1. USU
 2.  ›› 
 3. ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ |
 4.  ›› 
 5. ଆଟେଲିର୍ ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ |
ମୂଲ୍ୟାୟନ: 4.9. ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା: 248
rating
ଦେଶଗୁଡିକ |: ସମସ୍ତ
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ: Windows, Android, macOS
ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ |: USU Software
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

ଆଟେଲିର୍ ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ |

 • କପିରାଇଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତର ଅନନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
  କପିରାଇଟ୍ |

  କପିରାଇଟ୍ |
 • ଆମେ ଏକ ପରୀକ୍ଷିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରକାଶକ | ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଡେମୋ ଭର୍ସନ୍ ଚଲାଇବାବେଳେ ଏହା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ |
  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |

  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |
 • ଆମେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ world ର ସଂଗଠନଗୁଡିକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ | ଆମର କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାର୍କ ଅଛି |
  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ

  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ


ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?ଆଟେଲିର୍ ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ | - ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ |

ଏକ ଟେଲର୍ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଆଟେଲିର୍ ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ | ବଜାର ଦ୍ offered ାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ବୁ understand ିବା ପାଇଁ, ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆପଣ ବାଛିଥିବା ସଫ୍ଟୱେୟାରଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଟେଲିରର ବିକାଶ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ, ନକାରାତ୍ମକ କିମ୍ବା ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ | ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଉନ୍ନତ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟେଲିର୍ ବ୍ୟବସାୟ, ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସରଳ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଏକ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଗଠନ 'ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍' ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଏହାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ | ସେହି ସମୟରେ, ଉପଭୋକ୍ତା ଶୀଘ୍ର ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉତ୍ପାଦକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି | ସଫ୍ଟୱେର୍ ଠିକ୍ ଯାହା ତୁମେ ତୁମର ଆଟେଲିର୍ ପାଇଁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତାହା ବୁ To ିବା ପାଇଁ, USU ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଣିଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମାଗଣାରେ ଏକ ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ |

ଯଦି ଆପଣ ଆଟେଲିର୍ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି | ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଆବଶ୍ୟକତା ସର୍ବଦା ସମାନ | ତେଣୁ, ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ | 'USU' ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଭରିବା ଯୋଗାଇଥାଏ | ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଷ୍ଟ୍ରକଚରାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ | ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ, ପରିଶ୍ରମୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ knows ଜାଣନ୍ତି | ଉପଯୋଗୀ ଲାଗୁଛି, ନୁହେଁ କି? ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସରେ ସବୁକିଛି ଦେଖିବେ, ଫଳାଫଳ ଆପଣ ଆଶା କରିଥିବା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେବ | ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଟେଲିରର ସମସ୍ତ ଗଠନମୂଳକ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ | ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଜନକ ବିକଳ୍ପ ଯାହା ତୁମ ସଂସ୍ଥାର ବହୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ବର୍ତ୍ତମାନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯୋଗୁଁ କେହି କାମରୁ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଟେଲିର୍କୁ ଡ୍ରାଗ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି |

ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବ୍ଟାଇଟ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇପାରିବ |

 • ଆଟେଲିର୍ ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଭିଡିଓ |

ଆଟେଲିର୍ ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ | ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଗଣନା ହେତୁ ଉତ୍ପାଦନର ନୂତନ ଗତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଯାହା ସଫ୍ଟୱେର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରେ | ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧତାରେ ଆପଣ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି | ଏହା ତୁମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲ in େଇରେ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ପ୍ରକାରର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚଳାଉଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ କରିପାରିବେ | ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାରରେ ମାରିବା ସହିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହିତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ chance ଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ | ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ହ୍ୟାକିଂ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବୁ omp ାମଣା କରିନଥିଲେ |

ଆମେ ଆଟେଲିର୍ ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ | ତେଣୁ, ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ବିକଶିତ ହୋଇଛି | ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାରର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉତ୍ପାଦ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଏକ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଛି | ଏହି ସମୟରେ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ | ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ | ତଥାପି, ଏହା କହିବା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆଟେଲିର୍ ପାଇଁ ଆମର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ |


ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ଭାଷା ଚୟନ କରିପାରିବେ |

Choose language

ଆପଣ ତଥ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତା ନଷ୍ଟ ନକରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଯଦିଓ ତଥ୍ୟର ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଟେ | ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କାମ ଆଉ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେବ ନାହିଁ | ଏହି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରି, ଆପଣ ନିଗମର ଗଠନମୂଳକ ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକକ ସୂଚନା ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ | ଏହା ଏକ ନି do ସନ୍ଦେହ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଆମର ଉନ୍ନତ ସିଷ୍ଟମ୍ ତୁମର କର୍ପୋରେଟ୍ ଲୋଗୋ ବିଜ୍ଞାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟେଲର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ | ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଅଛି | ତୁମର ଉତ୍ପାଦିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭାବରେ ତୁମେ କେବଳ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟବସାୟ ଲୋଗୋ ରଖ | ଅବଶ୍ୟ, ଆପଣ ସମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ହେଡର୍ କିମ୍ବା ଫୁଟର୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ଏହା ସହିତ, ପ୍ରାୟ ଯେକ any ଣସି ସୂଚନା ସାମଗ୍ରୀର ସେଟ୍ ଫୁଟର୍ ସହିତ ଯୋଡିହେବ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ଏକ କମ୍ପାନୀ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ |

ସଫ୍ଟୱେର୍ ତିନୋଟି ଟ୍ୟାବ୍ ସହିତ ଏକ ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ମେନୁରେ ନିର୍ମିତ | ଏହି ଟ୍ୟାବଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ଆମେ ମଡ୍ୟୁଲ୍, ରେଫରେନ୍ସ ବହି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟଗୁଡିକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛୁ | ଏହି ଗଠନମୂଳକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଉପଭୋକ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ହଜିଯିବେ ନାହିଁ | ଆଟେଲିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଏବଂ ବୁ understand ାମଣା | ଆଟେଲିର୍ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନକୁ ନିଅନ୍ତୁ | ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ USU କମ୍ପାନୀରୁ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉତ୍ପାଦ ଅଟେ ତେବେ କ the ଣସି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କ ନିଗମ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ |

 • order

ଆଟେଲିର୍ ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ |

ଯଦି ଆପଣ ଆମର ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କ୍ଷତି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ | ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ orders ଣସି ଅର୍ଡର ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି କପଡା ବାହାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ | ଆମର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ your ହୋଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶଦାତା ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି | ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଜିନିଷ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ସୂଚନା ପ୍ରବାହକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ | ଆମର ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାପନର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧାଜନକ ଅଟେ | ମାର୍କେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ | ବହୁତ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସଫଳତା ଯାହା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିବାକୁ ଦେଇଥାଏ |