Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. CRM ulgamynda derňew
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 98
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

CRM ulgamynda derňew

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?CRM ulgamynda derňew

На русском:

CRM ulgamynda derňew
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

CRM ulgamyndaky derňew dogry we ýalňyşsyz geçirilmelidir. Tejribeli programmistler tarapyndan döredilen programma üpjünçiligini satyn alsaňyz we işe girizseňiz, bu netijä ýetip bilersiňiz. Univershliumumy hasapçylyk ulgamy, ýokary hilli programma üpjünçiligini döredýän we satýan guramadyr. Bäsdeşleriňizden ep-esli artykmaçlyk gazanmak üçin programma üpjünçiligimiz bilen CRM derňewine gatnaşyň. Islendik ruhany amallaryny aňsatlyk bilen ýeňip geçmek, ajaýyp ýerine ýetirmek üçin ajaýyp mümkinçilik bar. Analizlerden başga-da, häzirki formatda başga-da köp hereketleri amala aşyrmak mümkin bolar. Programma üpjünçiligi şol bir wagtyň özünde özboluşly we köp taraply. Köp basgançakly re modeiminiň bolmagy sebäpli köp hereketleri paralel ýerine ýetirip bilýär. Programma üpjünçiligi, mümkin boldugyça ýokary bolan maliýe çeşmeleriniň girdejili maýa goýumydyr.

Ulanylyşynyň CRM ulgamlarynyň seljermesi programma üpjünçiliginiň meseleleriň näderejede oňat çözülýändigine düşünmäge mümkinçilik berýär. USU programma üpjünçiligi, ýokary hilli islendik ofis amallaryny ýerine ýetirip, netijeli işlemäge mümkinçilik berýär. Funksiýa modullary, aýdylýan elektron önümiň arhitekturasy üçin esas bolup hyzmat edýär. Karzy netijeli dolandyrmak we göwrümini kem-kemden azaltmak mümkin bolar. Bu CRM ulgamyny diňe derňew üçin däl-de ulanyp bilersiňiz. Işgärler goşmaça zähmet çykdajylary bolmazdan ofis jaýlaryna girip biler ýaly giriş kartalaryny döretmek mümkin bolýar. Sagatda oturjak adamy saklamagyň zerurlygy ýok. Karzy gözegçilikde saklamak we tölemek hem CRM derňew ulgamyny ulanmagyň wezipelerinden biridir. Bu çylşyrymly önüm kömege geler we kompaniýa berginiň mukdaryny ep-esli azaltmaga mümkinçilik berer.

CRM ulgamynda derňewi ulanmak programmasy, islendik hakyky ofis işini ýerine ýetirip, ajaýyp takyklyk bilen işlemäge mümkinçilik berýär. Elektron önümiň köp taraplylygy ony islendik işde diýen ýaly ulanmak üçin amatly edýär. Programma üpjünçiligini diňe kompaniýanyň zerurlyklaryna düzmek we ondan ep-esli peýdany almak üçin ulanmak ýeterlikdir. USU-dan giňişleýin çözgüt gurup, derňewiňizi ussatlyk bilen ýerine ýetiriň. Bahasy we hili taýdan iň berk kriteriýalara laýyk geler, sebäbi arzan baha we köp sanly funksiýa, oňat dizaýn bilen bilelikde bu önümi hakykatdanam özboluşly satyn alma edýär. CRM derňewi, satyn alýan firma has gowy hyzmat gurmaga kömek eder we şeýlelik bilen müşderileriň öňünde işewürlik abraýynyň ýokary derejesini üpjün eder.

CRM ulgamynda derňewi ulanmak çalt üstünlik gazanmaga mümkinçilik berýär, sebäbi zerur kämilleşdirmeler elmydama mümkin bolar. Köpugurly re modeim bu programma üpjünçiligi tarapyndan üpjün edilýän ýeke-täk aýratynlyk däl. Mugt tomaşaçylara gözegçilik etmek we munuň üçin iň amatly usul bilen ýük ýerleşdirmek mümkin bolar. Ammarlar ýerleşdirilende iň amatly we tygşytly amala aşyryljak ammarlarda-da şol bir wezipe göz öňünde tutulýar. Esasy garşydaşlaryndan çalt geçmek üçin CRM ulgamynda derňewi ulanyň. Programma üpjünçiligi, hatda bu resminama resminamalaryny awtomatiki ýerine ýetirip, aýlyk haklary bilen işlemäge ukyply. Şeýle çäreler buhgalteriýa bölümini düşürer we işgärlere möhüm meselelere has köp wagt sarp etmäge mümkinçilik berer. Işleriň döredijilik görnüşi işgärler üçin elýeterli bolar we programma üpjünçiligi jogapkärçilik ugrundaky iň çylşyrymly işleri öz üstüne alar.

CRM ulgamynda derňewiň ulanylmagy, hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak üçin dogry dolandyryş kararlaryny çalt kabul etmäge mümkinçilik berýär. Ulanyjy üçin amatly interfeýs bu elektron önümiň tarapdary. Mundan başga-da, synag wersiýasyny ulanyp, düýbünden mugt synap bilersiňiz. CRM ulgamynda derňewiň ulanylmagy önümimize mahsusdyr. USU-dan alnan toplum, alyjynyň kompaniýasynyň isleglerini doly kanagatlandyrmak üçin iň amatly önüme öwrülýär. Goşmaça görnüşli programma üpjünçiligini satyn almak üçin maliýe çeşmelerini sarp etmegiň zerurlygyny aradan aýyrýar. Bu kärhananyň geljekdäki işlerine gaty oňyn täsir edýär. Elektron önümi özleşdirmek meselelerini çalt çözmek üçin açylan görkezmeler işjeňleşdirilýär. CRM ulgamynda derňewiň ulanylmagy netijesinde kompaniýa telekeçilik işiniň iň üstünlikli obýektine öwrüler we býudjet girdejileriniň mukdaryny ep-esli artdyryp biler. Bu, adamlaryň ýokary hilli hyzmatyň gadyryny bilip, ýene-de siziň bilen habarlaşjakdygy sebäpli bolup geçer, köpüsi hatda kärdeşlerini, dostlaryny we garyndaşlaryny hem getirer.

USU-dan CRM ulgamynda derňewi ulanmak üçin programma üpjünçiligi öwrenmek aňsat we ýokary kompýuter sowatlylygy parametrleri bolmadyk ýagdaýynda hem ulanylyp bilner.

Kompaniýamyzyň topary elmydama demokratik nyrh syýasatyna eýerýär we şonuň üçin sarp edijiler üçin dostlukly bolýar we baha sanawlary ýeterlik derejede düzülýär.

CRM derňewlerini ulanmak üçin ulgamyň çäginde giriş we parol maglumat bloklaryny ygtybarly goramaga mümkinçilik berýär. Döwrebap we gizlin formatdaky ähli maglumatlar degişli arassalama derejesi bolmadyklar üçin elýeterli bolar.

Customörite çözgütleriň işlenip düzülmegi, alhliumumy Hasap Ulgamynyň programma üpjünçiligi bilen hödürleýän wariantlaryndan biridir. Elbetde, aýratyn gowulaşdyrmak isleseňiz goşmaça tölemeli bolarsyňyz.

CRM-iň ulanylyşyny seljermek, kompaniýanyň nämäni gowulandyrmalydygyna düşünmäge mümkinçilik berer we şeýlelik bilen sargytlaryň akymyny artdyrmak mümkinçiligini üpjün eder.

Bu programma birleşdirilen elektron journalurnal, gatnaşyjylary awtomatiki usulda dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Ulanylyşy sebäpli, ýol görkezijileriniň nämedigine düşünmek we optimizirlemegiň nämä gerekdigini kesgitlemek mümkin bolar.

CRM ulgamynda analizleriň ulanylmagy bu önüm üçin ýeke-täk mümkinçilik däl. Şeýle hem, logotipi kompaniýanyň döredýän we kontragentler bilen aragatnaşyk saklamak üçin ulanýan resminamalaryna fon hökmünde ýerleşdirip biler.

Resminamalar kagyz we elektron görnüşinde ulanylyp bilner. Şol bir wagtyň özünde islendik görnüşi çap edip, elektron görnüşinde ýatda saklap, bulut ammaryna iberip ýa-da diňe arhiwläp bilersiňiz.

CRM derňewini ulanyp ulgamyň çäginde arhiwlemek we ätiýaçlyk nusgasyny döretmek prosesi maglumat bloklaryny tygşytlamaga we şol bir wagtyň özünde wagt ýitirmezlige mümkinçilik berýär. Hatda elektron önümini özüňizem programma edip bilersiňiz, we iş çeşmelerini çekmezden ofis işlerini ýerine ýetirer. Işgärler ünsüni sowmaly bolmazlar, bu olaryň iş netijeliliginiň ep-esli ýokarlanjakdygyny aňladýar.

CRM ulgam derňewini ulanmak arkaly siziň kompaniýaňyz bazara ýolbaşçylyk edip biler we öz ygtyýarynda beýle çylşyrymly bolmadyk garşydaşlaryndan boşlugy yzygiderli artdyryp biler.

CRM ulgamynyň içindäki derňewi ulanmak, hödürlenýän hyzmatlaryň we harytlaryň hilini ep-esli ýokarlandyryp biler we şeýlelik bilen sarp edijileri has köp inwentar satyn almaga itergi berip biler.