Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Logistika işgärleri üçin hasap
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 920
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Logistika işgärleri üçin hasap

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Logistika işgärleri üçin hasap

На русском:

Logistika işgärleri üçin hasap
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

USU-ýumşak logistikaçylaryň buhgalteriýa gözegçilik ulgamy, dürli önümleriň harytlarynyň daşalmagyny üpjün etmek üçin taslama. Programma, şeýle eseriň bardygyny kepillendirýän ähli zerur ülňülere laýyklykda işlenip düzüldi. Platformanyň häzirki aýratynlyklary aýlanyş bahasyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Logistikaçylar üçin ýük dolandyryş hasaba alyş programma üpjünçiligi firmalara ýük ýoluna jikme-jik gözegçilik etmäge kömek edip biler. Ulgam ulagyň ulanylyş derejesini kesgitleýär, şeýle hem iň zerur ugurlary tapýar. Logistikaçylaryň buhgalter gözegçiligini ulanmagynyň mugt synag synag görnüşi, elektrik alsurnallarynda we kataloglarda nädip işlemelidigini öwrenmek üçin ýörite döredildi. Biziň döwrümizde gowy maglumat guralyny tapmak gaty möhümdir (meselem, haryt daşamak üçin logistikaçylaryň hasapçylyk ulgamlary). Super tehnologiki düşünje konfigurasiýalary sebäpli logistika ösüşiň iň täze tapgyryna gadam basýar. Döredijiler kämilleşdiriş girizmäge hemişe çalyşýarlar we şonuň üçin hünärmenleriň öý işlerini ýerine ýetirenlerinde kömekçi funksiýalar ýüze çykýar.

Logistikaçylaryň işinde transport dolandyryşynyň ajaýyp amaly logistikaçylaryň işinde gaty möhümdir. Önümleriň tapawutly aýratynlyklaryna laýyklykda sargytlaryň işlenip düzülmegi, logistikaçylaryň hil hasaplaýyş programma üpjünçiligi bilen çaltlaşjakdygyna ynanýar. Logistikaçylar üçin buhgalteriýa programmalarynyň köp sanly öndürijisi funksiýalaryň kiçi sanawyny hödürleýär (meselem, 1C harytlary ýük daşamak taslamasy). Logistikaçylar üçin USU-Soft buhgalteriýa programmasy, ykdysadyýetiň her bir pudagy üçin mümkinçilikleriň giňişleýin sanawyny öz içine alýar. Logistikaçylar üçin buhgalteriýa programmasy, öý işleri üçin esasy komponentlerden biri hasaplanýar. Programma üpjünçiligi hronologiki tertipde maglumatlaryň yzygiderli girizilmegine gözegçilik edýär. Islendik tapgyryň ahyrynda, kompaniýanyň ösüşine uly täsir edýän toplanan maglumatlary berýär.

Logistikada dogry saýlanan tehnologiki amallar işgärleriň hyzmatyny gowulaşdyrmaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin ähli ulagyň ýagdaýyna iş tertibinde gözegçilik etmeli. Logistika kompaniýalarynda esasy puluň ep-esli bölegi ulaglar tarapyndan gönüden-göni karz alýar, şonuň üçin bu aýratyn ähmiýete eýe. Uýgunlaşdyrylan logistika ulgamymyzy demo wersiýasy hökmünde mugt göçürip alyp bolýar. Şol bir wagtyň özünde, programmistlerimiz bilen habarlaşmak ýeterlikdir we mugt synagdan göçürip almak howply däl iş baglanyşygyny alarsyňyz. Logük logistikaçylary üçin logistika optimizasiýasy hasaba alyş programmasy sargytlary birleşdirmäge we transport işinde zerur howpsuzlyk çärelerini döretmäge kömek edip biler. Hyzmatlary teklip etmegiň islendik tapgyrynda, salgy salgylarynyň ugurlary ýa-da logistika kompaniýasynyň işleriniň ugurlary ýa-da serhetleri sebäpli gözegçilik maksatlary üçin ýörite resminamalar talap edilýär. Logistika işgärleri üçin logistika hasaba alyş programmasy işgärleriň köp sanly jogapkärçiligini geçirmäge we işiň dowamlylygyny kadalaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Logistikada iň täze tehnologiýalaryň goldawy netijesinde köp çykdajylaryň garaşsyz optimizasiýasy gazanylýar. Programma üpjünçiliginiň mugt synagyny bu sahypadan göçürip alyp bilersiňiz.

Buhgalter hasaba alyş işgärleriniň salgylary we ugurlary boýunça ýük daşamagyna gözegçilik we optimizasiýa programmasy, potratçylaryň umumy maglumatlar binýadyny döretmek bilen konteýner ýük daşamagy hasaplamaga başlaýar. Konteýner daşamagyna gözegçilik we optimizasiýa logistika programmasy hyzmatdaşlaryň we müşderileriň hyzmatdaşlygynyň köp aýratynlyklaryny öz içine alýar. Meýdanda gözegçilik we transporty optimizasiýa düşünjesi geolokasiýa we statuslara laýyklykda haýyşlaryň ulgamlaşdyrylmagyna getirýär. Kurýeriň iberilmegine gözegçilik etmek üçin, gowşuryş hyzmatyny dolandyrmak ulgamy çäklendirilmedik mukdarda sargytlary göz öňünde tutýar. Hasapçylyk logistikaçylary programmasy kompaniýanyň meşhurlygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär. Telefon hyzmatlary we e-poçta arkaly hat ibermek size mugt elýeterli bolar. Kompaniýanyň ýolbaşçylary hiç hili kömekçi serişdeleri goýmagy talap etmeýär. Logistika kompaniýalarynyň maliýe görkezijileri gowy maksatly höweslere we höweslere ýokary derejede bagly bolar.

Logistikaçylaryň buhgalteriýa programmasy ýakyn wagtda döwlet býudjetini dogry maýa goýmaga mümkinçilik döreder. Programmanyň interfeýsi sazlamak üçin köp mowzugy bar. Ulag marşrut ulgamy, islendik ulanyjy üçin penjire dizaýnyny sazlamaga mümkinçilik berýär. Programma, barmaly ýeriňize harytlary birleşdirmäge mümkinçilik berýär. Awtomatlaşdyrylan hasabat, işgärleri gündelik işleri ýerine ýetirmekden halas etmegiň we kompaniýadaky hakyky ýagdaý barada gaty takyk we ygtybarly maglumatlary almagyň ajaýyp usulydyr. Programma üpjünçiligi, öz islegiňiz boýunça grafika, diagramma ýa-da tablisa görnüşinde hasabat döredip biler. Programma üpjünçiligi, iş üçin kabul edilen sargytlaryň hersine gözegçilik edýär. Işgärler şertleri, proseduralary bulaşdyrmazlar. Dolandyryş üçin işgärleriň hereketlerini göz öňünde tutmak möhümdir. Awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa, her bir işgäriň hakyky işini görkezer. Ulgam aýlyk haklaryny hasaplaýar we sylaglanmaga mynasyplary görkezýär. Documentük resminamasynyň akymy gaty berk; ýalňyşlyklar bolmaly däldir. Formalary, hereketleri, hasap-fakturalary doldurmak prosesi, islendik amal üçin resminamalary çalt we takyk bermäge kömek eder.