1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Logistika işgärleri üçin hasap
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 920
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: Iş awtomatizasiýasy

Logistika işgärleri üçin hasap

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?

Programma bilen tanyşmak isleseňiz, iň çalt usul ilki bilen doly wideo tomaşa etmek, soňra mugt demo wersiýasyny göçürip almak we özi bilen işlemekdir. Zerur bolsa, tehniki goldawdan prezentasiýa soraň ýa-da görkezmeleri okaň.Logistika işgärleri üçin hasap - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Logistika işgärleri üçin hasap - Programmanyň skrinshoty - На русском

USU-ýumşak logistikaçylaryň buhgalteriýa gözegçilik ulgamy, dürli önümleriň harytlarynyň daşalmagyny üpjün etmek üçin taslama. Programma, şeýle eseriň bardygyny kepillendirýän ähli zerur ülňülere laýyklykda işlenip düzüldi. Platformanyň häzirki aýratynlyklary aýlanyş bahasyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Logistikaçylar üçin ýük dolandyryş hasaba alyş programma üpjünçiligi firmalara ýük ýoluna jikme-jik gözegçilik etmäge kömek edip biler. Ulgam ulagyň ulanylyş derejesini kesgitleýär, şeýle hem iň zerur ugurlary tapýar. Logistikaçylaryň buhgalter gözegçiligini ulanmagynyň mugt synag synag görnüşi, elektrik alsurnallarynda we kataloglarda nädip işlemelidigini öwrenmek üçin ýörite döredildi. Biziň döwrümizde gowy maglumat guralyny tapmak gaty möhümdir (meselem, haryt daşamak üçin logistikaçylaryň hasapçylyk ulgamlary). Super tehnologiki düşünje konfigurasiýalary sebäpli logistika ösüşiň iň täze tapgyryna gadam basýar. Döredijiler kämilleşdiriş girizmäge hemişe çalyşýarlar we şonuň üçin hünärmenleriň öý işlerini ýerine ýetirenlerinde kömekçi funksiýalar ýüze çykýar.

Öndüriji kim?

Akulow Nikolaý

Bu programma üpjünçiliginiň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gatnaşan hünärmen we baş programmist.

Bu sahypa gözden geçirilen senesi:
2024-05-30

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Logistikaçylary hasaba almagyň wideosy - На русском

Logistikaçylaryň işinde transport dolandyryşynyň ajaýyp amaly logistikaçylaryň işinde gaty möhümdir. Önümleriň tapawutly aýratynlyklaryna laýyklykda sargytlaryň işlenip düzülmegi, logistikaçylaryň hil hasaplaýyş programma üpjünçiligi bilen çaltlaşjakdygyna ynanýar. Logistikaçylar üçin buhgalteriýa programmalarynyň köp sanly öndürijisi funksiýalaryň kiçi sanawyny hödürleýär (meselem, 1C harytlary ýük daşamak taslamasy). Logistikaçylar üçin USU-Soft buhgalteriýa programmasy, ykdysadyýetiň her bir pudagy üçin mümkinçilikleriň giňişleýin sanawyny öz içine alýar. Logistikaçylar üçin buhgalteriýa programmasy, öý işleri üçin esasy komponentlerden biri hasaplanýar. Programma üpjünçiligi hronologiki tertipde maglumatlaryň yzygiderli girizilmegine gözegçilik edýär. Islendik tapgyryň ahyrynda, kompaniýanyň ösüşine uly täsir edýän toplanan maglumatlary berýär.


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Terjimeçi kim?

Khoilo Roman

Bu programma üpjünçiliginiň dürli dillere terjimesine gatnaşan baş programmist.

Choose language

Logistikada dogry saýlanan tehnologiki amallar işgärleriň hyzmatyny gowulaşdyrmaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin ähli ulagyň ýagdaýyna iş tertibinde gözegçilik etmeli. Logistika kompaniýalarynda esasy puluň ep-esli bölegi ulaglar tarapyndan gönüden-göni karz alýar, şonuň üçin bu aýratyn ähmiýete eýe. Uýgunlaşdyrylan logistika ulgamymyzy demo wersiýasy hökmünde mugt göçürip alyp bolýar. Şol bir wagtyň özünde, programmistlerimiz bilen habarlaşmak ýeterlikdir we mugt synagdan göçürip almak howply däl iş baglanyşygyny alarsyňyz. Logük logistikaçylary üçin logistika optimizasiýasy hasaba alyş programmasy sargytlary birleşdirmäge we transport işinde zerur howpsuzlyk çärelerini döretmäge kömek edip biler. Hyzmatlary teklip etmegiň islendik tapgyrynda, salgy salgylarynyň ugurlary ýa-da logistika kompaniýasynyň işleriniň ugurlary ýa-da serhetleri sebäpli gözegçilik maksatlary üçin ýörite resminamalar talap edilýär. Logistika işgärleri üçin logistika hasaba alyş programmasy işgärleriň köp sanly jogapkärçiligini geçirmäge we işiň dowamlylygyny kadalaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Logistikada iň täze tehnologiýalaryň goldawy netijesinde köp çykdajylaryň garaşsyz optimizasiýasy gazanylýar. Programma üpjünçiliginiň mugt synagyny bu sahypadan göçürip alyp bilersiňiz.Logistikaçylaryň hasabyny sargyt ediň

Programmany satyn almak üçin bize jaň ediň ýa-da ýazyň. Hünärmenlerimiz, degişli programma üpjünçiligi konfigurasiýasy barada siziň bilen razylaşarlar, şertnama we töleg üçin hasap-faktura taýýarlarlar.Programmany nädip satyn almaly?

Gurnama we okuw internet arkaly amala aşyrylýar
Takmynan wagt talap edilýär: 1 sagat 20 minutŞeýle hem, ýörite programma üpjünçiligini işläp düzüp bilersiňiz

Softwareörite programma üpjünçiligi talaplaryňyz bar bolsa, ýörite taýýarlamagy sargyt ediň. Soňra programma uýgunlaşmak hökman däl, ýöne programma iş amallaryňyza düzediler!
Logistika işgärleri üçin hasap

Buhgalter hasaba alyş işgärleriniň salgylary we ugurlary boýunça ýük daşamagyna gözegçilik we optimizasiýa programmasy, potratçylaryň umumy maglumatlar binýadyny döretmek bilen konteýner ýük daşamagy hasaplamaga başlaýar. Konteýner daşamagyna gözegçilik we optimizasiýa logistika programmasy hyzmatdaşlaryň we müşderileriň hyzmatdaşlygynyň köp aýratynlyklaryny öz içine alýar. Meýdanda gözegçilik we transporty optimizasiýa düşünjesi geolokasiýa we statuslara laýyklykda haýyşlaryň ulgamlaşdyrylmagyna getirýär. Kurýeriň iberilmegine gözegçilik etmek üçin, gowşuryş hyzmatyny dolandyrmak ulgamy çäklendirilmedik mukdarda sargytlary göz öňünde tutýar. Hasapçylyk logistikaçylary programmasy kompaniýanyň meşhurlygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär. Telefon hyzmatlary we e-poçta arkaly hat ibermek size mugt elýeterli bolar. Kompaniýanyň ýolbaşçylary hiç hili kömekçi serişdeleri goýmagy talap etmeýär. Logistika kompaniýalarynyň maliýe görkezijileri gowy maksatly höweslere we höweslere ýokary derejede bagly bolar.

Logistikaçylaryň buhgalteriýa programmasy ýakyn wagtda döwlet býudjetini dogry maýa goýmaga mümkinçilik döreder. Programmanyň interfeýsi sazlamak üçin köp mowzugy bar. Ulag marşrut ulgamy, islendik ulanyjy üçin penjire dizaýnyny sazlamaga mümkinçilik berýär. Programma, barmaly ýeriňize harytlary birleşdirmäge mümkinçilik berýär. Awtomatlaşdyrylan hasabat, işgärleri gündelik işleri ýerine ýetirmekden halas etmegiň we kompaniýadaky hakyky ýagdaý barada gaty takyk we ygtybarly maglumatlary almagyň ajaýyp usulydyr. Programma üpjünçiligi, öz islegiňiz boýunça grafika, diagramma ýa-da tablisa görnüşinde hasabat döredip biler. Programma üpjünçiligi, iş üçin kabul edilen sargytlaryň hersine gözegçilik edýär. Işgärler şertleri, proseduralary bulaşdyrmazlar. Dolandyryş üçin işgärleriň hereketlerini göz öňünde tutmak möhümdir. Awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa, her bir işgäriň hakyky işini görkezer. Ulgam aýlyk haklaryny hasaplaýar we sylaglanmaga mynasyplary görkezýär. Documentük resminamasynyň akymy gaty berk; ýalňyşlyklar bolmaly däldir. Formalary, hereketleri, hasap-fakturalary doldurmak prosesi, islendik amal üçin resminamalary çalt we takyk bermäge kömek eder.