1. USU
 2.  ›› 
 3. ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ |
 4.  ›› 
 5. ଆଟେଲିରର ହିସାବର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |
ମୂଲ୍ୟାୟନ: 4.9. ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା: 604
rating
ଦେଶଗୁଡିକ |: ସମସ୍ତ
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ: Windows, Android, macOS
ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ |: USU Software
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

ଆଟେଲିରର ହିସାବର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

 • କପିରାଇଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତର ଅନନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
  କପିରାଇଟ୍ |

  କପିରାଇଟ୍ |
 • ଆମେ ଏକ ପରୀକ୍ଷିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରକାଶକ | ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଡେମୋ ଭର୍ସନ୍ ଚଲାଇବାବେଳେ ଏହା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ |
  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |

  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |
 • ଆମେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ world ର ସଂଗଠନଗୁଡିକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ | ଆମର କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାର୍କ ଅଛି |
  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ

  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ


ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?ଆଟେଲିରର ହିସାବର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ | - ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ |

ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରି ଆଟେଲିରେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତଦାରଖ ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ଆଜିକାଲି, ସେଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷାକ ଅଛି ଯାହା ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ରୁ କିଣାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ଅର୍ଡର ହୋଇପାରିବ, ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ସେଗୁଡିକୁ କଷ୍ଟମ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି | ଆଟେଲିର୍ ସେବାଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକ any ଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଚାହିଦା | ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ବାର୍ଷିକ ବିକାଶ 15% ରୁ ଅଧିକ ଅଟେ | ଜଣେ ଟେଲର, ସିମଷ୍ଟ୍ରେସ୍, କିମ୍ବା କେବଳ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ସିଲେଇ ବ୍ୟବସାୟର ନ୍ୟୁଆନ୍ସରେ ଭଲଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଏକ ଆଟେଲିର୍ ଖୋଲିପାରନ୍ତି | ଯଦି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କିପରି ସିଲେଇ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହବିକୁ ଏକ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ଆଟେଲିର୍ ର ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ | ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ believe ାସ କରନ୍ତି ଯେ ଟେଲରିଂ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଏକ କଳା ଯାହାକି ତୁମର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ତଥାପି, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ସୃଜନଶୀଳ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆଟେଲିରର ହିସାବର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନଦଣ୍ଡ! ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆମର ସେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି | USU ସ୍ specialized ତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେୟାରର ବିକାଶରେ ନିୟୋଜିତ ଅଟେ ଯାହା ଆଟେଲିରେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତାକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କ restr ଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ସଂସ୍ଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଏକ ବୃହତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉ - ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଉପଯୋଗୀ |

ଏକ ଆଟେଲିର୍ ର କାର୍ଯ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଅଛି | ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତରେ ଟେଲର୍ ଦୋକାନ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଚତୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି | ତୁମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ, ତୁମକୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିନିଯୋଗର ପରିମାଣ ଗଣିବାକୁ ପଡିବ | ଏକ ଆଟେଲିରେ କାମ କରିବା ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଆର୍ଥିକ ଗଣନା ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଯାହା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ | USU ରେ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସେଟିଂ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ - ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା, ଦେୟ ପଦ୍ଧତି, ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଆଇଟମ୍ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ତୁମର ଆଟେଲିର୍ ସହିତ ଜଡିତ ଆର୍ଥିକ, ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସୁବିଧାଜନକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କରେ | କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଅର୍ଡରଗୁଡିକର ଗୁଣାତ୍ମକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା ଗ୍ରାହକ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଗଣନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ |

USU ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ SMS- ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ମେଲିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ SMS- ବିଜ୍ଞପ୍ତି | ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ, ଆଟେଲିର୍ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନର ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ | ଏହି ଆପ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୃଥକ ଅଧିକାର ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବ | ସ୍ autom ତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରେ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ସରଳ କରିଥାଏ | ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମର କ୍ରମାଗତ ଅଦ୍ୟତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହେତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର କ ques ଶଳ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ | ଆପ୍ ସଜାଡିବାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ କରିବୁ | USU ର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଭୁଲିଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବ |

ନିମ୍ନରେ ଏହାର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି | ବିକଶିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ର ସଂରଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକା ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ |

ଆଟେଲିରେ ଥିବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡାଟାବେସରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ |

ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କ୍ଷମତା |

ବିଜ୍ଞାପନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |

ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବ୍ଟାଇଟ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇପାରିବ |

 • ଆଟେଲିର୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭିଡିଓ |

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସରଳୀକରଣ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଦିନକୁ ଦିନ ବ increases ିଥାଏ |

ଏକ ସରଳୀକୃତ ଆପ୍ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୁ understand ିପାରନ୍ତି |

ମନି ଫୋଲ୍ଡର ହେତୁ, ଆପଣ ସହଜରେ ଆଟେଲିରର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ |

ତୁମର ମାର୍କେଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି |

ଉଭୟ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଯେକ employee ଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସୁବିଧାଜନକ ବ୍ୟବହାର |

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ |

SMS ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଯୋଗ |


ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ଭାଷା ଚୟନ କରିପାରିବେ |

Choose language

ଅର୍ଡର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା |

ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ସରଳ ସୂଚନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା |

ଏକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରୟୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ବିକଶିତ ହୋଇଛି |

ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ସମୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ |

ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରେ |

ପ୍ରୟୋଗର ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ଏକ ଷ୍ଟୁଡିଓର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

 • order

ଆଟେଲିରର ହିସାବର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

ଏହାକୁ ଉଭୟ ଏକ ଛୋଟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏକ ବୃହତ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |

କ୍ରେତା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେକ Any ଣସି ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ ହୋଇ ଇତିହାସରେ ଗଚ୍ଛିତ |

ଆବଶ୍ୟକ ଫର୍ମ ଏବଂ କେସ୍ ଗଠନର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଉପରେ ସୁବିଧା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |

USU ସୂଚନାର ଉତ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ |

ମେଲିଂ ଫୋଲ୍ଡରରେ ଆପଣ ଇ-ମେଲ୍, SMS, Viber, ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପଠାଇବାର ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ |

ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏବଂ ନୂତନ ଅର୍ଡର ବଣ୍ଟନ କରିବାର କ୍ଷମତା |

ଇଚ୍ଛାକୃତ ଉତ୍ପାଦ ବାଛିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଛବି ଯୋଗ କରିପାରିବେ |

କମ୍ପାନୀକୁ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ନେବା |