Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. karz kärhanalaryny hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 2
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

karz kärhanalaryny hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?karz kärhanalaryny hasaba almak

На русском:

karz kärhanalaryny hasaba almak
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Ilatyň karzlara bolan islegi, ýurduň ykdysadyýetini şeýle hyzmatlary edip bilýän ýörite edaralary döretmäge mejbur edýär. Dolandyryş barada doly maglumat bermek üçin karz kärhanalarynda hasapçylyk yzygiderli we hronologiki tertipde saklanmalydyr. Şeýle firmalar sarp edijilere gönükdirilen we giň hyzmatlary hödürlemäge taýyn.

Karz kärhanalarynyň hasaby, federal kanunlarda we beýleki kadalaşdyryjy resminamalarda ýazylan kesgitlenen kadalara we ülňülere laýyklykda saklanýar. Specialöriteleşdirilen programmalar gysga wagtyň içinde çäreleri awtomatlaşdyryp biler. Diňe işiň aýratynlyklaryna laýyklykda dogry programma üpjünçiligini saýlamak möhümdir.

USU Programma üpjünçiligi, işleriniň gerimine garamazdan dürli kompaniýalarda işläp biler. Hasabat döwrüniň ahyrynda buhgalter hasabatyny we salgyt hasabatyny döredýär. Bu karz edarasy üçin möhüm ähmiýete eýe, sebäbi maliýeleşdirmegi dowam etdirmek üçin resminamalary yzygiderli tabşyrýar. Maliýe görkezijileri kärhana islegini häsiýetlendirýän girdejililik derejesine gözegçilik etmek üçin çärýekde seljerilýär.

Karz, ätiýaçlandyryş, önümçilik we ulag guramalary ýokary hilli buhgalteriýa zerur. Olar üçin diňe bir işini awtomatlaşdyrmak däl, eýsem çykdajylary optimizirlemek hem möhümdir. Senagatda bäsdeşlik ukybyna eýe bolmak üçin bazaryň işine yzygiderli gözegçilik etmeli we täze tehnologiýalary ornaşdyrmaly. Häzirki wagtda karz kärhanalarynyň ösüşi ýylda ýüzlerçe bolýar. Täze kompaniýalar peýda bolýar ýa-da köne kompaniýalar gidýärler. Yzygiderli täzelenmeler bar, şonuň üçin barmagyňyzy impulsda saklamak möhümdir.

Theurduň kanunçylygy köplenç buhgalteriýa düzgünlerine üýtgetmeler girizýär, şonuň üçin konfigurasiýany yzygiderli täzelemeli. Görkezijileriň ýerlikliligi barada alada galmazlyk üçin, internet arkaly özbaşdak maglumat aljak şeýle programma üpjünçiligini ulanmaly. Bir dükan, bäsdeşlerinden tapawutlanýar, sebäbi onlaýn üýtgeşmeleri amala aşyrýar we öndürijiligi peseltmeýär.

Karz kärhanalarynda buhgalteriýa resminamalaryň, hasabatlaryň, kitaplaryň we magazinesurnallaryň dogry emele gelmegidir. Elektron ulgamlaryň kömegi bilen bu köp wagt almaýar. Adaty geleşik şablonlary işgärlere amallary çalt döretmäge we haýyşlary gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär. Dolandyryşdan maglumat soralanda hasabat elektron poçta arkaly iberilip bilner. Ine, wagt çykdajylary optimallaşdyrylýar. Goşmaça ätiýaçlyklar täze çäreleri ösdürmek we bazaryň islegine gözegçilik etmek üçin ulanylýar.

Karz kärhanalary üçin döredilen USU programma üpjünçiligi öz müşderilerine alada edýär. Islendik gurama güýç berýär. Diňe öz ýurduňyzda däl, daşary ýurtlarda hem işläp bilersiňiz. Synag wersiýasy sebäpli, ähli funksiýalara goşmaça tölegsiz baha berip bilersiňiz. Ony satyn almak üçin önümlerimiz baradaky ähli maglumatlar hödürlenýän resmi web sahypamyza giriň. Mundan başga-da, hünärmenimiziň we goldaw berýänleriň aragatnaşyklary bar. Goşmaça hyzmat hyzmatlary üçin çagyryň ýa-da täze önümlere sargyt ediň we karz kärhanaňyzyň hasabyny redaktirläň.

Karz kärhanalarynyň buhgalteriýa ulgamy, kompaniýanyň girdejiligini üpjün etmek üçin iň oňat çözgütdir, sebäbi munuň üçin çäksiz mümkinçilikler berýär. Onuň ýokary hilli işlemegi, hünärmenlerimiz tarapyndan kompýuter tehnologiýasynyň soňky çemeleşmelerini we kärlerini ulanyp döredildi. Maksatnamamyz gelýän programmalary çalt gaýtadan işlemegi amala aşyryp biler. Işgärleriň işini ep-esli ýeňilleşdirýär, öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyrýar we karz kärhanasynda girdejiniň ýokarlanmagyna goşant goşýar, bu gaty peýdaly. Mundan başga-da, programma hilini kepillendirýän ýokary öndürijilikli gurluşlar we komponentler bilen üpjün edilýär. Şol bir wagtyň özünde, buhgalter programma üpjünçiliginiň bahasy ýokary we her karz kärhanasy üçin elýeterli däl. Müşderilere bolan gowy garaýşymyzy görkezýän, bize wepalylygyny we ynamyny artdyrýan aýratyn syýasatymyz.

USU Programma üpjünçiligi tarapyndan üpjün edilen başga-da köp amatly desga, şol sanda amatly menýu, döwrebap dizaýn, gurlan elektron kömekçi, giriş we parol bilen girmek, karz bermek, töleg tertibini düzmek, töleg mukdaryny hasaplamak, buhgalteriýa we salgyt hasabaty, resminama karz, ulag we senagat guramalary üçin şablonlar, sintetiki we analitiki buhgalter hasabaty, bank hasabaty, ýurduň kanunçylygyny berjaý etmek, programma sazlamalaryny saýlamak, ýurduň buhgalteriýa syýasatyny döretmek, ýörite maglumat kitaplary we klassifikatorlar, wibe, kesgitlemek üpjünçilik we isleg, wezipe dolandyryjysy, habarnamalary ibermek, sahypa bilen integrasiýa, internet arkaly amaly programmalary döretmek, SMS we e-poçta arkaly köpçülikleýin poçta ibermek, pul akymyna gözegçilik, giç tölegleri kesgitlemek, hyzmatyň hiline baha bermek, amallary dolandyrmak, buhgalter şahadatnamalary, aýlyk haklaryny taýýarlamak, hasaplaryň diagrammasy, işgärleriň buhgalteriýasy, ätiýaçlyk nusgasy, isleg boýunça wideo gözegçilik hyzmaty başga bir programmadan maglumat bazasyny ýalňyşdyrmak, girdejileri we çykdajylary seljermek, ýörite kitaplar we magazinesurnallar, hakyky walýuta maglumatlary, dürli walýutalar bilen işlemek, karzy gaýtadan hasaplamak, tölenmeli we alynjak hasaplar, pul sargytlary, buhgalteriýa ýazgy şablonlary, bölekleýin we doly töleg, töleg bilen baglanyşyk haýyş, jemlemek we maglumat bermek, uzaldylan hasabat, karz stawkalary, iri we kiçi kompaniýalarda ulanmak we çäklendirilmedik önüm döretmek boýunça terminallar.