1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Simpleönekeý CRM
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 380
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU Software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Simpleönekeý CRM

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Simpleönekeý CRM - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Simpleönekeý CRM - Programmanyň skrinshoty - На русском

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy taslamasyndan iň ýönekeý CRM, kompaniýa islendik çylşyrymly meseleleri çalt çözmäge we bazara ýolbaşçylyk etmäge mümkinçilik berer. Bu elektron önümi ulanmak arkaly garşydaşlardan agalyk etmek üpjün ediler. Islendik degişli amal amallaryny aňsatlyk bilen ýerine ýetirmäge mümkinçilik berer. Iň ýönekeý CRM-i gurmak prosesi ulanyjyny kynlaşdyrmaz. Garşydaşlaryndan ähli zerur artykmaçlyklary alar we olary netijeli ulanyp biler. Interfeýs bilen täsir etmek, işgärleriň stres duýmazlygy üçin amatly usulda amala aşyrylýar. Olara gaty köp kynçylyk çekmeli däl, şonuň netijesinde kompaniýanyň işi ýokarlanýar. Lossesitgiler çekmeli däl, bu bolsa ähli borçlaryňyzy aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bilersiňiz.

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

 • Simpleönekeý CRM-iň wideosy

Simpleönekeý CRM-iň wideosy - На русском

 • Simpleönekeý CRM-iň wideosy - На русском

Hakyky iş amallary geçirilende kärhananyň işgärleri hiç hili kynçylyk çekmezler. Şeýle hem, müşderiniň isleglerine baha berip, çeşmeleriň köpüsini iň meşhur iş ýerleriniň peýdasyna paýlap bilersiňiz. Iň ýönekeý CRM hiç hili kynçylyksyz gurnalyp bilner, şonuň üçin alhliumumy Hasap Ulgamynyň hünärmenleri bu meselede doly kömek ederler. Şahamçalar iş ýüklerine baglylykda dolandyrylar. Belli bir döwürde dolandyryş karary bermek üçin maglumatlary öwrenmek mümkin bolar. Iň ýönekeý CRM gaty arzan we ýokary hilli tehniki kömek berýän netijeli hünärmenler tarapyndan paýlanýar. Munuň netijesinde ulanyşa tabşyrmak üçin köp wagt gerek däl. Şeýle hem, pul harçlamak hökman däl. Güýçli okuw kursuny hödürlänimizde hatda işçi güýji hem tygşytlanýar. Uzak dowam etmeýär, ýöne netijeliligi diňe ýokarlanýar. Elbetde, programma üpjünçiligimizi edaranyň içinde ulanyp baha berip bilersiňiz. USU-dan iň täsirli önüm, ýokary hilli islendik ofis amallaryny amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Işine garamazdan, toplum kärhananyň aýratyn zerurlyklaryna laýyklaşdyrylyp bilner.


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language

Univershliumumy hasapçylyk ulgamyndan iň ýönekeý önüm resmi portalda paýlanýar. Demo bar. Şeýle hem, işgärlerimiz bilen habarlaşyp, ygtyýarly neşirini göçürip alyp bilersiňiz. Skype arkaly zerur çäreleri ýerine ýetirmäge kömek ederler. Tölegleri siziň üçin amatly görnüşde kabul etmäge taýýardyrys. USU toparynyň aragatnaşyk maglumatlary hem bu meselede kömek eder. Skype programmasy arkaly jaň edip, ýazyp ýa-da hatda habarlaşyp bilersiňiz. Iň ýönekeý CRM täzelenen neşir çykandan soňam kemsiz işlär. Täze wersiýa diňe munuň üçin maliýe çeşmelerini töleýänlere berler. Şeýle-de bolsa, önümiň köne wersiýasyny ulanmak isleýänler üçin hiç hili päsgelçilik bolmaz. Islänleriňizi ulanyp bilersiňiz. Bular diňe uniwersal hasapçylyk ulgamy tarapyndan diýen ýaly üpjün edilýän örän amatly şertler. Bazarda iň ýönekeý we iň täsirli CRM programmasyny beýle arzan üpjün edip biljek beýle altruistler ýok.

 • order

Simpleönekeý CRM

Optimizasiýa zerur bolan ugurlary kesgitläň. Iň ýönekeý CRM mundan beýläk işlemek üçin degişli maglumat materiallaryny ýygnaýar. Möhüm dolandyryş kararlarynyň kabul edilmegi kompaniýany esasy garşydaşlaryndan täsirli agdyklyk edýär. Kompaniýanyň öz üstüne alan ähli borçnamalaryny netijeli ýerine ýetirmek mümkin bolar, bu bolsa kompaniýanyň işiniň düýpgöter gowulaşjakdygyny aňladýar. Lossesitgiler çekmeli bolmaz, bu bazarda agdyklyk edip boljakdygyny aňladýar. Iň ýönekeý CRM, alyjynyň firmasy üçin täsirli elektron guraly bolar. Onuň kömegi bilen islendik derwaýys meseleler çözüler. Iş ýüküne baglylykda şahalary dolandyrmak isleseňiz, iň ýönekeý CRM bolmasa edip bilmersiňiz. Şeýle hem bu önümi ulanyp, müşderi bazasynyň çykmagynyň sebäbini bilmek mümkin bolar. Maglumat ýygnaýar we jogapkär adamyň iş stolunda duýduryş görkezer. Agersolbaşçylar elmydama öz ygtyýarynda giňişleýin hasabat bererler.

Iň ýönekeý CRM ösüşi diňe bir müşderi bazasynyň çykmagynyň sebäbini tapmaga däl, eýsem bu ýakymsyz prosesiň wagtynda öňüni almaga hem mümkinçilik berýär. Hatda kompaniýadan giden müşderileri täzeden özüne çekmek üçin bellikler hem berilýär. Iň gyzykly CRM-iň kömegi bilen olaryň gyzyklanmasy oýlanýar. Mundan başga-da, munuň üçin köp mukdarda maliýe we zähmet çeşmelerini sarp etmegiň zerurlygy ýok. Remarketing, müşderileri netijeli çekmäge we şol bir wagtyň özünde ep-esli maliýe çeşmelerini tygşytlamaga mümkinçilik berýän şol wariantlaryň biridir. Iň ýönekeý CRM, bir kompaniýa iň täsirli işleýän hünärmenleri kesgitlemäge synanyşsa, zerur bolup durýar. Elbetde, gyssagly borçlaryny gowy ýerine ýetirmeýän işçiler hem hasaplanyp bilner. Hasaplamadan soň, olardan dynmak, kompýuter intellekti ýa-da başga, has täsirli adamlar bilen çalşyp bolar. Iň ýönekeý CRM elmydama kömege geler we iň kyn iş amallaryny alyp biler. Workhli iş ýüki emeli intellektiň üstünde jemlener we döredijilik formaty zähmet wezipeleri işgärleriň jogapkärçiliginde galar.