Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. lukmançylyk guramasynyň hasabyny ýöredýär
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 724
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

lukmançylyk guramasynyň hasabyny ýöredýär

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


lukmançylyk guramasynyň hasabyny ýöredýär

На русском:

lukmançylyk guramasynyň hasabyny ýöredýär
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Lukmançylyk guramasynyň hasabyny sargyt ediň


Lukmançylyk guramalarynyň buhgalter hasabaty we hasabaty, maksatlaryna ýetmek we oňyn netijeleri gazanmak üçin zerur komponent. Lukmançylyk guramasynda ýazgylary ýöretmek we hasabat bermek gaty kyn we köp wagt alýar; işgärler wagtynda bolup bilmezler, ýa-da ünsi köpeltmegi talap edýän dürli nokatlary ýatdan çykaryp bilerler, sebäbi lukmançylyk pudagyndaky bir gurama has jogapkärli we töwekgelçiliklidir. Häzirki wagtda kosmosyň her bölejigini dolduran häzirki zaman ýokary ösen tehnologiýalar bolmasa durmuşy göz öňüne getirmek kyn. Ilki bilen, awtomatlaşdyrylan programmalar ýerine ýetirilen işiň amatlylygy, netijeliligi we hili we alnan netijeler üçin döredildi. Şeýle hem, lukmançylyk guramalaryny dolandyrmagyň buhgalteriýa programmalarynyň, adam faktoryny we daşky gurşawy göz öňünde tutup, hatda iň ökde hünärmenden has köp iş edip biljekdigini ýatdan çykarmaň. Medisina guramalaryny dolandyrmagyň buhgalteriýa programma üpjünçiligini ulanmaly bolsaňyz, diňe USU-Soft saýlaň! Bazarda öňdebaryjy orny eýeleýär we şablonlara ýa-da şahsy pikirlere görä özüňizi üýtgedip, hatda şahsy dizaýnyňyzy ösdürip bilýän çäksiz potensialy, mümkinçilikleri, işleýşi, netijeliligi, dizaýn kämilligi bar. Öň aýdylanlaryň hemmesinden başga-da, jübiňize degmejek, ýöne tersine, pul tygşytlamaga mümkinçilik berýän arzan bahany bellemelidiris.

Gymmatlygyny we mümkinçiliklerini subut etmek üçin buhgalteriýa programma üpjünçiligi, “kiçijik dogany” görnüşinde ulanylyp bilner - web sahypamyzda mugt berilýän demo wersiýasy. Hasapçylygyň owadan we köpugurly programma üpjünçiligi, ulanyjylara öňünden taýýarlygy talap etmeýän we her ulanyjy üçin çalt we içgin düzülen, lukmançylyk hasabaty we buhgalteriýa bilen gurmak, ýerleşdirmek we mundan beýläk işlemek üçin amatly we umumy elýeterli interfeýs bilen duşuşar. Şeýlelik bilen, saýlamak üçin dürli diller bar, şol bir wagtyň özünde birnäçe zady üýtgedip ýa-da ulanyp bilersiňiz, şeýle hem iş stolunyň galyplary. Lukmançylyk guramalarynyň gözegçilik ulgamynyň hasap parolyny goramak bilen, maglumatlaryňyzy gözüňizden awtomatiki goraýarsyňyz. Mundan başga-da, durmuşdaky esasy çeşmeleriň biriniň bahasyny azaltmak üçin, buhgalteriýa ulgamynda awtomatiki usulda saklanýan ideal we dogry maglumatlary gazanyp, elde dolandyryşdan guramalaryň gözegçiligini awtomatiki ulanmaga geçip bolýar. lukmançylyk guramalary uzak wagtlap gözegçilik edýärler. Umumy maglumatlar bazasynda hasabat, gözegçilik, şeýle hem inwentar ýaly dürli amallar bilen amatly iş alyp barýan birnäçe lukmançylyk guramasynyň ýazgylaryny saklap bilersiňiz.

Uly maglumatlar binýady bilen, lukmançylyk guramalaryna gözegçilik edýän köp ulanyjy buhgalteriýa ulgamy örän möhümdir we maglumatlar bazasyndan maglumatlary çalt ulanmak mümkinçiligini berýän, ýöne şahsy peýdalanmak hukugy we girişi üpjün etmek bilen ähli işgärleri bir bitewi birleşdirýär we birleşdirýär. we gizlinligi we materiallaryň goralmagyny göz öňünde tutup parol. Dürli lukmançylyk amallaryny we operasiýalaryny ýatdan çykarmazlyk üçin, şahsy kesgitleýji bilen girýän işgärler gün, hepde we aý üçin meýilleşdirilen ýagdaýlar üçin blankany dolduryp bilerler. Lukmançylyk guramalaryna gözegçilik etmegiň buhgalteriýa ulgamy, olary ýitirmezlik üçin her gezek öňünden habar berer we ýolbaşçylar amallaryň ýagdaýyna we netijeliligine gözegçilik edip biler. Lukmançylyk guramalaryny dolandyrmagyň buhgalteriýa programmasynda tablisalary ýöretmek we hasabat bermek amallary ýerine ýetirilip bilner. Näsaglar üçin guramanyň tablisalarynda lukmançylyk taryhyny göz öňünde tutmak we resminamalaryň we görkezmeleriň dürli skanerlerini goşmak, synaglaryň geçirilişini ýazga almak we tölegiň ýagdaýyna gözegçilik etmek aňsat. Lukmançylyk önümleri üçin tablisalarda mukdar hasaby we beýany berilýär. Ösüşimiziň netijesinde işgärlere täze wezipeleri we analoglary ýatda saklamak zerurlygy ýok; açar söz analogyny girizmek ýeterlikdir we jikme-jik maglumatlar ekranda görkeziler. Işgärleriň hasaba alnyşy we iş wagty goşmaça alsurnallarda, şeýle hem berlen okalmalara esaslanyp aýlyk töleglerinde ýazylýar. Hasap programma üpjünçiliginde dürli amallary ýerine ýetirmek has aňsat, sebäbi lukmançylyk guramalaryny dolandyrmagyň buhgalteriýa programmasy, garaşmak wagtyny birnäçe minuda çenli azaldýan ýokary tehnologiýaly enjamlaryň integrasiýasyny göz öňünde tutup, hemme zady awtomatiki ýerine ýetirýär.

San we hil hasaby gysga wagtyň içinde dogry okalmagy üpjün edýär. Mukdarlyk ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda assortiment doldurylýar; möhleti gutarmak ýa-da saklamak nukdaýnazaryndan bozulmalar ýüze çykarylanda, abraýyny ýitirmezlik we näsaglara zyýan ýetirmezlik üçin sebäpleri we düzedişleri kesgitlemek üçin derňew geçirilýär. Lukmançylyk guramalarynyň buhgalteriýa ulgamy hasabatyň islendik görnüşi bilen işleýär, awtomatiki usulda doldurylýar we tygşytlanýar. 1C programmasy bilen özara gatnaşyk diňe bir wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlamaga mümkinçilik bermän, guramaňyzy dolandyrmak üçin birnäçe programma satyn almaly däldigiňizi göz öňünde tutup, maliýe çykdajylaryny azaltmaga mümkinçilik berýär; Lukmançylyk guramalaryny dolandyrmagyň köpugurly buhgalter ulgamy, potensialyny, güýjüni we işleýşini ýitirmän hemme zady ýeňip geçýär.