1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. E-poçta paýlamak üçin programmalar
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 685
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU Software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

E-poçta paýlamak üçin programmalar

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?E-poçta paýlamak üçin programmalar - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

E-poçta paýlamak üçin programmalar - Programmanyň skrinshoty - На русском

Elektron poçta programmalarynyň dürli ýagdaýlarda ulanyp boljak aýratyn artykmaçlygy bar. Internetiň üsti bilen we ýerli ulgamlar arkaly işlemäge ukyply, şeýlelik bilen buhgalter hasabatyny we gözegçiligi ýöretmegi ep-esli aňsatlaşdyrýar. Elektron kömekçileri we el bilen tölegleri ulananyňyzda hyzmatlaryňyzyň hilindäki tapawudy derrew görersiňiz. Univershliumumy hasapçylyk ulgamy kompaniýasyndan e-poçta paýlamak üçin programma ýerli torlar ýa-da internet arkaly işläp biler, bu bolsa öndürijiligini ep-esli ýokarlandyrar. Şol bir wagtyň özünde, ulanyjylaryň sany möhüm rol oýnamaýar, sebäbi e-poçta hat ibermek baradaky arzamyz gysga wagtyň içinde köp mukdarda maglumatlary üstünlikli işläp biler. Her bir ulanyjy hasaba alyndy, bu has köp işlemek üçin zerur şert. Bu ýagdaýda oňa şahsy ulanyjy ady we paroly berilýär. Ondan soň, ulanyjy korporatiw tora girip biler, şeýle hem amatlylygy sazlap biler. Mysal üçin, iş stolunyň dizaýny üçin elli gowrak reňkli şablon bar. Iň bolmanda her gün olary üýtgedip bilersiňiz, şeýle hem bitewi stili saklamak üçin edaraňyzyň nyşanyny düzüp bilersiňiz. Mundan başga-da, e-poçta habar býulleteni üçin programma dünýäniň ähli dillerini goldaýan halkara programma üpjünçiliginiň bolmagyny üpjün edýär. Daşary ýurt hyzmatdaşlaryňyz ýa-da şahamçalaryňyz bar bolsa bu gaty amatly. Ulanyjynyň giriş hukugy hem ep-esli üýtgeýär. Olaryň hersine diňe ygtyýarlyklary bilen gönüden-göni baglanyşykly modullara girip bolýar. Anotherene bir zat kärhananyň ýolbaşçysy, sebäbi täsirli işjeňligi üçin bolup geçýän zatlaryň doly suratyny görmeli. Her bir ownuk jikme-jigi sazlap bilýär, şeýlelik bilen işiniň üstünlikli bolmagyny üpjün edýär. Ulgamyň esasy sazlamalary hem onuň egnine düşýär. Esasy işe başlamazdan ozal paýlaşma awtomatiki usulda amala aşyrylar ýaly programma kataloglaryny bir gezek doldurmaly. Bu siziň işiňizi ep-esli ýeňilleşdirer we zerur hatlar hökman adresine ýeter. USU taslamalarynyň artykmaçlygy, bar bolan ofis formatlarynyň hemmesini diýen ýaly goldaýar. Diýmek, düşündirişli suratlar ýa-da grafikalar bilen tekst ýazgylaryna aňsatlyk bilen ýoldaş bolup bilersiňiz, şeýle hem harplarda suratlandyryjy maglumatlary görkezip bilersiňiz. Mundan başga-da, faýllary yzygiderli eksport etmek ýa-da göçürmek zerurlygy öz-özünden ýitýär, bu şübhesiz möhüm artykmaçlykdyr. Bu görnüşdäki gurnamalar bazasy, ilkinji ýazgy girizilenden soň derrew awtomatiki usulda döredilýär. Wagtyň geçmegi bilen yzygiderli giňelýär, täze maglumatlar we ýazgylar bilen doldurylýar. Şeýle-de bolsa, nusgawy tertip üýtgewsiz galýar. Şonuň üçin maglumatlaryň köpelmegine garamazdan, wirtual ammaryňyza aňsatlyk bilen baryp bilersiňiz we birnäçe sekundyň içinde islenýän resminamany hem tapyp bilersiňiz. Islenýän faýlyň islendik parametrlerini kabul edýän çalt kontekstli gözleg size bu meselede kömek eder. Onuň kömegi bilen islendik adam ýa-da kompaniýa bilen baglanyşykly islendik döwür üçin ýazgylary tapmak we tertiplemek aňsat we ş.m. Awtomatlaşdyrylan e-poçta programmalary her dürli edaralar üçin amatly guraldyr. Kompýuteri açmagy zordan öwrenen tejribesiz täze öwrenijilerem olary özleşdirip bilerler. Bu ýagdaýda titaniki tagallalary ýa-da köp wagt sarp etmegiň zerurlygy ýok.

Hatlary ibermek we hasaba almak müşderiler üçin e-poçta ibermek arkaly amala aşyrylýar.

SMS ibermek üçin programma belli bir adama habar ibermäge ýa-da birnäçe alyja köpçülikleýin poçta ibermäge kömek eder.

Köp SMS iberilende, SMS ibermek programmasy habar ibermegiň umumy bahasyny öňünden hasaplaýar we hasabyň balansy bilen deňeşdirýär.

Wiber habarlaşma programmasy, Viber habarçysyna habar ibermek ukyby bilen ýeke-täk müşderi bazasyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Wiber poçta programma üpjünçiligi, daşary ýurtly müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak zerur bolsa, amatly dilde poçta ibermäge mümkinçilik berýär.

Mugt SMS habarlaşma programmasy synag re modeiminde elýeterlidir, programmanyň satyn alynmagy aýlyk abuna töleglerini öz içine almaýar we bir gezek tölenýär.

Poçta ibermek programmasy, programma tarapyndan awtomatiki usulda döredilýän goşundyda dürli faýllary we resminamalary goşmaga mümkinçilik berýär.

Köpçülikleýin poçta ibermek programmasy her bir müşderä aýratyn habarlary döretmek zerurlygyny aradan aýyrar.

E-poçta ibermek üçin mugt programma, programmadan poçta ibermek üçin saýlan islendik e-poçta salgylaryňyza habar iberýär.

 • E-poçta paýlamak üçin programmalaryň wideosy

E-poçta habar býulleteni programmasy, bütin dünýäde müşderilere iberilip bilner.

Internet arkaly SMS üçin programma habarlaryň iberilişini seljermäge mümkinçilik berýär.

Mugt jaň ediji iki hepde demo wersiýasy hökmünde elýeterlidir.

Awtomatlaşdyrylan habarlaşma programmasy, guramanyň öndürijiligini ýokarlandyrýan ýekeje programma bazasyndaky ähli işgärleriň işini birleşdirýär.

Uniwersal hasapçylyk ulgamynyň web sahypasyndan işleýşini barlamak üçin demo wersiýasy görnüşinde poçta ibermek üçin programmany göçürip alyp bilersiňiz.

Çykýan jaňlar üçin programma, kompaniýamyzy döredijiler tarapyndan müşderiniň şahsy isleglerine görä üýtgedilip bilner.

SMS programma üpjünçiligi, işiňiz we müşderiler bilen gatnaşygyňyz üçin çalşyp bolmajak kömekçi!

Kompýuterden SMS ibermek programmasy, iberilen habaryň ýagdaýyny seljerýär we iberilendigini ýa-da berilmeýändigini kesgitleýär.

Telefon belgilerine hat ibermek programmasy sms serwerindäki aýratyn ýazgydan ýerine ýetirilýär.

Müşderilere arzanladyşlar barada habar bermek, bergileri habar bermek, möhüm bildirişleri ýa-da çakylyklary ibermek üçin hökman hatlar üçin programma gerek bolar!


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language

Synag re iniminde e-poçta paýlamak üçin mugt programma, programmanyň mümkinçiliklerini görmäge we interfeýs bilen tanyşmaga kömek eder.

Bildirişleri ibermek programmasy müşderileriňize iň täze habarlardan elmydama habarly bolmaga kömek eder!

SMS habarlaşma programmasy şablonlary döredýär, olaryň esasynda habar iberip bilersiňiz.

Müşderilere jaň etmek üçin programma, ses re modeiminde müşderi üçin zerur habary iberip, kompaniýanyňyzyň adyndan jaň edip biler.

Möhüm serişdeleri tygşytlamak işiňiz üçin çykdajylary azaldar we öndürijiligiňizi ýokarlandyrar.

Elektron dolandyryş ulgamy arkaly e-poçta kampaniýalarynyň guralyşyny yzarlamak has aňsat.

Hyzmatlaryňyzy ulanmaga höweslendirip, köp sanly tomaşaçylara ýetip bilersiňiz.

Bu gurnamalar, dürli ugurlardaky kompaniýanyň işine doly laýyk geler.

Interfeýs interfeýsi köp ýyllaryň dowamynda USU müşderilerini tüýs ýürekden özüne çekdi. Mundan başga-da, gereksiz jikme-jiklikler bilen konfigurasiýanyň özüni aşa ýüklemän, ony yzygiderli kämilleşdirýäris.

Hatda müňlerçe adam bir wagtyň özünde e-poçta programmasynda işläp biler - bu onuň işine hiç hili täsir etmez.

 • order

E-poçta paýlamak üçin programmalar

Çeýe sazlamalar ulgamy programma üpjünçiliginden has köp peýdalanmaga kömek eder. Her ulanyjynyň islegine laýyklykda sazlanyp bilner.

Maglumatlar bazasy bu ýerde çalt we täsirli gatnaşmazdan dörediler.

Çaltlaşdyrylan kontekst gözlegi, şol bir wagtyň özünde wagt we nerw tygşytlamak üçin iň oňat çözgütdir. Işlemegi üçin diňe birnäçe harp ýa-da san ýeterlikdir.

Ujypsyz nuanslara yzygiderli gözegçilik etmek häzirki zaman bazaryndaky işewürligiň ösmegine täsir edýän ähli faktorlary göz öňünde tutmaga kömek edýär.

E-poçta hat ibermek üçin programmada ätiýaçlyk maglumat bazasy bar. Diýmek, zeper ýeten faýly dikeltmek kyn bolmaz.

Bu üpjünçilige başlamak üçin diňe salgylanma kitaplaryny doldurmaly. El bilen giriş ýa-da degişli çeşmeden mümkin boldugyça gysga wagtda import etmek rugsat edilýär.

Esasy gurnama menýusynda diňe üç bölüm bar - bular salgylanma kitaplary, modullar we hasabatlar.

Özboluşly özleşdirme opsiýalarynyň köpüsi.

Jübi programmalary, platforma integrasiýasy, hususy onlaýn dükanlar, dolandyryş gollanmalary we başga-da köp zatlar bar.

Programma üpjünçiligiňiziň tertibini öňünden düzetmek isleseňiz, iş meýilnamasynyň hyzmatlaryndan peýdalanyň.

E-poçta e-poçta ibermek üçin amaly aýratynlyklaryň doly sanawy demo re iniminde elýeterlidir.