1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Kurýerleri hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 458
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU Software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Kurýerleri hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Kurýerleri hasaba almak - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Kurýerleri hasaba almak - Programmanyň skrinshoty - На русском

Kurýer hyzmatlarynyň dolandyryş işlerinde gözegçilik we buhgalteriýa amallary uly ähmiýete eýe, sebäbi olar meýdan işgärleri - kurýerler bilen baglanyşykly amala aşyrylýar. Berilýän hyzmatlaryň netijeleri we hili kurýerleriň netijeliligine baglydyr. Dogry gözegçiligiň bolmazlygy, müşderileriň negatiw pikirlerinde şöhlelenýän netijelilik derejesine we gowşuryş tizligine täsir edýär. Dolandyryşdan başga-da, meýdan işgärleriniň işini hasaba almagy ýatdan çykarmaly däldiris. Kurýerleri hasaba almak, iş tertibi, iş wagty, sargytlaryň sany we ş.m. boýunça buhgalter maglumatlarynyň saklanmagy bilen häsiýetlendirilýär, kurýerleri hasaba almak üçin öz wagtynda amala aşyrylýan çäreler, töleg ýa-da gowşuryş bilen baglanyşykly kynçylyklardan gaça durmaga mümkinçilik berýär, bu bolsa gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. her kurýeriň öndürijiligi. Kurýeriň iň soňky işi, eltip bermek, ýagny harytlary ýa-da materiallary müşderä geçirmek, onuň pikirleri kurýer hyzmatynyň abraýyna ep-esli täsir edýär. Şeýle ýagdaýlarda müşderileriň ýazgylaryny ýöretmek we kurýerlere seslenme almak üçin serişdeleri bermek maslahat berilýär.

Oňyn seslenme we müşderileriň statistikasy müşderileriň sanynyň köpelmegine ep-esli täsir edip biler, bu bolsa kompaniýanyň girdeji derejesine we girdejililigine oňyn täsir eder. Kurýerleriň ýazgylaryny ýöretmek, işleriniň ýerinde häsiýeti bilen çylşyrymly. Müşderileriň hasaby, sargytlaryň köp bolmagy sebäpli köp problema döredip biler. Häzirki wagtda täze tehnologiýalaryň we buhgalteriýa programmalarynyň bazary kompaniýalaryň işini optimallaşdyrmak üçin mümkin bolan çözgütleri hödürleýär. Iş proseslerini optimizirlemäge gönükdirilen awtomatlaşdyryş ulgamlary, adam zähmetiniň ulanylyşyny azaltmaga mümkinçilik berýär. Awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa, kepillendirilen takyklygy we ýalňyşlyklaryň minimal ähtimallygyny aňladýan buhgalter amallaryna yzygiderli gözegçilik etmek ýaly köp artykmaçlyga eýedir. Kurýerleriň awtomatiki hasaba alynmagy, ähli amallary awtomatiki geçirmäge, hasaplaşyklary geçirmäge, aýlyk haklaryny hasaplamaga we ş.m. mümkinçilik berer. Müşderi hasaba alnyşy bilen baglanyşykly ulgam, ähli zerur maglumatlary öz içine alýan sargytlaryň maglumatlaryny awtomatiki usulda maglumat bazasyna geçirip biler. Bu maglumatlar soňraky hyzmatlaryň hiline gözegçilik etmek we ýokarlandyrmak üçin marketing hyzmatlarynda ulanylyp bilner.

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

 • Kurýerleri hasaba almagyň wideosy

Kurýerleri hasaba almagyň wideosy - На русском

 • Kurýerleri hasaba almagyň wideosy - На русском

Dürli buhgalter programmalary, ähli zerurlyklary we islegleri göz öňünde tutup, kompaniýaňyz üçin iň amatlysyny saýlamaga mümkinçilik berýär. Awtomatlaşdyryş programmasynyň ähli zerurlyklary doly kanagatlandyrmalydygyny we kompaniýanyň işini optimallaşdyrmak üçin ähli zerur funksiýalara eýe bolmalydygyny bellemelidiris. USU-Soft programmasy, işiň görnüşine we pudagyna garamazdan islendik kompaniýanyň iş proseslerini optimallaşdyrýan awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligi. USU-Soft transport kompaniýalarynyň we kurýer hyzmatlarynyň arasynda giňden ulanylýar. Hasapçylyk maksatnamasynyň aýratynlygy, ösüşiniň kompaniýanyň gurluşyny, zerurlyklaryny we isleglerini göz öňünde tutup amala aşyrylmagy bilen baglanyşyklydyr. USU Programma üpjünçiligini işläp düzmek we durmuşa geçirmek gysga wagtyň içinde amala aşyrylýar we işiňizi bes etmegiňizi talap etmeýär we goşmaça çykdajylary we maýa goýumlaryny talap etmeýär.

USU-Soft buhgalteriýa we dolandyryş ýaly meseleleri optimizirleýär, şeýle hem uzakdan işleriň üstünden üznüksiz gözegçiligi saklamaga mümkinçilik berýär. Kurýerleri hasaba almak barada aýdylanda, USU-Soft programmasy, iş meýilnamasyna we kurýerleriň wagtyna görä buhgalteriýa işini ýöretmek, kurýerleri dolandyrmak, her kurýer tarapyndan ýerine ýetirilen wagty we tizligi ýazmak we ş.m. ýaly işleri awtomatiki ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Müşderileriň hasaba alnyşy barada aýdylanda bolsa, her bir sargyt awtomatiki usulda her bir müşderiniň maglumatlary saklanjak maglumat bazasyna geçirilip bilner. Şeýlelik bilen, marketing gözlegleri we müşderilerden pikir alyşmak üçin ähli zerur maglumatlar bar.


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language

USU-Soft kompaniýanyňyzyň geljegine iň gowy maýa goýumdyr! Onda dürli görnüşli saýlama interfeýsi bar. Kompaniýanyň we işgärleriň, şol sanda meýdan işgärleriniň işine gözegçilik edip bilersiňiz. Gurlan taýmer bar, şonuň üçin elmydama eltip bermek üçin näçe wagt sarp edilendigini bilýärsiňiz. Ulgam bilen dispetçerleriň işini döwrebaplaşdyryp bilersiňiz we sargytlary, müşderileri we enjamlary has gowy hasaba alyp bilersiňiz. Müşderiler baradaky maglumatlar marketing gözleglerini geçirmäge kömek edip biler.

Awtomatiki hasaplamalar, ulaglara gözegçilik we yzarlamak, kurýer üçin marşruty awtomatiki saýlamak programmanyň diňe käbir aýratynlyklary.

 • order

Kurýerleri hasaba almak

Programma tölemezden ozal mugt demo wersiýasynyň mümkinçilikleri bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris. Sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz. Entegem soraglaryňyz bar bolsa, ulgamymyzyň haýsy funksiýalarynyň bardygyny we guramaňyzyň ösüşine nähili kömek edýändigini anyk görmek üçin kompaniýamyzyň wekillerinden size prezentasiýa görkezmegini haýyş edip bilersiňiz. USU-Soft programmasy ýönekeý we içgin interfeýsi bilen meşhurdyr, şonuň netijesinde awtomatlaşdyrylan maglumat toplumy gaty ýönekeý we öwrenmek aňsat bolýar. Dolandyryş has ygtybarly bolar we aýratyn hyzmatlara we bölümlere, şeýle hem merkezi ofisden uzakda ýerleşýän şahamçalara, terminallara, ammarlara täsir eder. Programma üpjünçiligi, kompaniýanyň işine gatnaşyjylaryň hemmesini bir maglumat toruna birleşdirýär. Direktor tertip düzmek funksiýasynyň kömegi bilen býudjetden we geljekdäki ösüşi wizual bahalandyryp biler. Logistikler çalşyklary we iş meýilnamalaryny meýilleşdirip bilerler. Kärhananyň islendik hünärmeni, iş wagtyny paýhasly paýlamak üçin ulgama ýüz tutup biler.