1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. işgärleri hasaba almak we gözegçilik
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 978
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

işgärleri hasaba almak we gözegçilik

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?işgärleri hasaba almak we gözegçilik - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

işgärleri hasaba almak we gözegçilik - Programmanyň skrinshoty - На русском

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

 • Hasapçylyk we işgärlere gözegçilik wideosy

Hasapçylyk we işgärlere gözegçilik wideosy - На русском

 • Hasapçylyk we işgärlere gözegçilik wideosy - На русском

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language
 • order

Işgärleriň buhgalteriýa gözegçiligi, öňdebaryjy hünärmenlerimiz tarapyndan işlenip düzülen USU Programma üpjünçiligi ulgamynda netijeli we tertipli amala aşyrylar. Işgärleriň buhgalter hasabatyna we gözegçiligine görä, islendik formatda we mazmunda resminamalaryň awtomatiki döredilmegini döreden USU Programma üpjünçiligi maglumatlar bazasynda bar bolan köpugurlylygy ulanmaly. Dolandyryş bilen işgärleri hasaba almak nukdaýnazaryndan, USU Programma üpjünçiligi ulgamy programmasynda gözegçilik prosesinde goşmaça mümkinçilikleri girizmek umydy size uly kömek edýär. Bar bolan işgärler ýurtdaky we dünýädäki krizis ýagdaýy bilen baglanyşykly işleriň uzak görnüşine geçirilenden soň işgärlerini ep-esli çalyşýarlar. Häzirki ýagdaý, kiçi we orta kärhanalaryň käbir görnüşlerine görä ýaşamak üçin mümkinçilik galdyrman, işewürligiň ähli gatlaklaryny agyrlaşdyrdy. Pandemiýa bilen baglanyşykly ýagdaý, ätiýaçlyk gaznasyny taýýarlamagy başaryp bilmedik kompaniýalaryň ykdysady çökgünligi nukdaýnazaryndan möhümdi, hemmeleriň pikiriçe kyn pursatdan halas bolmak ukyby. Iň köp gazanan kompaniýalar, ýaňy ösüşine başlan we ýurtda we dünýäde adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan halatynda maliýe ätiýaçlyklary bolmadyk täze gelenlerdi. Islegleri peselen we jemgyýete zerurlyk derejesi düýpgöter peselen telekeçileri goldamak baradaky syýasy tema, iş ugrunda esasy zerurlyk däl-de, bütin dünýäde ara alnyp maslahatlaşyldy. Şol sebäpli, çykalga tapmaga ünsi çykdajylary iň pes derejä çenli azaltmak we uzakdaky iş tertibine geçýän kompaniýalar düşdi. Köp kompaniýalar üçin bu nobat hakyky halas ediş boldy, sebäbi girdejililigi kesgitlemek, kärende tölegi we kommunal çykdajylary azaltmak, şeýle hem esasy çig mal önümçiligine görä islegi saklamak bilen iş kärdeşlerini tygşytlamak. Uzakdan işe geçmek, görünişi ýaly aňsat bolmady, sebäbi uzak iş tertibine geçen köp işçi, gönüden-göni iş jogapkärçiligini äsgermezlik edip, guramanyň derejesini hasam peseldip başlady. Kärhanalaryň ýolbaşçylary bu uly wakany äsgermezlik edip bilmediler we zatlary tertibe salmaga kömek etjek goşmaça funksiýany ösdürmek haýyşy bilen kompaniýamyza ýüz tutup başladylar. Kompaniýamyzyň işgärleri, müşderilere gözegçilik etmek we gözegçilik etmek üçin USU Programma üpjünçiligi ulgamynyň goşmaça işleýşini aýdyp biljek we köp sanly islegleri diňlän müşderilere üns berdiler. Gözegçilik işiniň esasy düzüm bölegine öwrülen aýratynlyklaryň belli bir sanawyny ýygnamak ýüze çykdy we ýörite çemeleşmäni we işlemegiň jikme-jik saýlanylmagyny talap edýän standart däl iş görnüşi bolan kompaniýalary göz öňünde tutmalydy. Işgärleriň buhgalteriýa we gözegçiligine başlamazdan ozal, iş gününe gözegçilik etmek we tertip-düzgüniň döredilmegi bilen gözegçilik ediljekdigini işgärlere habar bermeli. USU Programma üpjünçiligi bazasy, goşmaça mümkinçilikleriň köp toplumyna eýe bolup, iş şertlerinde zerur sagat sanyny ýerine ýetirmek umydy bilen gündelik işleriň berjaý edilmegine işjeň gözegçilik edip biler. Telekeçiler her bir işgäriň ekranyny aç-açan synlap bilerler we USU programma üpjünçiligi ulgamy programmasynda iş gününde kimiň we näme edýändigini görüp bilerler. Işgärleri hasaba almak we gözegçilik, alnan maglumatlary guramanyň ýolbaşçylary tarapyndan ýörite saýlanan howpsuz ýere yzygiderli boşatmak bilen amala aşyrylýar. Käbir adamlaryň biri-biri bilen eden işleri bilen deňeşdirilende, USU Programma bazasynda grafikleri netijeli we netijeli döredip bilersiňiz. Şeýlelik bilen, reňk kesgitlemesi boýunça, iş wezipelerine kimiň has yhlaslydygyny, iş wagtyny şahsy işlere bagyşlap, rahat işçä öwrülendigini hasaplamak mümkin. Diagrammada işgärleriň işjeň işini görkezýän ýaşyl ýygylygy görkezilýär. Sarylygyň bolmagy belli bir dynç almagy we iş akymynyň we dürli iş prosesleriniň haýal emele gelmegini görkezýär. Gyzyl reňk barada aýdylanda, şahsy wideolaryň, dürli oýunlaryň we beýleki kabul ederliksiz programmalaryň tomaşa hökmünde ulanylandygyny ynam bilen aýdyp bileris. Üns bermeli däl ýeke-täk reňk gyrmyzy reňk, diagrammada bolmagy günortanlyk naharyny görkezýär. Her gün bu tertibi gözden geçireniňizden soň, ähli işgärleriň gönüden-göni iş borçlaryny ýerine ýetirmek bilen nähili baglanyşýandyklaryna düşünip bilersiňiz. Şol sebäpli, nämäniň bolup geçýändigine düşünmek üçin ýeterlik esas taparsyňyz, işgärler bilen bikanun pul alýan adamlary köpçülikleýin işden aýyrýança, guramanyň ykdysady ýagdaýyny peseldýänçä söhbetdeşlik geçirip bilersiňiz. Şeýlelik bilen, uzak möhletleýin hyzmatdaşyňyz we kömekçiňiz boljak USU Programma üpjünçiliginiň häzirki zaman mümkinçiliklerinden peýdalanyp, guramada gözegçilik we tertip döredip bilersiňiz. Işgärleriň buhgalter hasabaty we gözegçiligi barada soraglaryňyz bar bolsa, telefon arkaly ýüze çykan islendik meseläni çözüp bilýän kömek üçin hemişe öňdebaryjy hünärmenlerimize ýüz tutup bilersiňiz. Gözegçilik işgärleriniň hasaba alnyşynyň we gözegçiliginiň dürli usullaryny ulanyp, ökde we jogapkär işgärlerden ybarat öz toparyňyzy döredip bilersiňiz. Islendik maliýe geçirimleri, hasabatyň we kassa kitaplaryny görüp bilýän, günüň başynda balansy düzedip bilýän kompaniýanyň direktorlarynyň hasabyna we gözegçiliginde bolar. Kompaniýanyň ýolbaşçylaryny e-poçta bilen poçta bilen islendik resminama akymy bilen üpjün edip bilersiňiz. USU-Soft maglumat bazasy alnan maglumatlary gaýtadan işleýär we kanunçylyk edaralarynyň web sahypasyna ýüklemek bilen çärýeklere salgyt we statistiki hasabatlary iberýän maglumatlary öndürýär. Işgärleriň ýazgylary we buhgalter hasabaty köp kärhanalara yzygiderli düzgünleşdirmäge we maliýe goldawyna mätäç bolan her tarapdan kyn döwri başdan geçirmäge kömek edýär. USU Programma üpjünçiligi ulgam programmasyny döredijiler, kömek soraýan islendik formatda we göwrümli kompaniýalarda işgärleri hasaba almak we gözegçilik etmek üçin mümkinçilikler döredýärler. Mugt programma üpjünçiliginiň özboluşlylygy, hünärmenleriň kömegi bolmazdan işlemek nukdaýnazaryndan düşnükli ýönekeý konfigurasiýasynda ýerleşýär we USU Programma bazasy işde iň çylşyrymly prosesleri amala aşyrýan köptaraply mümkinçilikleri bilen geň galdyrýar. USU Programma üpjünçiligi programmasynda bir sazlama bar, gyssagly isleg ýüze çykan halatynda öz islegiňize görä dürli opsiýalary işletmek we öçürmek üçin bellik gutularyny goşup düzedip bolýar. Köp kompaniýalar, işleriniň derejesine garamazdan, soňraky ýokary hilli we täsirli resminama akymy üçin goşmaça gözegçilik we gözegçilik mümkinçilikleri bolan IMS bazasyny döretmek isleýärler. Uzakdaky işe geçmek bilen, işgärleriň biri-biri bilen aragatnaşyk saklamagyna kömek edýän USU Programma üpjünçiligi ulgam programmasynda toparyňyzyň işiniň ähli esaslary üýtgeýär. Kompaniýaňyzy hasaba alýan USU Programma üpjünçiligi ulgamyny satyn almak bilen, işgärleriň ýazgylaryny ýöredip, ýerine ýetirilen işleriň hiline we gündelik işine gözegçilik edip bilersiňiz.

Programmada, edara görnüşli taraplar üçin bank maglumatlary bilen öz şahsy müşderi binýadyňyzy döredip bilersiňiz. Karz berijiler we bergidarlar görnüşinde bergiler üçin karzyň mukdaryny tassyklamak üçin resminamalar düzüp başlaýarsyňyz. Dürli formatlar we maksatlar baradaky şertnamalar, zerur bolanda ulanyş möhletiniň uzaldylmagy bilen mugt programma üpjünçiliginde döredilip bilner. Nagt däl we nagt däl serişdeler dolandyryşyň ýakyn gözegçiligi astynda harçlanýar.

Programmada, gönüden-göni iş beýanynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek we hasaba almak üçin işgärleriň ýazgylaryny saklaýarsyňyz. Ammardaky we jaýdaky mukdar boýunça harytlaryň ýerleşiş atlaryny kesgitlemäge kömek edýän inwentar prosesi bar. Import amalyny ulanyp, galan zatlary geçirenden soň täze maglumatlar bazasynda resminamalary çalt döredip bilersiňiz. Maglumat bazasynda resminamalary öndürip başlamazdan ozal bar bolan işgärler üçin giriş we parol görnüşinde şahsy giriş almaly. Simpleönekeý we düşnükli konfigurasiýa eýe bolup, hünärmenleriň kömegi bolmazdan işlemegi öwrenip bilersiňiz. Ulanyjylar yzygiderli müşderileriň düşewüntliligi barada hasabat görnüşinde zerur iş akymyny döredip bilerler.

Maglumat bazasynyň synag demo wersiýasy esasy mugt programma üpjünçiligini satyn almazdan ozal işleýşini çalt öwrenmäge kömek edýär. Islendik aralykda işlenip düzülen ykjam programma işgärleriň ýazgylaryny ýöretmäge we gönüden-göni borçlarynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmäge kömek edýär.

Dürli formatdaky habarlar, gözegçilik hökmünde işgärleriň hasaba alnyşy barada müşderilere doly habar berýär.

Awtomatiki jaň bar, onuň kömegi bilen kompaniýanyň adyndan müşderilere hasabat we gözegçilik üçin müşderilere habar bermek mümkin.

Specialörite terminallar şäheriň içinde amatly ýerde ýerleşýän dürli pul serişdelerini kabul edip biler. Bazanyň dizaýny şeýle döwrebap stilde işlenip düzüldi we mugt programma üpjünçiligini satyn almak isleýänleriň köpüsini özüne çekmäge kömek edýär. Typazmagyň tizligini ýokarlandyrmak üçin kursory gözleg motoryna ýerleşdirmäge kömek edýär. Her bir işgäriň gönüden-göni iş jogapkärçiligine bolan garaýşyny kesgitlemek bilen monitory görüp bilersiňiz. Işgärleriň arasyndaky akademiki görkezijileri we öndürijilik derejesini deňeşdirmek maglumatlar bazasynda aýratyn işlemäge mümkinçilik berer. Işgärleriň iş derejesini kesgitlemek üçin işgärler üçin grafikanyň, diagrammalaryň we tablisalaryň başga meýilnamasy döredilip bilner.

Daş görnüşi tanamagyň aýratyn bir funksiýasy bar, bu binanyň girelgesinde gelýänleriň baş harplaryny tanamaga mümkinçilik berer.

Iş çärelerini ýerine ýetireniňizde, syzmak ýa-da adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan ýagdaýynda alnan maglumatlary aýrylýan diske ýükläp başlaýarsyňyz. Programma, häzirki zaman gözegçilik mümkinçiliklerine eýe bolan işgärleri hasaba almak we gözegçilik bilen baglanyşykly islendik soraga düşünmäge kömek edýär. Aýlyk haklary üçin ulanyjylar beýannama laýyklykda goşmaça bonuslaryň toplanmagy bilen ýörite hasaplap bilerler. Direktorlar işgärlerden işgärleriň öndürijiligi we müşderi hyzmatynyň hili barada pikirler bilen müşderilerden habar alýarlar.