1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Mahabat haty
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 479
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU Software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Mahabat haty

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Mahabat haty - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Mahabat haty - Programmanyň skrinshoty - На русском

Mahabat poçta, häzirki zaman onlaýn dükanlarda, söwda merkezlerinde, hyzmat pudagyndaky edaralarda, azyk önümlerinde, kosmetika hyzmatlarynda we harytlar we hyzmatlar bilen meşgullanýan beýleki guramalar bilen meşhurdyr. Düzgün bolşy ýaly, mahabat poçta üçin SMS, MMS, e-poçta suratlary we beýleki resminamalary goşmak bilen maglumat habarlary ulanylýar. E-poçta mahabaty, internet birikmesi arkaly bütin dünýäde ulanylýar. Mahabat poçta iberilende, mahabat habarlaryny şahsy ýa-da köpçülikleýin ibermek ulanylyp bilner. Mahabat hatyny mahabatlandyranda, guramalar maglumatlary kategoriýalara bölüp, öz toplanan müşderi bazasyny ulanýarlar. Abonentler mahabat poçtalaryna ýazylyp bilner ýa-da müşderi bazasyny giňeltmek üçin täze abonent bolup biler. Mahabat maglumatlary bilen üpjün etmek, çykdajylary optimizirlemek üçin guramalar köplenç bu ugurda ýöriteleşdirilen ýörite programmalary ulanýarlar, olary kompýuterlerine ornaşdyrýarlar, dürli ulgamlar we enjamlar bilen birleşdirýärler. Mahabat poçta ugratmak üçin özboluşly ösüşimiz, Uniwersal Hasap Ulgamy ulanyjylara işi gowulaşdyryp we öndürijiligi ýokarlandyryp biljek iş üçin zerur konfigurasiýalary, gurallary we modullary üpjün edýär.

Köp kanally re modeim programma ulanyjylaryna bir gezeklik baglanyşyk, doly mümkinçilikler bilen, şahsy giriş we parolyňyza girip, ulgam tarapyndan çäklendirilen tertipde okalýan ulanyjy hukuklaryny işjeňleşdirýär. Ulanyjylar maglumaty el bilen we awtomatiki girizip bilerler, kontekstli gözleg, derrew geçirmek, import we Word we Excel formatlarynyň goldawyna üns bermek bilen derrew kabul edip bilerler. Mahabat haty, ulanyjylaryň maglumatlaryny awtomatiki okap we bahalaryň sanawynda görkezilen nyrhlara laýyklykda hyzmatlaryň bahasyny hasaplap biler. tabşyryklary ýerine ýetirmek, ösüş hasabatyny almak, takyk mahabat hatyny almak, garaşylýan ýagdaýy, materiallary görmek we gowşurylmazlyk barada jikme-jik maglumat bilen meýilnama funksiýasyny ulanyp, awtomatiki mahabat poçta iberip bolýar. Abonentler tarapyndan tablisalarda maglumatlary, müşderilere, mahabatlara, statuslara, maglumatlaryň kime iberilendigini we kimiň garaşýan ýagdaýynda dürli reňkler bilen bellik edip bolýar.

Mahabat poçta sanawynyň synag wersiýasyny web sahypamyzdan mugt göçürip alyp bilersiňiz. Maglumat alyp bilersiňiz, goşmaça aýratynlyklary derňäp bilersiňiz, çykdajylaryny we peýdasyny hasaplap bilersiňiz, web sahypasyndaky goşmaça modullar bilen ýa-da geňeşçilerimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz. “Universal Chet” ulgamy çalşyp bolmajak kömekçä öwrüler we az ýyllap maýa goýumlary we iň ýokary netijeler bilen sizi köp ýyllap begendirer.

SMS habarlaşma programmasy şablonlary döredýär, olaryň esasynda habar iberip bilersiňiz.

SMS ibermek üçin programma belli bir adama habar ibermäge ýa-da birnäçe alyja köpçülikleýin poçta ibermäge kömek eder.

Mugt SMS habarlaşma programmasy synag re modeiminde elýeterlidir, programmanyň satyn alynmagy aýlyk abuna töleglerini öz içine almaýar we bir gezek tölenýär.

Çykýan jaňlar üçin programma, kompaniýamyzy döredijiler tarapyndan müşderiniň şahsy isleglerine görä üýtgedilip bilner.

Kompýuterden SMS ibermek programmasy, iberilen habaryň ýagdaýyny seljerýär we iberilendigini ýa-da berilmeýändigini kesgitleýär.

Uniwersal hasapçylyk ulgamynyň web sahypasyndan işleýşini barlamak üçin demo wersiýasy görnüşinde poçta ibermek üçin programmany göçürip alyp bilersiňiz.

Wiber poçta programma üpjünçiligi, daşary ýurtly müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak zerur bolsa, amatly dilde poçta ibermäge mümkinçilik berýär.

Köp SMS iberilende, SMS ibermek programmasy habar ibermegiň umumy bahasyny öňünden hasaplaýar we hasabyň balansy bilen deňeşdirýär.

Hatlary ibermek we hasaba almak müşderiler üçin e-poçta ibermek arkaly amala aşyrylýar.

E-poçta ibermek üçin mugt programma, programmadan poçta ibermek üçin saýlan islendik e-poçta salgylaryňyza habar iberýär.

 • Mahabat hatynyň wideosy

Wiber habarlaşma programmasy, Viber habarçysyna habar ibermek ukyby bilen ýeke-täk müşderi bazasyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Bildirişleri ibermek programmasy müşderileriňize iň täze habarlardan elmydama habarly bolmaga kömek eder!

Köpçülikleýin poçta ibermek programmasy her bir müşderä aýratyn habarlary döretmek zerurlygyny aradan aýyrar.

Telefon belgilerine hat ibermek programmasy sms serwerindäki aýratyn ýazgydan ýerine ýetirilýär.

Synag re iniminde e-poçta paýlamak üçin mugt programma, programmanyň mümkinçiliklerini görmäge we interfeýs bilen tanyşmaga kömek eder.

E-poçta habar býulleteni programmasy, bütin dünýäde müşderilere iberilip bilner.

Mugt jaň ediji iki hepde demo wersiýasy hökmünde elýeterlidir.

Awtomatlaşdyrylan habarlaşma programmasy, guramanyň öndürijiligini ýokarlandyrýan ýekeje programma bazasyndaky ähli işgärleriň işini birleşdirýär.

Poçta ibermek programmasy, programma tarapyndan awtomatiki usulda döredilýän goşundyda dürli faýllary we resminamalary goşmaga mümkinçilik berýär.

Internet arkaly SMS üçin programma habarlaryň iberilişini seljermäge mümkinçilik berýär.

SMS programma üpjünçiligi, işiňiz we müşderiler bilen gatnaşygyňyz üçin çalşyp bolmajak kömekçi!

Müşderilere arzanladyşlar barada habar bermek, bergileri habar bermek, möhüm bildirişleri ýa-da çakylyklary ibermek üçin hökman hatlar üçin programma gerek bolar!

Müşderilere jaň etmek üçin programma, ses re modeiminde müşderi üçin zerur habary iberip, kompaniýanyňyzyň adyndan jaň edip biler.


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language

Önümçilik proseslerini doly awtomatlaşdyrmak, çykdajylary azaltmak, bahalary we islegi ýokarlandyrmak, öndürijiligi we düşewüntliligi ýokarlandyrmak bilen mahabat hatlaryny ibermek üçin özboluşly dizaýn.

Mahabat poçta iberilmegi, saýlanan abonent belgilerine görä ýa-da maglumatlar bazasynyň köpüsinde bir wagtda awtomatiki usulda amala aşyrylyp bilner.

Programma üpjünçiligi uzak aralykda ulgam bilen birleşdirilende işläp biler.

SMS, MMS, e-poçta ýa-da ses habarnamalary arkaly mahabat habarlary üçin awtomatlaşdyrylan kömekçi enjamyň gurulmagy bilen kärhananyň likwidligi we ýagdaýy günsaýyn öser.

Tekst resminamalaryny sese öwürmek mümkin.

Tehnologiki proseslere awtomatiki gözegçilik etmek bilen, tygşytlanan çeşmeleri dogry ugurda ulanyp, meseleler çalt we netijeli çykarylýar.

Tematiki hadysalary meýilleşdirmek, iş çärelerini aňsat we netijeli gurmaga mümkinçilik berýär.

Wagtlaýyn seljerme, iş hakyny hasaplamak we hasaplamak üçin iş meýilnamalary bilen deňeşdirilende, her bir işgäriň iş öndürijiligini görkezýär.

Maglumatlary awtomatiki girizmek bilen, el bilen doldurmakdan has dogry material alarsyňyz.

Materiallaryň geçirilmegi, işiň netijeliligini we hilini göz öňünde tutup, maglumat maglumatlarynyň alynmagyna täsir edýär.

Hasaplaşyk 1C ulgamy bilen täsirleşende amala aşyrylýar.

Dolandyryş, öndürijilere we iş ýerine ýetirijiligine, müşderileriň wepalylygyna, täze müşderileri özüne çekmäge, ýeke maglumatlar bazasyndaky girdeji we çykdajylara gözegçilik edip biler.

Zähmet çeşmelerini optimallaşdyryp, kontekstli gözleg motory ulanylanda derrew girip bolýar.

 • order

Mahabat haty

Iş üçin önümçilik kuwwaty, ýerine ýetirilen işiň hiline, tizligine we wagtyna gözegçilik etmek arkaly ýokarlanýar.

Awtomatlaşdyrylan programmanyň aňsatlygy we köp seslenmegi ulanyjylara goşmaça okuwlara wagt ýitirmezlige, wagt we pul ýitirmezlige mümkinçilik berýär, wideo gözden geçirmek arkaly gurnama bilen tanyşmak ýeterlikdir.

Köp kanally ulgam kärhananyň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin ähli işgärleriň işlerini bir programmada jemlemäge mümkinçilik berýär.

Peýdany döwrebaplaşdyrmak modullary, şablonlary, nusgalary goşmak, artykmaçlyklary we mümkinçilikleri islege görä goşmak bilen mümkindir.

Her bir ulanyjynyň özüne laýyk gelýän zerur parametrleri awtomatiki gurnamak.

Müşderiler bilen işleşip, mahabat maglumatlary iberenimizde, ähliumumy ulgamymyz tarapyndan üpjün edilýän daşary ýurt dillerini bilmek möhümdir.

SMS-leriň mahabat e-poçtalary, e-poçta arkaly habarlar bilen işgärler hatlaryň iberilişiniň ýagdaýyny yzarlap bilerler (okaň, iberilmeýär), bu bolsa gaýtadan ibermegiň zerurlygyny kesgitläp biler.

Mahabat poçta ibermek, maglumatlary gözegçilikde saklamak we süzmek arkaly köpçülikleýin ýa-da saýlanyp alnyp bilner.

Kompaniýanyň pes nyrh syýasaty, programmamyzy şuňa meňzeş programmalardan tapawutlandyrýan aýlyk töleg tölemezlige mümkinçilik berýär.

Şahsy modullary özleşdirmegiň mümkinçiligi.

Käbir potratçylar üçin umumy bazany dolandyrmak.

Elektron kömekçiniň bolmagy jedelli ýagdaýlaryň ýüze çykmagyny azaldýar.

Goşmaça programmalar, modullar, konfigurasiýalar we hyzmatlaryň bahasy bilen web sahypamyzda mümkin.