1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Pul karzlaryny hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 545
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: Iş awtomatizasiýasy

Pul karzlaryny hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?

Programma bilen tanyşmak isleseňiz, iň çalt usul ilki bilen doly wideo tomaşa etmek, soňra mugt demo wersiýasyny göçürip almak we özi bilen işlemekdir. Zerur bolsa, tehniki goldawdan prezentasiýa soraň ýa-da görkezmeleri okaň.Pul karzlaryny hasaba almak - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Pul karzlaryny hasaba almak - Programmanyň skrinshoty - На русском

USU Programma üpjünçiliginde pul karzlaryny hasaba almak häzirki wagt tertibinde amala aşyrylýar. Hasaplaşykda pul karzlarynda üýtgeşmeler bolanda, şeýle üýtgeşmeler bilen baglanyşykly ähli görkezijiler derrew üýtgeýär we baglanyşykly üýtgeşmeleri amala aşyrmagyň wagty bir sekundyň bölekleri bolýar. Pul karzlary aşakdaky tertipde üýtgeýär: wagtynda tölemek, tölegiň gijikdirilmegi, karzyň emele gelmegi, göterimleriň hasaplanylmagy, berginiň we göterimleriň öwezini dolmak we başgalar. Aboveokardakylaryň biri ýüze çykan badyna, bar bolan görkezijiler täze oýnundan öň pul karzlarynyň öňki ýagdaýyna laýyk gelýän awtomatiki usulda hasaplanýar.

Karzlaryň ýazgylaryny ýöretmek, awtomatlaşdyrylan amal bolmak bilen, nagt karzlary goldamak, işgärleri olardan boşatmak we şeýlelik bilen zähmet çykdajylaryny azaltmak üçin amallaryň köpüsini ýerine ýetirýänligi sebäpli, nagt karzlara hyzmat etmek we nagt karzlary saklamak üçin köp wagt we güýç gerek däl. kärhananyň we olar bilen işgärleriň çykdajylary. Pul karzlarynyň ýazgylaryny ýöretmek, indiki pul karzy peýda bolanda emele gelýän maglumatlar binýadyny saklamakdan ybaratdyr, şol bir wagtyň özünde bazanyň özi ýöretmek bilen meşgullanýar. Işgärleriň wezipesi, diňe poçta ýazgylaryny taýýarlamakda ulanylýan, kärhananyň işgärleri tarapyndan amala aşyrylýan we konfigurasiýa tarapyndan awtomatiki usulda iberilýän nagt karzlar bilen müşderileriň nusgasyny düzmegiň parametrlerini kesgitlemekden ybaratdyr. pul karzlaryny hasaba almak.

Öndüriji kim?

Akulow Nikolaý

Bu programma üpjünçiliginiň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gatnaşan hünärmen we baş programmist.

Bu sahypa gözden geçirilen senesi:
2024-05-27

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Pul karzlaryny hasaba almagyň wideosy - На русском

Şeýle awtomatiki hatlar, pul karzlarynyň görkezilen parametrlerine laýyklykda ýazgylary özbaşdak saklamak üçin konfigurasiýa tarapyndan düzülen abonentleriň sanawyna laýyklykda amala aşyrylýar. Mysal üçin, töleg möhletine laýyk gelýän karzlar awtomatiki paýlanyşa degişlidir. Walýuta berlen we milli pulda yzyna gaýtarylan nagt karzlar bar bolsa, walýuta hümmeti üýtgese, indiki tölegiň mukdarynyň üýtgemegi barada awtomatiki habarnama iberiler. Nagt karzlaryň gijikdirilmegi bar bolsa, buhgalter programma üpjünçiligi awtomatiki usulda karzyň barlygy we jerimeleriň hasaplanyşy barada habar iberer. Bu ýagdaýda programma üpjünçiligi şeýle tehniki hyzmaty özbaşdak alyp barýarka, işgärleriň buhgalteriýa gatnaşmagy azaldylýar. Mundan başga-da, poçta ibermek üçin müşderiler bilen habarlaşmagyň ähli ýagdaýlary üçin tekst şablonlarynyň toplumy taýýarlandy, şonuň üçin poçta ibermek hem buhgalteriýa programmasy arkaly awtomatlaşdyrylyp bilner.

Marketing meselelerini çözmek üçin habar iberilende işgärleriň gatnaşmagy talap edilýär. Bu ýerde dolandyryjylar kärhananyň habaryna görä bu habarlary almaly abonentleriň sanawyny düzmek üçin saýlama ölçeglerini kesgitleýärler. Soňra pul karzlarynyň ýazgylaryny ýöretmek konfigurasiýasy, müşderi bazarynda hökmany suratda bellenilýän mahabat maglumatlary almakdan ýüz öwürenlerden başga, maksatly abonentleriň sanawyny emele getirýär. Müşderi programmada hasaba alnanda we mundan beýläk özara gatnaşykda bolanda şeýle maglumatlar oňa gelýär.


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Terjimeçi kim?

Khoilo Roman

Bu programma üpjünçiliginiň dürli dillere terjimesine gatnaşan baş programmist.

Choose language

Işgärleriň pul karzlaryny hasaba almagy üpjün etmek wezipesi, maglumatlar bazasyna müşderileri hasaba almagy, şahsy we aragatnaşyk maglumatlaryny girizmegi, şahsyýet resminamalarynyň nusgalaryny goşmagy, müşderini web kamerasy bilen surata düşürmegi, müşderiniň kompaniýanyň maglumatlary barada maglumat çeşmelerinden maglumatlary almagy öz içine alýar hyzmatlary we marketing aragatnaşyklaryny almalydygy barada ylalaşyk. Bu maglumatlardan, döwrüň ahyrynda, maliýe hyzmatlaryny mahabatlandyrmak bilen baglanyşykly mahabat sahypalarynyň derňewi we sahypanyň çykdajylary bilen alnan girdejiniň arasyndaky tapawut bilen olaryň netijeliligine baha bermek bilen marketing hasabaty taýýarlanar. ol ýerden gelen täze müşderiler sebäpli. Bu, öndürijilikli saýtlary inkär etmek we zerur gyzyklanma döredýänleri goldamak arkaly pul tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Poçta ibermek we karz alyjylara awtomatiki habar bermek üçin ses aragatnaşygy, Viber, e-poçta, SMS ýaly birnäçe görnüşde elektron aragatnaşygy ulanýarlar, ibermegiň özi bolsa görkezilen aragatnaşyklary ulanyp gönüden-göni müşderi bazasyndan amala aşyrylýar. Texhli tekstler iki gezek habarnamanyň öňüni almak üçin müşderileriň şahsy faýllarynda saklanýar. Şeýle hem, iberilen hatlaryň sany, gelen abonentleriň sany, kategoriýalary we täze pul karzlarynyň sany we islegleri bilen kesgitlenýän seslenmäniň hili barada hasabat taýýarlanýar. Düşündirişden görnüşi ýaly, buhgalteriýa hemme zat üçin saklanýar - müşderileri hasaba almak, pul karzlaryny hasaba almak, işgärleri hasaba almak, möhleti hasaba almak, walýuta hümmetini hasaba almak, karzlary hasaba almak, pul karzlary üçin berlen serişdeleri hasaba almak, mahabaty hasaba almak we başgalar. Hasapçylygyň her görnüşi üçin kompaniýa, işiň bu görnüşine çykdajylar we girdeji nukdaýnazaryndan seljermek bilen, döwrüň ahyrynda düzülen hasabaty alýar. Şeýle hasabatlar, maliýe işlerini alyp barmakda iň oňat guraldyr, sebäbi olar müşderiler bilen işlemekde päsgelçilikleriňizi tapmaga we görkezijileriň dinamikasynyň tendensiýalaryny kesgitlemäge mümkinçilik berýär.Pul karzlaryny hasaba almagy buýruň

Programmany satyn almak üçin bize jaň ediň ýa-da ýazyň. Hünärmenlerimiz, degişli programma üpjünçiligi konfigurasiýasy barada siziň bilen razylaşarlar, şertnama we töleg üçin hasap-faktura taýýarlarlar.Programmany nädip satyn almaly?

Gurnama we okuw internet arkaly amala aşyrylýar
Takmynan wagt talap edilýär: 1 sagat 20 minutŞeýle hem, ýörite programma üpjünçiligini işläp düzüp bilersiňiz

Softwareörite programma üpjünçiligi talaplaryňyz bar bolsa, ýörite taýýarlamagy sargyt ediň. Soňra programma uýgunlaşmak hökman däl, ýöne programma iş amallaryňyza düzediler!
Pul karzlaryny hasaba almak

Ulgamdaky her bir ulanyjynyň işi borçlar we başarnyklar bilen çäklenýär. Hyzmat maglumatlaryna girmek şahsy giriş we parol bilen amala aşyrylýar. Howpsuzlyk kodlary ulanyja diňe ýokary hilli iş ýerine ýetirmek üçin zerur maglumatlary berýär, şonuň üçin hyzmat maglumatlarynyň gizlinligi saklanýar. Hyzmat maglumatlarynyň goralmagy, meýilleşdirilen ähli işleriň ýerine ýetirilmegine jogapkär iş meýilnamasyny işe girizýän yzygiderli ätiýaçlyk nusgalaryny goldaýar.

Programmanyň abuna tölegi ýok, bu bolsa şuňa meňzeş ulgamlaryň howuzundan tapawutlanýar. Bahasy funksiýalaryň we hyzmatlaryň düzümi bilen kesgitlenýär we täzeleri bilen doldurylyp bilner. Programmany gurnamak, USU Programma üpjünçiliginiň işgärleri tarapyndan internet birikmesi arkaly uzakdan giriş arkaly amala aşyrylýar. Iş gutarandan soň, ulanyjylar üçin gysga ussatlyk synpy bar.

Maliýe edarasynyň uzakdaky şahamçalary, ofisleri bar bolsa, ýeke-täk maglumat giňişliginiň işlemegi sebäpli olaryň işi umumy işe girýär. Şeýle maglumat giňişligi, internet birikmesi bar bolsa we uzakdan dolandyrylanda işleýär, şol bir wagtyň özünde ýerli elýeterlilik bilen internet hökmany däl. Informationeke-täk maglumat giňişliginiň işlemegi bilen hukuklaryň bölünişi synlanýar. Her bölüm diňe öz maglumatlaryny görýär we baş kompaniýa hemme zady görýär.

Ulanyjylar şahsy elektron görnüşinde işleýärler we işleriň çäginde ýerine ýetirilen amallaryny hasaba alýarlar we aýlyk haklary hasaplanýar. Programma, şertnama, howpsuzlyk bileti, nagt sargytlar we kabul ediş şahadatnamalary ýaly pul karzyna ýüz tutanda ähli zerur resminamalary awtomatiki düzýär. Awtomatiki usulda döredilen resminamalar maliýe hasabatlaryny, ähli hasap-fakturalary, sazlaýjynyň hökmany hasabatyny we pudagyň statistik hasabatyny hem öz içine alýar. Hyzmatlary höweslendirmek üçin bir gurama marketing gurallaryny ulanýan bolsa, döwrüň ahyrynda hasabat haýsysynyň has täsirli we haýsysynyň ýokdugyny görkezer. Işleriň yzygiderli seljermesi öndürijilikli däl çykdajylary kesgitlemäge, aýry-aýry çykdajylaryň ýerlikliligine baha bermäge, meýilnama bilen faktyň arasyndaky gyşarmany aýdyňlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Hasabatlar amatly formatda düzüldi. Bular her görkezijiniň ähmiýetini we girdejiniň emele gelmegine gatnaşmagynyň paýyny doly şekillendirýän tablisalar, grafikler, diagrammalar. Programma, görkeziş we ammar, iş amallaryna we müşderi hyzmatyna gözegçilik hilini ýokarlandyrmak ýaly häzirki zaman enjamlary bilen aňsatlyk bilen utgaşýar.