1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Ulag logistikasy üçin maksatnama
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 966
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU Software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Ulag logistikasy üçin maksatnama

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Ulag logistikasy üçin maksatnama - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Ulag logistikasy üçin maksatnama - Programmanyň skrinshoty - На русском

Logistika üçin mugt programma hakykatmy ýa-da hakykatdanam gymmatly bir zady mugt almak mümkin dälmi? Bu soraga şu makalada jogap bermäge synanyşarys. Gysga jogap hawa - hakyky. Emma sorag, bu hili programma näderejede täsirli we asla peýdasy barmy? USU Programma üpjünçiliginiň programma üpjünçiligi topary birmeňzeş jogap berýär - diňe gowy programmalaryň demo wersiýalary mugt bolup biler. Şeýle programmalaryň doly wersiýalary elmydama tölegli önüm bolup, USU Programma üpjünçiligi hem muňa degişli däldir.

USU Programma üpjünçiliginiň demo wersiýasy islendik işiň zerur bolup biljek ähli esasy funksiýalaryny öz içine alýar. Şeýle-de bolsa, demo wersiýasynyň çäkli synag möhleti bar we şonuň üçin uzak möhletli ulag logistikasyny awtomatlaşdyrmak üçin amatly däl. Paýlamagyň maksady diňe maglumat maksatly. Maksatnamamyzy mugt göçürip alyp bilersiňiz we synag möhletiniň iki hepdesinde onuň işleýşi bilen tanşyp bilersiňiz. Demo wersiýasyny resmi web sahypamyzda tapyp bilersiňiz. Doly görnüşini satyn almak üçin web sahypasynda tapyp boljak rekwizitleri ulanyp, tehniki goldaw toparyna ýüz tutuň. Programmanyň mümkinçilikleri barada ähli jikme-jik maglumatlar şol ýerden tapylýar.

Ulag logistikasy üçin mugt programmalary ulanmak ýerlikli däl. Munuň ýaly programmalar, islendik ulag we logistika kompaniýasyna zerur bolan iň takyk dolandyryşa mätäç kärhananyň öňünde durýan ähli meseleler üçin awtomatlaşdyrmagyň doly ýerine ýetirilmegini üpjün edip bilmez. Mysal üçin, USU Programma üpjünçiligini döredijilerden bir programma satyn alsaňyz, kompaniýanyň işini we her bir işgäri üçin aýratynlykda yzarlamak üçin ajaýyp mümkinçilik alarsyňyz. Programma işgärleriň iş wagtyny yzarlamak üçin işleýär. Işgäriň ýerine ýetiren her bir işi ýazylýar. Şeýle hem oňa sarp edilen wagt we berlen işiň hili.

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

 • Ulag logistikasy üçin programmanyň wideosy

Ulag logistikasy üçin programmanyň wideosy - На русском

 • Ulag logistikasy üçin programmanyň wideosy - На русском

Ulag logistikasy üçin bir programma gerek bolsa, ony mugt göçürip almaga synanyşmak manysyz, ýöne işiňizde entek uly býudjet ýok, ulag logistikasyny awtomatlaşdyrmak üçin çözgüdimizi arzan bahadan hödürläp bileris, ýöne peýdaly funksiýalaryň köpdürliligi. Mysal üçin, USU Programma üpjünçiliginiň kömegi bilen ähli gowşuryşlary hakyky wagtda yzarlap bilersiňiz. Transportöne transport logistik dolandyryşy üçin programmanyň işlemegi diňe şol ýerde durman.

Peýdaly maglumatlar binýady transport logistikasy barada giňişleýin maglumatlary öz içine alýar. Programmanyň maglumat bazasynda saklanýan maglumatlara çalt girip bilersiňiz. Mysal üçin, bukjany alyjy we iberiji, önümiň aýratynlyklary, ululygy, agramy we ş.m. Mundan başga-da, ýüküň bahasyny, kartada gowşurylan ýerini we iberilen senesini sorap bilersiňiz.

Demo wersiýasy hökmünde mugt göçürip alyp boljak transport logistika dolandyryş programmasy, doly mugt programmalardan birnäçe artykmaçlyga eýe. Mugt göçürip alýan programmaňyz, USU programma üpjünçiliginiň başarnyklary ýaly funksiýalary üpjün edip bilmez. Mundan başga-da, bahanyň hili ýaly dürli parametrleriň gatnaşygy nukdaýnazaryndan, hatda mugt däl programmalaryň arasynda-da peýdalylygymyz henizem tapawutlanýar. USU Programma toparynyň ulag logistika hasaba alyş programmasynyň täze nesli ýük daşaýan kompaniýalaryň we beýleki logistika guramalarynyň gurluşyna doly laýyk geler.


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language

Mugt transport logistika programmalary ýeterlik netijelilik bilen multimodal iberişleri yzarlap bilmez. USU Programma üpjünçiligi ýükleriň transport ýoluny, eltiş görnüşlerini yzarlamak meselesini ajaýyp ýerine ýetirer we ulanylýan ulaglar arkaly tertipläp biler. Maksatnamamyz barada aýdylanda, haryt göçürilende kompaniýanyň haýsy ulagdan peýdalanmagy möhüm däl. Howa transporty, demir ýol, ýük awtoulaglary, gämiler ýa-da multimodal transport bolsun - programmamyz ähli wezipelerini ýerine ýetirmekde täsirli we çalt bolar. Islendik kärhanada ulag logistikasyna kömek etjek programmanyň beýleki aýratynlyklary, ýüküň ululygyna we ulagdaky harytlaryň mukdaryna baglylykda transport we eltişleri görnüşleri boýunça toparlara bölmek ukyby ýaly artykmaçlyklary öz içine alýar.

Guramanyň daşary ýurt şahamçalary köp bolmasa we daşalýan harytlaryň mukdary gaty uly bolmasa, kiçi bir kompaniýa üçin wersiýa satyn almak zerur, şol bir wagtyň özünde dürli ýurtlarda şahamçalary bolan logistik kärhanalar üçin hem mümkinçilik bar. Ulag logistikasy üçin peýdaly programma, diňe demo wersiýasy görnüşinde mugt göçürip alyp bilersiňiz, çäkli wagt işleýär.

Mugt logistika programmalary diňe çäkli ulanyş wagtyny hödürleýär. Programmanyň ygtyýarly görnüşini gaty bahadan satyn alsaňyz, harytlary we ýolagçylary daşamak pudagynda ofis işini dolandyrmak üçin ajaýyp optimal programma alarsyňyz. USU programma üpjünçiligi şeýle bir köp taraply welin, islendik logistika kompaniýasyny awtomatlaşdyrmak üçin amatly.

 • order

Ulag logistikasy üçin maksatnama

Ilki bilen kömekçi programmany işledeniňizde, hasaba alynmaly we ulgamda ygtyýar bermeli bolarsyňyz. Ulanyja gireniňizden soň, iş ýerlerini şahsylaşdyrmaga kömek etjek köp sanly deslapky dizaýn teklip edilýär. Dizaýn we şahsylaşdyrma mowzuklaryny saýlandan soň, operator işlemegi we interfeýs sazlamalaryny saýlamaga dowam edýär. Changeshli üýtgeşmeler şahsy hasapda saklanýar we soňraky ygtyýarnamalar wagtynda hemme zady soň täzeden düzmegiň zerurlygy ýok. Her bir ulanyjy üçin şahsy sazlamalary bilen öz şahsy hasaby döredilýär.

Mugt programmalar köp mukdarda işe uýgunlaşdyrylanok, şonuň üçin size tabşyrylan ähli işleri ýerine ýetirmäge kömek etjek tölegli, netijeli işleýän programmany derrew satyn almak has gowy we girdejili. USU Programma üpjünçiliginde ähli funksiýalar tertipleşdirilýär, maglumatlar degişli bukjalarda saklanýar, bu ýerde gyzyklanma maglumatlaryny tapmak aňsat. Logistika üçin mugt programmalar, saýlanan maksatly diňleýjilere köpçülikleýin poçta ibermäge kömek edip bilmez, emma programmamyz bu meseläni aňsatlyk bilen çözüp biler. Diňe kontaktlary maksatly saýlamak we habar ýazmak ýeterlikdir. Programma, köp çykdajylary azaldýan awtomatiki usulda mundan beýläkki çäreleri ýerine ýetirer.

Maksatnamamyzyň durmuşa geçirilmegi we ulanylmagy, kärhanaňyz üçin zerur bolan işgärleriň sanyny ep-esli azaltmaga mümkinçilik berýär. Ofis işiniň optimizasiýasyny yza süýşürmän, şu wagt transport logistika programmasyny göçürip alyp bilersiňiz. USU Programma üpjünçiligini satyn almak üçin gaty az mukdarda pul töläp, işçileriň aşa köp işleýän işgärlerini saklamak üçin ummasyz pul tygşytlaýarsyňyz.

USU Programma üpjünçiliginiň web sahypasynda demo görnüşi görnüşinde mugt göçürip alyp boljak ulag logistikasy üçin programmamyz, operatorlaryň işlemegini aňsatlaşdyrýan modully enjam shemasy bar. Programmany çalt we hiç hili kynçylyksyz göçürip alyp bilersiňiz. Programmanyň ygtyýarly görnüşini satyn almak üçin kompaniýamyzyň hünärmenlerine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris. Contactshli aragatnaşyklar kompaniýamyzyň resmi web sahypasynda görkezilýär.