Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. CRM ulgamyny awtomatlaşdyrmak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 961
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

CRM ulgamyny awtomatlaşdyrmak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?CRM ulgamyny awtomatlaşdyrmak

На русском:

CRM ulgamyny awtomatlaşdyrmak
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Satyn alýan kompaniýa USU hünärmenlerine ýüz tutsa, CRM ulgamynyň awtomatlaşdyrylmagy kemsiz bolar. Univershliumumy hasapçylyk ulgamy, iş prosesleriniň çylşyrymly awtomatlaşdyrylmagy bilen hünär taýdan meşgullanýan guramadyr. Hünärmenler, ýüz tutan müşderilere ýokary hilli kompýuter çözgütlerini hödürläp, uzak wagtlap bazarda üstünlikli işleýärler. Programma üpjünçiligi daşary ýurtlarda satyn alynýan ösen we ýokary hilli tehnologiýalaryň esasynda işlenip düzüldi. Awtomatlaşdyryş amala aşyrylanda, satyn alyjy kompaniýa hiç hili kynçylyk çekmez, sebäbi elektroniki önümiň işe girizilmegi kynçylyk döretmezligi üçin hemmetaraplaýyn we ýokary hilli tehniki kömegi alar. Mundan başga-da, CRM ulgamyny awtomatlaşdyrmak programmasy, hatda kompýuter gaty ahlak taýdan köne bolsa-da, islendik şertde kemsiz işlär. Esasy zat, olaryň işlemegi we Windows gaty disklerde ýa-da SSD disklerde elýeterlidir. Awtomatlaşdyryşa degişli üns berler.

USU taslamasyndan awtomatlaşdyrylan CRM ulgamy, alyjynyň kompaniýasy üçin aýrylmaz elektron guralyna öwrüler. Ulanylanda, sarp ediji hiç hili kynçylyk çekmez, islendik formatdaky meseleleri aňsatlyk bilen çözüp biler. Kompaniýa çaltlyk bilen üstünlige çykar we şeýlelik bilen islendik abonentden aňsatlyk bilen öňe geçip biljek öňdebaryjy oýunçy hökmünde agdyklyk etmegini güýçlendirer. USU-dan CRM ulgam awtomatlaşdyryş toplumy güýje giren halatynda pul we beýleki çeşmeleri tygşytlamak hem üpjün ediler. Bu awtomatlaşdyrylan önüm elmydama üstünlik gazanmaga çalyşýan kompaniýanyň kömegine geler. Jogapkär operator tarapyndan programmalaşdyryljak gije-gündiziň dowamynda ruhany amallaryny ýerine ýetirer. Resurslaryň hil paýlanyşy we başarnykly önümçilik syýasaty döretmek arkaly garşydaşlaryňyzdan çalt geçmek üçin awtomatlaşdyrylan CRM ulgamyndan peýdalanyň.

Awtomatlaşdyryş önümçilik prosesiniň bir bölegine öwrüler, şonuň netijesinde kärhananyň işi ep-esli ýokarlanar. Satuwdaky partlaýjy ösüş sebäpli býudjet girdejileriniň mukdaryny köpeltmek aňsat bolar. Adamlar özlerine ýa-da goňşularyna, dostlaryna ýa-da ýakynlaryna dogry hyzmat edilen kompaniýa ýüz tutmaga has isleg bildirerler. Agyz sözi diýilýän zadyň işlemegi kompaniýa çalt üstünlik gazanmaga kömek eder. Abonentlerden çalt geçmek we geljekde agdyklyk etmek üçin öz ornuňyzy goramak üçin professional CRM ulgam awtomatizasiýasy bilen meşgullanyň. Bu awtomatlaşdyrylan önüm, wideo gözegçilik kameralary bilen integrasiýa arkaly işlemäge mümkinçilik berýär. Bu maglumatlary öwrenmek üçin wideo akymynyň ýazgylaryny iş stolunda görkezmäge mümkinçilik berýär.

USU-dan häzirki zaman toplumlaýyn çözgütler kompaniýa tabşyrylan islendik işi çalt ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Hatda adaty býurokratik formatlar bilen baglanyşykly hereketlerem problema däl. Awtomatlaşdyrylan CRM ulgamynda, kompaniýa programma üpjünçiligindäki zerurlyklaryny doly kanagatlandyryp, taslamadan köp peýdaly wariantlar öwrenilýär. Awtomatlaşdyryş doly hukukly bolar, şonuň netijesinde kompaniýanyň işi ep-esli ýokarlanar. Işgärleriň özlerine berlen zähmet funksiýalaryny gowy ýerine ýetirmänligi sebäpli ýitgi çekmeli bolmaz. Munuň tersine, kompaniýa bäsdeşlikde täsirli netijeleri gazanyp, esasy bäsdeşlerinden aňsatlyk bilen geçip, bazara ýolbaşçylyk edip biler. Netijede, işewürlik artar. Bar bolan çeşmeleriň amaly usullaryndan lezzet almak mümkin bolar, munuň netijesinde bäsdeşlerinden çalt öňe geçip, iň özüne çekiji ýerleri eýeläp bilersiňiz.

Awtomatlaşdyryş toplumynyň mugt tehniki kömegini ulanyp, şahsy kompýuteriňize awtomatlaşdyrylan CRM ulgamyny guruň. Alyjynyň kompaniýasynda kynçylyk çekmezlik üçin USU toparynyň işgärleriniň kömegi bilen işe girizildi. Awtomatlaşdyryş doly hukukly bolar, bu köp sanly ýalňyşlyk üçin gorkmazlygyň mümkindigini aňladýar. Programma üpjünçiligi diňe adamyň ejizligine sezewar bolmaýar we şonuň üçin asla ýalňyşlyk goýbermeýär. Ösüş, sarp edijilerden tölegleri kabul etmek üçin qiwi terminallary bilen gönüden-göni birleşip biler. Elbetde, müşderilerden pul ýygnamagyň adaty usullary hem bar. Bularyň hem nagt, hem-de nagt däl töleg görnüşleri. Mundan başga-da, awtomatlaşdyrylan CRM ulgamynyň çäginde kassiri maglumat materiallary bilen täsirleşmek üçin ýöriteleşdirilen gural bilen üpjün etmek üçin bir wariant üpjün edilýär. Awtomatlaşdyrylan kassiriň ýeri kemsiz işlär, jogapkär işgär maglumat bilen täsirleşende ýalňyşlyk goýbermez. Allhli hasaplamalar hil taýdan geçiriler.