Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. karz dellallaryny hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 880
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

karz dellallaryny hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?karz dellallaryny hasaba almak

На русском:

karz dellallaryny hasaba almak
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Karz guramalary girew amallary bilen baglanyşykly dürli hyzmatlary hödürleýär. Göni we araçy hyzmatlaryň üstünde işleýärler. Döwrebap programma üpjünçiliginiň kömegi bilen islendik iş işjeňligini gurup bilersiňiz. Karz dellallary, döwlet edaralarynyň kadalarynda we kompaniýanyň içerki resminamalarynda görkezilen käbir düzgünlere laýyklykda hasaba alynýar.

USU Programma üpjünçiligi, karz dellallarynyň müşderileriniň ýazgylaryny ýöretmäge we hronologiki tertipde buhgalter hasabatyny yzygiderli ýerine ýetirmäge kömek edýär. Hiç hili operasiýa geçirilmez. Müşderiniň ähli görkezijileri ýekeje jemlenen beýannamada ýazylýar. Şeýlelik bilen umumy esas emele gelýär. Karz dellallary karz alyjy bilen firmanyň özara täsirinde möhüm rol oýnaýarlar. Boş wagt ýa-da pudakda bilim ýok bolsa amallary amala aşyrmaga kömek edýärler.

Hasap amallary bilen, her bölümiň we işgäriň iş ýüküni yzarlap bilersiňiz. Jogapkärler kitap ýazgysynyň kömegi bilen kesgitlenýär. Guramanyň ýolbaşçylygy üçin mahabat we ösüş syýasatyny döretmezden ozal takyk we ygtybarly maglumatlary almaly. Içerki görkezmeleriň ýörelgelerine boýun bolmak şeýle kepillik berýär.

Karz dellaly, müşderiniň adyndan özbaşdak karar berip bilýän aýratyn adam. Birinjiden, üçünji taraplar bilen özara gatnaşyklaryň umumy meselelerini kesgitleýän şertnama döredilýär. Maglumat tehnologiýasynyň ösmegi sebäpli kompaniýa öz işini köp ugurda optimizirläp biler. Wagt çykdajylaryny azaltmak we önümçilik desgalarynyň elýeterliligini ýokarlandyrmak önümçiligi ýokarlandyrmaga kömek edýär. Işgärler üçin oňat iş şertleriniň döredilmegi, müşderileriň akymyna bolan gyzyklanmalaryna täsir edýär.

USU Programma üpjünçiligi, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda iş alyp barmak we buhgalter hasabatyny üpjün etmek üçin döredildi. Onuň gurluşynda özüňiz kesgitläp biljek dürli maglumat kitaplary we klassifikatorlar bar. Öňdebaryjy parametrler, goşma makalalaryna laýyklykda baha bermegi we durmuşa geçirmegi kesgitlemäge kömek edýär. Performanceokary öndürijilik simiň çalt emele gelmegini kepillendirýär. Her hasabat, müşderiler, dellallar, esasy serişdeler we başgalar üçin jemi analitikany üpjün edýär.

Specializedöriteleşdirilen programmada karz dellallarynyň hasaby ähli önümçilik proseslerine doly gözegçilik etmäge kömek edýär. Şeýlelik bilen, işgärleriň iş ýüküni we önümçilik derejesini yzarlap bilersiňiz. Çalyşmanyň ahyrynda jemi jemlenýär we maglumatlar jemleýji sahypa geçirilýär. Elektron tablisalary, berlen maglumatlar bilen köp sanly hatardan we sütünlerden durýar. Gurlan şablonlar bilen şertnama we beýleki goşmaça hasaba alyş formalaryny döredip bilersiňiz.

USU Programma üpjünçiligi dolandyryjynyň gowy kömekçisi. Bölümler boýunça hasabatlary derrew bermäge, buhgalter hasabaty we salgyt hasabatlaryny döretmäge, işgärleriň hereketlerini yzarlamaga, tölegleriň we bergileriň üzülmegini kesgitlemäge, üpjünçilige we islege gözegçilik etmäge, şeýle hem işiň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

Uly maglumatlar döwründe karz dellalynyň edýän amallary wagtynda dogry seljerilmeli we göz öňünde tutulmaly ägirt uly maglumat akymy bar. Şonuň üçin karz kompaniýalarynyň işini müşderileriň isleglerine görä guramak, olary özüne çekmek we wepalylyk derejesini ýokarlandyrmak möhümdir. Onlyeke-täk çözgüt, döwrebap programma üpjünçiligi - ähli karz kärhanasynyň işini optimallaşdyryp bilýän, dellallara ýekeje ýalňyşlyksyz ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän awtomatlaşdyryş kompýuter ulgamydyr. Muny kepillendirmek üçin, kompaniýanyň netijeliligini ýokarlandyryp, her bir prosesi ýeňilleşdirjek ýokary hilli buhgalteriýa programmasynyň konfigurasiýasy zerurdyr. USU Programma üpjünçiligi, karz dellallarynyň işini goldamak üçin şeýle mümkinçilikleri üpjün edýär. Şeýle desgalaryň biri, internet birikmesiniň kömegi bilen uzakdan, onlaýn görnüşde resminamalary we buhgalteriýany döretmekdir.

Her bir işde iň möhüm zat buhgalteriýa, esasanam karz kompaniýalarynda, sebäbi onuň işi maliýe amallary bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr we hatda ownuk ýalňyşlyk hem uly pul ýitgisine sebäp bolup biler. Şonuň üçin buhgalteriýa we hasabat ulgamy, karz dellallary üçin geljekdäki ösüş ugruny çaklamak we meýilleşdirmek üçin ulanylmaly ýalňyşsyz hasabatlary berip, ýokary derejede bolmaly. Karz dellallary üçin buhgalteriýa ulgamynyň kömegi bilen bu mesele bolmaz, sebäbi bu prosesleriň hemmesi kompýuter programmasynda, adam gatyşmazdan amala aşyrylýar.

Programmanyň giriş we parol bilen girmek, amatly interfeýs, ajaýyp menýu, islän wagtyňyz üýtgeşmeler, elektron maglumat bazasy, element toparlaryny çäklendirilmedik döretmek, giç tölegleri kesgitlemek, sintetiki we analitiki buhgalteriýa, aýlyk we işgärleri dolandyrmak ýaly köp sanly artykmaçlygy bar , göterim derejelerini hasaplamak, meýilnamalary we meýilnamalary döretmek, nagt düzgün-nyzam, bank hasabatyny ýüklemek we düşürmek, buhgalter şahadatnamalary, berk hasabat görnüşleri, bellikler, SMS ýa-da e-poçta arkaly köpçülikleýin poçta ibermek, internet arkaly arzalary almak, ýörite hasabatlar, kitaplar, we magazinesurnallar, girdejileri we çykdajylary seljermek, islegi we islegi kesgitlemek, işgärleriň işini yzarlamak, bergiler we tölenmeli hasaplar, islendik ykdysady pudakda ulanmak, hyzmat derejesini bahalandyrmak, seslenme, içerki kömekçi, hasap-fakturalar, köpugurlylyk, prosesi awtomatlaşdyrmak, ösen analitika , önümçilik desgalarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmak, müşderileriň bitewi bazasy, wideo gözegçilik hyzmaty, maliýe ýagdaýyny kesgitlemek ion we maliýe ýagdaýy, hyzmatdaşlar bilen barlyşyk hasabaty, içerki karz kalkulýatory, önümçilik senenamasy, çykdajylary hasaplamak, Viber aragatnaşygy, ätiýaçlyk nusgasyny döretmek, maglumat bazasyny başga bir programmadan geçirmek, bölümleriň iýerarhiýasy we hyzmatlar we bölümleriň özara täsiri.