Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Kurýerleri hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 458
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Kurýerleri hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Kurýerleri hasaba almak

На русском:

Kurýerleri hasaba almak
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Kurýer hyzmatlarynyň dolandyryş işlerinde gözegçilik we buhgalteriýa amallary uly ähmiýete eýe, sebäbi olar meýdan işgärleri - kurýerler bilen baglanyşykly amala aşyrylýar. Berilýän hyzmatlaryň netijeleri we hili kurýerleriň netijeliligine baglydyr. Dogry gözegçiligiň bolmazlygy, müşderileriň negatiw pikirlerinde şöhlelenýän netijelilik derejesine we gowşuryş tizligine täsir edýär. Dolandyryşdan başga-da, meýdan işgärleriniň işini hasaba almagy ýatdan çykarmaly däldiris. Kurýerleri hasaba almak, iş tertibi, iş wagty, sargytlaryň sany we ş.m. boýunça buhgalter maglumatlarynyň saklanmagy bilen häsiýetlendirilýär, kurýerleri hasaba almak üçin öz wagtynda amala aşyrylýan çäreler, töleg ýa-da gowşuryş bilen baglanyşykly kynçylyklardan gaça durmaga mümkinçilik berýär, bu bolsa gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. her kurýeriň öndürijiligi. Kurýeriň iň soňky işi, eltip bermek, ýagny harytlary ýa-da materiallary müşderä geçirmek, onuň pikirleri kurýer hyzmatynyň abraýyna ep-esli täsir edýär. Şeýle ýagdaýlarda müşderileriň ýazgylaryny ýöretmek we kurýerlere seslenme almak üçin serişdeleri bermek maslahat berilýär.

Oňyn seslenme we müşderileriň statistikasy müşderileriň sanynyň köpelmegine ep-esli täsir edip biler, bu bolsa kompaniýanyň girdeji derejesine we girdejililigine oňyn täsir eder. Kurýerleriň ýazgylaryny ýöretmek, işleriniň ýerinde häsiýeti bilen çylşyrymly. Müşderileriň hasaby, sargytlaryň köp bolmagy sebäpli köp problema döredip biler. Häzirki wagtda täze tehnologiýalaryň we buhgalteriýa programmalarynyň bazary kompaniýalaryň işini optimallaşdyrmak üçin mümkin bolan çözgütleri hödürleýär. Iş proseslerini optimizirlemäge gönükdirilen awtomatlaşdyryş ulgamlary, adam zähmetiniň ulanylyşyny azaltmaga mümkinçilik berýär. Awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa, kepillendirilen takyklygy we ýalňyşlyklaryň minimal ähtimallygyny aňladýan buhgalter amallaryna yzygiderli gözegçilik etmek ýaly köp artykmaçlyga eýedir. Kurýerleriň awtomatiki hasaba alynmagy, ähli amallary awtomatiki geçirmäge, hasaplaşyklary geçirmäge, aýlyk haklaryny hasaplamaga we ş.m. mümkinçilik berer. Müşderi hasaba alnyşy bilen baglanyşykly ulgam, ähli zerur maglumatlary öz içine alýan sargytlaryň maglumatlaryny awtomatiki usulda maglumat bazasyna geçirip biler. Bu maglumatlar soňraky hyzmatlaryň hiline gözegçilik etmek we ýokarlandyrmak üçin marketing hyzmatlarynda ulanylyp bilner.

Dürli buhgalter programmalary, ähli zerurlyklary we islegleri göz öňünde tutup, kompaniýaňyz üçin iň amatlysyny saýlamaga mümkinçilik berýär. Awtomatlaşdyryş programmasynyň ähli zerurlyklary doly kanagatlandyrmalydygyny we kompaniýanyň işini optimallaşdyrmak üçin ähli zerur funksiýalara eýe bolmalydygyny bellemelidiris. USU-Soft programmasy, işiň görnüşine we pudagyna garamazdan islendik kompaniýanyň iş proseslerini optimallaşdyrýan awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligi. USU-Soft transport kompaniýalarynyň we kurýer hyzmatlarynyň arasynda giňden ulanylýar. Hasapçylyk maksatnamasynyň aýratynlygy, ösüşiniň kompaniýanyň gurluşyny, zerurlyklaryny we isleglerini göz öňünde tutup amala aşyrylmagy bilen baglanyşyklydyr. USU Programma üpjünçiligini işläp düzmek we durmuşa geçirmek gysga wagtyň içinde amala aşyrylýar we işiňizi bes etmegiňizi talap etmeýär we goşmaça çykdajylary we maýa goýumlaryny talap etmeýär.

USU-Soft buhgalteriýa we dolandyryş ýaly meseleleri optimizirleýär, şeýle hem uzakdan işleriň üstünden üznüksiz gözegçiligi saklamaga mümkinçilik berýär. Kurýerleri hasaba almak barada aýdylanda, USU-Soft programmasy, iş meýilnamasyna we kurýerleriň wagtyna görä buhgalteriýa işini ýöretmek, kurýerleri dolandyrmak, her kurýer tarapyndan ýerine ýetirilen wagty we tizligi ýazmak we ş.m. ýaly işleri awtomatiki ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Müşderileriň hasaba alnyşy barada aýdylanda bolsa, her bir sargyt awtomatiki usulda her bir müşderiniň maglumatlary saklanjak maglumat bazasyna geçirilip bilner. Şeýlelik bilen, marketing gözlegleri we müşderilerden pikir alyşmak üçin ähli zerur maglumatlar bar.

USU-Soft kompaniýanyňyzyň geljegine iň gowy maýa goýumdyr! Onda dürli görnüşli saýlama interfeýsi bar. Kompaniýanyň we işgärleriň, şol sanda meýdan işgärleriniň işine gözegçilik edip bilersiňiz. Gurlan taýmer bar, şonuň üçin elmydama eltip bermek üçin näçe wagt sarp edilendigini bilýärsiňiz. Ulgam bilen dispetçerleriň işini döwrebaplaşdyryp bilersiňiz we sargytlary, müşderileri we enjamlary has gowy hasaba alyp bilersiňiz. Müşderiler baradaky maglumatlar marketing gözleglerini geçirmäge kömek edip biler.

Awtomatiki hasaplamalar, ulaglara gözegçilik we yzarlamak, kurýer üçin marşruty awtomatiki saýlamak programmanyň diňe käbir aýratynlyklary.

Programma tölemezden ozal mugt demo wersiýasynyň mümkinçilikleri bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris. Sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz. Entegem soraglaryňyz bar bolsa, ulgamymyzyň haýsy funksiýalarynyň bardygyny we guramaňyzyň ösüşine nähili kömek edýändigini anyk görmek üçin kompaniýamyzyň wekillerinden size prezentasiýa görkezmegini haýyş edip bilersiňiz. USU-Soft programmasy ýönekeý we içgin interfeýsi bilen meşhurdyr, şonuň netijesinde awtomatlaşdyrylan maglumat toplumy gaty ýönekeý we öwrenmek aňsat bolýar. Dolandyryş has ygtybarly bolar we aýratyn hyzmatlara we bölümlere, şeýle hem merkezi ofisden uzakda ýerleşýän şahamçalara, terminallara, ammarlara täsir eder. Programma üpjünçiligi, kompaniýanyň işine gatnaşyjylaryň hemmesini bir maglumat toruna birleşdirýär. Direktor tertip düzmek funksiýasynyň kömegi bilen býudjetden we geljekdäki ösüşi wizual bahalandyryp biler. Logistikler çalşyklary we iş meýilnamalaryny meýilleşdirip bilerler. Kärhananyň islendik hünärmeni, iş wagtyny paýhasly paýlamak üçin ulgama ýüz tutup biler.