1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Materiallaryň gowşurylyşyny hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 471
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: Iş awtomatizasiýasy

Materiallaryň gowşurylyşyny hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?

Programma bilen tanyşmak isleseňiz, iň çalt usul ilki bilen doly wideo tomaşa etmek, soňra mugt demo wersiýasyny göçürip almak we özi bilen işlemekdir. Zerur bolsa, tehniki goldawdan prezentasiýa soraň ýa-da görkezmeleri okaň.Materiallaryň gowşurylyşyny hasaba almak - Programmanyň skrinshoty

Geçmişde, hatda öňdebaryjy başlyklar hem kompaniýany sanlaşdyrmagyň we iň az tagalla bilen uly netijelere ýetmegiň mümkindigini bilmänsoňlar, ösen IT ösüşlerini ulanmagyň zerurlygy ýokdy. Nowöne häzirki wagtda ýokary tehnologiýaly çözgütler we köpçülikleýin kompýuterleşdirme döwründe geçmişde galmak we telekeçiligi dolandyrmak üçin köne usullary ulanmak kabul ederliksizdir. Häzirki wagtda maglumat materiallaryny ýygnamak we gaýtadan işlemek üçin umytsyz köne usullary ulanyp, wagt bilen yzarlap bilmersiňiz, bu bolsa iş dolandyryşynda ýokary tehnologiýaly çözgütleri ulanýan has akylly bäsdeşlerden yza galarsyňyz.

Materiallaryň gowşurylyşyny dogry ýerine ýetirmek, material ätiýaçlyklaryny eltip bermek we saklamak üçin edarany dolandyrmagyň zerur elementidir. Specializedöriteleşdirilen programma üpjünçiligini ulanmagy talap edýän materiallar wagtynda tabşyrylmalydyr. Şeýle goldaw, uniwersal hasapçylyk ulgamynyň programma üpjünçiliginiň çözgütlerini döretmek we durmuşa geçirmek üçin kompaniýa berilýär.

Materiallaryň gowşurylyşyny hasaba almak wagtynda tamamlanar we materiallar ammarlarda boş durmaly bolmaz. Univershliumumy Hasap Ulgamyndan peýdaly logistika programmasyny ulananyňyzda, ýük daşamak önümçiligindäki ýitgiler nola çenli azalýar. Eltip bermek iň girdejili we göni ugurlar arkaly amala aşyrylar. Syýahat wagtyny azaltmak. Hasap bölümi, adatça, adaty we çylşyrymly işleri ýerine ýetirmek üçin zähmet çykdajylaryny azaldyp biler. Boo bölüminiň öňünde durýarlar.

Hasap bölüminde materiallaryň gowşurylyşyny hasaba almak jogapkärli wezipe we ýerine ýetiriş wagtynda takyklygyň ýokarlanmagyny talap edýär. Programma üpjünçiligini öndürýän kompaniýanyň “Universal Accounting System” (gysgaldylan USU) programma üpjünçiligi buhgalter hasabatyndan gelýän ähli meseleleri doly ýerine ýetirer.

USU-dan materiallary eltip bermek üçin buhgalteriýa programma üpjünçiligi adaptasiýa we ulanyjy üçin amatly peýdalydyr. Onuň kömegi bilen logistika hyzmatlaryny berýän edarany dolandyrmakda islendik çäräni amala aşyryp bilersiňiz. Materiallaryň gowşurylyşyny hasaba almak üçin peýdaly enjamyň ilkinji açylyşynda ulanyja iş ýerini bezemek üçin elli gowrak reňkli we dürli mowzuk saýlamak teklip ediler.

Materiallary eltmek üçin buhgalter hasabatynyň interfeýsi, isleýşiňiz ýaly şahsylaşdyrylyp bilner. Mundan başga-da, başga bir ulanyjy ulgama girip, şahsy sazlamalaryny saýlasa, eýýäm saýlanan derileriňiz isleýşiňiz ýaly galar. Galyberse-de, her bir operator öz girişini we paroly bilen şahsy sazlamalary öz içine alýan şahsy hasabyna girýär.

Saklanan maglumatlaryň ýokary derejesini üpjün etmek üçin, buhgalteriýa bölüminde materiallaryň iberilmegini hasaba alýan programma üpjünçiligi, rugsatsyz adamlara girmegi gadagan etmek üçin ajaýyp toplum bilen enjamlaşdyrylandyr. Üýtgeşik: ulanyjy ady we paroly ulanyp, programmada rugsatsyz, maglumatlary görmek, şeýle hem onuň bilen haýsydyr bir hereket etmek mümkin däl. Howpsuzlyk ulgamy maglumatlaryň eldegrilmesizligini we nätanyş adamlaryň maglumat bazasyna girmeginden goramagy üpjün etmekden başga-da, içerki, aşa bilesigeliji operatorlardan goragy üpjün edýär. Kompaniýanyň her bir işgäri, howpsuzlyk arassalanylyşynyň aýratyn derejesine eýe. Bu dereje işgäre diňe edaranyň administrasiýasy tarapyndan görmäge ygtyýarly bolan şol maglumat gatlagyny görmäge mümkinçilik berýär. Hasap bölümi kanagatlanar, sebäbi buhgalter hasabatynyň bir bölegi hökmünde işlenýän gizlin maglumatlar üýtgewsiz galar.

Materiallaryň gowşurylyşyny hasaba alýan programma üpjünçiligi kärhananyň çäginde döredilen ähli resminamalary bir stilde tertipleşdirmäge kömek eder. Munuň üçin birnäçe wariant bar. Bitewi korporatiw stili döretmekden başga-da, bu opsiýalar kompaniýanyň hyzmatlaryny bazara çykarmaga we müşderileriň öňünde kompaniýanyň abraýyny ýokarlandyrmaga kömek eder. Hyzmatlaryň hilini hakykatdanam gowulandyrmakdan başga-da, materiallary eltip bermek üçin buhgalteriýa peýdasy girizilenden soň, marketing mahabat gurallary ulanylar.

Logistika pudagynda işleýän buhgalter kompaniýasynyň programma üpjünçiliginiň çäginde döredilen ähli resminamalar, kompaniýanyň nyşany görkeziljek fon bilen üpjün edilip bilner. Logotipi fon hökmünde çalyşmakdan başga-da, ony ýük daşaýan kompaniýanyň brendini hasam tanatmaga mümkinçilik berýän resminamalaryň sözbaşysyna ýerleşdirip bilersiňiz. Emma bu hemmesi däl. Hasap bölümini goldamak üçin programmada aragatnaşyk formalaryny we edara maglumatlaryny sözbaşysyna we aşaky sözbaşysyna goşmak mümkinçiligi bar, bu müşderilere çalt nawigasiýa etmäge we bir hyzmat üçin kompaniýanyňyza täzeden ýüz tutmaga kömek eder.

Materiallary eltip bermegiň buhgalteriýa programmasy müşderiler üçin örän amatly. Programma menýusy monitoryň çep tarapynda. Hasap programma üpjünçiligindäki ähli buýruklar uly, görünýän stilde ýerine ýetirilýär. Her bir möhüm topar üçin logistika edarasynyň buhgalteriýa bölüminiň programma üpjünçiliginde bu funksiýanyň maksadyny düşündirýän gural bar. Hasap işgärleri indi programma üpjünçiliginiň işleýşine uzak wagtlap düşünmeli däldirler. Univershliumumy Hasap Ulgamyndan buhgalteriýa meselelerini ýerine ýetirmek üçin programma üpjünçiligi düşnükli, ýönekeý we ulanmak aňsat.

Öndüriji kim?

Akulow Nikolaý

Bu programma üpjünçiliginiň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gatnaşan hünärmen we baş programmist.

Bu sahypa gözden geçirilen senesi:
2024-05-27

Eger bir kompaniýa gowşuryş hyzmatlarynyň hasaba alynmagyny talap edýän bolsa, iň oňat çözgüt ösen işleýşi we giňişleýin hasabaty bolan USU-dan programma üpjünçiligi bolup biler.

Giň işleýşi we hasabatlylygy bolan USU-dan hünärli çözgüt ulanyp, harytlaryň iberilişini yzarlaň.

USU programmasyny ulanyp gowşurmak üçin hasaplaşyk, sargytlaryň ýerine ýetirilişini çalt yzarlamaga we kurýer ugruny optimal gurmaga mümkinçilik berer.

Ygtyýarly ýerine ýetirilen gowşuryş awtomatizasiýasy, kurýerleriň işini optimizirlemäge, serişdeleri we pul tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Kuryer hyzmatynyň kynçylyksyz we kynçylyksyz doly hasaba alynmagy, USU kompaniýasynyň programma üpjünçiligi bilen ajaýyp funksiýa we köp goşmaça aýratynlyklar bilen üpjün ediler.

Sargytlary operatiw hasaba almak we gowşuryş kompaniýasynda umumy buhgalteriýa bilen, gowşuryş programmasy kömek eder.

Harytlary eltip bermek programmasy, kurýer hyzmatynyň içinde we şäherleriň arasyndaky logistika boýunça sargytlaryň ýerine ýetirilişine çalt gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Kurýer programmasy gowşuryş ugurlaryny optimizirlemäge we syýahat wagtyny tygşytlamaga mümkinçilik berer we şeýlelik bilen girdejini artdyrar.

Kuryer hyzmatyny awtomatlaşdyrmak, şol sanda kiçi kärhanalar üçin, eltip bermek proseslerini optimizirlemek we çykdajylary azaltmak arkaly ep-esli girdeji getirip biler.

Eltip bermek programmasy sargytlaryň ýerine ýetirilişini yzarlamaga, şeýle hem tutuş kompaniýa üçin umumy maliýe görkezijilerini yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Kurýer hyzmaty programma üpjünçiligi size köp sanly meseläni aňsatlyk bilen çözmäge we sargytlar barada köp maglumatlary işlemäge mümkinçilik berýär.

Materiallaryň iberilmegini hasaba almak üçin ýüztutma, zerur resminamalary gözläniňizde çalt gezmäge mümkinçilik berýän tematiki bukjalara ähli maglumatlary bölýär.

Hasap bölüminde materiallaryň iberilmegini hasaba almagyň toplumy, möhüm wakalar barada maksatly diňleýjilere çalt we netijeli habar bermäge kömek eder. Munuň üçin kompaniýanyň kontragentleriniň awtomatiki usulda jaň edilmegini amala aşyrmak üçin ulgamda ýörite wariant gurulýar (edaranyň işgärlerine hem jaň edip bilersiňiz).

Ulag kompaniýasynda buhgalteriýa meselelerini ýerine ýetirmek üçin toplum, ofis işleriniň doly awtomatlaşdyrylmagyna kömek eder. Buh bölüminiň işgärleri kanagatlanarlar.

Hasap maglumatlary bilen işlemek üçin USU-dan gelýän programma üpjünçiligi ähli meseleleri çalt we netijeli ýerine ýetirýär, sebäbi buhgalteriýa bölümi üçin bu programmany işläp düzenimizde, kompaniýanyň beýleki gurluş bölümleriniň zerurlyklaryny göz öňünde tutduk.

Materiallaryň iberilmegini hasaba alýan programma üpjünçiligi diňe bir jaň etmek bilen çäklenmän, ulanyjylaryň kategoriýalary boýunça köpçülikleýin poçta iberip bilýär.

Univershliumumy Hasap Ulgamyndan logistika üçin buhgalteriýa programma üpjünçiliginde edara tarapyndan hiç wagt alnan sargytlar barada maglumatlary öz içine alýan haýyşlar moduly bar.

Hasapçylyk funksiýasy, goşmaça programmalary satyn almak üçin ep-esli pul tygşytlamaga kömek eder.

Hasapçylyk meselelerini ýerine ýetirmek funksiýasy hiç zat bilen çäklenmeýär. Hasapçylyk guralyny doly alarsyňyz.

Logistika kompaniýasynyň buhgalteriýa bölümi üçin arza ajaýyp gözleg motory bilen enjamlaşdyrylandyr. Gözleg motory islendik maglumaty we beýleki maglumatlary çalt ýerleşdirer.Materiallaryň iberilmegini hasaba almagy buýruň

Programmany satyn almak üçin bize jaň ediň ýa-da ýazyň. Hünärmenlerimiz, degişli programma üpjünçiligi konfigurasiýasy barada siziň bilen razylaşarlar, şertnama we töleg üçin hasap-faktura taýýarlarlar.Programmany nädip satyn almaly?

Gurnama we okuw internet arkaly amala aşyrylýar
Takmynan wagt talap edilýär: 1 sagat 20 minutŞeýle hem, ýörite programma üpjünçiligini işläp düzüp bilersiňiz

Softwareörite programma üpjünçiligi talaplaryňyz bar bolsa, ýörite taýýarlamagy sargyt ediň. Soňra programma uýgunlaşmak hökman däl, ýöne programma iş amallaryňyza düzediler!
Materiallaryň gowşurylyşyny hasaba almak

Gyzyklanma programmasyny çalt tapyp bilersiňiz, gözleg motory bu buýrugy gyssagly we iň ýokary takyklyk bilen ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Materiallary eltip bermek üçin buhgalteriýa peýdasy, buhgalteriýa bilen çäklenmeýän köp funksiýaly toplum hökmünde netijeli we çalt işlemäge mümkinçilik berýän modully ulgamy bar.

Dürli modullar öz funksiýalary üçin jogapkärdir. Hasabat moduly, kompaniýanyň ähli şahamçalaryndan toplanan maglumatlary dolandyrmagy üpjün eder. Mundan başga-da, bu maglumatlar diňe bir statistika görnüşinde däl, tablisalarda ýykylan, wizual görnüşde bolar.

Hasapçylyk meselelerini ýerine ýetirmek toplumy, ýönekeýligi we köp taraplylygy bilen buhgalter işgärlerini begendirer.

USU-dan buhgalter bölüminiň wezipeleri üçin programma üpjünçiligi, buhgalteriýa bölüminiň wezipelerini ajaýyp ýerine ýetirer.

Hasap programma üpjünçiligi toplanan statistiki maglumatlary toparlaýar. Analiz edýär we ahyrky ulanyjy üçin wizual görnüşde görkezýär. Hasapçylyk programmamyzdaky tablisalaryň ýerine kärhanadaky ýagdaýyňy anyk görkezýän grafikleri we diagrammalary görersiňiz.

Hasap bölüminde materiallaryň iberilmegini hasaba almak üçin toplum, maglumat kitaplary moduly bilen enjamlaşdyrylandyr. Onuň kömegi bilen programma bu logistika edarasynda bolup geçýän käbir şertler üçin düzüldi.

Hasap hasabatlaryny ýerine ýetirmek üçin peýdaly işiň modully shemasy bilen üpjün edilendigi tötänden däldir. Her modul, hasabat hasabatlaryny goşmak bilen birnäçe möhüm funksiýany ýerine ýetirýär.

Hasap bölümi buhgalteriýa meselelerini netijeli ýerine ýetirip biler we buhgalter hasabatyny ýöretmek kyn bolmaz.