1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. stomatologiýa bölüminiň buhgalteriýasy
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 441
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

stomatologiýa bölüminiň buhgalteriýasy

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?stomatologiýa bölüminiň buhgalteriýasy - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

stomatologiýa bölüminiň buhgalteriýasy - Programmanyň skrinshoty - На русском

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

 • Stomatologiýa bölüminiň buhgalter hasabaty

Stomatologiýa bölüminiň buhgalter hasabaty - На русском

 • Stomatologiýa bölüminiň buhgalter hasabaty - На русском

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language
 • order

Diş ofisinde buhgalteriýa örän möhümdir! Diş ofisini awtomatlaşdyrmak her bir hünärmen üçin täze mümkinçilikleriň sanawyny açýar! Stomatologiýa buhgalteriýa programma üpjünçiligi buhgalter hasabatyny, dolandyryşy we hatda inwentar gözegçiligini goldaýar. Birnäçe ulanyjy stomatologiýa bölüminde birbada işläp biler. Şol bir wagtyň özünde, “Audit” stomatologiýa bölüminiň buhgalteriýa programmasynyň bölüminde ulanyjylaryň haýsysynyň bu ýa-da şol ýazgyny goşandygyny ýa-da pozandygyny hemişe bilip bilersiňiz. Stomatologiýa bölüminiň işiniň buhgalteriýa programmasynyň kömegi bilen kabul edijiler tölegi çalt kabul edip bilerler. Töleg belli bir baha sanawyna laýyklykda amala aşyrylyp bilner; umumy bahalar sanawy ýa-da arzanladyşlar ýa-da bonuslar bilen baha sanawy bolup biler. Stomatologiýa gözegçilik we buhgalteriýa programmasy dolandyryjylar, diş lukmanlary we tehnikler üçin aýratyn işlemegi üpjün edýär, sebäbi olaryň hersi öz iş ugry bilen işleýär. Mundan başga-da, stomatologiýa bölüminiň işiniň hasaba alyş programmasy her okuw jaýynda aýratynlykda düzülip bilner: klinikanyň nyşanyny esasy penjirede, buhgalteriýa programmasynyň adynda stomatologiýa ofisiniň adyny goýup bilersiňiz we özüňizi belläp bilersiňiz. interfeýs mowzugy. Stomatologiýa bölüminiň işine gözegçilik etmegiň buhgalteriýa programmasy bilen özbaşdak tanşyp bilersiňiz. Munuň üçin demo wersiýasyny web sahypamyzdan göçürip alyň we işe başlaň! Diş ofisiniň kompýuter hasapçylyk programmasyny halaýarsyňyz, arkaýyn bolup bilersiňiz! Stomatologiýa bölümi bilen işlemek ýönekeý we amatly bolýar.

Hasap arzasy sebäpli stomatologiýa ofisiňiziň durnuklylygy üpjün edilýär. Işewürlikde ýeňip bolmajak ýagdaýlar adaty zat. Dolandyryjy kesel bolup biler we hassalar bilen ähli aragatnaşyk oňa baglydyr; ähli maglumatlary bolan işgäri bir gün işinden çekildi we ähli maglumatlary beýlekilere geçirmäge wagt tapmady; bu ýa-da beýleki maglumatlary ýatdan çykarmak ýa-da ýitirmek ähmiýetsiz. Iş amallaryny awtomatlaşdyrmak, şeýle ýagdaýlardan ätiýaçlandyrýar. Informationhli maglumatlar diş ofisine gözegçilik etmegiň buhgalteriýa programmasynda ýazylýar, amallar anyk düzgünleşdirilýär we gurulýar, hassalar we taslamalar baradaky maglumatlar buhgalteriýa arzaňyzda saklanýar. Bu işe täze işgär girizilende-de durnuklylyk bozulmaýar. Maglumatlar bazasyndaky ähli taryh bilen tanşyp biler we stomatologiýa bölümini dolandyrmagyň buhgalteriýa programmasy ädimleri we okuwy kän wagt almazlygy teklip edýär. Geljekde lukmanlaryň iş meýilnamalarynyň meýilnamada “birleşmejekdigini” we administratoryň hassalary aňsatlyk bilen ýazyp biljekdigini üpjün etmek üçin her bir lukman üçin başga bir reňk bellemegiňizi maslahat berýäris. Munuň üçin 'Reňk üýtgediň' düwmesine basyň, islenýänini saýlaň, syçanyň çep düwmesi bilen bir gezek basyň we 'OK' düwmesine basyp saýlawyňyzy tassyklaň. Klinikaňyzda diş ofisini dolandyrmagyň buhgalteriýa programmasynda reňklerden has köp lukman bar bolsa, birnäçe lukmana bir reňk belläp bilersiňiz - mysal üçin, şol bir gün işlemeýänlere. Şahamçalary bolan klinikaňyz we şol bir wagtyň özünde umumy hassalar bazasy bar bolsa, işgäriň haýsy şahada (ýa-da şahamçalarda) işleýändigini görkezmeli goşmaça meýdan peýda bolar. Necessaryhli zerur maglumatlary girizeniňizden soň, işgär kartasyny we ondaky ähli üýtgeşmeleri ýazdyryň.

Direktor ýa-da dolandyryjy hasabatlaryň kömegi bilen, möhüm nokatlary ýitirmän, stomatologiýa bölümindäki ýagdaýy seljerip biler. Häzirki wagtda näçeräk bejerginiň tölenendigi we aýyň başyndan bäri näçeräk bejerginiň tölenendigi, tölegleriň mukdary boýunça lukmanlaryň öňdebaryjydygy, başyndan bäri näçe täze hassanyň peýda bolandygy barada birnäçe sekuntda maglumat almak üçin. Aý, ýakyn günler we hepdelerdäki ýazgy näçe dykyz bolsa, ýörite hasabata geçiň. 'Direktor' roly bolan hünärmenler üçin diş ofisini dolandyrmagyň buhgalteriýa programmasyna başlanyňyzda açylýar. Grafalar we sanlar bilen bölümlere bölünen bir meýdany görersiňiz - bular klinikanyň esasy görkezijileri barada gysgaça hasabat. 'Näsaglar' hasabaty, ilkinji gezek bellenen wagty, bejerginiň mukdary, şahsy hasap ýagdaýy, klinika barada nädip bilendikleri, ýaş maglumatlar, ýaşlar, jynslar, salgylar, bellenenleriň sany ýaly dürli parametrler boýunça bölünýär. we ş.m. Bu hasabat bilen, hassahanalara uzak wagtlap baryp görmedikleri goşmak bilen ähli hassalary yzarlap bilersiňiz we mahabat we ýörite teklipler barada maglumat bilen SMS paýlanyşyny paýhasly ýerine ýetirip bilersiňiz (SMS-merkez bilen şertnamaňyz bar bolsa).

“Arzanladyşlar” hasabaty arzanladyşlaryň işini seljermek üçin döredildi - hemmesi bilelikde we hersi aýratyn. Hususan-da, işgärlerden alynýan ähli arzanladyşlary yzarlamak, haýsy sebite bu sebäpli pul ýitirýändigiňize düşünmek we ş.m. 'Hasaplar we tölegler' hasabaty bilen, ähli nagt goýumlary, ýapylmadyk hasaplary görüp bilersiňiz, hassalaryň yzyna gaýtarylmagyny yzarlap bilersiňiz we tölegiň haýsy kassa ýygymyna edilendigini görüp bilersiňiz. 'Hyzmatlar berilýär' hasabaty bilen, hödürlenýän ähli hyzmatlar barada maglumatlary görýärsiňiz, hassalar üçin dogry hasaplanýandygyny ýa-da belli bir diş bejergisiniň ortaça çykdajylaryny seljerýärsiňiz.

Professionalokary hünärli hünärmenleriň USU-Softumşak toparynyň programmasy lukmançylyk guramaňyzyň ösmegi üçin köp mümkinçilikleri hödürleýär. Bu mümkinçiliklerden peýdalanyň we lukmançylyk edaraňyzda tertip getiriň.