Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Hasapçylyk we ulaglara gözegçilik
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 550
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Hasapçylyk we ulaglara gözegçilik

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Hasapçylyk we ulaglara gözegçilik

На русском:

Hasapçylyk we ulaglara gözegçilik
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

USU-Soft uniwersal programmamyz arkaly ulaglaryň hasaba alynmagy, kompaniýanyň ähli esasy taraplaryny gözegçilikde saklamaga kömek edýär! Ulaglary guramak we dolandyrmak ýeke-täk maglumat dolandyryş ulgamyndan amala aşyrylýar. Kompaniýanyň ähli işgärleri bu ýerde bir tehnologiki zynjyryň bir bölegi hökmünde işlärler. Ulag gözegçiliginiň buhgalteriýa programmasy, müşderileriň aýratyn sargytlarynyň çäginde we sargytlaryň nädip birleşdirilendigi barada maglumatlary görkezýär. Ulaglary dolandyrmak dolandyryş ulgamynda her ulanyja belli bir giriş hukugy berilýär. Ulag serişdelerini hasaba almagyň dolandyryş programmasynyň işleýiş ýörelgeleri we çemeleşmeleri müşderiniň hünärine baglylykda üýtgäp biler: ýük ulaglaryny dolandyrmak, ýol ulaglaryny, demirýol we ş.m. dolandyrmak bolup biler.

Ulaglaryň hasaba alnyşynyň hem öz aýratynlyklarynyň bardygyny ýatdan çykarmaly däldir. Ulag dolandyryşy kompaniýanyň web sahypasy we beýleki dürli ulgamlar bilen sinhronlaşdyrylyp bilner. Passengerolagçy we ýük daşamagy awtomatlaşdyrmak islendik dolandyryjynyň iň möhüm wezipesidir, sebäbi sargytlar, guramanyň girdejileri we hyzmatdaş kompaniýalaryň hormaty şoňa baglydyr!

Ulag gözegçiligi müşderiler bilen hyzmatdaşlykdan başlaýar. Biziň hödürleýän programmamyzda müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak üçin gurallar toplumy bar. Netijede, hemmesini kanagatlandyryp, hyzmatlaryňyzy iň oňat görnüşde berip bilersiňiz. Müşderilere aragatnaşyk belgisi we ş.m. ýaly ähli zerur maglumatlar bilen hasaba alynmak mümkinçiligi bar. Bu, müşderileriňiz bilen aragatnaşyk saklamaga, şeýle hem ýygnaklary we gepleşikleri meýilleşdirmäge mümkinçilik berýär. USU-Softumşak dolandyryş ulgamy bilen logistika transport dolandyryşy, her bir programmanyň hiç haçan gözegçiliksiz galmajakdygyna göz ýetirýär, sebäbi olaryň her biri status bilen bellenýär: deslapky, dowam etdirilýän, ret edilýän, tamamlanan. Müşderiniň islegi boýunça köp sanly goşmaça status goşup bilersiňiz. Halkara gatnawyny awtomatiki hasaba almak dürli resminamalaryň: arzalaryň, şertnamalaryň we ş.m. emele gelmegi öz içine alýar. Dolandyryş buhgalteriýa ulgamynyň gurulmagy, guramaňyzyň abraýynyň ýokarlanmagyna ep-esli goşant goşýar.

USU-Soft programmasy bilen guramaçylyk dolandyryşy, ähli iş proseslerine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Maliýe dolandyryşy, transport gözegçiliginiň buhgalteriýa programmasyny gurmak bilen has üstünlikli boljakdygyna ynanýar. Umumy aýratynlyklar toplumyna goşmak bilen, size dürli mümkinçilikler hem hödürleýäris. Tematiki meýilnamalaşdyryşy web sahypamyzdan mugt göçürip alyp bilersiňiz. Ulag gözegçiliginiň buhgalteriýa programmasy, kärhananyň ähli işleriniň netijeliligini ýokarlandyrjak hasabat dolandyryşyna aňsat girýär. Programmamyz bilen iş ýerini awtomatlaşdyrmak işgärleriň işini optimallaşdyrýar, bu olaryň höwesini ýokarlandyrmaga oňyn täsir eder. Şeýle ösen maglumat ulgamlaryny döretmek prosesi jogapkärli we köp wagt talap edýär. Size ýokary hilli önüm hödürleýäris! Hasap gözegçiligi maksatnamasynda geçirilen dolandyryş derňewi, her bir işgäriň işiniň obýektiw görnüşini berýär. Hasap gözegçiligi programmasyny ulananyňyzda kärhananyň strategiki ösüşi has üstünlikli we deňagramly bolýar. Harytlaryň Excel hasaba alnyşy, häzirki iş mukdary bilen ygtybarly we köne. Hasapçylyk gözegçiligi programmasy size diňe bir maglumat bilen işlemäge däl-de, gerek wagty arhiwde saklamaga mümkinçilik berýär.

Täze ulanyjylary goşmak we olara giriş hukuklaryny bermek uzak we çylşyrymly iş däl. Ulag dolandyryş dolandyryş programmasy, her bir programmanyň maliýe tarapyny hasaba almagy öz içine alýar. Belli bir programma birikdirilmedik başga bir maliýe amalyny bellige almak isleseňiz, programmamyzyň kömegi bilen aňsatlyk bilen edip bilersiňiz. Hasap programma üpjünçiliginiň başga-da köp gyzykly aýratynlyklary bar! Sahypamyzdan mugt demo wersiýasyny göçürip alyp, olary özüňiz başdan geçirip bilersiňiz.

Dolandyryş diňe bir ygtybarly bolman, eýsem döwrebap bolýar, sebäbi programma üpjünçiligi häzirki zaman aragatnaşyk kanallary we tehniki serişdeler bilen diýen ýaly birleşdirilen. Programma üpjünçiligini wideo kameralar bilen birleşdirmek, awtomatiki wideo gözegçiligini we ulaglaryň we müşderileriň tanalmagyny üpjün edýär. Ammardaky enjamlar bilen integrasiýa ogurlygyň öňüni almaga kömek eder we web sahypasy we PBX bilen baglanyşyk täze müşderileri özüne çekmäge mümkinçilikdir. Routesük marşrutlary has çalt we has takyk düzüler, hünärmenler bolsa iň ajaýyp sany we faktorlaryň utgaşmasyny - wagt, iberiş görnüşi, transport talaplary, müşderileriň isleglerini göz öňünde tutup bilerler. Ulgamymyz bilen her iberiş başyndan ahyryna çenli dolandyrylyp bilner. Dispetçer ýükleri elektron kartalary ulanyp, geolokasiýa maglumatlaryna gönükdirer. Sürüjiler, görünendiklerini bilip, ugry, wagty we şertleri bozmazlar. Hasap gözegçiligi programmasy, dogry we takyk formulalary ulanyp, awtoulag hyzmatlarynyň çykdajylaryny, harytlary hasaplaýar. Dürli baha sanawlaryna görä, dürli nyrhlarda, belli bir müşderä berilýän aýratyn şertlerde mümkindir.

Programma üpjünçiligi, islendik tehniki hasaplamalary elmydama takyk düzmäge mümkinçilik berýär, sebäbi dolandyryş programmalarynda elektron kataloglar aňsat dörediler. Ulagda ulanylýan ulaglary zawodyň maglumatlaryna laýyklykda suratlandyryp bolýar ýa-da salgylanma maglumatlary islendik elektron faýlda göçürip alyp, programma üpjünçiligine goşup bilersiňiz.