1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. hasaba alyş we iş wagtynyň dowamlylygy
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 721
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

hasaba alyş we iş wagtynyň dowamlylygy

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?hasaba alyş we iş wagtynyň dowamlylygy - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

hasaba alyş we iş wagtynyň dowamlylygy - Programmanyň skrinshoty - На русском

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

 • Hasaplaşygyň wideosy we iş wagtynyň dowamlylygy

Hasaplaşygyň wideosy we iş wagtynyň dowamlylygy - На русском

 • Hasaplaşygyň wideosy we iş wagtynyň dowamlylygy - На русском

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language
 • order

Işgärleriň buhgalteriýa we iş wagtynyň dowamlylygy zähmet hakyny hasaplamagyň, netijeliligiň, öndürijiligiň bahalandyrylmagynyň esasy ölçegi bolup durýan şeýle iş bar. Şeýlelik bilen, dolandyryjylar çalşygyň başyny we soňuny düzetmek, ýöriteleşdirilen blankalary doldurmak üçin mehanizm döredýärler, ýöne telekomunikasiýa barada aýdylanda gözegçilik kynçylyklary ýüze çykýar. Zähmet şertnamasyna laýyklykda ýokarlandyrylan töleg bilen tölenmeli iş wagtynyň dowamlylygy we iş wagtyndan artyk dowamlylygy üçin belli bir standart bar. Hünärmen, öýden ýa-da başga bir obýektden uzakda işleri ýerine ýetireninde, günüň dowamynda näme edýändigini we wezipeleriň gowy ýerine ýetirilendigini barlamak mümkin däl, sebäbi häzirki zaman tehnologiýalary kömek edýär. Mugt buhgalter hasabaty bilen, ähli amallar elektron görnüşinde bolup geçýär we olaryň käbiri, mugt programma üpjünçiligini ulanmagyň mümkinçiliklerini giňeldýän interneti ulanýar, ony işiň ähli ugurlarynda ulanýar. Maýa goýumlarynyň has çalt öwezini dolmagy we girdejisi has ýokary bolmagy üçin awtomatizasiýa toplumlaýyn çemeleşmegi üpjün edip biljek ösüşlere üns bermegiňizi maslahat berýäris.

USU Programma üpjünçiligi hünärmenleri, häzirki zerurlyklara düşünmäge mümkinçilik berýän köp ýyl bäri dürli iş ugurlarynda programma üpjünçiligini döredýärler. USU Programma üpjünçiligi ulgamynyň ösen platformasy, taslama döretmegiň esasyna öwrülýär, sebäbi interfeýsiň mazmunyny sazlamaga mümkinçilik berýär, kompaniýanyňyza laýyk gelýän özboluşly funksiýany döredýär. Adaty iş wagtynyň gurluşyny we ritmini üýtgetmäge mejbur edýän gutujykly çözgüt almarsyňyz, bu bolsa täze gural bilen uýgunlaşmak üçin wagt ýitirmeli bolmaz. Programma, ilkinji gezek şeýle çözgüt bilen ýüzbe-ýüz bolsalar-da, ulanyjylar üçin gysga okuw döwri bar. Hünärmenlerimiz esasy ýörelgeleri, artykmaçlyklary we wariantlary birnäçe sagadyň dowamynda düşündirýärler. Algoritmler ýerine ýetiriş tapgyryndan soň derrew döredilýär, işleriň nuanslaryny, telekeçileriň we işgärleriň zerurlyklaryny göz öňünde tutup, bellenilen düzgünlerden sowulman, ýalňyşlyklary azaldyp, işleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berer. Iş wagtyny hasaba almak içerki meýilnama ýa-da beýleki parametrlere laýyklykda awtomatiki usulda amala aşyrylýar.

USU Programma üpjünçiliginiň mugt konfigurasiýasynyň mümkinçilikleri, işleriň dowamlylygyna, işgäriň üýtgemegine gözegçilik etmek bilen çäklenmeýär. Döwrebap maglumat bazalaryny, aragatnaşyklary, resminamalary üpjün edip, ähli ulanyjylar üçin baglanyşyk bolýar. Her bir hünärmen, iş wagtynyň borçlaryny ýerine ýetirýän aýratyn ýer alýar, bu ýerde tablisalaryň amatly tertibini we wizual dizaýny düzüp biler. Hasaplaşyk we iş wagtynyň dowamlylygy üçin kompýuterlerde ofis we uzakdaky işçiler we goşmaça gurlan yzarlaýyş moduly ulanylýar. Şol bir wagtyň özünde bölüm müdiri ýa-da müdir, taýýar statistika ýa-da işgärleriň alyp barýan işleri, şol sanda ýerine ýetirilen iş wagtlary ýaly ähli maglumatlary görkezýän hasabat alýar. Hasap ulgamy, wizual, reňkli grafik emele getirýän işjeňlik we işsizlik döwürlerini yzarlaýar. Ösüşimizi buhgalteriýa çekmek, ähli meselelerde ygtybarly kömekçi almak diýmekdir.

Müşderiniň islegleri üçin programmany özleşdirmek ukyby, dürli amallary awtomatlaşdyrmak boýunça iň oňat warianty edýär.

Müşderilerimize interfeýsdäki opsiýalar toplumyny üýtgetmek arkaly ýerine ýetirilýän funksional mazmuny saýlamaga mümkinçilik berýäris. Menýunyň lakoniki gurluşy programmany az wagtyň içinde özleşdirmäge we gündelik işde kynçylyk çekmezlige mümkinçilik berýär. Işgärleriň brifingi uzak formatda bolup geçýär we göni manyda birnäçe sagat gerek bolýar, soň amaly tanyşlygyň gysga tapgyry başlaýar.

Programma üpjünçiliginiň bahasy saýlanan funksional mazmun bilen kadalaşdyrylýar we zerur bolanda doldurylyp bilner.

Her bir iş prosesi üçin hereketleriň belli bir algoritmi düzülýär, bu bolsa olary wagtynda we arz-şikaýatsyz tamamlamaga mümkinçilik berer. Hünärmen çalşygynyň dowamlylygy, hasaba alyş bölüminiň mundan beýläkki işlerini ýeňilleşdirip, elektron journalurnalda awtomatiki hasaba alynýar we görkezilýär. Islendik çylşyrymlylygyň elektron formulalaryny ulanmak sebäpli zähmet hakyny, salgytlary, hyzmatlaryň we harytlaryň bahasyny hasaplamak has çalt bolýar. Uzakdaky işçileriň işini maksatnama hasaba almak, hereketleri, amaly arzalary, resminamalary yzygiderli hasaba almak esasynda amala aşyrylýar. Işgärleriň monitorlaryna yzygiderli gözegçilik etmegiň zerurlygy ýok, gerekli döwür üçin skrinshot açyp bilersiňiz, ol her minutda döredilýär. Taýýar hasabatlarda görkezilen analitikler we statistika meýilnamanyň ýerine ýetirilişindäki häzirki ösüşe baha bermäge we zerur bolsa üýtgetmeleri girizmäge kömek edýär.

USU Programma üpjünçiligine gözegçiligi tabşyrýan ýolbaşçylar hyzmatdaşlygy giňeltmek, hyzmatdaşlary, müşderileri tapmak ýaly ugurlara has köp güýç sarp edip bilerler.

Diňe maglumatlar bazasynda hasaba alnanlar, her gezek girenlerinde parol girizip, şahsyýetini kesgitlemek üçin giriş ulanyp, programmany ulanyp bilerler. Apparat problemalaryny aradan aýyrmagyň usuly ýok, ýöne ýygy-ýygydan ätiýaçlyk maglumatlaryňyzy dikeltmäge kömek edýär.

Programmany durmuşa geçirmek üçin ýörite ulgam parametrleri bolmazdan ýönekeý, hyzmat edip boljak kompýuterler gerek. Hawa, dogry eşitdiňiz, kompýuterden başga zat gurmak ýa-da satyn almak zerurlygy ýok. Hasaplaşyk we iş wagtynyň dowamlylygy zerur we zerur iş. USU Programma üpjünçiligi buhgalteriýa programmasyny ulanyp, işgärleriňize we iş wagtynyň wezipelerine elmydama ynanarsyňyz.