1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Goüklere gözegçilik
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 687
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: Iş awtomatizasiýasy

Goüklere gözegçilik

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?

Programma bilen tanyşmak isleseňiz, iň çalt usul ilki bilen doly wideo tomaşa etmek, soňra mugt demo wersiýasyny göçürip almak we özi bilen işlemekdir. Zerur bolsa, tehniki goldawdan prezentasiýa soraň ýa-da görkezmeleri okaň.Goüklere gözegçilik - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Goüklere gözegçilik - Programmanyň skrinshoty - На русском

Controlüklere gözegçilik söwda we transport kompaniýalarynda işleriň iň möhüm ugrydyr. Recentlyakyn wagta çenli dogry gözegçilik ýokdy we sürüjiler daşalýan harytlaryň howpsuzlygy üçin doly jogapkärçilik çekýärdiler. Theolda ýükler ýitirilen bolsa, zaýalanan bolsa, kompaniýalar çykdajylary ätiýaçlandyryş arkaly öwezini dolmaga synanyşdylar we iň jogapkärçiliksiz kompaniýalar bergini diňe sürüjilere asdylar. Häzirki wagtda ýüklere gözegçilik meselesi başgaça çözülýär - ýörite kompýuter programmalarynyň kömegi bilen. Munuň nähili bolýandygyna has içgin seredeliň. .Ükler emele geliş döwründe USU-Soft programmasy tarapyndan dolandyrylýar. Adingüklemek şertnamanyň şertlerine laýyklykda amala aşyrylmalydyr. Önüm zerur mukdarda, hilde, konfigurasiýada görkezilmelidir we programma bu görnüşde sargyt döretmäge kömek edýär. Dispetçerler köp sanly faktory - harytlaryň saklanyş möhletini, daşamak üçin aýratyn talaplary göz öňünde tutup, iň girdejili we iň çalt ugurlary saýlamak üçin dolandyryş programmalaryny ulanyp bilerler. Her bir ulag USU-Soft dolandyryş programmasy tarapyndan dolandyrylýar.

Öndüriji kim?

Akulow Nikolaý

Bu programma üpjünçiliginiň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gatnaşan hünärmen we baş programmist.

Bu sahypa gözden geçirilen senesi:
2024-06-17

Bu wideo iňlis dilinde. Emma ene diliňizdäki subtitrleri açyp görüp bilersiňiz.

Goüklere gözegçilik wideosy - На русском

Transportük daşamagyna gözegçilik diňe bir marşrut boýunça ýüklemek we daşamak bilen çäklenmän, dokumental goldawa ünsli garamagy hem öz içine alýar. Customsük gümrük deklarasiýasyna gözegçilik, goşmaça resminamalara, şertnama we wagtynda tölemek hem gözegçilik çärelerine girizilýär we doly jogapkärçilik bilen iň ýokary derejede amala aşyrylmalydyr. Köp sanly resminamalaryň arasynda haryt daşamagyň iň kyn we jogapkär resminamasy gümrük deklarasiýasydyr. Gümrük serhetlerinden geçýän haryt gatnawy üçin zerur. Şeýle beýannama ýük dolandyryjysy tarapyndan düzülmelidir we harytlary serhetden geçirmäge hukuk berýär. Deklarasiýa harytlar, onuň gymmaty, eltilýän ulaglar, şeýle hem alyjy we iberiji barada takyk maglumatlary öz içine almalydyr. Gümrük deklarasiýasyndaky bir ýalňyşlyk harytlaryň yzyna gaýtarylmagyna sebäp bolup biler. Şonuň üçin resminamalara gözegçilik etmek meselelerine aýratyn üns berilmelidir. “USU-Soft” kompýuter programmasynyň kömegi bilen resminamalary we gümrük resmileşdirmelerini goşýan zerur harytlar bukjasy bilen ýükleri üpjün edip, resminamanyň akymyny tertibe salmak kyn bolmaz.

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Demo wersiýasyny mugt göçürip alyp bilersiňiz. Iki hepde programmada işläň. Aýdyňlyk üçin käbir maglumatlar eýýäm girizildi.

Terjimeçi kim?

Khoilo Roman

Bu programma üpjünçiliginiň dürli dillere terjimesine gatnaşan baş programmist.Awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligini ulanmagyň köp peýdasy bar. Goükleriň iberilmegine we girdejilerine gözegçilik köp derejeli bolýar. Munuň bilen zaýalanan ýa-da ugrukdyrylan harytlar üçin bigünä sürüjiniň jogapkärçiligi çekilen ýagdaýlar aýrylýar we günäkärler aç-açan bolar. Harytlar bilen has az problemaly ýagdaýlar bolar, sebäbi gözegçilik amaly gaýtadan işlemegiň her tapgyryna gözegçilik eder. Analňyşlyk bar bolsa, ýük daşaýança-da ýüze çykar. Programma üpjünçiligine gözegçilik, töleg şertnamasyndan gümrük deklarasiýasyna çenli her resminamany çalt düzmäge we yzarlamaga kömek edýär. Dispetçerler elmydama ulaglary hakyky wagtda sürüp, ugurlar düzüp we marşrutyň laýyklygyny ýa-da ondan daşlaşmagyny elektron kartada görüp bilýärler. Kompaniýa harytlary daşamagyň şertlerini ýerine ýetirmäge ukyply - ýükler gowşurylyşyň seresap bolmagy üçin temperatura, yrgyldy we beýleki şertleri bolan ulag bilen daşalýar.Goük gözegçiligini sargyt ediň

Programmany satyn almak üçin bize jaň ediň ýa-da ýazyň. Hünärmenlerimiz, degişli programma üpjünçiligi konfigurasiýasy barada siziň bilen razylaşarlar, şertnama we töleg üçin hasap-faktura taýýarlarlar.Programmany nädip satyn almaly?

Gurnama we okuw internet arkaly amala aşyrylýar
Takmynan wagt talap edilýär: 1 sagat 20 minutŞeýle hem, ýörite programma üpjünçiligini işläp düzüp bilersiňiz

Softwareörite programma üpjünçiligi talaplaryňyz bar bolsa, ýörite taýýarlamagy sargyt ediň. Soňra programma uýgunlaşmak hökman däl, ýöne programma iş amallaryňyza düzediler!
Goüklere gözegçilik

Goük daşaýarka gözegçilik serişdeleri transportyň ähli görnüşlerinde, esasanam çylşyrymly ugurlar bilen, eltip bermek ýoly geçende zerurdyr - ýükler ýoluň bir bölegine uçar bilen, bir bölegi ulag ýa-da demir ýol bilen gidýär. Bu ýagdaýda gözegçilik marşrut üýtgemeginiň her nokadynda möhümdir we degişli programma bolmasa, ony amala aşyrmak mümkin däl diýen ýaly. Getirmek prosesinde dürli garaşylmadyk ýagdaýlar ýüze çykyp biler - tebigy betbagtçylyklar, landşaft bilen baglanyşykly kynçylyklar we jarnamanyň tassyklanan gümrük nokadynda bolup biläýjek gijikdirmeler. Kompaniýa, ýagdaýlara garamazdan ýükleriň wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin mümkin bolan we mümkin bolmadyk ähli zady etmäge borçly. Şonuň üçin kompaniýanyň iberiş merkezine hakyky wagtda gelýän operatiw maglumatlar gerek, şonuň üçin kynçylyklar ýüze çykan halatynda marşruty, hereketleri we ş.m. düzmek barada çalt karar beriň.

Traffükleriň hereketine gözegçilik etmek üçin, häzirki wagtda temperatura datçikleriniň ulgamyndan başlap, emeli hemra enjamlary bilen enjamlaşdyrylýança köp sanly tehniki serişde hödürlenýär. Appropriateöne degişli programma üpjünçiligi bolmazdan, ähli tehnologiki täzelikler we ylmy pikiriň gazananlary pul ýitirmek bolar. Diňe USU-Soft programmasy maglumatlary ýygnap, jemläp we gözegçilikde saklamaga kömek edip biler. Programmanyň ýüklere gözegçilik etmäge kömek etmeginden başga-da, buhgalteriýa we işgärleriň ýazgylaryndan başlap, amallary resminamalaşdyrmak we ýük gümrük deklarasiýalaryna gözegçilik etmek zerurlygyna çenli ähli ugurlary optimallaşdyrar.

Transportük daşamagyna we eltilmegine gözegçilik etmegiň iň oňat maksatnamalarynyň biri USU-Soft tarapyndan işlenip düzüldi. Professional programma üpjünçiligi, programma üpjünçiligini hasaba almakda uly tejribesi bolan hünärmenler tarapyndan döredildi we şonuň üçin söwda we logistika kompaniýasynyň ähli zerurlyklaryny kanagatlandyrar. USU-Softumşak maglumat ulgamy işlenip düzülende, harytlary hasaba almagyň we ulanmagyň aýratynlyklary, resminama dolanyşygynyň gümrük talaplary göz öňünde tutuldy we maglumatlar binýadynda resminamalaryň ýanyndaky islendik gümrükhanany dogry düzmäge kömek edýän resminama şablonlary bar. Döwletiň kanunçylygy üýtgese, programma üpjünçiligini kanuny esas bilen goşmaça birleşdirip bolar, soňra täze täzelenmeler we gümrük beýannamalarynyň görnüşleri kabul edilişi ýaly ulgama girizilip bilner. Programma üpjünçiligi, ýükleriň görnüşine we daşamak üçin talaplara esaslanyp, ýükleriň eltilmegi şertnamanyň şertlerine laýyklykda ýerine ýetirilmegi üçin kompaniýa tarapyndan kabul edilen her bir programma gözegçilik etmegi ýola goýmaga kömek edýär.