1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Bildirişler
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 251
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU Software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Bildirişler

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Bildirişler - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Bildirişler - Programmanyň skrinshoty - На русском

Mahabat ibermek möhüm iş. Ony dogry durmuşa geçirmek üçin Univershliumumy Hasap Ulgamy taslamasynyň tejribeli we başarnykly programmistleri tarapyndan döredilen ýokary hilli programma üpjünçiligini ulanmaly. Ahyrky çözgütimiz, daşary ýurtlarda alýan we ýokary hilli programma üpjünçiligini döretmek üçin optimallaşdyrýan ýokary hilli tehnologiýalary ulanmak arkaly döredildi. Bizi demokratik formatda hasaba almak syýasaty alyp barýar, şonuň üçin mahabat ibermek programmasy umuman arzan. Satyn alyjy üçin amatly şertlerde paýlanýar, bu önümi täsirli netijelere çalt ýetmäge we şol bir wagtyň özünde mümkin boldugyça az mukdarda serişde sarp etmäge mümkinçilik berýän bu önümi hakykatdanam ähliumumy çözgüt edýär. Toplumymyzy guruň, soňam poçta ibermek netijeli we çalt ýerine ýetirilip bilner. Munuň netijesinde islendik bäsdeş gurluşdan çalt geçersiňiz we pozisiýaňyzy berkidersiňiz.

Poçta iberişi ýaly bildirişlere degişli üns berler, şonuň netijesinde işiňiz başlar. Kärdeşleri saýlamak üçin islendik parametr bu elektron önümi ulanyjy üçin elýeterli bolar. Häzirki formatdaky meseleleri aňsatlyk bilen çözüp bilersiňiz we kompaniýanyňyzy düýbünden täze hünär derejesine çykaryp bilersiňiz. Programma üpjünçiligimizi ulanyp, habar býulletenlerini ibermek bilen mahabatlar bilen täsirli aragatnaşyk saklaň. Maksatly diňleýjiniň nusgasyny ýasamak üçin amatlydyr. Bular belli bir ýaşdaky adamlar bolup biler, maglumatlar bazasynyň içinde islendik statusa eýe we ş.m. Umuman aýdylanda, islendik parametr diýen ýaly zerur sargyt maglumat materiallaryny tapmagyň ölçegi bolup biler. Diňe gözleg motorynyň işleýşine göz aýlamaly.

Univershliumumy Hasapçylyk Ulgamyndan giňişleýin çözgüt bilen mahabatlaryň hünärli we ýokary täsirli poçta bilen meşgullanmagy. Toparymyz bilen aragatnaşyk saklanyňyzda, çeşmeleriň tygşytly bölünmegi sebäpli bäsdeşlik gapma-garşylygynda ynamly ýeňiş gazanmak üçin ähli mümkinçilikleriňiz bar. Işiň ygtyýaryndaky ähli ätiýaçlyklary iň ýokary girdeji derejesine çenli ulanyp bilersiňiz. Bu bazara ýolbaşçylyk etmäge we bäsdeş gurluşlardan boşlugy kem-kemden artdyrmaga mümkinçilik döreder. Toplumymyzy guruň, şonda poçta ibermek has netijeli amala aşyrylar. Kompýuter tehnologiýalarynda möhüm bilim bolmasa-da, täsirli guralymyz bilen aragatnaşyk saklap bilersiňiz. Elektron önümimizi ulansaňyz, ýokary derejede kompýuter sowatlylygy zerur däl. Onuň kömegi bilen häzirki ofis işini aňsatlyk bilen ýerine ýetirip, üstünlik gazanyp bilersiňiz. Uýgunlaşdyrylan toplumymyz, möhüm ofis meselelerini ýerine ýetirmekde elmydama size kömek etjek ýokary hilli elektron guraldyr.

Bildirişleriň paýlanmagy işgärlere kynçylyk döretmezligi üçin programmamyzy ulanyň. Adamlar ofis amallaryny nädip amala aşyrmalydygyny aňsatlyk bilen öwrenip bilerler. Çalt üstünlik gazanyp, bäsdeşleriňiziň arasynda ýüze çykýan gapma-garşylykda täsirli netijelere ýetersiňiz. Demo wersiýasyny göçürip alyp, mahabatlary mugt ibermek üçin çylşyrymly önümi synap bilersiňiz. Demo neşiri diňe maglumat maksatly örän täsirli guraldyr. Bu elektron toplumyň ýerliklidigine ýa-da ýokdugyna doly düşünip bilersiňiz, bu bolsa ýeterlik dolandyryş karary berjekdigiňizi aňladýar. Şeýle hem degişli hyzmatyň çäginde döreden aýratyn hasabyňyzy ulanyp SMS iberip bilersiňiz. Örän peýdaly we amaly, ýagny çylşyrymly çözgüdimizi gurup, onuň işleýşini ulanyp, garşydaşlaryňyzdan artykmaçlyk gazanmagy aňladýar.

Mahabat ibermek üçin ösüşimiz size köp we aýratynlykda işlemäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, statuslar bilen täsirleşip, habaryň reňkine görä görkezip bilersiňiz. Iberilen habarlar ýa-da ýalňyşlyklar interfeýsde başgaça bellik ediler. Elmydama dogry dolandyryş karary berip bilersiňiz, munuň netijesinde kompaniýanyň işi ep-esli ýokarlanar. Bu elektron toplum, spam ibermek üçin asla niýetlenen däldir. Ikinji wezipe, saýlanan maksatly diňleýjiler bilen täsirli täsir etmekdir. Düzgün bolşy ýaly, bu diňleýjileriň wekillerinden sizden habarnamalary almaklary üçin razylyk alýarsyňyz. Bu, sarp edijileriň hukuklaryny bozmazdan, peýdaly esasda olar bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär.

Mugt jaň ediji iki hepde demo wersiýasy hökmünde elýeterlidir.

Bildirişleri ibermek programmasy müşderileriňize iň täze habarlardan elmydama habarly bolmaga kömek eder!

Müşderilere arzanladyşlar barada habar bermek, bergileri habar bermek, möhüm bildirişleri ýa-da çakylyklary ibermek üçin hökman hatlar üçin programma gerek bolar!

Köpçülikleýin poçta ibermek programmasy her bir müşderä aýratyn habarlary döretmek zerurlygyny aradan aýyrar.

Poçta ibermek programmasy, programma tarapyndan awtomatiki usulda döredilýän goşundyda dürli faýllary we resminamalary goşmaga mümkinçilik berýär.

E-poçta ibermek üçin mugt programma, programmadan poçta ibermek üçin saýlan islendik e-poçta salgylaryňyza habar iberýär.

 • Habarlaryň iberilişiniň wideosy

Internet arkaly SMS üçin programma habarlaryň iberilişini seljermäge mümkinçilik berýär.

Wiber poçta programma üpjünçiligi, daşary ýurtly müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak zerur bolsa, amatly dilde poçta ibermäge mümkinçilik berýär.

SMS habarlaşma programmasy şablonlary döredýär, olaryň esasynda habar iberip bilersiňiz.

Çykýan jaňlar üçin programma, kompaniýamyzy döredijiler tarapyndan müşderiniň şahsy isleglerine görä üýtgedilip bilner.

Müşderilere jaň etmek üçin programma, ses re modeiminde müşderi üçin zerur habary iberip, kompaniýanyňyzyň adyndan jaň edip biler.

Köp SMS iberilende, SMS ibermek programmasy habar ibermegiň umumy bahasyny öňünden hasaplaýar we hasabyň balansy bilen deňeşdirýär.

Hatlary ibermek we hasaba almak müşderiler üçin e-poçta ibermek arkaly amala aşyrylýar.

Awtomatlaşdyrylan habarlaşma programmasy, guramanyň öndürijiligini ýokarlandyrýan ýekeje programma bazasyndaky ähli işgärleriň işini birleşdirýär.

Telefon belgilerine hat ibermek programmasy sms serwerindäki aýratyn ýazgydan ýerine ýetirilýär.

Uniwersal hasapçylyk ulgamynyň web sahypasyndan işleýşini barlamak üçin demo wersiýasy görnüşinde poçta ibermek üçin programmany göçürip alyp bilersiňiz.

Synag re iniminde e-poçta paýlamak üçin mugt programma, programmanyň mümkinçiliklerini görmäge we interfeýs bilen tanyşmaga kömek eder.


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language

Wiber habarlaşma programmasy, Viber habarçysyna habar ibermek ukyby bilen ýeke-täk müşderi bazasyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Mugt SMS habarlaşma programmasy synag re modeiminde elýeterlidir, programmanyň satyn alynmagy aýlyk abuna töleglerini öz içine almaýar we bir gezek tölenýär.

SMS ibermek üçin programma belli bir adama habar ibermäge ýa-da birnäçe alyja köpçülikleýin poçta ibermäge kömek eder.

SMS programma üpjünçiligi, işiňiz we müşderiler bilen gatnaşygyňyz üçin çalşyp bolmajak kömekçi!

Kompýuterden SMS ibermek programmasy, iberilen habaryň ýagdaýyny seljerýär we iberilendigini ýa-da berilmeýändigini kesgitleýär.

E-poçta habar býulleteni programmasy, bütin dünýäde müşderilere iberilip bilner.

Mahabat ibermek üçin toplumyň gurnama prosesi, bu ruhany amallary ýerine ýetirmekde kynçylyk çekmezlik üçin biz tarapyndan amala aşyrylar.

Konfigurasiýa önümi kompaniýa üçin elýeterli ulgam bölümlerinde gurlandan soň derrew gurulýar.

Bu önüm üçin çalt başlangyç, alhliumumy Hasap Ulgamynyň işgärleri tarapyndan üpjün edilýär, şonuň üçin bu programma üpjünçiligini edinmekden derrew peýdany alyp bilersiňiz.

Kompaniýamyzyň bir taslamasyndan bildiriş ibermek programmasy, habarlaryň ýagdaýyny üýtgetmek we olary wizual öwrenmek üçin ajaýyp mümkinçilik berýär.

Elektron önümiň köp taraplylygy onuň tapawutly aýratynlygy we şübhesiz artykmaçlygydyr.

 • order

Bildirişler

Bu toplum söwda kärhanasy, önümçilik, atelier, mikromaliýe guramasy, abatlaýyş dükany, hyzmat merkezi, bilim edarasy we ş.m. üçin amatlydyr.

Elektron önümimiziň gerimi gaty giň, şonuň üçin ony ulanmakdan ep-esli artykmaçlyk alýarsyňyz.

Univershliumumy Hasap Ulgamy taslamasyndan bildiriş ibermek toplumy maglumat materiallaryny wizual görnüşde görmäge we ibermegiň ýagdaýyny yzarlamaga mümkinçilik berer.

Habar ibermegiň bahasyny öňünden bilip, deňagramlylygy öwrenip bilersiňiz.

Giňişleýin önümimiz, maksatly diňleýjileriňiz bilen awtomatiki aragatnaşyk saklamak we kynçylyksyz habar ibermek üçin ajaýyp mümkinçilik berýär.

Poçta ibermek, hünär derejesinde amala aşyrylar, munuň netijesinde zähmet serişdeleri tygşytlanyp bilner.

Işgärleriň iş ýüküni azaltmak ähli iş işlerine oňyn täsir eder we ähli zady optimizirläp bilersiňiz, şeýlelik bilen kompaniýany uzak möhletli üstünliklere alyp bararsyňyz.

Bildirişleri ibermek üçin häzirki zaman programmamyzy portalymyzda düýbünden mugt göçürip alyp bilersiňiz. Bu, tanyşlykda kynçylyk çekmezlik üçin edilýär.

Bu giňişleýin önüm, SMS merkezini ulanmak isleseňiz, pes poçta nyrhlaryny üpjün edýär.

Önümimiz, işiňizi netijeli awtomatlaşdyrmaga we şeýlelik bilen hil materiallary bilen maglumat materiallary bilen täsirleşip üstünlik gazanmaga mümkinçilik berýär.

USU-dan mahabat ibermek üçin çylşyrymly önüm, halaýan kriteriýalaryňyza görä maksatly diňleýjileriň wekillerini saýlamaga mümkinçilik berýär, bu bolsa işleriňizde çalt hereket edýär.

Islendik maglumat bloklary kriteriýa üçin parametr bolup hyzmat edip biler, şonuň netijesinde üstünlik gazanarsyňyz.

Faýllar hatlar bilen bilelikde iberilip bilner we şeýlelik bilen bir wagtyň özünde iki sany ruhanylyk işini alyp barar.