Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Hasapçylyk we ulaglary guramak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 38
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Hasapçylyk we ulaglary guramak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Hasapçylyk we ulaglary guramak

На русском:

Hasapçylyk we ulaglary guramak
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

“USU-Soft” awtomatlaşdyrylan ýük daşaýyş dolandyryş ulgamy birbada birnäçe möhüm meseläni çözýän programma. Işiň aýry-aýry taraplaryny awtomatlaşdyryp, guramanyň işini optimizirlemäge kömek edýär. Programma üpjünçiligi maliýe we ammarlary hasaba almagy awtomatiki usulda amala aşyrýar we resminamalar bilen işlemek has aňsat we çaltlaşýar. Her bir kompaniýanyň hünärmeniniň her bir işi guramanyň buhgalteriýa ulgamynda ýazylýar we soňra beýleki hereketler bilen baglanyşykly ýygnalyp seljerilýär. Bu yzygiderli dolandyryş derňewi üçin maglumatlar örän möhüm bolan yzygiderli çuňňur derňewiň esasyny düzýär. Kompaniýamyzdan guramaçylyk hasaba alyş programmasy, guramaňyzy dolandyrmaga kömek eder. Aslynda, kärhanaňyzda bolup geçýän zatlar hakda amaly maglumat akymyny üpjün edýär. Transportük ulaglary hyzmat etmegiň aýratyn görnüşidir. Olary has tygşytly we girdejili etmek üçin her tendensiýa üns bermeli. Gurama marşrutlaryň kartalaryny gowy düzmedik bolsa, ýük daşamak serişdeleri manysyz ulanylar we çykdajylar ýokarlanar. Dolandyryş ýok halatynda ýük awtoulaglary işsiz ýa-da işgärler üçin bikanun girdeji gazanmak üçin ulanylyp bilner. Ulaglar anyk meýilleşdirilmelidir we buhgalteriýa gözegçilik ulgamy bu meselede kömek edip biler.

Gurama buhgalteriýasynyň ýük daşaýyş dolandyryş dolandyryş ulgamy, müşderiler bilen ajaýyp gatnaşyklary saklamaga, isleglerini we isleglerini öwrenmäge mümkinçilikdir. Gurama buhgalteriýasy programmasy harytlary, şertnamalary seljerip biler we hyzmatyň hili ýa-da möhleti nukdaýnazaryndan şertnamanyň şertlerini bozmaga hiç wagt ýol bermez. Her ýük eltilende, her ýüküň wagtynda iberiljekdigine we alynjakdygyna göz ýetirýän jogapkär işgäri bolar. Roadük daşaýan ulaglaryň dolandyryş ulgamlaryny döretmek geçen asyryň ahyrynda başlandy. Ilki bilen olar gaty ýönekeý programmalardy. Awtoulag aragatnaşygynyň ösmegi, bazaryň ulag bilen doýmagy bilen, gurama gözegçiliginiň buhgalteriýa meýilnamasyna talaplar hem üýtgedi. Häzirki wagtda ýük biznesinde hemme zada tertip-düzgüni getirip biljek güýçli, öndürijilikli guramaçylyk programmasy bolmazdan edip bolmaz.

Dolandyryş ulgamy, ulag gatnawlaryna we ýüklere awtomatiki gözegçilik etmekden başga-da, ähli ýük guramasyna näme berip biler? Ilki bilen hyzmatyň hili ýokarlanýar we müşderiler muny gaty çalt duýýarlar. Awtomatlaşdyrylan ulgamy ulananyň ilkinji alty aýynda transport çykdajylaryny optimizasiýa 25% -e ýetýär. Logistika zynjyryndan geçmek üçin gerek wagt azalýar. Gurama hasaba almagyň awtomatlaşdyrylan programmasy ýol ulaglarynyň aralygyny takmynan 15% azaltmaga mümkinçilik berýär we gowşuryş meýilnamalaşdyryş prosesi 95% azalýar. Programma üpjünçiligi dolandyryşy täsirli etmäge kömek edýär, sebäbi aslynda transport dolandyryşy boýunça hünärmenler tarapyndan köplenç berilýän köp soraga jogap berer - marşruty meýilleşdirmek we ýük daşamak üçin näçe wagt gerek? Hyzmatlaryň düşewüntliligini ýokarlandyrmak bilen, ýol ulaglarynyň bahasyny nädip azaltmaly? Has girdejili näme - öz ulag serişdeleriňizi ulanmak ýa-da hyzmatdaşyň transport hyzmatlaryndan peýdalanmak? Tutuş ulgam täsirlimi we oýun şem üçin gymmatmy?

Awtomatlaşdyrylan iş, käbir adamlaryň pikir edişi ýaly Excel elektron tablisalaryny ulanmak barada däl. Hakyky awtomatlaşdyryş ösen ulgamyň kömegi bilen amala aşyrylýar. Hasaplamalaryň ýokary tizligini kepillendirýän çalt, takyk, üznüksiz, täsirli, ygtybarly bolmaly. Ony ulanmak prosesi çylşyrymly bolmaly däl; gereksiz ünsüňi çekmeýän ýönekeý interfeýsleri saýlaýarys. Logük logistikasyny hasaba almagyň iň oňat programmalarynyň biri USU-Soft. Bu görnüşli ulaglaryň iň köp talaplaryny we aýratynlyklaryny göz öňünde tutmaga synanyşan tejribeli işläp düzüjiler tarapyndan döredilýär, şonuň üçin ýük we ýol ulaglary bilen işleýän wagtyňyz transport amallaryna gözegçilik etmek we optimizirlemek üçin guramany hasaba almak programmasy ajaýyp. Awtomatlaşdyrylan USU-Soft ulgamy, ähli faktorlary hasaba almak bilen - sargyt berlen wagtdan ýük görnüşine çenli marşruty meýilleşdirmegi aňsatlaşdyrýar. Islän wagtyňyz hasabat almaga kömek eder. Awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa we maliýe, awtomatiki ammar we resminama akymyna gözegçilik - bular USU-Soft guramasynyň buhgalteriýa programmasynyň baý we giň işleýşiniň diňe bir bölegi. Ulaglary geçirmek prosesi has çaltlaşýar, sebäbi her ulagyň hereketini yzarlamak aňsat.

Awtomatlaşdyrylan dolandyryş ulgamy hökmany gündelik hereketleriň sanyny azaltmak bilen işgärleriň iş ýüküni azaldar. Hyzmaty meýilleşdirmekden başlap, ony durmuşa geçirýänçä islendik iş has çaltlaşjakdygy şübhesizdir. Ulgam transport amallaryny dolandyrmagy gowulandyrmaga kömek edýär. Mundan beýläk kompaniýanyň öz segmentinde öňdebaryjy bolmagy üçin kän wagt gerek bolmaz we harytlary eltmegiň hili taýdan deňeşdirip bolmajakdygyňyza ynanýarsyňyz. Şol bir wagtyň özünde dolandyryş ulgamy kompaniýanyň býudjetini bozmaz. Munuň üçin abuna tölegini tölemegiň zerurlygy ýok, sebäbi ygtyýarnamanyň bahasy ýeterlik.

Programma üpjünçiligi, her şertnamanyň we ozal iberilen ýükleriň beýany bilen örän jikme-jik we takyk müşderi maglumat bazalaryny döredýär. Bu, her bir müşderi bilen şahsylaşdyrylan gatnaşygy ýeňilleşdirýär. Gurama hasaby programmasy, kompaniýanyň öz zerurlyklary üçin satyn alýan üpjünçiligini optimizirlemäge kömek edýär. Awtoulag kompaniýasyna çykdajylary azaltmaga mümkinçilik bermek üçin çykdajylary, zerurlyklary, üpjün edijileriň iň oňat şertlerini görkezer. Ammardaky gözegçilik ýükleri wagtynda düşürmäge we düşürmäge kömek eder we her ätiýaçlyk şaýyň, ýangyjyň hereketini göz öňünde tutar. Kompýuter ulgamyny goşmaça görnüşde dolduryp bilýän elektron enjamlaryň ykjam programmalary uzakdan dolandyrmak meselesinde, şeýle hem kompaniýanyň işgärleri bilen ýük hyzmatlarynyň müşderileriniň arasyndaky aragatnaşygy aňsatlaşdyrar. Awtoulag biznesiniň nuanslary, häzirki zaman lideriniň Injilinden haryt daşamagyny optimallaşdyrmagyň ýollary barada has köp maglumat alyp bilersiňiz. Täzelenen neşiri direktora kärhanany üstünlik gazanmaga kömek eder.