1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Hasapçylyk we ulaglary guramak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 38
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: Iş awtomatizasiýasy

Hasapçylyk we ulaglary guramak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?

Programma bilen tanyşmak isleseňiz, iň çalt usul ilki bilen doly wideo tomaşa etmek, soňra mugt demo wersiýasyny göçürip almak we özi bilen işlemekdir. Zerur bolsa, tehniki goldawdan prezentasiýa soraň ýa-da görkezmeleri okaň.Hasapçylyk we ulaglary guramak - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Hasapçylyk we ulaglary guramak - Programmanyň skrinshoty - На русском

“USU-Soft” awtomatlaşdyrylan ýük daşaýyş dolandyryş ulgamy birbada birnäçe möhüm meseläni çözýän programma. Işiň aýry-aýry taraplaryny awtomatlaşdyryp, guramanyň işini optimizirlemäge kömek edýär. Programma üpjünçiligi maliýe we ammarlary hasaba almagy awtomatiki usulda amala aşyrýar we resminamalar bilen işlemek has aňsat we çaltlaşýar. Her bir kompaniýanyň hünärmeniniň her bir işi guramanyň buhgalteriýa ulgamynda ýazylýar we soňra beýleki hereketler bilen baglanyşykly ýygnalyp seljerilýär. Bu yzygiderli dolandyryş derňewi üçin maglumatlar örän möhüm bolan yzygiderli çuňňur derňewiň esasyny düzýär. Kompaniýamyzdan guramaçylyk hasaba alyş programmasy, guramaňyzy dolandyrmaga kömek eder. Aslynda, kärhanaňyzda bolup geçýän zatlar hakda amaly maglumat akymyny üpjün edýär. Transportük ulaglary hyzmat etmegiň aýratyn görnüşidir. Olary has tygşytly we girdejili etmek üçin her tendensiýa üns bermeli. Gurama marşrutlaryň kartalaryny gowy düzmedik bolsa, ýük daşamak serişdeleri manysyz ulanylar we çykdajylar ýokarlanar. Dolandyryş ýok halatynda ýük awtoulaglary işsiz ýa-da işgärler üçin bikanun girdeji gazanmak üçin ulanylyp bilner. Ulaglar anyk meýilleşdirilmelidir we buhgalteriýa gözegçilik ulgamy bu meselede kömek edip biler.

Öndüriji kim?

Akulow Nikolaý

Bu programma üpjünçiliginiň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gatnaşan baş programmist.

Bu sahypa gözden geçirilen senesi:
2024-04-13

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Hasaplaşyk we ulaglaryň guralyşy - На русском

Gurama buhgalteriýasynyň ýük daşaýyş dolandyryş dolandyryş ulgamy, müşderiler bilen ajaýyp gatnaşyklary saklamaga, isleglerini we isleglerini öwrenmäge mümkinçilikdir. Gurama buhgalteriýasy programmasy harytlary, şertnamalary seljerip biler we hyzmatyň hili ýa-da möhleti nukdaýnazaryndan şertnamanyň şertlerini bozmaga hiç wagt ýol bermez. Her ýük eltilende, her ýüküň wagtynda iberiljekdigine we alynjakdygyna göz ýetirýän jogapkär işgäri bolar. Roadük daşaýan ulaglaryň dolandyryş ulgamlaryny döretmek geçen asyryň ahyrynda başlandy. Ilki bilen olar gaty ýönekeý programmalardy. Awtoulag aragatnaşygynyň ösmegi, bazaryň ulag bilen doýmagy bilen, gurama gözegçiliginiň buhgalteriýa meýilnamasyna talaplar hem üýtgedi. Häzirki wagtda ýük biznesinde hemme zada tertip-düzgüni getirip biljek güýçli, öndürijilikli guramaçylyk programmasy bolmazdan edip bolmaz.


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language

Dolandyryş ulgamy, ulag gatnawlaryna we ýüklere awtomatiki gözegçilik etmekden başga-da, ähli ýük guramasyna näme berip biler? Ilki bilen hyzmatyň hili ýokarlanýar we müşderiler muny gaty çalt duýýarlar. Awtomatlaşdyrylan ulgamy ulananyň ilkinji alty aýynda transport çykdajylaryny optimizasiýa 25% -e ýetýär. Logistika zynjyryndan geçmek üçin gerek wagt azalýar. Gurama hasaba almagyň awtomatlaşdyrylan programmasy ýol ulaglarynyň aralygyny takmynan 15% azaltmaga mümkinçilik berýär we gowşuryş meýilnamalaşdyryş prosesi 95% azalýar. Programma üpjünçiligi dolandyryşy täsirli etmäge kömek edýär, sebäbi aslynda transport dolandyryşy boýunça hünärmenler tarapyndan köplenç berilýän köp soraga jogap berer - marşruty meýilleşdirmek we ýük daşamak üçin näçe wagt gerek? Hyzmatlaryň düşewüntliligini ýokarlandyrmak bilen, ýol ulaglarynyň bahasyny nädip azaltmaly? Has girdejili näme - öz ulag serişdeleriňizi ulanmak ýa-da hyzmatdaşyň transport hyzmatlaryndan peýdalanmak? Tutuş ulgam täsirlimi we oýun şem üçin gymmatmy?Hasaplamagy we ulaglary guramagy buýur

Programmany satyn almak üçin bize jaň ediň ýa-da ýazyň. Hünärmenlerimiz, degişli programma üpjünçiligi konfigurasiýasy barada siziň bilen razylaşarlar, şertnama we töleg üçin hasap-faktura taýýarlarlar.Programmany nädip satyn almaly?

Gurnama we okuw internet arkaly amala aşyrylýar
Takmynan wagt talap edilýär: 1 sagat 20 minutŞeýle hem, ýörite programma üpjünçiligini işläp düzüp bilersiňiz

Softwareörite programma üpjünçiligi talaplaryňyz bar bolsa, ýörite taýýarlamagy sargyt ediň. Soňra programma uýgunlaşmak hökman däl, ýöne programma iş amallaryňyza düzediler!
Hasapçylyk we ulaglary guramak

Awtomatlaşdyrylan iş, käbir adamlaryň pikir edişi ýaly Excel elektron tablisalaryny ulanmak barada däl. Hakyky awtomatlaşdyryş ösen ulgamyň kömegi bilen amala aşyrylýar. Hasaplamalaryň ýokary tizligini kepillendirýän çalt, takyk, üznüksiz, täsirli, ygtybarly bolmaly. Ony ulanmak prosesi çylşyrymly bolmaly däl; gereksiz ünsüňi çekmeýän ýönekeý interfeýsleri saýlaýarys. Logük logistikasyny hasaba almagyň iň oňat programmalarynyň biri USU-Soft. Bu görnüşli ulaglaryň iň köp talaplaryny we aýratynlyklaryny göz öňünde tutmaga synanyşan tejribeli işläp düzüjiler tarapyndan döredilýär, şonuň üçin ýük we ýol ulaglary bilen işleýän wagtyňyz transport amallaryna gözegçilik etmek we optimizirlemek üçin guramany hasaba almak programmasy ajaýyp. Awtomatlaşdyrylan USU-Soft ulgamy, ähli faktorlary hasaba almak bilen - sargyt berlen wagtdan ýük görnüşine çenli marşruty meýilleşdirmegi aňsatlaşdyrýar. Islän wagtyňyz hasabat almaga kömek eder. Awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa we maliýe, awtomatiki ammar we resminama akymyna gözegçilik - bular USU-Soft guramasynyň buhgalteriýa programmasynyň baý we giň işleýşiniň diňe bir bölegi. Ulaglary geçirmek prosesi has çaltlaşýar, sebäbi her ulagyň hereketini yzarlamak aňsat.

Awtomatlaşdyrylan dolandyryş ulgamy hökmany gündelik hereketleriň sanyny azaltmak bilen işgärleriň iş ýüküni azaldar. Hyzmaty meýilleşdirmekden başlap, ony durmuşa geçirýänçä islendik iş has çaltlaşjakdygy şübhesizdir. Ulgam transport amallaryny dolandyrmagy gowulandyrmaga kömek edýär. Mundan beýläk kompaniýanyň öz segmentinde öňdebaryjy bolmagy üçin kän wagt gerek bolmaz we harytlary eltmegiň hili taýdan deňeşdirip bolmajakdygyňyza ynanýarsyňyz. Şol bir wagtyň özünde dolandyryş ulgamy kompaniýanyň býudjetini bozmaz. Munuň üçin abuna tölegini tölemegiň zerurlygy ýok, sebäbi ygtyýarnamanyň bahasy ýeterlik.

Programma üpjünçiligi, her şertnamanyň we ozal iberilen ýükleriň beýany bilen örän jikme-jik we takyk müşderi maglumat bazalaryny döredýär. Bu, her bir müşderi bilen şahsylaşdyrylan gatnaşygy ýeňilleşdirýär. Gurama hasaby programmasy, kompaniýanyň öz zerurlyklary üçin satyn alýan üpjünçiligini optimizirlemäge kömek edýär. Awtoulag kompaniýasyna çykdajylary azaltmaga mümkinçilik bermek üçin çykdajylary, zerurlyklary, üpjün edijileriň iň oňat şertlerini görkezer. Ammardaky gözegçilik ýükleri wagtynda düşürmäge we düşürmäge kömek eder we her ätiýaçlyk şaýyň, ýangyjyň hereketini göz öňünde tutar. Kompýuter ulgamyny goşmaça görnüşde dolduryp bilýän elektron enjamlaryň ykjam programmalary uzakdan dolandyrmak meselesinde, şeýle hem kompaniýanyň işgärleri bilen ýük hyzmatlarynyň müşderileriniň arasyndaky aragatnaşygy aňsatlaşdyrar. Awtoulag biznesiniň nuanslary, häzirki zaman lideriniň Injilinden haryt daşamagyny optimallaşdyrmagyň ýollary barada has köp maglumat alyp bilersiňiz. Täzelenen neşiri direktora kärhanany üstünlik gazanmaga kömek eder.