୍ବୋତ୍ତମକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇପାରେ, ଖରାପ - କମ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଜୋରିମାନା ଦିଆଯାଇପାରେ | ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ଉତ୍ପାଦ ଶିଳ୍ପରେ ଖଣ୍ଡ-ହାର ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସଫ୍ଟୱେର୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ମଜୁରୀ ଗଣନା କରିପାରିବ |ସମାପ୍ତ ପଶୁପାଳନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ହିସାବ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିଣିବାକୁ, କେବଳ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲେଖନ୍ତୁ | ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିନ୍ୟାସକରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସହମତ ହେବେ, ଦେୟ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଏକ ଇନଭଏସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ |ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିପରି କିଣିବେ?

ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ତାଲିମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ |
ଆନୁମାନିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ: 1 ଘଣ୍ଟା, 20 ମିନିଟ୍ |ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ |

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କଷ୍ଟମ୍ ବିକାଶକୁ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ | ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବ!
ସମାପ୍ତ ପଶୁପାଳନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ହିସାବ |

ଗୋଦାମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହୋଇଯାଏ | ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ପଶୁଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ରସିଦ ସମାପ୍ତ, ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବ | ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ତୁରନ୍ତ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ, ଏହା ସନ୍ତୁଳନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ସହଜ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରର ପୁନ iliation ନିର୍ମାଣ | ସିଷ୍ଟମ୍ ଉତ୍ସଗୁଡିକର ରଣନ .ତିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଅଭାବ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥାଏ, ଷ୍ଟକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଅଫର୍ କରେ |

ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଟାଇମ୍-ଆଧାରିତ ସିଡ୍ୟୁଲର୍ ଅଛି | ଏହା ଯେକ planning ଣସି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ, ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଫଳାଫଳକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | USU ସଫ୍ଟୱେର୍ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ରସିଦ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ରେକର୍ଡ ରଖିବ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବାହର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଏବଂ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଦେଖାଇବ, କମ୍ପାନୀର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାର ଉପାୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂଗଠନର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ରହିଛି ତାହା ସିଷ୍ଟମ୍ ଦର୍ଶାଏ | ଏହା ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିବା, ବିଜ୍ଞାପନ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ଆଧୁନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ଟେଲିଫୋନ୍, ୱେବସାଇଟ୍, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଦାମ ଉପକରଣ ସହିତ ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ସହଜରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ | ଏହା ସମାପ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ରେକର୍ଡ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେଗୁଡିକୁ ଲେବଲ୍ କରେ, ଲେବଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ କରେ, ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭିତ୍ତିରେ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃ strong ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରାହକ, ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟାବେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା, ଏବଂ ସହଯୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରିବେ |

କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିୟମିତ ଅଂଶୀଦାର, ତଥା ଯେକ any ଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ପରିଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହୋଇଛି | ଖାତାଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପାସୱାର୍ଡ ସୁରକ୍ଷିତ | ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ କେବଳ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସିଷ୍ଟମରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ | ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବାଣିଜ୍ୟ ରହସ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଆବେଦନର ଏକ ମାଗଣା ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଆମ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇପାରିବ |