1. USU
 2.  ›› 
 3. ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ |
 4.  ›› 
 5. ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦନର ହିସାବ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ |
ମୂଲ୍ୟାୟନ: 4.9. ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା: 432
rating
ଦେଶଗୁଡିକ |: ସମସ୍ତ
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ: Windows, Android, macOS
ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ |: ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦନର ହିସାବ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ |

 • କପିରାଇଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତର ଅନନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
  କପିରାଇଟ୍ |

  କପିରାଇଟ୍ |
 • ଆମେ ଏକ ପରୀକ୍ଷିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରକାଶକ | ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଡେମୋ ଭର୍ସନ୍ ଚଲାଇବାବେଳେ ଏହା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ |
  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |

  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |
 • ଆମେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ world ର ସଂଗଠନଗୁଡିକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ | ଆମର କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାର୍କ ଅଛି |
  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ

  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ


ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?

ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଦ୍ରୁତତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା, ଏବଂ ତା’ପରେ ମାଗଣା ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ଏହା ସହିତ କାମ କରିବା | ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ବ technical ଷୟିକ ସମର୍ଥନରୁ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ read ନ୍ତୁ |ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦନର ହିସାବ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ | - ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ |

ଯଦି ତୁମେ ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦନର ହିସାବ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ, USU ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ ଦଳରୁ ଜଟିଳ ସମାଧାନ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ କର | USU ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ | ଏଥିସହ, ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦନର ହିସାବ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ କିଣିବାବେଳେ ଆମର ସେବାଗୁଡିକର ପରିସର ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆପଣ କିଣୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାରେ ସହାୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ | ଏଗୁଡିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ସାଥୀ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ହିସାବ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦନ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ପସନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ୍ |

ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦନର ହିସାବ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରାଯାଏ ଯଦି ତୁମେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଦଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର | ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗାଇଦେବୁ ଯାହା ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦନ, ଏବଂ ଏହାର ହିସାବ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରେ, ଏବଂ ତାପରେ, ଏହି ସୂଚନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଯାହାର ସିଷ୍ଟମରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ଅଛି |

ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦନର ହିସାବ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆମର ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ, ଆଡମିଶନ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି | ଉଦାହରଣ ସ୍ .ରୁପ, ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ସୀମିତ ସୂଚନା ସେଟ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ଯାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସୁବିଧା ଅଛି | ସୂଚନାର ଏହି ସେଟ୍ ତଥ୍ୟର ଆରେରେ ସୀମିତ, ଯାହା ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି | ଏହିପରି ପଶୁପାଳନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବଜାରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବାକୁ, ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦିରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୃ firm ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ବଜାର ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ଦଖଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ | ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦନର ହିସାବ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ, ତୁମର କମ୍ପାନୀ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ଉଚିତ କାରଣ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଚେତନତାର ସ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭବ ହେବ | ତେଣୁ, ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ତରରେ ପରିଚାଳନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଏହା ସହିତ, ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ବ୍ୟବହାର ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ |

ବିକାଶକାରୀ କିଏ?

ଅକୁଲୋଭ ନିକୋଲାଇ |

ଏହି ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକାଶରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର୍ |

ତାରିଖ ଏହି ପୃଷ୍ଠା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା |:
2024-06-19

ଏହି ଭିଡିଓ Russian ଷରେ ଅଛି | ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହୁଁ |

ସଫ୍ଟୱେର୍ ତ୍ର ly ମାସିକ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ document ଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଉପଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ପଡିବ | ଯଦି ତୁମେ ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦନର ହିସାବ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ନିୟୋଜିତ, ତୁମେ କେବଳ ଆମର ଜଟିଳ ବିନା କରିପାରିବ ନାହିଁ | ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ସବୁଠାରୁ କଠୋର ଗୁଣବତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରେ | ଏହା ସହିତ, ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଚାର୍ଜ କରୁ |

ଆପଣ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଚାର୍ଟଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ | ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନାକୁ ଶୀଘ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଚାର୍ଟରେ, ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷମ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଚାର୍ଟ ପାଇଁ, ଆପଣ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିପାରିବେ | ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେବା ଉଚିତ୍, ଏବଂ ଆପଣ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେ |

ଯଦି ଆପଣ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ପାଦନରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ହିସାବ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପକରଣ ହେବ | USU ସଫ୍ଟୱେୟାରରୁ ଉନ୍ନତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜର୍ନାଲ୍ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ | କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବାଗୁଡିକ ପରିଚାଳନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଅପରେସନ୍ ସଂପାଦିତ ହୋଇପାରିବ | ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ସୁଦୂର ମିଡିଆରେ ସ stored ୍ଚୟ ହେବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ନେବ ନାହିଁ |

ପଶୁ ପ୍ରଜନନରେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ, ତେଣୁ, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ | ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ହିସାବ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମର ଜଟିଳ ଉତ୍ପାଦ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କ difficulties ଣସି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଉପଯୋଗିତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ | ଏହି ମିନି-ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଇମେଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ | ଯଦିଓ ଆପଣ ବିଶ୍ map ମାନଚିତ୍ରଗୁଡିକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଛବିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ରଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ଭାଷା ଚୟନ କରିପାରିବେ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ଭାଷା ଚୟନ କରିପାରିବେ |

ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ | ଏବଂ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ | ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ସେଠାରେ କିଛି ସୂଚନା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରାଯାଇଛି |

ଅନୁବାଦକ କିଏ?

ଖୋଏଲୋ ରୋମାନ୍ |

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ର ଅନୁବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର୍ |ଉତ୍ପାଦନରେ, ଆପଣ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପଶୁ ଉତ୍ପାଦନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ | ଉତ୍ପାଦନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ନିଗମ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ | ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡିକ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ USU ସଫ୍ଟୱେୟାରର ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ସାଇଟ୍ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜଣାଶୁଣା ଅନୁରୂପକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅତିକ୍ରମ କରେ |

ସଫ୍ଟୱେର୍ କିଣିବା ଦ୍ you ାରା, ଆପଣ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକ any ଣସି ପ୍ରକାରର ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ନେଭିଗେଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏହାର ହିସାବ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର | ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆପଣ କ difficulty ଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଉତ୍ପାଦନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ | ସୂଚନା ସାମଗ୍ରୀର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ଠିକ୍ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାର ଅଛି | ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟଗୁଡିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଶୁପାଳନ ଆନାଲିଟିକ୍ ଉପକରଣ ରହିବ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏହି ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ସର୍ବାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକ technologies ଶଳ ଅଛି | ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦନର ହିସାବ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆମର ଉନ୍ନତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ବଜାରକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ୍ | କ any ଣସି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ସମାନ ସର୍ତ୍ତରେ ଲ to ିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ରହିବ |

ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ସମ୍ବଳର ଦକ୍ଷ ଆବଣ୍ଟନ ହେତୁ, ଆପଣ ଏକ ସଠିକ ବ୍ୟବସାୟ ନୀତି ଗଠନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ |

ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦନର ହିସାବ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ସଂସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା USU ସଫ୍ଟୱେୟାରର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ | ଏହି ପ୍ରକାର ସଫ୍ଟୱେର୍ ପାଇଁ ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ କିଣିବାବେଳେ, ଆପଣ USU ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦଳରୁ ବିସ୍ତୃତ ବ technical ଷୟିକ ସହାୟତା ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବେ |ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ହିସାବ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆଦେଶ ଦିଅ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିଣିବାକୁ, କେବଳ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲେଖନ୍ତୁ | ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିନ୍ୟାସକରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସହମତ ହେବେ, ଦେୟ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଏକ ଇନଭଏସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ |ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିପରି କିଣିବେ?

ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ତାଲିମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ |
ଆନୁମାନିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ: 1 ଘଣ୍ଟା, 20 ମିନିଟ୍ |ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ |

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କଷ୍ଟମ୍ ବିକାଶକୁ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ | ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବ!
ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦନର ହିସାବ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ |

ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ନାହିଁ ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପଶୁପାଳନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଆନାଲିସିସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ |

ଆମର ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆବଶ୍ୟକ ବିନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ସେଟ୍ ଅପ୍ ହେବା ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ PC ମେମୋରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରେ | କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ନେବେ କାରଣ ତୁମେ କ difficulty ଣସି ଅସୁବିଧା ନକରି ଉତ୍ପାଦନର ହିସାବ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ | ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଡର ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ | ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଏହି ସୂଚନା ସୂଚକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ | ଆପଣ ଆମର ପଶୁପାଳନ ପରିଚାଳନା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଏକ ମାଗଣା ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦନର ହିସାବ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି | ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କ way ଣସି ପ୍ରକାରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ |

ଏହି ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଆପଣ ସ୍ independ ାଧୀନ ଭାବରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିପାରିବେ | ଆପଣ ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି କିମ୍ୱା ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ମନା କରିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପରିଚାଳନାଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ | ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦନର ହିସାବ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଉନ୍ନତ ପ୍ରୟୋଗର ଏକ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍କରଣ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆଧାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ | ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ଦେବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ହାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ସୂଚନା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଅଭିଯୋଗଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିବ |