1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Diş lukmany
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 254
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: Iş awtomatizasiýasy

Diş lukmany

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?

Programma bilen tanyşmak isleseňiz, iň çalt usul ilki bilen doly wideo tomaşa etmek, soňra mugt demo wersiýasyny göçürip almak we özi bilen işlemekdir. Zerur bolsa, tehniki goldawdan prezentasiýa soraň ýa-da görkezmeleri okaň.Skrinshot, işleýän programma üpjünçiliginiň suraty. Ondan CRM ulgamynyň görnüşine derrew düşünip bilersiňiz. UX / UI dizaýnyny goldaýan penjire interfeýsini amala aşyrdyk. Bu, ulanyjy interfeýsiniň köp ýyllyk ulanyjy tejribesine esaslanýandygyny aňladýar. Her bir hereket, ýerine ýetirmek üçin iň amatly ýerde ýerleşýär. Şeýle başarnykly çemeleşmäniň netijesinde iş öndürijiligiňiz iň ýokary bolar. Ekrany doly ululykda açmak üçin kiçi surata basyň.

Iň bolmanda “Standard” konfigurasiýasy bolan USU CRM ulgamyny satyn alsaňyz, elli gowrak şablondan dizaýn saýlap bilersiňiz. Programma üpjünçiliginiň her bir ulanyjysy, islegine görä programmanyň dizaýnyny saýlamaga mümkinçilik alar. Her gün iş şatlyk getirmeli!

Diş lukmany - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Diş lukmany - Programmanyň skrinshoty - На русском

Diş lukmanlarynyň iş ýazgysynyň depderçesini hünärmenleriň işine we işine gözegçilik etmek üçin her bir diş lukmanynyň hökmany resminamasy diýip atlandyryp bolar. Ortopediki diş lukmanynyň buhgalteriýa kitaby dogry dolandyrylyp bilinmez, sebäbi hünärmen wagtynda bolup bilmez, işini gündelik hasaba almagy ýatdan çykarar ýa-da islemez, sebäbi olaryň hemmesiniň wagty, islegi ýok. Mundan başga-da beýleki faktorlar hem päsgel berýär. Bagtymyza, bu meseleleriň çözgüdi bar. Bu çözgüdiň kömegi bilen diş lukmanlarynyň gündelik hasabaty awtomatiki usulda doldurylyp bilner. Şol bir wagtyň özünde, bu hökmany bir tertibe öwrülýär we şol bir wagtyň özünde siz we lukmanyňyz wagt ýitirmeýär. Diş lukmanlarynyň buhgalteriýa funksiýalaryny üpjün edýän we her bir hünärmeniň işine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän özboluşly ulgam hakda aýdýarys - bu USU-Soft buhgalteriýa programma üpjünçiligi. Programma, lukman iş netijelerine girýän gollanma kitabynyň elektron analogydyr. Ygtyýarly işgärler diş lukmanlarynyň hasaba alnyş programmasyna üýtgeşmeler girizip bilerler we şeýlelik bilen, iş wagtyny hasaba almak ýa-da näsaglary bellemek ulgamlaşdyrylýar we diş lukmanlaryny hasaba almagyň şeýle peýdaly programmasynyň kömegi bilen işgärleri hemişe gözegçilikde saklap bilersiňiz. Diş lukmany hasaba alyş programmasynda ýazylan ähli amallar saklanýar, programma üpjünçiligine giren işgäri, wagty we senesi görkezilýär.

Öndüriji kim?

Akulow Nikolaý

Bu programma üpjünçiliginiň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gatnaşan hünärmen we baş programmist.

Bu sahypa gözden geçirilen senesi:
2024-07-23

Bu wideo iňlis dilinde. Emma ene diliňizdäki subtitrleri açyp görüp bilersiňiz.

Diş lukmanynyň buhgalter hasabaty - На русском

Diş lukmany hasapçylyk programmasy awtomatiki işleýär; diňe hyzmat, müşderi bilen iş salyşjak işgär, bellenen wagt we senä girmeli. Mundan başga-da, hyzmat edende material sarp etmegiň bahasyny görkezseňiz, diş lukmany hasaba alyş programmasy materiallaryň ýazgylaryny saklaýar we ammardan awtomatiki usulda çykarýar. Programma üpjünçiligi, müşderiler bilen ýokary iş tizligini üpjün edýän telefon bilen baglanyşmak ukybyna eýedir. Mundan başga-da, “USU-Soft” programmasy, müşderilere hyzmat bermekde ulanylýan diagnozlaryň, şikaýatlaryň we beýleki jikme-jiklikleriň kontekstinde özleşdirilmeli. Bu, faýllary doldurmak boýunça işe deňagramlylygy getirmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiliginde bar bolan dişleriň kartasy, käbir amallaryň netijelerini ýazga almaga kömek edýär. Mundan başga-da, siz her bir dişiňizi görkezýärsiňiz we şol bir kartaly tehnikler üçin düşündiriş berýärsiňiz. USU-Soft-yň kömegi bilen ýazgylary üýtgetmek we pozmak mümkinçiligini çäklendirip, şeýlelik bilen işgärlere gözegçilik edip bilersiňiz, her bir işgär üçin awtomatiki usulda kitap ýazgysyny saklaýarsyňyz. Programma üpjünçiligi, diş lukmançylygyny ýokarlandyrmaga we ösüş derejesini görlüp-eşidilmedik belentliklere çykarmaga we müşderileriňiz üçin ýokary hilli hyzmat bermäge kömek edýän diş lukmanlarynyň hasaba alnyşynyň täze nesli ulgamydyr.

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Demo wersiýasyny mugt göçürip alyp bilersiňiz. Iki hepde programmada işläň. Aýdyňlyk üçin käbir maglumatlar eýýäm girizildi.

Terjimeçi kim?

Khoilo Roman

Bu programma üpjünçiliginiň dürli dillere terjimesine gatnaşan baş programmist.'Öňünden hasaba alyş' hasabatynda häzirki wagtda näçe adamyň bellenendigi barada maglumatlar görkezilýär. Bu maglumatlar her gün şol bir wagtyň özünde diş lukmanlarynyň hasaba alyş programmasy tarapyndan ýazylýar. Iş duşuşygynyň sanynyň azalmagy käwagt möwsümleýinlik ýa-da käbir dynç alyş we şäher wakalary bilen baglanyşykly bolansoň, mysaly ýeterlik uzak wagtlap, mysal üçin geçen ýyldan (we häzirki aýyna meňzeş aý) gözlemek has görkezijidir. Häzirki gün. Netijeli tablisada meýilnamanyň näderejede öňde goýlandygyny görüp bilersiňiz - her lukman bilen görüşleriň sany we ýaýyň içinde bu duşuşyklar üçin hasaba alnan näsaglaryň sany (başlangyç we gaýta-gaýta baryp görmek). Tablisanyň aşagyndaky grafika wagtyň geçmegi bilen iş ýüküniň ýagdaýynyň üýtgemegini görkezýär. 'Status' süzgüçinde haýsy hassalary gyzyklandyrýandygyňyzy saýlap bilersiňiz - 'Ilkinji sapar' ýa-da 'Gaýtalanýan sapar'. Mysal üçin, siziň mahabatyňyz bar we onuň işleýändigini we täze hassalary özüne çekýändigini bilmek isleýärsiňiz - soň “Ilkinji sapar” statusyna goýuň (başlangyç hassalar entek duşuşygy bolmadyklar.)Diş lukmanynyň hasabyny sargyt ediň

Programmany satyn almak üçin bize jaň ediň ýa-da ýazyň. Hünärmenlerimiz, degişli programma üpjünçiligi konfigurasiýasy barada siziň bilen razylaşarlar, şertnama we töleg üçin hasap-faktura taýýarlarlar.Programmany nädip satyn almaly?

Gurnama we okuw internet arkaly amala aşyrylýar
Takmynan wagt talap edilýär: 1 sagat 20 minutŞeýle hem, ýörite programma üpjünçiligini işläp düzüp bilersiňiz

Softwareörite programma üpjünçiligi talaplaryňyz bar bolsa, ýörite taýýarlamagy sargyt ediň. Soňra programma uýgunlaşmak hökman däl, ýöne programma iş amallaryňyza düzediler!
Diş lukmany

Taýýar ambulatoriýa ýazgy şablonlary, ambulatoriýa ýazgylaryňyzy doldurmak üçin sarp edilýän wagty ep-esli azaltmaga kömek edýär. Mundan başga-da, şablonlara eýe bolmak, ähli lukmanlaryň şol bir şablony ulanyp ambulatoriýa ýazgylaryny doldurmagyny üpjün edýär. Ambulatoriýa ýazgylaryny doldurmagy aňsatlaşdyrmak üçin diş lukmanlarynyň hasaba alyş programmasy, “Diagnoz” we beýleki şablonlaryň arasyndaky gatnaşyklary hem düzýär. Saýlanan diagnoza laýyklykda, diş lukmany hasapçylyk programmasy degişli 'Şikaýatlar', 'Anamnesis' we ş.m. süzýär. Bu baglanyşyklary redaktirläp bilersiňiz. Näsag ilkinji gezek diş lukmanlary klinikasyna geleninde, hassanyň ýagdaýy (şikaýatlar, diagnoz, diş we agyz ýagdaýy) baradaky maglumatlar diş lukmanlarynyň hasabyna girizilip bilner. Munuň üçin başlangyç synag resminamasyny döretmeli. Bejerginiň bahasy barada näsaga ýol görkezmek, hassany ýakyn geljekdäki we / ýa-da gymmat bejerginiň çykdajy görnüşlerine gönükdirmegiň usulydyr. Hasaplamalar bilen ätiýaçlandyryp, bejeriş usullary barada lukmana maslahat bermäge mümkinçilik berýär. Bu size ýokary hilli hyzmat bermäge we her bir näsaga stomatologiýa klinikasynyň içerki işiniň tekizligini ekmäge kömek edýär. Mundan başga-da, jikme-jikliklere üns bermek hassalaryňyzyň ynamyny gazanjakdygyna we netijede diş lukmanlarynyň buhgalteriýa we dolandyryş USU-Soft ösen programmasy bilen gazanyp boljak abraýyňyza hormat goýjakdygyna ynanýar.