1. USU
  2.  ›› 
  3. ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ |
  4.  ›› 
  5. ଖୋଏଲୋ ରୋମାନ୍ | - ମୁଖ୍ୟ ବିକାଶକାରୀ | ଡାଟାବେସ୍ ସ୍ଥପତି ସଫ୍ଟୱେର୍ ର ଅନୁବାଦକ |

ଖୋଏଲୋ ରୋମାନ୍ |

ବିଶେଷତା ମୁଖ୍ୟ ବିକାଶକାରୀ | ଡାଟାବେସ୍ ସ୍ଥପତି ସଫ୍ଟୱେର୍ ର ଅନୁବାଦକ |
ଶିକ୍ଷା University of Bath (Great Britain)
ସଫଳତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ-ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୋଚ୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ, ଗୁଗୁଲ୍ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ରୋବୋଟିକ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜେତା ଦଳର ପରାମର୍ଶଦାତା |
ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା |
କାମ ଆରମ୍ଭ 2015-11-02
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକ |