Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. karz amallaryny hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 357
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

karz amallaryny hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?karz amallaryny hasaba almak

На русском:

karz amallaryny hasaba almak
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Karz amallary USU Programma üpjünçiliginde awtomatiki hasaba alynýar, bu islendik amal amallarynyň derrew hasapda we karzlar bilen baglanyşykly ähli resminamalarda, şol sanda ähli amallaryň wizual gözegçiligini üpjün etmek üçin awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa ulgamynda berilýän reňk görkezijisini görkezjekdigini aňladýar. karza hyzmat edende bolup geçýär. Operationshli amallar işgärleriň gatnaşmazdan amala aşyrylýar, şonuň üçin hakyky buhgalter hasabatyny diňe bir has täsirli etmeýän “awtomatiki buhgalteriýa” tassyklanylýar, sebäbi islendik işiň tizligi maglumatlaryň mukdaryna garamazdan bir sekundyň bir bölegidir. gaýtadan işlemek, ýöne ýazga alynjak maglumatlaryň dolylygy sebäpli täsirli. Mundan başga-da, awtomatiki hasaplaşyk bilen ähli hasaplamalar awtomatiki usulda amala aşyrylýar, göterimleri hasaplamak we jerimeleriň hasaplanylmagy, daşary ýurt walýutasynda karzlar berlen halatynda daşary ýurt walýutasynyň häzirki walýuta hümmeti üýtgän mahaly tölegleri gaýtadan hasaplamak we şeýle karzlar boýunça amallar milli ekwiwalentde geçirilýär.

Daşary ýurt walýutasyndaky karz amallaryny hasaba almak adaty karzlar ýaly prinsiplere laýyklykda amala aşyrylýar, ýöne, adatça, taraplar bu karzy alýan daşary ýurt walýutasynyň häzirki walýuta hümmeti bolanda tölegleri gaýtadan hasaplamak üçin amallaryň kanunydygy barada ylalaşýarlar. daşary ýurt walýutasy çynlakaý üýtgäp dursa, üýtgetmeler girizildi. Daşary ýurt walýutasyndaky karzyň, gysga möhletli bolsa, milli pul karzyndan has girdejili bolandygyny bellemelidiris, sebäbi daşary ýurt walýutasynyň hümmeti üýtgemese, şeýle karzlar boýunça amallar ýagdaýdan has az töleg talap edýär. ýerli pullarda şuňa meňzeş şertlerde karz. Karz amallaryny hasaba almagyň konfigurasiýasy, daşary ýurt walýutasynyň karzlarynyň maksatlary bilen kesgitlenýän we daşary ýurt walýutasyndaky hyzmat karzlaryna berilýän amallaryň ähli görnüşlerini özbaşdak amala aşyrýan görnüşler boýunça “daşary ýurt” karzlaryny awtomatiki paýlaýar. Onuň borçlary karz çeşmeleriniň dogry paýlanyşyna gözegçilik etmek, borçnamalaryň öz wagtynda ýerine ýetirilmegi we walýuta kanunçylygynyň talaplarynyň berjaý edilmegini öz içine alýar.

Daşary ýurt walýutasyndaky karz amallaryny hasaba almagyň konfigurasiýasy, göterim tölegleri boýunça walýuta hümmetiniň tapawudyny, esasy berginiň tölenen senesi boýunça walýuta hümmetiniň tapawudyny kesgitlär, bu hem bellenilen tertibe laýyklykda. konfigurasiýasy bilen özbaşdak döredilýär. Daşary ýurt walýutalaryna gözegçilik, has takygy, häzirki nyrhlaryna gözegçilik etmek, awtomatlaşdyrylan buhgalter ulgamy awtomatiki usulda amala aşyrylýar we çalt üýtgese, derrew täze stawka laýyklykda tölegleri gaýtadan hasaplamak üçin amallar geçirýär we müşderilere bu aragatnaşyklar arkaly awtomatiki habar berýär. programma üpjünçiligi maliýe edarasynda gurlan bolsa, maglumatlar bazasynda görkezilýär.

Daşary ýurt walýutasyndaky amallary hasaba almak karz serişdeleri berlende, soňraky töleg amallarynda ýa-da yzyna gaýtarylanda amala aşyrylýar. Transactionhli amallary hasaba almak üçin, hasabat maliýe döwründe berk gözegçilikde saklanýandygy sebäpli, hasabat döwründe olaryň her biri üçin jikme-jik jikme-jiklikler, seneleri, sebäpleri kesgitlemek bilen, amallaryň sanawyny düzýän ýörite formalary düzmek bilen, elektron registrlerde hasaba alyndy. , kontragentler we amal üçin jogapkär adamlaryň sany.

Iň möhümi wagt we maliýe bolan çeşmeleri tygşytlamak programmanyň wezipesi, şonuň üçin ähli proseduralary mümkin boldugyça ýönekeýleşdirýär we şeýlelik bilen olary çaltlaşdyrýar we işgärlere diňe bir jogapkärçilik goýýar - maglumatlary girizmek, başlangyç we tok. Ulanyjylardan alnan maglumatlary, ygtybarlylygyny we netijeliligini ýazga almak üçin aýratyn elektron alsurnallar berilýär, onda işgärler wezipeleri ýerine ýetiren işleri barada habar iberýärler. Bu maglumatlara esaslanyp, awtomatlaşdyrylan ulgam iş prosesleriniň häzirki ýagdaýyny häsiýetlendirýän görkezijileri gaýtadan hasaplaýar. Täzelenen görkezijilere esaslanyp, şol bir tertipde işlemegi dowam etdirmek ýa-da hakyky görkezijiniň meýilleşdirileninden gyşarmagy ýeterlik bolsa, islendik prosesi düzetmek üçin dolandyryş kararlary kabul edilýär. Şonuň üçin hasabat döwrüniň ahyrynda ulanyjylara iş hakyny hasaplanda buhgalter ulgamy tarapyndan baha berilýän işgärleriň iş işi möhümdir.

Programmanyň özi, iş ýazgylarynda ýerleşdirilen maglumatlaryň hilini göz öňünde tutup, her bir işçiniň aýlyk hakyny hasaplaýar, şonuň üçin işgärler maglumatlaryň öz wagtynda goşulmagy we ygtybarlylygy bilen gyzyklanýar. Ulanyjylardan gelýän maglumatlara gözegçilik dolandyryş we ulgamyň özi tarapyndan amala aşyrylýar, bu funksiýalary köpeltmek, sebäbi dürli baha beriş usullary bar, şeýlelik bilen biri-birini doldurýar. Managementolbaşçylar, soňky barlagdan bäri sistema haýsy maglumatlaryň goşulandygyny görkezýän we şeýlelik bilen ony çaltlaşdyrýan audit funksiýasyny ulanýan iş prosesiniň häzirki ýagdaýyna laýyk gelýändigi üçin işgärleriň ýazgylaryny barlaýar. Karz amallary hasaba alyş ulgamy, ýalňyşlary hasaba almaýan, olaryň arasynda tabynlygy döredip, görkezijilere gözegçilik edýär.

Karz amallarynyň buhgalteriýa programmasy, önüm çyzgysy, müşderi tarapy CRM, karz bazasy, resminamalar bazasy, ulanyjy bazasy we şahamçalaryň maglumat bazasy ýaly birnäçe maglumat bazasyny döredýär. CRM, hasaba alnan pursatyndan başlap, her bir müşderi bilen özara gatnaşyklaryň taryhyny, şol sanda jaňlary, ýygnaklary, e-poçta habarlaryny, habar býulletenleriniň tekstlerini, resminamalaryny we suratlaryny öz içine alýar. Karz maglumatlar bazasy karzlaryň taryhyny, şol sanda berlen senesini, mukdaryny, göterim mukdaryny, töleg tertibini, jerimeleriň hasaplanyşyny, karzy emele getirmegi we karzy üzmegi öz içine alýar. Karz maglumatlar bazasyndaky amallary hasaba almak köp wagt almaz, sebäbi her bir programmanyň ýagdaýy we reňki bar, şonuň üçin resminamalary açmazdan häzirki ýagdaýyna wizual gözegçilik edip bilersiňiz. Ulgam ulanyjylaryň wagtyny tygşytlamak üçin görkezijileriň we statuslaryň reňk görkezilmegini aýratyn goldaýar. Reňk islenýän netijäniň gazanylmagyny görkezýär.

Karz amallarynyň buhgalteriýa ulgamy, elektron görnüşleriň birleşmegini aýratyn goldaýar. Olaryň doldurma formaty, maglumat paýlanyşy we dolandyryş gurallary birmeňzeş. Programma, ulanyjynyň iş ýeriniň şahsy dizaýnyny hödürleýär - interfeýsiň 50-den gowrak dizaýn warianty we aýlamak arkaly saýlanyp bilner. Ulanyjylaryň şahsy loginleri we howpsuzlyk parollary bar, olar iş üçin şahsy elektron görnüşlerini we zerur mukdarda maglumat maglumatlary berýär. Girişler aýratyn iş meýdançasyny emele getirýär - şahsy jogapkärçilik meýdançasy, bu ýerde ähli ulanyjy maglumatlary giriş bilen bellik edilýär, bu nädogry maglumat gözleýän mahaly amatly. Köp ulanyjy interfeýsi, maglumatlary tygşytlamak gapma-garşylygy aradan aýrylansoň, ulanyjylar bir wagtyň özünde iş alyp baranda paýlaşmak meselesini çözmäge kömek edýär. Ulgam, düzgünleşdiriji üçin hökmany, karz almak üçin resminamalaryň doly bukjasyny goşmak bilen, häzirki resminamalaryň hemmesini özbaşdak döredýär.

Programma, geljekki döwür üçin netijeli meýilnamalaşdyrmagy, netijeleri çaklamagy üpjün edýän ähli öndürijilik görkezijileri boýunça üznüksiz statistiki ýazgylary ýöredýär. Statistik buhgalteriýa esasynda işgärleriň netijeliligine, müşderiniň işjeňligine we marketing saýtlarynyň öndürijiligine baha bermek ýaly işleriň ähli görnüşleri derňelýär. Her hasabat döwrüniň ahyryna çenli üpjün edilýän işleriň ähli görnüşleriniň seljermesi, amallary wagtynda sazlamaga we maliýe amallaryny optimizirlemäge mümkinçilik berýär. Programma täsirli aragatnaşygy goldaýar - içerki we daşarky, birinji ýagdaýda açylýan penjireler, ikinji elektron aragatnaşygynda - e-poçta, SMS, Viber we sesli jaňlar.